НПАОП 0.00-5.07-94

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 20 жовтня 1994 р. N 107

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 березня 1995 р. за N 59/595  

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані  

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 1 жовтня 2007 року N 232

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Інструкція розроблена на основі Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 18.06.2007 N 132, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за N 784/14051 (далі - Правила).

(пункт 1.1 у редакції наказу Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232)

1.2. Відповідальність за утримання у справному стані вантажопідіймальних кранів покладається наказом суб'єкта господарювання на працівника відповідного фаху, якому підпорядкований персонал (крім стропальників), що обслуговує крани, після перевірки у нього знань Правил, відповідних інструкцій для кранівників, стропальників, слюсарів (електрослюсарів) з ремонту та обслуговування кранів, інструкцій заводів-виробників по монтажу та експлуатації вантажопідіймальних кранів, інших нормативно-правових актів з охорони праці та нормативних документів у порядку, встановленому Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511.

(пункт 1.2 у редакції наказу Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232)

1.3. Відповідальність за утримання крана в справному стані може бути покладена власником тільки на одну особу. Якщо власник в своєму штаті має самостійні служби по обслуговуванню механічного та електричного обладнання кранів, то особи, відповідальні за утримання кранів в справному стані можуть бути призначені окремо по механічній та електричній частині.

1.4. Дата і номер наказу про призначення особи, відповідальної за утримання кранів в справному стані, а також прізвище, ім'я, по батькові та підпис його повинні міститись в паспорті крана.

Ці відомості заносяться в паспорт крана до його реєстрації у територіальних органах Держгірпромнагляду, а також кожного разу після призначення нової особи, відповідальної за утримання крана в справному стані.

(абзац другий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232)

1.5. При передачі крана в оренду, організація, яка відповідає за утримання його в справному стані, вказується в договорі про передачу крана.

Якщо відповідальність покладена на орендаря, то він організує обслуговування крана відповідно до Правил та видає наказ про призначення особи, відповідальної за утримання крана в справному стані.

1.6. Якщо власник кранів не в змозі забезпечити утримання їх в справному стані і призначити особу, відповідальну за утримання кранів в справному стані, він укладає договір на технічне обслуговування їх з підприємством (організацією), яке має необхідні умови утримання кранів в справному стані та дозвіл органів Держнаглядохоронпраці на їх експлуатацію. Згідно з договором це підприємство (організація) призначає особу, відповідальну за утримання кранів в справному стані. Взаємовідносини між ним і обслуговуючим персоналом та відповідальними працівниками власника визначаються договором. Суб'єкт господарювання створює умови для виконання цим відповідальним працівником покладених на нього обов'язків.

(пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232)

1.7. У випадку, коли працівник, відповідальний за утримання кранів в справному стані, призначається власником, а обслуговуючий персонал (кранівники, слюсарі і монтери) іншим підприємством (організацією), указаним в п. 1.6, то взаємовідносини між ними обумовлюються договором між власником та цим підприємством (організацією).

(пункт 1.7 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232)

1.8. На час відпустки, відрядження, хвороби та в інших випадках відсутності працівника, відповідального за утримання кранів в справному стані, виконання його обов'язків покладається наказом на працівника, який заміщує його за посадою (без занесення його прізвища в паспорт крана).

(пункт 1.8 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232)

1.9. Працівник, відповідальний за утримання крана в справному стані, повинен знати: будову вантажопідіймального обладнання; Правила; Інструкцію для працівників, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані; інструкції заводів-виготівників по монтажу та експлуатації кранів; інструкції обслуговуючого персоналу та керуватися при роботі вказівками, що містяться в них. Працівник, на якого покладені обов'язки відповідального за утримання в справному стані вантажопідіймальних кранів з електричним або паровим приводом, повинна також знати відповідно Правилами устройства электроустановок (6-е издание, переработанное и дополненное). Энергоатомиздат, 1987 г." (зі змінами) (далі - ПУЕ), ПБЕЕС, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 N 258, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за N 1143/13017 (далі - ПТЕ), та забезпечувати виконання їх при експлуатації кранів. 

(пункт 1.9 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232)

2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА УТРИМАННЯ ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХ КРАНІВ У СПРАВНОМУ СТАНІ

(назва розділу 2 у редакції наказу Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232)

2.1. Працівник, відповідальний за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані, зобов'язаний забезпечити:

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232)

2.1.1. Утримання вантажопідіймальних кранів, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари та колисок для підіймання людей, кранових колій, якщо останні також знаходяться під його наглядом, в справному стані шляхом проведення регулярних оглядів та ремонтів в установлені графіком строки, систематичних перевірок за правильним веденням журналу періодичних оглядів та своєчасного усунення виявлених несправностей, а також регулярного особистого огляду вантажопідіймальних машин, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари та колисок для підіймання людей.

2.1.2. Обслуговування та ремонт вантажопідіймальних кранів, колисок для підіймання людей навченим та атестованим персоналом, який має необхідні знання та достатні навики по виконанню покладених на них робіт, а також періодичну перевірку знань обслуговуючого персоналу.

