6) у разі порушення лісового законодавства вилучати в

установленому законом порядку у громадян і юридичних осіб

документи, добуті лісові ресурси, знаряддя їх добування, а також

транспортні засоби, що були знаряддям правопорушення, та

вирішувати питання про їх подальшу належність і використання;

7) проводити у випадках, встановлених законом,

фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний

засіб для запобігання порушенням у сфері охорони, захисту,

використання та відтворення лісів;

8) викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для

одержання від них усних або письмових пояснень у зв'язку з

порушенням ними лісового законодавства;

9) безперешкодно відвідувати територію і приміщення

підприємств, установ та організацій, які здійснюють добування,

зберігання або перероблення продуктів лісу, з метою здійснення

нагляду за законністю використання лісових ресурсів;

10) визначати за затвердженими таксами і методиками розмір

збитків, завданих лісовому господарству;

11) анульовувати дозволи або інші документи на право

використання лісових ресурсів у випадках порушення лісового

законодавства;

12) приймати рішення про обмеження або заборону господарської

та іншої діяльності;

13) направляти у відповідні державні органи матеріали про

притягнення осіб до дисциплінарної, адміністративної і

кримінальної відповідальності, позови до суду;

14) звертатися до органів прокуратури з клопотанням про

подання позовів до суду про відшкодування втрат лісогосподарського

виробництва, а також повернення самовільно або тимчасово зайнятих

лісових ділянок, строк користування якими закінчився;

15) давати обов'язкові для виконання приписи з питань, що

належать до їх повноважень.

Посадові особи державної лісової охорони можуть мати й інші

повноваження відповідно до закону.

Посадові особи державної лісової охорони забезпечуються

форменим одягом.

Посадові особи державної лісової охорони мають право на

зберігання, носіння і застосування спеціальних засобів та зброї в

порядку, встановленому законодавством, та використовувати

спеціальні транспортні засоби з кольорографічним забарвленням і

написом з емблемою.

Стаття 92. Соціально-правовий захист посадових осіб державної

лісової охорони

Держава гарантує захист честі, гідності, здоров'я, життя,

майна посадових осіб державної лісової охорони і членів їх сімей

від злочинних посягань та інших протиправних дій.

Посадові особи державної лісової охорони підлягають

обов'язковому державному особистому страхуванню в порядку,

встановленому законодавством.

Перелік категорій посадових осіб державної лісової охорони,

які підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню, а

також порядок та умови цього страхування встановлюються Кабінетом

Міністрів України.

Посадові особи державної лісової охорони забезпечуються

службовими жилими приміщеннями відповідно до законодавства.

Шкода, заподіяна знищенням або пошкодженням майна посадової

особи державної лісової охорони чи членів її сім'ї у зв'язку з

виконанням нею службових обов'язків, компенсується в повному

обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним

стягненням цієї суми з винних осіб.

У разі загибелі посадової особи державної лісової охорони у

зв'язку з виконанням нею службових обов'язків сім'ї загиблого або

його утриманцям виплачується одноразова допомога в розмірі

десятирічної заробітної плати загиблого за останньою посадою, яку

він займав, за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України з наступним стягненням цієї

суми з винних осіб.

У разі нанесення посадовій особі державної лісової охорони

тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням нею службових

обов'язків, що перешкоджають надалі займатися професійною

діяльністю, їй виплачується одноразова допомога в розмірі

п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою, яку вона

займала, за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України з наступним стягненням цієї

суми з винних осіб і призначається пенсія за інвалідністю.

У разі нанесення посадовій особі державної лісової охорони

тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням нею службових

обов'язків, що не перешкоджають надалі займатися професійною

діяльністю, їй виплачується одноразова допомога в розмірі

однорічної заробітної плати за рахунок коштів Державного бюджету

України та коштів Фонду соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних захворювань України з

наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

Річна заробітна плата посадової особи державної лісової

охорони, що береться для нарахування розміру одноразової допомоги,

включає всі види грошових виплат, які одержала посадова особа за

час роботи за останньою посадою за рік, що передував рокові

загибелі або ушкодження здоров'я.

За рахунок коштів Державного бюджету України виплачується

різниця між сумою, передбаченою частинами шостою - восьмою цієї

статті, та сумою, встановленою відповідно до Закону України "Про

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного

випадку на виробництві та професійного захворювання, які

спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ).

Порядок відшкодування шкоди, заподіяної майну, виплати

допомоги в разі загибелі чи отриманні тілесних ушкоджень посадовій

особі державної лісової охорони чи членам її сім'ї встановлюється

Кабінетом Міністрів України.

Глава 17

КОНТРОЛЬ ЗА ОХОРОНОЮ, ЗАХИСТОМ,

ВИКОРИСТАННЯМ ТА ВІДТВОРЕННЯМ ЛІСІВ

Стаття 93. Завдання контролю за охороною, захистом,

використанням та відтворенням лісів

Завданнями контролю за охороною, захистом, використанням та

відтворенням лісів є:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері

охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

2) забезпечення додержання лісового законодавства органами

державної влади, органами місцевого самоврядування,

підприємствами, установами, організаціями та громадянами;

3) забезпечення додержання лісового законодавства власниками

лісів, постійними і тимчасовими лісокористувачами;

4) запобігання порушенням законодавства у сфері охорони,

захисту, використання та відтворення лісів, своєчасне виявлення

таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення.

