Підключення до мереж електричного постачання здійснюється на договірних засадах з відповідними службами міста.

13.3.6. Місця розміщення ОЗР (будинки, споруди, земельні ділянки) надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами на підставі дозволів після укладення ними договорів на тимчасове користування місцями (для розміщення ОЗР) із власниками цих місць.

13.3.7. Дозвіл надається тимчасово строком до п'яти років і зазначається в заяві. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення Київської міської державної адміністрації у випадках, передбачених законодавством.

13.3.8. Дія цього розділу Правил не поширюється на правовідносини, пов'язані з інформацією, яка відбиває соціальні події, інтереси політичних партій, релігійних і громадських організацій або призначена для їх підтримки. Розміщення такої інформації здійснюється на окремих конструкціях (стендах, дошках оголошень тощо) тільки на підставі відповідного розпорядження Київської міської державної адміністрації.

13.3.9. Особливості розміщення ОЗР, регламенти та терміни надання, а також форми відповідних документів визначаються Київською міською державною адміністрацією відповідно до законодавства.

Заступник Київського міського

голови - секретар Київради

В. Яловий

Додаток № 1

до Правил забудови міста Києва,

затверджених рішенням Київради

від 27 січня 2005 року № 11/2587

Зразок

Від

на №

Від

ЛИСТ-ДОЗВІЛ

на виконання проектно-вишукувальних робіт

Інвесторові

_____________________________________________________________________________

аби Замовникові (забудовникові), що діє на підставі доручення Інвестора, дозволяється виконання проектно-вишукувальних робіт на нове будівництво (реконструкцію)

_____________________________________________________________________________

(найменування об’єкта, будови, комплексу)

районі м. Києва

Особливі умови проектування ___________________________________________________

Цей лист-дозвіл є підставою для розробки завдання на проектування, збирання технічних умов на приєднання об'єкта (будови) до зовнішніх міських інженерних мереж і систем, замовлення в Головкиївархітектурі архітектурно-планувального завдання.

Усі витрати, пов'язані з виконанням проектно-вишукувильних робіт, після вирішення земельних відносин (погодження місця розташування, вилучення і викуп земель, надання земель у користування або власність та ін.) є комерційним ризиком інвестора (замовника) і компенсації з боку міста, його організацій, підприємств і служб не підлягають.

Термін дії листа-дозволу _________ міс.

Термін дії листа-дозволу припиняється затвердженням в установленному порядку проектної документації.

Заступник голови Київської міської держадміністрації

(підпис)

Заступник Київського міського

голови – секретар Київради

В. Яловий

Додаток № 2

до Правил забудови міста Києва,

затверджених рішенням Київради

від 27 січня 2005 року № 11 /2587

Зразок

Перелік

графічних матеріалів проектної документації на будівництво,

що погоджуються Головкиївархітектурою

(архітектурно-планувальна частина проекту)

1. Генеральний план М 1:500 (схема генерального плану) виконаний на викопіюванні із топографічного плану міста в М 1:500 із нанесенням червоних ліній, напрямку трас інженерних мереж.

2. Фасади з опорядженням.

3. Розрізи.

4. Плани поверхів.

5. План благоустрою та озеленення, виконаний на генплані М 1:500, фрагменти благоустрою та озеленення в М 1:100, 1:200.

6. Схема генплану в М 1:2000 з напрямком трас інженерних мереж, погоджених власниками (користувачами) земельних ділянок, по яких проходять запроектовані нові або реконструйовані інженерні мережі.

