33. Необхідність проведення науково-дослідних і конструкторських робіт

Замовник Проектувальник

(забудовник) (генпроектувальник)

_____________________________ _______________________________

(підпис, дата) (підпис, дата)

Примітка: наведена форма завдання на проектування є рекомендованою, перелік вимог, вказаних у пунктах 1-33, заповнюється інвестором (замовником) вибірково залежно від функціонального призначення об'єкта за участю проектувальника.

Заступник Київського міського

голови - секретар Київради

В. Яловий

Додаток № 5

до Правил забудови міста Києва,

затверджених рішенням Київради

від 27 січня 2005 року № 11/2587

“ЗАТВЕРДЖУЮ"

Начальник Головкиївархітектури

_____________________________

(підпис, дата)

М.П.

АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

на проектування нового будівництва (реконструкції)

________________________________________________________________________________

(найменування об’єкта (будови), адреса, адміністративний район)

1. Загальні дані

1.1. Інвестор

1.2. Замовник (.забудовник)

1.3. Підстава для видачі АПЗ:

1.3.1. Завдання на проектування

1.3.2. Містобудівна документація

1.3.3. Лист-дозвіл КМДА

1.3.4. Розпорядження КМДА

1.3.5. Рішення Київради

1.4. Стадійність проектування

1.5. Стадія проектування, що підлягає затвердженню

1.6. Термін дії АПЗ

2. Містобудівні вимоги та умови проектування

2.1. Необхідність виконання передпроектних робіт

2.2. Необхідність розробки містобудівної документації

2.3. Необхідність проведення проектування на варіантній, конкурсній основі

2.4. Особливі умови проектування у зонах охорони пам'яток та в межах історичних ареалів міста Києва

2.5. Особливі умови проектування у межах санітарно-захисних та інших режимних зон

охорони

2.6. Обмеження по блакитній лінії забудови

2.7. Необхідність дотримання містобудівних вимог до забудови ділянки (території): композиційні зв'язки забудови, масштаб, пластика, орієнтація та ін.

2.8. Умови проектування фасадів: реставрація, матеріали, кольорові рішення, скління та ін.

2.9. Рекомендації щодо зовнішнього дизайну: режими, освітлення, ілюмінація, підсвічу-вання та ін.

2.10. Необхідність проектування вбудовано-прибудованих приміщень

2.11. Необхідність проектування гаражів

2.12. Необхідність створення умов для проживання (праці) людей з порушенням опорно-рухових функцій

2.13. Необхідність розроблення історико-містобудівного обгрунтування та історико-архітектурної довідки ___________________________________________________________

2.14. Особливі умови проектування щодо збереження пам’яток і об’єктів культурної спадщини _____________________________________________________________________

2.15. Умови проектування інженерного обладнання та інженерної підготовки території

______________________________________________________________________________

2.16. Умови проектування внутрішнього інженерного та технологічного обладнання об’єкта

2.17. Вимоги щодо благоустрою та озеленення

2.18. Необхідність проведення ландшафтної оцінки території

2.19. Умови проектування ландшафтно-рекреаційних ділянок і територій

2.20. Інші умови та вимоги

Заступник Київського міського

голови – секретар Київради

В. Яловий

(ФормаУДАБК)

Додаток № 6

до Правил забудови міста Києва,

затверджених рішенням Київради

від 27 січня 2005 року № 11/2587

Зразок

Начальнику управління Держархбудконтролю

м. Києва

Забудовника ____________________________

________________________________________

________________________________________

(Назва, адреса, телефон, банківські реквізити)

ЗАЯВА

Прошу надати дозвіл на виконання будівельних робіт з

_____________________________________________________________________________

(призначення будівельних робіт, назва об'єкта, адреса його розміщення)

Згідно з положенням про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт

подаються у додатку ксерокопії правової та нормативно-технічної документації:

Документ, що посвідчує право власності (користування ) земельною ділянкою

(назва документа, номер та дата його видачі)

