6.2. Виробництво ультрадисперсних, нанопорошків:

6.2.1. У виробництві ультрадисперсних, нанопорошків тугоплавких сполук в окремих приміщеннях повинні розміщуватися: склади вихідних матеріалів і готової продукції, відділення заготовки матеріалів (розмельно-заготовче), реакторне, генераторне, контролю, пакування готових матеріалів.

6.2.2. Процеси, пов'язані з підготовкою компонентів шихти, транспортуванням її до реакторів синтезу тугоплавких сполук, попередньої грануляції нанопорошків, повинні бути включені в послідовну технологічну лінію із забезпеченням автоматичного живлення обладнання, завантаження і вивантаження матеріалів.

При транспортуванні порошкових матеріалів у саморозвантажувальних кюбелях, бункери реакторів повинні мати пристрої для герметичного їх встановлення і безпилового розвантаження.

6.2.3. Розвантажувальні люки реакторів під час вивантаження гранул і готових порошків повинні бути герметично з'єднані з приймачами готової продукції.

6.2.4. Чищення реакторів плазмохімічного синтезу і іншого обладнання, їх бункерів повинно виконуватися за допомогою механічних пристроїв з аспірацією пилу і знепиленням повітря, що видаляється.

6.2.5. ВЧ-генератори повинні бути обладнані екрануючими пристроями для захисту робітників від дії електромагнітного поля відповідно до вимог "Санітарних норм і правил роботи з джерелами електричних полів радіочастотного діапазону", ДГСТ "ССБТ. Електромагнітні поля радіочастот. Гранично допустимі рівні на робочих місцях. Вимоги до проведення контролю".

6.2.6. Пакування порошків у тару повинно здійснюватися з використанням автоматичних або механічних дозаторів на спеціальних дільницях, обладнаних укриттям і місцевою витяжною вентиляцією.

6.2.7. Готові порошки слід зберігати у щільній тарі на дільницях, забезпечених ефективною припливно-витяжною вентиляцією.

6.2.8. Повітроводи для видалення пилу і газів (парів соляної кислоти, хлориду водню, фториду водню та інші) повинні бути виготовлені із корозійно стійких матеріалів.

6.2.9. Виробничі приміщення реакторів та інші повинні бути виконані з урахуванням звукоізоляції відповідно до СНіП П-12-77 "Захист від шуму".

6.3. Виробництво порошків тугоплавких сполук методом самопоширюваного високотемпературного синтезу:

6.3.1. При виробництві порошків тугоплавких сполук за методом самопоширюваного високотемпературного синтезу (СВС) в окремих приміщеннях повинні розташовувати: склади вихідних матеріалів і готових порошків, відділення підготовки шихти, реакторів, дробильно-розмельне, просівне, пакування порошків.

6.3.2. Дільниці завантаження шихти в реактори, вивантаження продуктів синтезу повинні бути обладнані засобами механізації виробничих операцій, пультами дистанційного управління.

6.3.3. Операції, пов'язані з підготовкою шихти, подрібненням, розмелом, сепарацією і пакуванням порошків, повинні здійснюватися з використанням засобів автоматизації, механізації, герметизації обладнання і забезпеченням місцевою витяжною вентиляцією.

6.3.4. Чищення реактора та іншого обладнання від пилу і залишків порошку повинно здійснюватися пневматичним способом, шляхом вакуумування.

6.4. Виготовлення виробів із порошків тугоплавких сполук, керметів

6.4.1. На підприємствах виготовлення виробів із порошків тугоплавких сполук в окремих приміщеннях повинні розташовувати: склади вихідних матеріалів і готових виробів, відділення розмельно-заготовче, дистиляції, гранулювання, виготовлення розчину каучуку в бензині, пресування, термічне (спікання), ротаційного кування, волочіння, контролю, пакування.

6.4.2. Бракування і зачистка напівфабрикатів і виробів повинні здійснюватися на спеціальних постах, обладнаних витяжними пристроями.

6.4.3. При сухому способі чищення ковпаки зварювальних апаратів повинні бути обладнані укриттям і місцевими відсмоктувачами, що виключають попадання пилу металів в повітря виробничих приміщень.

6.4.4. Кувальні ротаційні машини необхідно обладнувати витяжними пристроями з максимальним наближенням повітроприймачів до отворів завантаження печей та інших дільниць, на яких відбувається виділення пилу і газів. Швидкість всмоктування повітря у робочому перерізу витяжних пристроїв з урахуванням швидкості пилоутворення повинна бути не менше 1,5 м/с.

6.4.5. Подачу душуючого повітря до кувальних машин слід здійснювати спадним потоком зі швидкістю 2-3 м/с. Температура повітря, що подається, повинна бути не нижчою 18 гр.С і підтримуватися на цьому рівні автоматично в літній і зимовий періоди.

6.4.6. Конструкція витяжних пристроїв волочильних станів повинна запобігати надходженню у повітря робочої зони пилу, газів, продуктів згорання мастил.

6.4.7. Ротаційні кувальні машини слід встановлювати у звукоізольованих приміщеннях, обладнаних з урахуванням боротьби з шумом відповідно до "Санітарних норм граничних рівнів шуму на робочих місцях".

6.5. Виробництво твердих сплавів і виробів з них:

6.5.1. У разі неможливості спорудження технологічних поточних ліній при процесах відновлення, карбідизації і приготування шихти, обладнання слід об'єднувати в одному комплексі при виконанні таких операцій: подрібнення карбідів з наступним їх додатковим розмелюванням та просівом; сушіння, розпилення і подрібнення готової суміші; пластифікування та сушіння пластифікованого матеріалу; просів і його гранулювання; дозування шихти для карбідизації, заповнення і ущільнення графітових човників (тиглів).

6.5.2. Забороняється використання дистиляторів з чашечковим завантаженням, грануляторів з ручним протиранням, механічних хитких сит з ручним завантаженням, змішувачів типу "п'яна бочка".

6.5.3. Приготування розчину каучуку у бензині, що використовується як пластифікатор, слід здійснювати у герметичному змішувачі, обладнаному ефективною витяжною вентиляцією. Завантаження компонентів розчину повинно виконуватися з використанням автоматичних дозаторів. Подача розчину каучуку в заготівельне відділення повинна здійснюватися по герметичних комунікаціях.

7. Вимоги до виробництва порошків гідридів металів

7.1. У виробництві порошків гідридів металів в окремих приміщеннях слід розташовувати: склади вихідних матеріалів і готових порошків, відділення підготовки шихти, реакторне, розмельне, розсіву, контролю і пакування.

7.2. Операції по підготовці шихти повинні здійснюватися на дільницях, обладнаних місцевою витяжною вентиляцією, при використанні герметичного обладнання і засобів автоматизації трудомістких процесів.

7.3. Завантаження порошків вихідних матеріалів у реторти для гідрування повинно здійснюватися закритим способом з використанням засобів механізації.

7.4. Процеси вивантаження губки із реактора після гідрування, дробления, розмелу, поділу готових порошків за фракціями, пакування повинні здійснюватися з використанням засобів механізації, автоматизації, обладнання ефективної аспірації.

8. Вимоги до виробництва порошків за методом розпилення розплавлених металів

8.1. Виробництво порошків методом розпилення розплавлених металів слід розміщувати в ізольованих приміщеннях (будівлях).

В окремих приміщеннях розміщують: склади вихідних матеріалів і готових порошків, відділення плавки металів, розпилення, сушіння, сепарації, фасування, пакування порошків.

8.2. ВЧ-генератори індукційних печей і пульти їх управління повинні розміщуватися в ізольованих приміщеннях, обладнаних відповідно до вимог "Санітарних норм і правил роботи з джерелами електромагнітних полів радіочастотного діапазону" і ДГСТ "ССБТ. Електромагнітні поля радіочастотного діапазону. Рівні на робочих місцях. Вимоги і проведення контролю".

8.3. Індукційні печі і металоприймачі повинні бути теплоізольовані, обладнані місцевою витяжною вентиляцією, що виключає надходження в приміщення відділення металевих аерозолей і газоподібних продуктів під час їх експлуатації.

8.4. Дільниці остигання і очистки ковшів повинні бути обладнані місцевою витяжною вентиляцією.

8.5. Операції, пов'язані з подачею рідкого металу до металоприймачів, його розливом, повинні бути механізовані.

8.6. Установки розпилення металів слід розташовувати у приміщеннях, обладнаних звукопоглинанням, відповідно до вимог "Санітарних норм допустимих рівнів шуму на робочих місцях".

9. Вимоги до виробництва порошків феритів і виробів з них

9.1. Виробництво порошків феритів

9.1.1. При виборі способів синтезу порошків феритів слід віддавати перевагу виробництву порошків феритів термічним розкладанням солей металів, змішуваних у вигляді розчинів.

9.1.2. У виробництві порошків феритів і виробів з них в окремих приміщеннях слід розміщувати: склади вихідних матеріалів і готової продукції, відділення розмельно-заготовче, виготовлення розчинів солей, дегідратації, брикетування, грануляції, термічне (спікання), дробильно-розмельне, просівне, пресування виробів, контролю, фасування і пакування.

9.1.3. Усі операції по підготовці шихти, гранулюванню, брикетуванню, завантаженню в тиглі, подачі матеріалів до печей випалювання, вивантаженню, розмелюванню і усередненню феритових порошків, фасуванню і пакуванню готової продукції в тару повинні здійснюватися з використанням засобів автоматизації і механізації, обладнання місцевої витяжної вентиляції на дільницях пиловиділення і газоутворення.

9.1.4. При виготовленні порошків феритів методом термічного розкладу солей завантаження вихідних матеріалів і подача води в ємкості і в шахтні печі для дегідратації повинні здійснюватися з використанням засобів автоматизації і механізації виробничих процесів.

9.1.5. При виготовленні порошків методом термічного розкладу солей змішування розчинів, подача води, сірчаної кислоти і завантаження сірчанокислих солей у реактори, подача розчинів для фільтрації через вакуумні фільтри, а далі в реактори-збірники і реактори-змішувачі повинні здійснюватися з використанням автоматичних дозаторів по герметичних комунікаціях.

9.1.6. Печі розпилення розчинів повинні бути обладнані місцевою витяжною вентиляцією на дільницях введення розчинів в печі і вивантаження грануляту.

9.1.7. Завантаження грануляту в тиглі слід здійснювати з використанням автоматичних дозаторів на дільницях, обладнаних місцевою витяжною вентиляцією.

9.1.8. Подача тиглів з гранулятом до шахтних печей і завантаження їх у печі повинні здійснюватися з використанням засобів механізації.

9.1.9. Печі випалювання, шахтні повинні бути обладнані місцевою витяжною вентиляцією на дільницях завантаження і вивантаження матеріалів, а також термоізольовані відповідно до вимог "Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень", ДГСТ "ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони".

9.1.10. При одержанні порошків барієвих феритів подача окалини на грохот для відокремлення крупних фракцій, в барабан обертової круглої печі для сушіння, сітчастий барабан і у вібромлин, а далі в резервні бункери повинна здійснюватися з використанням автоматичного живлення, засобів транспортування (шнеку тощо).

9.1.11. Зважування, транспортування і завантаження складових шихти в розмельне обладнання, вивантаження шихти і подача її на гранулятори, а потім у печі прожарювання і далі транспортування феритизованої маси у молоткову дробарку, вібромлин, на класифікатори, на відділки усереднення і пакування готових порошків повинні здійснюватися по замкненій технологічній лінії з використанням засобів автоматизації і механізації, пневмотранспорту порошкових матеріалів, обладнання місцевої витяжної вентиляції та аспірації на відділках їх перевантаження.

9.1.12. При розміщенні технологічного обладнання належить враховувати послідовність технологічних операцій, доцільно розміщувати його за вертикальною схемою.

9.2. Виготовлення феритових виробів:

9.2.1. Усі процеси, пов'язані з підготовкою шихти (дозування компонентів шихти, завантаження її і вивантаження із розмельно-змішувального обладнання, змішування з пластифікаторами, сушка) повинні здійснюватися по замкненій технологічній лінії з використанням автоматичного дозування матеріалів і механізації, автоматизації вивантаження шихти із розмельно-змішувального обладнання та надходження її у пресове відділення.

9.2.2. Пресування виробів слід здійснювати на автоматичних чи напівавтоматичних пресах, обладнаних механічним завантаженням шихти в бункери, автоматичним видаленням і транспортуванням виробів від робочої частини преса до приймальників, а також аспірацією по периметру стола пресів.

9.2.3. Завантаження виробів в човнички для спікання повинно здійснюватися на столах, обладнаних гратками та місцевими відсмоктувачами з підграткового простору, або по периметру стола.

9.2.4. Спікання виробів доцільно здійснювати в печах прохідного типу, обладнаних автоматичною подачею човничків з виробами через зону спікання і ефективною місцевою витяжною вентиляцією в місцях їх завантаження та розвантаження.

9.2.5. Готові вироби повинні транспортуватися на дільниці контролю або механічної обробки, пакування і на склад з використанням засобів механізації (підлоговий транспортер, конвейєр тощо).

10. Вимоги до виробництва порошків алюмінію і його сплавів

10.1. У виробництві порошків алюмінію і його сплавів в окремих приміщеннях розміщують: склади вихідних матеріалів і готових порошків, відділення плавки металу (дільниці пульверизаційних і відбивних печей, розпилення), дробильно-розмельне, просівне, сепарації порошків, контролю і пакування.

10.2. Завантаження пульверизаційних печей металом, знімання розплаву з поверхні відбивних печей, чистка камер розпилення (пилоосадження), завантаження і розвантаження грохотів, млинів, зважування та пакування порошків повинні здійснюватися механізованим способом при герметизації обладнання і організації місцевої витяжної вентиляції.

10.3. Конструкція і режим роботи розпилюючого пристрою і камери розпилення повинні забезпечувати мінімальне утворення "кірок" на стінках камер пилоосадження при розпиленні металу.

10.4. Технологічне обладнання, в якому процеси здійснюються з підвищенням тиску повітря чи інертного газу (пилоосаджувачі, класифікатори тощо), повинно бути герметичним, мати місцеву витяжну вентиляцію, що забезпечує від'ємний тиск у ньому при експлуатації.