г

Заступник Київського міського

голови - секретар Київради

В.Яловий

Додаток № 3

до Правил забудови міста Києва,

затверджених рішенням Київради

від 27 січня 2005 року № 11/2587

Зразок

Акт-обстеження

ділянки (території) проектування нового будівництва (реконструкції)

____________________________________________________________________________

(назва об’єкта (будови) та його адреса)

№ ______________

(дата)

Інвестор

Замовник (забудовник)

Організація, що виконує обстеження

У відповідності до рішення Київради (розпорядження (листа-дозволу) № ___________ КМДА) (від _____________ № _________ викопіювання з плану міста від ______________ ми, що нижче підписалися, представник інвестора (замовника) і відповідальний представ-ник організацій, що виконує обстеження, обстежили ділянку (територію) проектування за адресою______________________________________________________________________

розглянули супутні матеріали виконавчих креслень і зйомок, встановили:

1. Наявність, функціональне призначення і характеристики будинків і споруд, розташованих в межах ділянки (території) проектування, їх власників та орендарів, ступінь експлуатації, візуальну оцінку зношеності __________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Будинки і споруди, розташовані на ділянках, що межують з ділянкою (територією) проектування, їх характеристика, функціональне призначення, власники, ступінь експлуатації __________________________________________________________________

3. Відомості про зелені насадження, для багаторічних порід, кількість і діаметр стовбура _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Належність ділянки (території) проектування до охоронних зон з особливим режимом _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Наявність на ділянці (території) проектування пам'яток (об'єктів) культурної спадщини ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

6. Наявність на ділянці (території) проектування землекористувачів (землевласників) з відповідними правовстановлюючими документами щодо земельних відносин (за даними державного земельного кадастру) _______________________________________________

____________________________________________________________________________

7. Наявність щодо ділянки (території) проектування раніше виданих дозвільних документів на проектування юридичним або фізичним особам (за даними Головкиївархітектури) .

8. Дані про підземні мережі та споруди, розташовані в межах ділянки (території) проек-тування, їх технічні характеристики, ступінь експлуатації (за даними Головкиївархітекту-

ри)___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

9. Особливі характеристики ділянки (території) проектування (необхідне виділити і пояснити) (за даними Генерального плану розвитку м. Києва, іншої затвердженоі містобудівної документації):

- зсувна, зсувонебезпечна зона,

- підтоплена територія;

- просадочні грунти;

- вироблені території;

- насипні грунти;

- ненормативні розриви;

- інсоляція;

- загазованість;

- електромагнітні поля;

- інші особливості.

Від організації, що виконує Від інвестора, замовника

обстеження (забудовника)

Заступник Київського міського

голови - секретар Київради

В. Яловий

Додаток № 4

до Правил забудови м. Києва,

затверджених рішенням Київради

від 27 січня 2005 року № 11/2587

Зразок

“Погоджено” “Затверджую”

________________________________ _______________________________

(підпис, дата) (підпис дата)

________________________________ _______________________________

________________________________ _______________________________

________________________________ _______________________________

(прізвище і посада головного розпо- (прізвище і посада інвестора)

рядника бюджетних коштів)

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

нового будівництва (реконструкції)

___________________________________________________________________________

(найменування об’єкта (будови), адреса, район)

1. Інвестор _________________________________________________________________

2. Замовник (забудовник) _____________________________________________________

3. Джерела фінансування _____________________________________________________

4. Генпроектувальник ________________________________________________________

5. Лист-дозвіл Київської міської державної адміністрації __________________________

6. Інші дозвільні документи ___________________________________________________

7. Категорія складності проектування ___________________________________________

8. Необхідність конкурсного проектування ______________________________________

9. Стадійність проектування ___________________________________________________

10 Затверджувальна стадія _____________________________________________________

11. Необхідність виділення черг будівництва _____________________________________

12. Необхідність виділення пускових комплексів _________________________________

13. Необхідність передпроектних і варіантних розробок ____________________________

14. Необхідність погодження проектної документації з Генпідрядником ______________

15. Необхідність проведення інженерних вишукувань:

15. 1) геодезичних ____________________________________________________________

15. 2) геологічних_____________________________________________________________

15. 3) гідрологічних ___________________________________________________________

15. 4) гідрометеорологічних ____________________________________________________

15. 5) археологічних __________________________________________________________

15. 6) радіаційних _________________________________________________________

15. 7) інших ______________________________________________________________

16. Техніко-економічні показники:

16. 1) номенклатура і кількість продукції, що випускається

16. 2) потреба в енергоносіях

16. 3) потреба в транспорті

16. 4) утилізація відходів

16. 5) необхідність розробки оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)

16. 6) склад комплексу (будови)

16. 7) кількість квартир в житлових будинках, в тому числі;

1 - кімнатних __________________________________________

2 - кімнатних __________________________________________

3 - кімнатних __________________________________________

4 - кімнатних __________________________________________

5 - кімнатних і більше __________________________________

16. 8) необхідність розміщення в нежитлових поверхах житлових будинків, вбудованих і

вбудовано-прибудованих приміщень, функціональне значення, показники

16. 9) кількість місць у гуртожитках

16. 10) орієнтовна загальна площа

16. 11) кількість посадкових місць

16. 12) кількість готельних номерів

16. 13) кількість лікарняних ліжок

16. 14) кількість місць в паркінгах

16. 15) кількість відвідувань (для поліклінік)

16. 16) потужність

16. 17) призначення і показники комунально-побутових послуг

17. Необхідність розрахунків ефективності інвестицій

18. Вимоги щодо енергозбереження

19. Необхідність урахування:

19. 1) зсувної і зсувонебезпечної зон

19. 2) підтопленої території

19. 3) виробленої території

19. 4) просадочних грунтів

19. 5) насипних грунтів

19. 6) ненормативних розривів

19. 7) умов інсоляції

19. 8) загазованості

19.9) електромагнітних полів

19.10) інших несприятливих факторів

20. Необхідність проектування перекладки, перенесення інженерних мереж

та споруд

21. Необхідність проектування зовнішнього інженерного забезпечення згідно з відповідними ТУ:

21.1) водопостачання

21.2) водовідведення

21.3) дощова каналізація

21.4) теплопостачання

21.5) гаряче водопостачання

21.6) електричне енергопостачання

21.7) газопостачання

21.8) зовнішнє освітлення

21.10) диспетчеризація

21.11) телебачення

21.12) радіофікація

21.13) цивільна оборона

21.14) безпека руху

21.15) сміттєвидалення

21.16) під'їзні шляхи

22. Необхідність проектування внутрішнього інженерного і технологічного інженерного забезпечення:

22.1) внутрішні системи і обладнання, суміщені з визначеними зовнішніми

22.2) ліфти

22.3) кондиціювання

22.4) припливно-витяжна вентиляція

22.5) димоходи від камінів

22.6) блискавкозахист

22.7) часофікація

22.8) дахова котельня

22.9) квартирне водонагрівальне обладнання

22.10) приміщення для охорони

23. Необхідність створення умов для проживання (праці) людей з порушенням опорно-рухових функцій

24. Принципові вимоги до основних конструктивних рішень, матеріалів, несучих та огороджувальних конструкцій

25. Вимоги до благоустрою території та озеленення

26. Кошторисним розділом передбачити:

26.1) вивезення грунту на відстань _____ км

26.2) вивезення сміття на відстань _____ км

26.3) завезення з кар'єрів

26.4) пайову участь в розвиток міста

26.5) компенсацію за відселення, знесення, перенесення, перебазування будинків, мереж, споруд, зелених насаджень

27. Необхідність урахування висновків технічного обстеження будинків та споруд, що підлягають реконструкціі, а також тих, що безпосередньо прилягають до будинків та споруд, що проектуються, або перебувають у зоні впливу будівельно-монтажних робіт

28. Необхідність проведення реставраційних робіт

29. Необхідність урахування зон охорони пам'яток і об'єктів культурної спадщини та інших охоронних зон

30. Необхідність урахування умов охорони пам'яток і об'єктів культурної спадщини

31. Вимоги до проектування, що випливають з інвестиційних намірів інвестора: продаж будинків, споруд, приміщень без окремих перегородок, елементів оздоблення, внутрішнього обладнання та ін.

32. Інноваційні вимоги: новітні досягнення науки і техніки, передові технології, високоякісні матеріали, вироби і конструкції, сучасне і високоякісне інженерне і технологічне обладнання.