Дозвіл на будівництво об'єкта______________________________________________________

(дата та номер відповідного рішення Київради або

розпорядження КМДА)

Проектна документація розроблена ________________________________________________

_________________________________ ліцензія

серія ____________________________ № __________________ дата

_______________________________________________________________________________

(назва проектної документації, адреса, телефон, банківські реквізити)

Проектна документація погоджена Головкиївархітектурою

(назва документа, номер та дата його видачі)

Комплексний висновок державної інвестиційної експертизи

(дата та номер висновку)

Проектна документація затверджена ________________________________________________

(назва, номер, дата розпорядчого документа)

Затверджені показники ___________________________________________________________

(склад показників згідно з ДБН.А.2.2.3.97)

Будівельні роботи проводить _____________________________________________________ ______________________________________________________________________________

(назва, адреса, телефон, банківські реквізити генпідрядника)

__________________ ліцензія

серія ___________ № ____________________________________ дата __________________

Виконробом призначений _______________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

__________________________________ наказ № ________________ дата _______________

Відповідальним за технічний нагляд призначений ___________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

_________________________________ наказ № _______________ дата ________________

Відповідальним за здійснення авторського нагляду призначений ______________________

(посада,

_________________________________ наказ № _______________ дата ________________

прізвище, ініціали)

Строк закінчення будівельно-монтажних робіт та введення об'єкта в експлуатацію______________________________________

(дата)

_____________________________________________________________________

(підпис, посада прізвище, ініціали)

М.П.

Заступник Київського міського

голови - секретар Київради

В. Яловий

Додаток № 7

до Правил забудови міста Києва,

затверджених рішенням Київради

від 27 січня 2005 року № 11/2587

Зразок

ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

№ __________ від _____________________

Виданий

на виконання будівельних робіт відповідно до проектної документації, узгодженої та

зареєстрованої Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища

за № _______ і від ________________

Будівельні роботи проводить

Авторський нагляд здійснює

Технічний нагляд здійснює

Основні етапи робіт, про закінчення яких замовник повідомляє управління держ-архбудконтролю:

  1. Будівельно-монтажні роботи

Строк дії дозволу до ___________________________________

Заступник начальника управління

держархбудконтролю

М.П.

Заступник Київського міського

голови - секретар Київради

В. Яловий

Додаток № 8

до Правил забудови міста Києва,

затверджених рішенням Київради

від 27 січня 2005 року № 11/2587

Зразок

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

(начальник Головкиївархітектури)

(дата і номер)

М.П.

Архітектурно-технічний паспорт об'єкта (будови)

(назва об 'єкта і місце його розташування)

Генеральний проектувальник _____________________________________________ М. П.

(підпис керівника, дата)

Генеральний підрядник __________________________________________________ М. П

(підпис керівника, дата)

Замовник (забудовник) __________________________________________________ М. П.

(підпис керівника, дата)

Відомості про суб'єктів інвестиційної діяльності

  1. Об'єкт (будова) споруджено за проектом автора (авторів)

(прізвище, ім’я, по батькові, звання, посада, місце постійної роботи головного архітектора (інженера) проекту та інших авторів, визначених документом про затвердження проекту)

2. Проектна документація розроблена:

2.1. Генеральна проектна організація (назва, юридична адреса)

2.2. Субпідрядні проектні організації (назва, юридична адреса)

3. Будівництво об'єкта (будови) здійснено:

3.1. Генеральна підрядна організація (назва, юридична адреса)

3.2. Субпідрядні організації (назва, юридична адреса)

4. Замовник та інвестор (назва, юридична адреса)

5. Документ про затвердження проектної документації

6. Обсяг виконання проекту, назва і юридична адреса власника документації, архівний номер зберігання

7. Термін зберігання проектної документації

Основні техніко-економічні характеристики об'єкта

(будови)

