ситуацій;

- скласти і погодити перелік послуг замовника і його технічних

засобів, які можуть бути використані будівельниками при ви-

конанні робіт;

- визначити і погодити умови організації комплектної і першо-

чергової поставки устаткування і матеріалів, організації пе-

ревезень і складування вантажів, пересування будівельної те-

хніки по території підприємства, розміщення мобільних (інве-

нтарних) будівель і споруд.

10 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В ПРОЦЕСІ

БУДІВНИЦТВА

10.1 Генпідрядна будівельна організація повинна одержати

дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт від місцевих органів

влади за місцем будівництва. Для цього вона подає копію позитивного

висновку державної екологічної експертизи документації, за якою

споруджуватиметься об'єкт (якщо він відноситься до затвердженого

Кабінетом Міністрів України Переліку видів діяльності та об'єктів,

що становлять підвищену екологічну небезпеку), а також план

здійснення заходів по забезпеченню охорони навколишнього природного

середовища в процесі будівництва об'єкта та проведення пусконалаго-

джувальних робіт згідно з вимогами природоохоронного законодавства

України та положеннями зазначеного висновку держекоекспертизи.

10.2 Будівельно-монтажні роботи по спорудженню будь-яких

об'єктів повинні здійснюватись із дотриманням вимог природоохорон-

ного законодавства та забезпечувати ефективний захист навколишнього

природного середовища (земель, надр, водних об'єктів, атмосферного

повітря, рослинного і тваринного світу) від забруднення і пошкодже-

ння.

Заходи щодо забезпечення цього повинні бути передбачені в про-

ектно-кошторисній та організаційно-технологічній документації.

10.3 Будівельно-монтажні роботи на територіях з обмеженим ре-

жимом господарської діяльності (заповідні об'єкти, їх охоронні зони

і т.ін.) повинні здійснюватись тільки у відповідності з документа-

ми, що визначають статус таких територій, із дотриманням вимог щодо

цих робіт, що містяться у висновках державної екологічної та

державної санітарно-гігієнічної експертиз.

10.4 На території об'єктів, що будуються, не допускається не

передбачене проектною документацією знесення деревно-чагарникової

рослинності і засипання грунтом кореневих шийок і стовбурів дерев і

чагарників, що ростуть.

10.5 Не допускається відведення поверхневих стічних вод з

території будівельних майданчиків безпосередньо на рельєф без

здійснення інженерних протиерозійних заходів, що надійно попереджа-

- 21 -

ДБН А.3.1-5-96

ють виникнення осередків техногенної ерозії грунтів.

При виконанні будівельних та планувальних робіт родючий шар

грунту повинен зніматись і складуватись для подальшого використання

при благоустрої та озелененні територій, рекультивації земель або ж

для меліорації малопродуктивних сільгоспугідь.

10.6 Тимчасові автомобільні дороги та інші під'їзні шляхи

повинні влаштовуватися з урахуванням вимог щодо запобігання пошкод-

женню сільськогосподарських угідь та деревно-чагарникової

рослинності.

10.7 Будівельно-монтажні роботи в зонах житлової забудови

повинні виконуватись із дотриманням вимог щодо попередження пилоут-

ворення і забруднення повітряного басейну. Не допускається при

прибиранні відходів та сміття скидати їх з будівель та споруд без

застосування закритих лотоків та бункерів-накопичувачів.

10.8 В процесі виконання бурових робіт при досягненні водонос-

них горизонтів необхідно вживати заходів для запобігання

неорганізованому виливу підземних вод.

При виконанні робіт по штучному закріпленню слабких грунтів

необхідно вживати заходів для запобігання забрудненню підземних вод

нижчих горизонтів.

Ці заходи повинні бути передбачені в проектно-кошторисній та

організаційно-технолоічній документації і беззастережно виконува-

тись при здійсненні будівництва.