Стаття 94. Державний контроль за охороною, захистом,

використанням та відтворенням лісів

Державний контроль за охороною, захистом, використанням та

відтворенням лісів здійснюється Кабінетом Міністрів України,

центральними органами виконавчої влади з питань охорони

навколишнього природного середовища, з питань лісового

господарства, органами виконавчої влади з питань лісового

господарства та з питань охорони навколишнього природного

середовища Автономної Республіки Крим, територіальними органами

центральних органів виконавчої влади з питань охорони

навколишнього природного середовища, з питань лісового

господарства, іншими центральними та місцевими органами виконавчої

влади в межах повноважень, визначених законом.

Стаття 95. Громадський контроль за охороною, захистом,

використанням та відтворенням лісів

Громадський контроль за охороною, захистом, використанням та

відтворенням лісів здійснюється громадськими інспекторами охорони

навколишнього природного середовища.

Повноваження громадських інспекторів визначаються положенням,

що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань

охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 96. Участь громадських природоохоронних організацій у

сфері лісових відносин

Громадські природоохоронні організації у сфері лісових

відносин мають право:

1) брати участь у розробці планів, програм, пов'язаних з

охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів;

2) вільного доступу до інформації про стан лісів та ведення

господарства в них;

3) брати участь у заходах міжнародних неурядових організацій

з питань охорони та відтворення лісів;

4) вносити пропозиції щодо розроблення нормативно-правових

актів з питань ведення лісового господарства та внесення змін до

них;

5) оскаржувати в установленому законом порядку рішення про

відмову чи несвоєчасне надання за запитом інформації про стан

лісів або неправомірне відхилення запиту та його неповне

задоволення.

Діяльність громадських природоохоронних організацій у сфері

лісових відносин здійснюється відповідно до закону на основі їх

статутів.

Стаття 97. Інформування про стан і відтворення лісів

Інформування про стан і відтворення лісів здійснюється

відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного

середовища" ( 1264-12 ) та інших законів.

Глава 18

ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ

ПРОДУКТИВНОСТІ, ПОЛІПШЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ ЛІСІВ,

ЇХ ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ ТА ВІДТВОРЕННЯ

Стаття 98. Фінансування заходів з підвищення продуктивності,

поліпшення якісного складу лісів, їх охорони,

захисту і відтворення

Видатки на підвищення продуктивності, поліпшення якісного

складу лісів, їх відтворення і охорони здійснюються за рахунок:

державного бюджету та власних коштів підприємств, установ і

організацій лісового господарства - щодо лісів державної

власності;

місцевого бюджету та власних коштів підприємств, установ і

організацій лісового господарства - щодо лісів комунальної

власності;

власних коштів власників лісів - щодо лісів приватної

власності.

Видатки на зазначені заходи можуть здійснюватися за рахунок

інших джерел, не заборонених законом.

Видатки на підвищення продуктивності, поліпшення якісного

складу лісів державної і комунальної власності, їх охорону, захист

і відтворення фінансуються шляхом цільового виділення коштів

державного та місцевих бюджетів для реалізації загальнодержавних,

державних і регіональних (місцевих) програм ведення лісового

господарства.

Порядок використання коштів, що виділяються з Державного

бюджету України на ведення лісового господарства, встановлюється

Кабінетом Міністрів України.

Порядок використання коштів, що виділяються з місцевого

бюджету на ведення лісового господарства, встановлюється

відповідними органами місцевого самоврядування.

Глава 19

ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЗАХОДІВ

ЩОДО РОЗШИРЕНОГО ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ

Стаття 99. Економічне стимулювання заходів щодо розширеного

відтворення лісів

Держава здійснює економічне стимулювання заходів щодо

розширеного відтворення лісів, зокрема шляхом:

компенсації витрат власникам лісів і лісокористувачам при

впровадженні ними заходів щодо розширеного відтворення лісів;

застосування прискореної амортизації основних фондів

землеохоронного, лісоохоронного та природоохоронного призначення.

Компенсація витрат проводиться за рахунок коштів Державного

бюджету України та місцевих бюджетів відповідно до

загальнодержавних, державних і регіональних (місцевих) програм.

Підставою для розгляду питання про економічне стимулювання

заходів щодо розширеного відтворення лісів є заява чи клопотання

власників лісів і лісокористувачів до органів виконавчої влади чи

органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням лісової

ділянки.

Порядок економічного стимулювання впровадження заходів щодо

розширеного відтворення лісів встановлює Кабінет Міністрів

України.

Глава 20

ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ, ВИКОРИСТАННЯ

ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ НА ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЯХ ЗЕМЕЛЬ

Стаття 100. Особливості охорони, захисту, використання та

відтворення лісів на землях природно-заповідного

фонду

Порядок охорони, захисту, використання та відтворення лісів

на землях природно-заповідного фонду визначається відповідно до

Закону України "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ),

цього Кодексу та інших актів законодавства.

Стаття 101. Особливості охорони, захисту, використання та

відтворення лісів на землях оборони

Ліси, розташовані на землях оборони, призначені для

розміщення і постійної діяльності військових частин, установ,

військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних

Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до