1. Загальні технічні відомості

1.1. Призначення об'єкта (об'єктів у складі будови), потужність, місткість, пропускна спроможність, загальна кількість працюючих тощо

1.2. Дата початку будівництва

1.3. Дата завершення будівництва (прийняття в експлуатацію)

1.4. Площа ділянки ( м2)

1.5. Площа забудови (м2)

1.6. Кількість поверхів (у т.ч. вбудовано прибудованих до житлових будинків)

1.7. Конструктивна схема (система) будинку, споруди

1.8. Наявність інженерного обладнання

2. Основні техніко-економічні показники об'єкта (об'єктів у складі будови), виробничого, транспортного та іншого промислового призначення

п/п

Показники

(потужність, продуктивність,

довжина і т. ін.

Одиниця

виміру

За проектом

Загальна

( з урахуванням

раніше

прийнятих)

У тому числі

пускового або

черги

1

2

3

4

5

3. Основні техніко-економічні показники об'єкта (об'єктів у складі будови) житлово-цивільного призначення

№ п/п

Показник

Одиниця

виміру

За проектом

1

2

3

4

1

Будівельний об’єм ( у т.ч. підземної частини)

м3

2

Загальна площа будинку, споруди

м2

3

Кількість квартир (для житлового будинку)

у т.ч. – одноквартирних

двох

трьох

чотирьох

п’яти і більше

од

4

Нормальна площа, корисна площа (для громадських будинків або споруд)

5

Вартість одиниці виміру ( 1 м2 загальної площі, 1 м3 будівельного об’єму тощо)

грн

6

Витрати тепла на опалення 1 м2 загальної площі

Вт/м2

Примітка. Окремо наводяться показники вбудованих та прибудованих приміщень, приміщень нежилих поверхів в житлових будинках, якщо такі є.

4. Основні конструктивні характеристики:

4.1. Основи:

4.1.1. Характерні інженерно-геологічні розрізи.

4.1.2. Тип, фізико-механічні характеристики основ.

4.2. Фундаменти:

4.2.1. Тип, матеріал конструкцій, загальна довжина, площа опори та міцності характеристики фундаментів.

4.3. Конструктивні елементи:

4.3.1. Зовнішні стіни (тип, матеріал, товщина, міцність, загальна площа з урахуванням вікон, вхідних і балконних дверей, тепловий опір).

4.3.2. Внутрішні несучі і самонесучі стіни (тип, матеріал, товщина, інші).

4.3.3. Перекриття (тип, матеріал, товщина, інші).

4.3.4. Покриття (тип, матеріал утеплення покриття, загальна площа, інші).

4.3.5. Сходова клітка (тип, матеріал).

4.3.6. Тип вікон, вхідних та балконних дверей, їх теплотехнічні характеристики, загальна площа ________________________________________________________________________.

4.4. Опорядження:

4.4.1. Тип зовнішнього опорядження, види застосованих матеріалів, елементи монументально-декоративного мистецтва, їх фізико-механічні та експлуатаційні характеристики (затверджений паспорт фасаду додається).

4.4.2. Тип внутрішнього опорядження, застосовані технології і матеріали, їх фізико- механічні та експлуатаційні характеристики.

  1. Зовнішні інженерні мережі

4.5.1. Теплові мережі

______________________________________________________________________________

(матеріал трубопроводів, загальна довжина, джерело теплопостачання, втрати тепла

на 100 м довжини)

4.5.2. Мережі газопостачання

______________________________________________________________________________

(матеріал трубопроводів, загальна довжина, діаметр, точка підключення, робочий тиск)

4.5.3. Мережі водопостачання

______________________________________________________________________________

(матеріал трубопроводів, загальна довжина, джерело водопостачання, термічний опір стінок трубопроводів)

4.5.4 Каналізаційні мережі

______________________________________________________________________________

(види каналізації з визначенням їх точки підключення, розміри каналів (трубопроводів), загальна довжина)