4.1.14. Для наочного графічного зображення розподілу рівнів шуму у

виробничих приміщеннях рекомендується складати карти шуму.

4.2. Вимірювання інфразвуку проводять на постійних робочих місцях

(біля органів керування машин, пультів, в кабінах і т. п.), або в

робочих зонах обслуговування при роботі обладнання у характерному

режимі.

В кабінах самохідних та транспортно-технологічних машин вимірюван-

ня проводять при відчинених та зачинених вікнах, при цьому, мікро-

фон розміщують на відстані від вуха працюючого.

4.2.1. Вимірювання інфразвуку проводиться шумомірами 1 класу з

частотною характеристикою від 1 Гц і октавними або третинооктавни-

ми фільтрами, а мікрофон повинен мати нижньочастотну межу 2 - 3

Гц. Дозволяється використання магнітографа з частотною характерис-

тикою не менш ніж 2 Гц.

4.2.2. Для постійного інфразвуку вимірюють рівні звукового тиску у

дБлін. та рівні шуму дБА, а також спектр у октавних смугах з

відліком показників за середнім положенням стрілки шумовимірювача

на характеристиці "повільно", або проводять магнітний запис

інфразвуку, а для непостійного - визначають їх відповідні еквіва-

лентні рівні.

Для непостійного інфразвуку у вигляді піків, що повторюються, або

імпульсів проводять додатково відлік за характеристикою "швидко"

шумоміра по максимуму показника.

4.2.3. Час спостереження при вимірюванні октавних рівнів звукового

тиску повинен відповідати величинам, вказаним у таблиці 1.

Таблиця 1

Мінімальний та рекомендований час вимірювання при частотному аналізі

інфразвуку

Помилка Час вимірювання (с) в октавних полосах

Час вимірювання оцінки середньогеометричних частот, Гц

рівнів, дБ 2 4 8 16

Мінімальний +3 30 15 8 4

Рекомендований +1 300 150 80 40

4.3. Вимірювання ультразвуку у повітряному середовищі проводиться

згідно з пунктом 4.1.6 на відстані від контуру устаткування

та не менш ніж від оточуючих поверхонь. Вимірювання потрібно

проводити не менш ніж у 4 контрольних точках по контуру устатку-

вання; при цьому, відстань між точками вимірювання не повинна пе-

ревищувати .

4.4. Вимірювання ультразвуку, який поширюється контактним шляхом,

проводиться шляхом визначення пікового значення віброшвидкості на

поверхнях, призначених для контакту з руками оператора.

4.4.1. Вимірювання повинно проводитися інтерферометром у точці

максимального випромінювання. Рекомендований вимірювальний тракт

повинен складатися з датчика з чутливістю, яка дозволяє реєструва-

ти ультразвукові коливання з рівнем коливальної швидкості на по-

верхні не нижче 80 дБ, лазерного інтерферометра, схеми обробки

сигналів, яка включає фільтри низької та високої частоти,

мілівольтметра ВЗ-40, підсилювача частоти диференціального ланцюга

та імпульсного мілівольтметра ВЧ-12.

4.4.2. Вимірювання рівнів ультразвуку слід проводити не менше трь-

ох разів у кожній октавній смузі у кожній точці.

При вимірюванні непостійних рівнів звукового тиску відліки прово-

дять при максимальних значеннях.

5. Нормативи виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

5.1. Допустимі рівні звукового тиску у октавних смугах частот,

еквівалентні рівні звуку на робочих місцях наведені у таблиці 2.

Таблиця 2

Рівні звукового тиску в дБ в октавних смугах з Рівні шуму та

N Вид трудової діяльності, середньогеометричними частотами, Гц еквівалентні

п/п робоче місце рівні шуму,

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 ДБА, дБАекв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Підприємства, установи, організації

Творча діяльність,

керівна робота з

підвищеними вимогами,

наукова діяльність,

конструювання та

проектування,

програмування, викладання

та навчання, лікарська

1. діяльність; робочі місця 86 71 61 54 49 45 42 40 38 50

у приміщеннях - дирекції,

проектно-конструкторських

бюро, розраховувачів,

програмістів

обчислювальних машин у

лабораторіях для

теоретичних робіт та

обробки даних, прийому

хворих у медпунктах

Висококваліфікована

робота, що вимагає

зосередження,

адміністративно-керівна

2. діяльність, вимірювальні 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60

та аналітичні роботи у

лабораторії: робочі місця

в приміщеннях цехового

керівного апарату,

контор, лабораторій

Робота, що виконується з

вказівками та акустичними

сигналами, які часто

находять, робота, що

потребує постійного

слухового контролю,

операторська робота за

точним графіком з

інструкцією,

диспетчерська робота:

робочі місця у

приміщеннях

диспетчерської служби,

3. кабінетах та приміщеннях 96 83 74 68 63 60 57 55 54 65

спостереження та

дистанційного керування з

мовним зв'язком по

телефону, друкарських

бюро, на дільницях

точного складання, на

телефонних та телеграфних

станціях, у приміщеннях

майстрів, у залах обробки

інформації на

обчислювальних машинах

без дисплея та у

приміщеннях

операторів-акустиків

Робота, що вимагає

зосередження, робота з

підвищеними вимогами до

процесів спостереження та

дистанційного керування

виробничими циклами:

робочі місця за пультами

4. у кабінах нагляду та 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75

дистанційного керування

без мовного зв'язку по

телефону; у приміщеннях

лабораторій з шумним

устаткуванням, шумними

агрегатами обчислювальних

машин

Виконання всіх видів

робіт (крім перелічених у

пп. 1 - 4 та аналогічних

5. їм) на постійних робочих 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80

місцях у виробничих

приміщеннях та території

підприємств

Рухомий склад залізничного транспорту

Робочі місця у кабінах

машиністів тепловозів,

6. електровозів, поїздів 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80

метрополітену,

дизель-поїздів та

автомотрис

Робочі місця у кабінах

7. машиністів швидкісних та 99 91 83 77 73 70 68 66 64 75

приміських

електропоїздів

Приміщення для персоналу

вагонів поїздів дальнього

слідування, службових

відділеннях

8. рефрижераторних секцій, 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60

вагонів електростанцій,

приміщень для відпочинку

у багажних та поштових

відділеннях

Службові приміщення

9. багажних та поштових 96 87 79 72 68 65 63 61 59 70

вагонів,

вагонів-ресторанів

Міські, річні, рибопромислові та інші судна

10. Робоча зона у приміщеннях 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80

енергетичного відділення

Робочі місця які

11. знаходяться за межами 96 87 79 72 68 65 63 61 59 70

енергетичних відділень на

відкритих палубах

Робочі зони у центральних

постах керування суден

(звукоізольовані),

приміщень, які виділені з

енергетичних відділень у

12. яких встановлені 96 83 74 68 63 60 57 55 54 65

контрольні прилади,

засоби індикації, органи

керування головною

енергетичною установкою і

допоміжними механізмами

Робочі зони у службових

приміщеннях суден

І - ІІ категорії 89 75 66 59 54 50 47 45 44 55

13.

суден ІІІ - ІV категорії 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60

на крилах ходового

містка 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60

Робочі зони

промислово-технологічних

14. приміщень та промислові 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80

палуби суден рибної

промисловості

Робочі місця у

15. лабораторіях у рибних 96 83 74 68 63 60 57 55 54 65

цехах на судах рибної

промисловості

Трактори, сільськогосподарські, меліоративні, шляхово-будівельні, землерийні, транспортні

та інші аналогічні види машин, автотранспорт

Робочі місця водіїв та

обслуговуючого персоналу

тракторів,

сільськогосподарчих,

16. меліоративних, 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80

шляхово-будівельних,

землерийних, транспортних

та інших аналогічних

машин, водіїв вантажних

машин

17. Робочі місця водіїв 99 91 83 77 73 70 68 66 64 75

автобусів

18. Робочі місця водіїв 96 83 74 68 63 60 57 55 54 65

легкових автомобілів

Пасажирські і транспортні літаки та вертольоти

19. Робочі місця екіпажу та 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80

бортпровідників

5.2. Допустимі рівні звукового тиску в октавних смугах частот,

рівні шуму та еквівалентні рівні шуму на робочих місцях для то-

нального та імпульсного шуму слід приймати на 5 дБ менше за зна-

чення, що вказані у таблиці 2.

5.3. Для шуму, утворюваного у приміщенні установками кондиціону-

вання повітря, вентиляції та повітряного опалення, допустимі рівні

звукового тиску в октавних смугах частот, рівні шуму та еквіва-

лентні рівні звукового тиску на робочих місцях встановлюються на 5

дБ менше ніж фактичні рівні шуму у приміщенні, якщо останні не пе-

ревищують значень таблиці 2. Поправка для тонального та імпульсно-

го шуму, при цьому, не враховується.

5.4. Максимальний рівень шуму, що коливається в часі та перери-

вається, не повинен перевищувати 110 дБА. Максимальний рівень для

імпульсного шуму не повинен перевищувати 125 дБА.

