|                            порошків                            |

|                                                                |

|Розмельно-заготовче     відділення:|пил порошків вихідних  мате-|

|дільниці  розкриття тари,  розмелю-|ріалів                      |

|вання, просівання, дозування вихід-|                            |

|них матеріалів                     |                            |

|                                   |                            |

|Термічне (пічне) відділення:  діль-|пил порошків,  аерозолі кон-|

|ниці завантаження виробів у контей-|денсації металів, оксид вуг-|

|нери і вивантаження,  чищення виро-|лецю та інші газоподібні ре-|

|бів,  дільниці електропечей прохід-|човини                      |

|ного і камерного типів, остигання і|                            |

|розпаковування контейнерів         |                            |

|                                   |                            |

|Відділення плазмового    напилення:|пил вихідних матеріалів, по-|

|дільниця плазмотронів              |рошків металів та їх сполук,|

|                                   |оксиди вуглецю, азоту, озону|

|                                   |                            |

|Відділення детонаційного напилення:|пил порошків  металів  і  їх|

|камери і установка напилення  (гар-|сполук, оксиди вуглецю, азо-|

|мата)                              |ту, озону                   |

|                                   |                            |

|Відділення контролю,  пакування ви-|пил металів і їх сполук, па-|

|робів: контроль якості, пакування  |кувальних матеріалів,  аеро-|

|                                   |золі мастильних речовин     |

|                                   |                            |

|Склад вихідних матеріалів,  готової|пил, пари реагентів, газопо-|

|продукції:  зберігання вихідних ма-|дібні речовини              |

|теріалів,  реагентів, готових виро-|                            |

|бів                                |                            |

|                                                                |

|  17. Виготовлення пористих виробів методом прокатки порошків   |

|                                                                |

|Розмельно-заготовче     відділення:|пил вихідних матеріалів (по-|

|дільниці  розмелювання,  зважування|рошків   металів,   оксидів,|

|компонентів шихти,  змішування, за-|сполук, пластифікаторів)    |

|вантаження  і  вивантаження шихти з|                            |

|обладнання                         |                            |

|                                   |                            |

|Відділення прокатки:  дільниці про-|пил порошків металів,  мета-|

|катних станів, чищення пластин про-|лічних сполук, пластифікато-|

|кату, завантаження в контейнери для|рів                         |

|спікання                           |                            |

|                                   |                            |

|Відділення спікання:       дільниці|пил вихідних матеріалів, ае-|

|електропечей прохідного і камерного|розолі  конденсації  оксидів|

|типів,  остигання контейнерів і ви-|металів  і їх сполук,  оксид|

|вантаження пластин прокату         |вуглецю                     |

|                                   |                            |

|Відділення контролю і пакування ви-|пил сплавів готових  виробів|

|робів: контроль якості, пакування  |і   пакувальних  матеріалів,|

|                                   |пари інших реагентів        |

|                                   |                            |

|Склад вихідних матеріалів, готових |пил вихідних матеріалів, по-|

|виробів:  зберігання вихідних мате-|рошків, реагентів           |

|ріалів, реагентів, готових виробів |                            |

|                                                                |

| 18. Виробництво фільтрів з використанням імпульсно-вибухового  |

|                       методу формування                        |

|                                                                |

|Розмельно-заготовче     відділення:|пил вихідних матеріалів, по-|

|дільниці розмелювання,  просівання,|рошків металів,  пластифіка-|

|зважування компонентів шихти,  змі-|торів                       |

|шування,  завантаження преспорошків|                            |

|у пресформи,  ущільнення на віброс-|                            |

|тендах                             |                            |

|                                   |                            |

|Відділення     імпульсно-вибухового|пил вихідних порошків  мета-|

|пресування:  дільниці пресування на|лів, пластифікаторів        |

|гідродинамічній машині             |                            |

|                                   |                            |

|Відділення спікання:  дільниці  за-|пил порошкових    матеріалів|

|вантаження виробів у  контейнери  і|засипки                     |

|етажерки для спікання              |                            |

|                                   |                            |

|Дільниця шахтних печей             |пил, аерозолі    конденсації|

|                                   |металів, оксид вуглецю, вуг-|

|                                   |леводні тощо                |

|                                   |                            |

|Відділення механічної      обробки:|пил сплавів металів, що вхо-|