10.9 Проектом організації будівництва і проектами виконання

робіт повинні передбачатися заходи щодо необхідного очищення і зне-

шкодження виробничих та господарсько-побутових стоків, що утворюю-

ться на будівельному майданчику. Ці заходи повинні беззастережно

виконуватись при здійсненні будівництва.

10.10 Попутна розробка природних ресурсів допускається тільки

при наявності проектної документації, погодженої відповідними орга-

нами нагляду і місцевої адміністрації.

10.11 Роботи по меліорації земель, створенню ставків і водос-

ховищ, ліквідації ярів, балок, боліт і вироблених кар'єрів, які ви-

конуються попутно із будівництвом об'єктів виробничого і житло-

во-цивільного призначення, можуть виконуватись тільки при наявності

відповідної проектної документації, погодженої в установленому по-

рядку із зацікавленими організаціями і органами державного нагля-

ду.

10.12 Роботи по розчищенню, днопоглибленню та берегоукріпленню

русел рік та водойм можуть проводитись тільки у відповідності із

спеціально розробленою з урахуванням вимог водного Кодексу України

з даних питань документацією, погодженою і затвердженою у встанов-

леному порядку.

10.13 Передбачене затвердженою документацією знесення зелених

насаджень повинно в обов'язковому порядку компенсуватись створенням

рівновеликих (або більших за площею чи кількістю) нових насаджень у

місцях, визначених компетентними органами при погодженні

документації, або при озелененні і упорядкуванні території об'єкта,

що будується, та його санітарної зони.

Організація робіт по знесенню зелених насаджень повинна перед-

- 22 -

ДБН А.3.1-5-96

бачати їх поступовість і поетапність, які б дозволяли місцевій

фауні своєчасно мігрувати за межі території будівництва.

11 ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИКОНАВЦІВ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ

І СЕРТИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

11.1 Юридичні та фізичні особи, що виконують

будівельно-монтажні роботи та створюють будівельну продукцію, а та-

кож ті, що виконують організаційно-технологічне проектування,

повинні забезпечувати додержання прав та інтересів споживачів своєї

продукції, безпеку (в тому числі, пожежну) будівельно-монтажних

робіт та охорону навколишнього середовища.

Здатність учасника будівельної діяльності додержуватись цих

умов та виконувати ті чи інші види робіт у відповідності з вимогами

будівельних норм, правил, стандартів, технічних вимог та проектів

повинна бути підтверджена державною ліцензією на право виконання

цих видів робіт. Перелік видів робіт та послуг у проектуванні та

будівництві, на виконання яких необхідно мати ліцензію,

затверджується Кабінетом Міністрів України.

11.2 Учасники будівельної діяльності повинні дотримуватись пе-

редбачених ліцензією умов та правил виконання відповідних видів

робіт і стежити за своєчасним продовженням терміну чинності

ліцензії.

При порушенні виконавцем передбачених ліцензією умов та правил

виконання відповідних видів робіт чинність ліцензії може бути тим-

часово припинено органами державного ліцензування або вона може бу-

ти ними анульована.

11.3 Чинним законодавством України передбачено обов'язкову

сертифікацію продукції, робіт та послуг, по яких в державних стан-

дартах є вимоги щодо забезпечення безпеки життя та здоров'я людей,

їх майна, а також охорони навколишнього середовища.

Сертифікацію здійснює Державна система сертифікації України

- УкрСЕПРО. Сертифікація проводиться на відповідність продукції

обов'язковим вимогам нормативно-технічних документів, у тому числі

- міжнародних і національних стандартів інших країн, що діють в

Україні. Сертифікат відповідності реєструється в Державному реєстрі

системи.

Перелік продукції (в тому числі продукції будівельної галузі),

яка підлягає обов'язковій сертифікації, встановлюється Держстандар-

том України. Система передбачає також можливість добровільної

сертифікації продукції за заявою її виготовлювача, споживача або

постачальника.

