ДБН В.2.5-27-2006. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд


Таблиця З.3 – Значення коефіцієнта К для неізольованого захисного провідника, який знаходиться у контакті з покриттям кабеля (ізольованого проводу) живлення, але не прокладений у пучку з кабелями (ізольованими проводами) живлення інших кіл

Тип покриття (ізоляції) кабеля або проводу

Температура, °С

Матеріал провідника

Мідь

Алюміній

Сталь

Початкова

Кінцева

Значення коефіцієнта К

Полівінілхлорид

30

200

159

105

58

Поліетилен

30

150

138

91

50

Бутилова гума

30

220

166

100

60

Таблиця З.4 – Значення коефіцієнта К для захисного провідника, який є жилою кабеля (ізольованого проводу) живлення або прокладений у пучку з кабелями (ізольованими проводами) живлення інших кіл

Ізоляція провідника (у дужках тривало допустима температура ізоляції)

Температура, °С

Матеріал провідника

Мідь

Алюміній

Сталь

Початкова

Кінцева

Значення коефіцієнта К

Полівінілхлорид (70°С)

70

160 (140)

115 (103)

76 (68)

42 (37)

Полівінілхлорид (90°С)

90

160 (140)

100 (86)

66 (57)

36 (31)

Зшитий поліетилен,

етиленпропіленова гума (90°С)

90

250

143

94

52

Гума (60°С)

60

200

141

93

51

Гума (85°С)

85

220

134

89

48

Силіконова гума

180

350

132

87

47

Примітка. Значення кінцевої температури і коефіцієнта К, що наведені у дужках, використовуються для захисних провідників, переріз яких перевищує 300 мм2.

Таблиця З.5 – Значення коефіцієнта К у разі використання як захисного провідника металевої оболонки або екрану кабеля (ізольованого проводу) живлення

Ізоляція кабеля або проводу (у дужках тривало допустима температура ізоляції)

Температура, °С

Матеріал провідника

Мідь

Алюміній

Свинець

Початкова

Кінцева

Значення коефіцієнта К

Полівінілхлорид (70° С)

60

200

141

93

26

Полівінілхлорид (90°С)

80

200

128

85

23

Зшитий поліетилен, етиленпропіленова гума (90° С)

80

200

128

85

23

Гума (60°С)

55

200

144

95

26

Гума (85°С)

75

220

140

93

26

Таблиця З.6 – Значення коефіцієнта К для неізольованого захисного провідника, коли зазначені температури не є небезпечними для матеріалів, які оточують цей провідник

Умови експлуатації

Матеріал провідника

Мідь

Алюміній

Сталь

Коефіцієнт

К

Максимальна

температура, °С

Коефіцієнт

К

Максимальна

температура, °С

Коефіцієнт

К

Максимальна

температура, °С

Провідники прокладені в спеціально відведених місцях і знаходяться в полі зору

228

500

125

300

82

500

Звичайні умови

159

200

105

200

58

200

Пожежонебезпечні умови

138

150

91

150

50

150

Примітка. Прийнята початкова температура захисних провідників дорівнює 30°С.

ЗМІСТ

1 ВСТУП3

2 ЗАХИСТ ВІД УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ВІД ПРЯМОГО ДОТИКУ І У РАЗІ НЕПРЯМОГО ДОТИКУ4

2.1 Основні положення4

2.2 Заходи захисту тільки від прямого дотику6

2.2.1Основна ізоляція струмоведучих частин6

2.2.2Огорожі або оболонки6

2.2.3 Бар'єри7

2.2.4 Розміщення поза зоною досяжності8

2.3 Заходи захисту із застосуванням наднизької напруги (системи БННН, ЗННН і ФННН)8

2.3.1 Системи безпечної наднизької напруги (БННН) і захисної наднизької напруги (ЗННН)8

2.3.2 Система функціональної наднизької напруги (ФННН)11

2.4 Заходи захисту у разі непрямого дотику в електроустановках, в яких не застосовані системи БННН, ЗННН і ФННН12

2.4.1 Автоматичне вимикання живлення12

2.4.2 Обладнання класу II (подвійна або посилена ізоляція)21

2.4.3 Ізолюючі (непровідні) приміщення, зони, площадки23

2.4.4Система місцевого зрівнювання потенціалів (незаземлена)24

2.4.5Електричне відокремлення кіл25

2.5 Додатковий захід захисту від ураження електричним струмом шляхом застосування ПЗВ26

3 ЗАХИСТ ВІД УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У РАЗІ ЗАМИКАНЬ НА ЗЕМЛЮ НА СТОРОНІ ВИСОКОЇ НАПРУГИ ЖИВИЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ28

4 ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ І ЗАХИСНІ ПРОВІДНИКИ31

4.1 Заземлювальні пристрої31

4.1.1 Загальні положення31

4.1.2 Заземлювачі32

4.1.3 Заземлювальні провідники34

4.1.4 Головна заземлювальна шина35

4.2 Захисні провідники36

4.2.1 Захисні провідники для забезпечення автоматичного вимикання живлення36

4.2.2 PEN-провідники40

4.2.3 Провідники основної і додаткової систем зрівнювання потенціалів41

4.3 З'єднання і приєднання провідників системи захисту від ураження електричним струмом42

ДОДАТОК АНОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ43

ДОДАТОК БТЕРМІНИ І ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ44

ДОДАТОК ВІнформація про відповідність ДБН стандартам Міжнародної електротехнічної комісії (ІЕС)51

ДОДАТОК ГТИПИ СИСТЕМ ЗАХИСНОГО ЗАЗЕМЛЕННЯ52

ДОДАТОК ДПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОВІДНИКІВ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ВІД УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ56

ДОДАТОК ЕВИМОГИ ДО ЧАСУ АВТОМАТИЧНОГО ВИМИКАННЯ ЖИВЛЕННЯ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЗМІННОГО СТРУМУ ІЗ ЗНИЖЕНОЮ ДО 25 В ДОПУСТИМОЮ НАПРУГОЮ ДОТИКУ (СИСТЕМА TN)58

ДОДАТОК ЖВИМОГИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОПУСТИМОГО РІВНЯ ПЕРЕНАПРУГ НА ІЗОЛЯЦІЇ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ НИЗЬКОЇ НАПРУГИ У РАЗІ ЗАМИКАННЯ НА ЗЕМЛЮ НА СТОРОНІ ВИСОКОЇ НАПРУГИ ЖИВИЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ59

ДОДАТОК ЗМЕТОДИКА ОБЧИСЛЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА К ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНОГО ПЕРЕРІЗУ ЗАХИСНОГО ПРОВІДНИКА І ЙОГО РОЗРАХУНКОВІ ЗНАЧЕННЯ71

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

Инженерное оснащение зданий и сооружений

ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЗДАНИЙ

И СООРУЖЕНИЙ

ДБН В.2.5-27-2006

Издание официальное

Минстрой Украины

Киев 2006

РАЗРАБОТАНЫ

ОАТ «КИЕВПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ»

(Божко В.М., канд. техн. наук – руководитель разработки, Мозырский В.И., канд. техн. наук –ответственный исполнитель)

При участии:

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА УКРАИНЫ ПО НАДЗОРУ ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА

(Бабийчук В.Н., Плетнёв В.А.)

ТОВ «ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК УКРАИНА»

(Лободин М.А.)

ТОВ «ВАТСОН-ТЕЛЕКОМ»

(Гончаров А.В., Солоный Я.В.)

ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ

УПРАВЛЕНИЕМ АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МИНСТРОЯ УКРАИНЫ

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 29 марта 2006 г. №97 и введены в действие этим же приказом с 1 октября 2006 г.

ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

Право собственности на этот документ принадлежит государству. Воспроизводить, тиражировать и распространять этот документ полностью или частично на любых носителях информации без официального разрешения Минстроя Украины запрещено. Относительно урегулирования прав собственности обращаться в Минстрой Украины.

© Минстрой Украины, 2006

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.

ДБН В.2.5-27-2006 Введены впервые

1. ВВЕДЕНИЕ

Требования данных государственных строительных норм являются обязательными для всех предприятий, организаций и физических лиц независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

В данных Нормах приведены требования к выполнению и применению мер защиты людей и животных от прикосновения к токоведущим частям, когда повреждения в электроустановках низкого напряжения зданий и сооружений отсутствуют (защита от прямого прикосновения), а также в случаях прикосновения к открытым проводящим частям при наличии повреждения в этих электроустановках (защита при косвенном прикосновении). Кроме того, приведены требования к мерам защиты людей и электрооборудования в указанных электроустановках в случаях замыкания на землю на стороне высокого напряжения питающей трансформаторной подстанции, а также к выбору и монтажу элементов заземляющих устройств и защитных проводников, выполнение которых обеспечивает эффективность защиты от поражения электрическим током.

Требования данных Норм следует применять в электроустановках зданий и стационарных сооружений, которые проектируются, строятся и реконструируются, следующего назначения:

 • жилых, указанных в ДБН В.2.2-15;
 • административных и бытовых, указанных в СНиП 2.09.04;
 • общественных, перечисленных в приложении А ДБН В.2.2-9;
 • промышленных предприятий и предприятий аграрного комплекса;
 • учебных заведений, указанных в ДБН В.2.2-3;
 • детских дошкольных заведений, указанных в ДБН В.2.2-4;
 • учреждений охраны здоровья, указанных в ДБН В.2.2-10;
 • культурных, культурно-зрелищных и спортивных сооружений.

В частично реконструируемых электроустановках требования данных Норм должны выполнятся лишь в тех частях электроустановок, которые подлежат реконструкции.

В действующих электроустановках для приведения мер защиты от поражения электрическим током в соответствие с положением данных Норм рекомендуется выполнять модернизацию существующих мер защиты.

Для специальных электроустановок или специальных частей электроустановок, например стройплощадок, передвижных, временных, некоторых медицинских объектов, а также расположенных во взрывоопасных, пожароопасных или стиснутых зонах, плавательных бассейнах, помещениях ванных, душевых, саун, для содержания животных и т.д. требования данных Норм могут быть уточнены и дополнены нормативными документами, относящимися к этим электроустановкам или их частям.

Перечень нормативных документов, на которые имеются ссылки в этих Нормах, приведены в приложении А.

Термины, используемые в данных Нормах, и их определения приведены в приложении Б.

Требования данных Норм в значительной мере согласованы с положениями последних изданий комплекса стандартов Международной электротехнической комиссии IEC 60364 «Электроустановки зданий». Информация о соответствии данных Норм стандартам Международной электротехнической комиссии приведена в приложении В.

2 ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ЗАЩИТЫ ОТ ПРЯМОГО ПРИКОСНОВЕНИЯ И ПРИ КОСВЕННОМ ПРИКОСНОВЕНИИ

2.1 Основные положения

2.1.1 В электроустановках зданий и сооружений должна быть обеспечена защита людей и животных от поражения электрическим током как при отсутствии повреждения в электроустановке, так и при его наличии путем применения:

 • сочетания одной из мер защиты от прямого прикосновения, указанных в 2.1.2а и 2.1б, по меньшей мере с одной из мер защиты при косвенном прикосновении, которые указаны в 2.1.3а, 2.1.3в (см. также 2.1.4 и 2.3.1.7), 2.1.3г, 2.1.3д и 2.1.3е, или
 • меры защиты, сочетающей в себе защиту от прямого прикосновения и защиту при косвенном прикосновении (см. 2.1.4), или
 • в некоторых случаях (см. 2.1.7) только мер защиты от прямого прикосновения, указанных в 2.1.2г и 2.1.2д.