|дільниці зачистки, шліфування виро-|дять до складу виробів      |

|бів                                |                            |

|                                   |                            |

|Відділення контролю і пакування ви-|пил сплавів,  пари  бензину,|

|робів: контроль якості, пакування  |інших реагентів, пакувальних|

|                                   |матеріалів                  |

|                                   |                            |

|Склад вихідних матеріалів,  реаген-|пил вихідних матеріалів, па-|

|тів,  готової продукції: зберігання|кувальних матеріалів,  спла-|

|вихідних матеріалів, реагентів, го-|вів  металів  виробів,  пари|

|тових виробів                      |реагентів                   |

|                                                                |

|  19. Виготовлення виробів з використанням магнітно-абразивних  |

|                    шліфувальних матеріалів                     |

|                                                                |

|Відділення підготовки порошків, ви-|пил магнітно-абразивних  по-|

|робів і матеріалів: підготовка маг-|рошків                      |

|нітно-абразивних порошків та  виро-|                            |

|бів                                |                            |

|                                   |                            |

|Відділення шліфування:   обслугову-|пил магнітно-абразивних  ма-|

|вання процесу шліфування           |теріалів                    |

|                                   |                            |

|Відділення контролю,     пакування:|пил магнітно-абразивних  по-|

|контроль, пакування виробів        |рошків і пакувальних матері-|

|                                   |алів                        |

|                                   |                            |

|Склад готових виробів, вихідних ма-|пил вихідних матеріалів, по-|

|теріалів  і  реагентів:  зберігання|рошків,  реагентів,  сплавів|

|готових виробів,  вихідних матеріа-|готових виробів, пакувальних|

|лів і реагентів                    |матеріалів                  |

|                                                                |

|    20. Виробництво композиційних матеріалів і виробів з них    |

|                                                                |

|Розмельно-заготовче     відділення:|пил вихідних матреріалів    |

|дільниці  дозування,  розмелювання,|                            |

|просівання, змішування             |                            |

|                                   |                            |

|Відділення виготовлення   металевої|пил компонентів    металевої|

|сітки: виготовлення металевої сітки|сітки                       |

|на в'язальних машинах              |                            |

|                                   |                            |

|Відділення підготовки    вуглецевих|пил вуглецевих   матеріалів,|

|стрічок: дільниці нарізання стрі-  |оксид вуглецю               |

|чок, пакування у піддони, виванта- |                            |

|ження, знепилення                  |                            |

|                                   |                            |

|Відділення просочування   матричних|пари фенолу,  формальдегіду,|

|стрічок:  просочування   вуглецевих|інших  компонентів  просочу-|

|стрічок, просушування              |вання                       |

|                                   |                            |

|Відділення термічної  обробки  мат-|пил вуглецевих   матеріалів,|

|ричних  стрічок:  дільниця  шахтних|пари фенолу,  формальдегіду,|

|печей; завантаження стрічок в печі |оксид вуглецю               |

|                                   |                            |

|Відділення намотування    матричних|пил вуглецевих   матеріалів,|

|стрічок  на  арматуру:  намотування|пари  фенольно-формальдегід-|

|матричних стрічок на арматуру      |ної смоли (фенолу,  формаль-|

|                                   |дегіду)                     |

|                                   |                            |

|Відділення формування  і  спікання:|аерозолі конденсації,    пил|

|формування  і  спікання  виробів  в|вуглецю,  пари фенолу,  фор-|

|електропечах                       |мальдегіду   інших  просочу-|

|                                   |вальних матеріалів          |

|                                   |                            |

|Відділення контролю,     пакування:|пил компонентів готових  ви-|

|контроль якості,  шліфування, паку-|робів,  пакувальних матеріа-|

|вання                              |лів                         |

|                                   |                            |

|Склад вихідних матеріалів,  реаген-|пил вихідних  і  пакувальних|

|тів,  готової продукції: зберігання|матеріалів, готових виробів,|

|вихідних матеріалів, реагентів, го-|пари  реагентів,  деструкції|

|тових виробів                      |формальдегідних   та   інших|

|                                   |смол                        |

----------------------------------- ----------------------------


Додаток 2

до Державних санітарних правил для

підприємств  порошкової металургії

Перелік основних нормативних документів, необхідних при здійсненні санітарного нагляду на підприємствах порошкової металургії

1. СНиП 2-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий.