Сертифікат відповідності або знак відповідності системи

УкрСЕПРО вказує, що контроль за відповідністю даної продукції вимо-

гам стандартів знаходиться у віданні цієї системи. По результатах

технічного нагляду за стабільністю якості сертифікованої продукції

орган з сертифікації може, в необхідних випадках, призупинити або

анулювати чинність сертифікату. Чинність сертифікату припиняється з

моменту виключення його з Державного реєстру системи УкрСЕПРО.

- 23 -

ДБН А.3.1-5-96

ДОДАТОК 1

ЗАГАЛЬНИЙ ЖУРНАЛ РОБІТ

Найменування будівельної організації

------------------------------

Загальний журнал робіт N

по будівництву об'єкта

--------------------------------------------

(підприємства, будівлі, споруди)

Адреса об'єкта

----------------------------------------------------

Посада, прізвище, ім'я, по батькові і підпис особи, відповідальної

від будівельної організації за будівництво об'єкта і ведення зага-

льного журналу робіт

----------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Генеральна проектна організація, прізвище, ім'я, по батькові і

підпис головного інженера проекту

---------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Замовник (організація), посада, прізвище, ім'я, по батькові і

підпис керівника (представника) технічного нагляду

-----------------

-------------------------------------------------------------------

Початок робіт:

за планом (договором)

-------------------------------------

фактично

--------------------------------------------------

Закінчення робіт (введення в експлуатацію)

за планом (договором)

-------------------------------------

фактично

--------------------------------------------------

В цьому журналі пронумерованих і прошнурованих сторінок

-------------

Посада, прізвище, ім'я, по батькові і підпис керівника будівельної

організації, що видав журнал

--------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Дата видачі, печатка організації

Основні показники об'єкта, підприємства, будівлі або споруди,

що будується (потужність, продуктивність, корисна площа, містикість

тощо) і кошторисна вартість

---------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Інстанція, що затвердила проект (робочий проект), і дата

затвердження

------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

- 24 -

ДБН А.3.1-5-96

Субпідрядні організації і роботи, які ними виконуються

------------

-------------------------------------------------------------------

Організація, що розробила проектно-кошторисну документацію

--------

-------------------------------------------------------------------

Відмітки про зміни в записах на титульному листі

------------------

-------------------------------------------------------------------

Таблиця 1

Список інженерно-технічного персоналу, зайнятого

на будівництві об'єкта

-------------------------------------------------------------------

| Прізвище, ім'я |Дата початку робіт|Відмітка про |Дата закінчення|

| та побатькові, | на будівництві | отримання |робіт на будів-|

| посада, ділянка| об'єкта | дозволу на |ництві об'єкту |

| роботи | |право викона-| |

| | | ння робіт | |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

Таблиця 2

Перелік актів проміжного прийняття відповідальних

конструкцій і обстеження прихованих робіт

-------------------------------------------------------------------

| N п.п. |Найменування актів (з зазначенням|Дата підписання акта,|

| | місця знаходження конструкцій і |прізвище, ініціали і |

| | робіт) |посада осіб, що під- |

| | | писали |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

Таблиця 3

Відомість результатів випереджувального контролю

якості будівельно-монтажних робіт

--------------------------------------------------------------------

| Дата |Найменування конструктивних|Результати конт-| Посади і |

| |частин і елементів, місця | ролю якості | підписи осіб,|

| |їх розташування з посилан- | | що оцінюють |

| |ням на номер креслення | | якість робіт |

|------------------------------------------------------------------|

|------------------------------------------------------------------|

--------------------------------------------------------------------

- 25 -

ДБН А.3.1-5-96

Таблиця 4

Перелік спеціальних журналів робіт

-------------------------------------------------------------------

| Найменування спеціа-|Організація, що веде |Дата здачі-приймання |

| льного журналу і | журнал, | журналу і підписи |

| дата його видачі |прізвище, ініціали і | посадових осіб |

| |посада відповідальної| |

| | особи | |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

Таблиця 5

Відомості про виконання робіт

-------------------------------------------------------------------