2.1.3. Виконання кранівниками інструкцій по обслуговуванню вантажопідіймальних кранів.

(підпункт 2.1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232)

2.1.4. Своєчасну підготовку до технічного огляду вантажопідіймальних машин.

2.1.5. Вивід кранів в ремонт відповідно до графіка.

2.1.6. Виконання приписів органів Держнаглядохоронпраці.

2.1.7. Зберігання паспортів та технічної документації на вантажопідіймальні крани, знімні вантажозахоплювальні пристрої, тару, колиски для підіймання людей, а також ведення журналів періодичної перевірки знань, обслуговуючого крани персоналу.

2.2. Працівник, відповідальний за утримання кранів в справному стані, повинен забезпечити обслуговування кранів постійно закріпленим персоналом та не допускати перехід кранівників для роботи з одного крана на інший без його відома.

(абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232)

При необхідності переведення кранівників з одного крана на інший того ж типу, але іншої моделі або з іншим приводом працівник, відповідальний за утримання кранів в справному стані, зобов'язаний ознайомити кранівника з особливостями будови та обслуговування такого крана, а також перевірити його практичні навики. Переведення кранівника або його помічника на кран з паровим приводом, якщо він не має посвідчення на обслуговування крана з таким приводом, може бути проведене тільки в порядку, передбаченому Правилами.

(абзац другий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232)

Переведення кранівників з крана одного типу на кран іншого типу (наприклад, з баштового на мостовий) допускається тільки після навчання та атестації їх в порядку, установленому Правилами.

2.3. Працівник, відповідальний за утримання в справному стані мостових кранів, повинен встановити порядок, при якому кранівник може приступати до роботи на крані тільки після одержання ключа або марки на право управління краном, та стежити за тим, щоб при огляді кранів слюсарями, електромонтерами та іншими особами, вони відбирали у кранівника ключ або марку на період перебування на крані.

(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232)

2.4. Працівник, відповідальний за утримання крана в справному стані, повинен бути присутнім при контрольних перевірках (обстеженнях) кранів, що проводяться представниками територіальних органів Держгірпромнагляду та технічних оглядах, що проводяться особами, які здійснюють нагляд за вантажопідіймальними кранами.

(пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232)

2.5. Працівник, відповідальний за утримання крана в справному стані, підготовляє крани до технічного огляду, при цьому перевіряється:

(пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232)

2.5.1. Стан металоконструкцій та їх зварних, клепаних, болтових з'єднань (відсутність тріщин, деформацій, зменшення товщини стінок внаслідок корозії або ослаблення заклепочних та болтових з'єднань та інших дефектів), а також кабін, драбин, площадок та огорож.

2.5.2. Стан гака, деталей його підвіски (знос та відсутність тріщин в зіві, в нарізній частині та інших місцях).

2.5.3. Стан канатів та елементів їх кріплення.

Браковка сталевих канатів проводиться згідно з додатком N 10 Правил.

2.5.4. Стан ходових коліс, елементів гальм, барабанів, блоків, вісей, деталей їх кріплення, а також елементів підвіски стріли у стрілових кранів.

2.5.5. Стан ізоляції проводів та заземлення електричного крана з визначенням опору розтіканню струму.

2.5.6. Відповідність маси противаги та баласту у стрілового крана значенням, вказаним в його паспорті.

2.5.7. Стан кранової колії та відповідність її вимогам Правил.

2.5.8. Фактична відстань між гаковою підвіскою та упором при спрацюванні кінцевого вимикача механізму підіймання.

Роботи, передбачені пп. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.5, 2.5.6 можуть проводитись до технічного огляду. В цьому випадку результати оглядів та перевірок оформляються актом, підписаним особою, яка проводила огляд та перевірку.

2.6. Працівник, відповідальний за утримання крана в справному стані, може допускати в експлуатацію заново зареєстрований кран або кран, який змонтований на новому місці роботи, тільки після проведення технічного огляду його та наявності дозволу записаного в паспорт крана, а також за наявності навчених кранівників, стропальників (зачіплювачів), які пройшли в установленому порядку перевірку знань, працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами.

(пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232)

2.7. Працівник, відповідальний за утримання крана в справному стані, повинен:

(пункт 2.7 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. N 232)

2.7.1. Установити порядок приймання та здавання змін кранівниками, виділити необхідний час кранівникам для огляду крана та змащення механізмів.

2.7.2. Закріпити за кранами слюсарів та електромонтерів для проведення оглядів і поточних ремонтів.

2.7.3. Розробити графік періодичних оглядів кранів та кранових колій.

2.7.4. Забезпечити проведення періодичних оглядів кранів слюсарями та електромонтерами відповідно до графіка.

2.7.5. Забезпечити слюсарів та електромонтерів журналом для записів результатів оглядів кранів (журнал періодичних оглядів), а кранівників - вахтовими журналами.

2.7.6. Стежити за наявністю на робочих місцях схем правильної обов'язки та зачіплювання вантажів. Такі схеми можуть видаватися кранівникам та стропальникам.