2. СНиП 3-10-75 Благоустройство территорий.

3. СНиП 2-09-02-85 Производственные здания. Нормы проектирования.

4. СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания.

5. СНиП 2.04.05-86 Отопление,  вентиляция   и   кондиционирование.

                  Нормы проектирования.

6. СНиП 3.04.01-87 Предприятия   общественного    питания.   Нормы

                  проектирования.

8. СНиП 2-12-77    Защита от шума. Нормы проектирования.

9. СНиП 2-4-79     Естественное и искусственное  освещение.  Нормы

                  проектирования.

10. СНиП 2-04-01-85 Внутренний водопровод и канализация.

11. СНиП 2-04-03-85 Канализация наружной сети и сооружения.

12. СНиП 2.01.28-85 Полигон  по   обезвреживанию   и   захоронению

                   токсических промышленных отходов

13. ОСП-72/80/87    Основные    санитарные    правила   работы   с

                   радиоактивными     веществами     и    другими

                   источниками ионизирующих излучений.

14. ГОСТ 12.4-021-75 ССБТ. Системы       вентиляционные.     Общие

                          требования.

15. ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование   производственное.  Общие

                          эргономические требования.

16. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

17. ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные   поля    радиочастот.

                          Допустимые уровни на рабочих  местах  и

                          требования к проведению контроля.

18. ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические     поля     промышленной

                          частоты.        Допустимые       уровни

                          напряженности и требования к проведению

                          контроля на рабочих местах.

19. ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее  место  при  выполнении   работ

                          сидя. Общие эргономические требования.

20. ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее  место  при  выполнении   работ

                          стоя. Общие эргономические требования.

21. ГОСТ 21.7.53-76  ССБТ. Система    "человек-машина".     Рычаги

                          управления.    Общие     эргономические

                          требования.

22. ГОСТ 21.8.89-76  ССБТ. Система     "человек-машина".    Кресло

                          человека        оператора.        Общие

                          эргономические требования.

23. ГОСТ 2.1.005-88 ССБТ.  Общие           санитарно-гигиенические

                          требования к воздуху рабочей зоны.

24. ГОСТ 12.04.080-86 ССБТ. Параметры оптического излучения.

25. ГОСТ 12.1.001-83 ССБТ. Ультразвук.      Общие       требования

                          безопасности.

26. ГОСТ 20.445-75         Здания   и   сооружения    промышленных

                          предприятий.

27. ГОСТ 12.4.012-83 ССБТ. Вибрация, средства измерения и контроля

                          на    робочих    местах.    Технические

                          требования.

28. ГОСТ 12.1.036-81 ССБТ. Шум.  Допустимые  уровни  в   жилых   и

                          общественных зданиях.

29. ГОСТ 12.1.012-78 ССБТ. Вибрация.       Общие        требования

                          безопасности.

30. ГОСТ 12.4.046-78 ССБТ. Методы и средства вибрационной защиты.

31. ГОСТ 12.2.051-80 ССБТ. Оборудование            технологическое

                          ультразвуковое.              Требования

                          безопасности.

32. ГОСТ 14.3.36-87  ССБТ. Приборы    радиоизотопные.   Термины  и

                          определения.

33. ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Воздух  рабочей  зоны.   Требования   к

                          методам измерения концентраций  вредных

                          веществ.

34. ГОСТ 12.4.011-87 ССБТ. Средства       защиты       работающих.

                          Классификация.

35. ГОСТ 12.4.103-80 ССБТ. Одежда специальная  защитная.  Средства

                          индивидуальной   защиты   ног   и  рук.