5.5. При розробці відомчих нормативів допустимі рівні шуму для ок-

ремих видів трудової діяльності повинні встановлюватися з ураху-

ванням важкості та напруженості праці згідно з таблицею 3.

Таблиця 3

Допустима Шкідлива та небезпечна важкість праці

Класи, умови та важкість

характер праці 1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь

Рівень шуму, дБА

Допустима

напруженість 80 до 80 75 до 75

Шкідливість та

небезпечність

напруженості

1 ступінь 70 до 70 65 до 65

2 ступінь 60 до 60 - -

3 ступінь 50 до 50 - -

5.6. Допустимий рівень ультразвукового тиску в третинооктавних

смугах з середньогеометричними частотами 12,5; 16; 25; 31,5 - 100

та вище кГц на робочих місцях від ультразвукових установок наведе-

но у таблиці 4.

Таблиця 4

Середньогеометричні

частоти третинооктавних 12,5 16 20 25 31,5 -

смуг, кГц 100,0

Допустимі рівні тиску, дБ 80 90 100 105 110

Допустимий рівень ультразвукових тисків в октавних смугах з се-

редньогеометричними частотами 16; 31,5; 63 та вище кГц наведено у

таблиці 5.

Таблиця 5

Середньогеометричні частота

октавних смуг, кГц 16 31,5 63 та вище

Допустимі рівні тиску, дБ 88 106 110

5.7. Максимальна величина ультразвуку у зонах, призначених для

контакту рук оператора з робочими органами приладів та устаткуван-

ня, протягом 8-годинного робочого дня не повинна перевищувати зна-

чень, вказаних у таблиці 6.

Таблиця 6

Параметр, що нормується Допустима величина

Віброшвидкість 1,6 х 10-2 м/с

Логарифмічний рівень віброшвидкості 110 дБ

Інтенсивність 0,1 Вт/см

5.8. Характеристиками інфразвуку на робочих місцях, що нормуються,

є рівні звукового тиску в октавних смугах частот з середньогеомет-

ричними частотами: 2; 4; 8; 16 Гц в дБ. Допустимі рівні наведені у

таблиці 7.

Таблиця 7

Допустимі рівні звукового тиску у дБ в октавних Загальний рівень

смугах з середньогеометричними частотами, Гц звукового тиску,

дБлін.

2 4 8 16

105 105 105 105 110

Додаток 1

Визначення середнього рівня шуму або октавних рівнів звукового тиску

Середній рівень шуму |_Асер. дБА та середні октавні рівні звукового тиску

|_сер. дБ обчислюють за допомогою таблиці Д.1.1.

Таблиця Д.1.1.

Різниця двох

рівнів, що

додаються, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20

дБА або дБ

Додаток до

більш

високого 3,0 2,5 2,0 1,8 1,5 1,2 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,2 0

рівня, дБ

Додавання рівнів за таблицею проводять у такому порядку:

1) обчислюють різницю рівнів, що додаються;

2) визначають додаток до більш високого рівня відповідно до таблиці;

3) додають додаток до більш високого рівня;

4) аналогічні дії проводять з одержаною сумою та третім рівнем і т. д. Від

одержаної суми "n" віднімають 10 lg n, одержуючи середній рівень.

Якщо різниця між найбільшим та найменшим виміряними рівнями не пе-

ревищує 5 дБ, то середнє значення |_Асер. |_сер. дорівнює середнь-

ому арифметичному значенню всіх виміряних рівнів.

Додаток 2

Обчислення еквівалентного рівня переривчастого шуму

Обчислення еквівалентного рівня шуму, дБА (рівня звукового тиску,

дБ) проводиться у такій послідовності.

1. Визначають поправки |_Аі, дБА, |_і, дБ до значень виміряних

рівнів шуму |_Аі, або октавних рівнів звукового тиску |_і в залеж-

ності від тривалості ступенів шуму відповідно до таблиці Д.2.1.

Таблиця Д.2.1

Тривалість

ступенів

переривчастого 480 420 360 300 240 150 120 60 30 15 6

шуму, хв./

/ % за зміну 100 88 75 65 50 38 25 12 6 3 1

Поправка

|_дБА, |_дБ 0 0,6 1,2 2,0 3,0 4,2 6,0 9,0 12,0 15,1 19,1

2. Обчислюють різницю |_Аі - |_Аі, |_і - |_і для кожного ступеню шуму.

3. Додають енергетично одержані рівні шуму кожного ступеня за таблицею

Д.1.1.

Ця сума і є еквівалентним рівнем переривчастого шуму.

Приклад розрахунку еквівалентного рівня переривчастого шуму: