ними природоохоронного та лісового законодавства;

8) вирішує інші питання у сфері лісових відносин відповідно

до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та закону.

Стаття 28. Повноваження центрального органу виконавчої влади

з питань лісового господарства у сфері лісових

відносин

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з

питань лісового господарства:

1) здійснює державне управління, координацію виконання

заходів у галузі ведення лісового господарства;

2) вносить пропозиції щодо формування і реалізації державної

політики у сфері лісових відносин;

3) розробляє та організовує виконання загальнодержавних,

державних і регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту,

використання та відтворення лісів;

4) розробляє та затверджує в установленому порядку

нормативно-правові акти з ведення лісового господарства;

5) здійснює державний контроль за додержанням норм, правил та

інших нормативно-правових актів з ведення лісового господарства;

6) організовує ведення лісовпорядкування, обліку лісів,

державного лісового кадастру та моніторингу лісів;

7) організовує ведення лісового господарства і раціональне

використання лісових ресурсів;

8) забезпечує функціонування державної лісової охорони,

координує діяльність лісової охорони інших постійних

лісокористувачів і власників лісів;

9) координує здійснення заходів з охорони лісів від пожеж та

захисту від шкідників і хвороб;

10) координує роботу з ведення лісового господарства

підпорядкованими йому науково-дослідними установами;

11) видає ліцензії відповідно до закону;

12) вносить пропозиції щодо обмеження або тимчасового

припинення діяльності підприємств, установ та організацій

незалежно від їх підпорядкування та форм власності в разі

порушення ними природоохоронного та лісового законодавства;

13) бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні

кваліфікації кадрів для лісового господарства;

14) здійснює міжнародне співробітництво з питань ведення

лісового господарства;

15) вирішує інші питання у сфері регулювання лісових відносин

відповідно до закону.

Центральний орган виконавчої влади з питань лісового

господарства здійснює покладені на нього повноваження самостійно і

через його територіальні органи та орган виконавчої влади з питань

лісового господарства Автономної Республіки Крим.

Стаття 29. Повноваження центрального органу виконавчої влади

з питань охорони навколишнього природного

середовища у сфері лісових відносин

Центральний орган виконавчої влади з питань охорони

навколишнього природного середовища у сфері лісових відносин:

1) вносить пропозиції щодо формування та реалізації державної

політики у сфері охорони, захисту, використання та відтворення

лісів як складової частини державної політики у сфері охорони

навколишнього природного середовища;

2) здійснює державне управління, регулювання у сфері охорони,

захисту, використання та відтворення лісів як складової частини

заходів з охорони навколишнього природного середовища,

раціонального використання, відтворення та охорони природних

ресурсів;

3) здійснює державний контроль за додержанням вимог

природоохоронного законодавства у сфері охорони, захисту,

використання та відтворення лісів;

4) координує здійснення органами виконавчої влади заходів з

охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

5) бере участь у розробленні загальнодержавних, державних і

регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання

та відтворення лісів;

6) погоджує матеріали лісовпорядкування;

7) затверджує в установленому порядку нормативи використання

лісових ресурсів;

8) погоджує нормативно-правові акти з ведення лісового

господарства;

9) організовує проведення екологічної експертизи щодо впливу

промислових та інших об'єктів, хімічних речовин на ліси,

затверджує переліки пестицидів, дозволених для застосування в

лісах, установлює регламенти їх застосування;

10) обмежує чи зупиняє (тимчасово) в установленому порядку

діяльність підприємств, установ та організацій незалежно від їх

підпорядкування та форм власності, якщо вона здійснюється з

порушенням законодавства про охорону навколишнього природного

середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів;

11) розглядає справи про адміністративні правопорушення;

12) застосовує у випадках, передбачених законом, економічні

санкції до підприємств, установ та організацій, їх посадових і

службових осіб, громадян за порушення вимог законодавства, подає

позови до суду про відшкодування збитків і втрат, завданих

унаслідок такого порушення;

13) забезпечує погодження проектів відведення земельних

лісових ділянок;

14) вирішує інші питання відповідно до закону.

Центральний орган виконавчої влади з питань охорони

навколишнього природного середовища здійснює покладені на нього

повноваження самостійно і через свої територіальні органи (у разі

їх утворення), а на території Автономної Республіки Крим - через

орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони

навколишнього природного середовища.

( Статтю 29 доповнено частиною другою згідно із Законом N 3530-VI

( 3530-17 ) від 16.06.2011 )

Стаття 30. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки

Крим, обласних, Київської та Севастопольської

міських, районних рад у сфері лісових відносин

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська

та Севастопольська міські, районні ради у сфері лісових відносин у

межах своїх повноважень на відповідній території:

1) забезпечують реалізацію державної політики у сфері лісових

відносин;

2) забезпечують виконання загальнодержавних і державних

програм з охорони, захисту, використання та відтворення лісів і

затверджують регіональні (місцеві) програми з цих питань;

3) передають у власність, надають у постійне користування

земельні лісові ділянки на землях спільної власності відповідних

територіальних громад, власності територіальних громад міст Києва

і Севастополя та припиняють права користування ними;

4) приймають рішення про виділення в установленому порядку

для довгострокового тимчасового користування лісами лісових

ділянок на землях спільної власності відповідних територіальних

громад, власності територіальних громад міст Києва і Севастополя

та припиняють права користування ними;

5) погоджують ліміт використання лісових ресурсів при

заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних

лісових користувань;

6) погоджують максимальні норми безоплатного збору дикорослих

трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо;

7) встановлюють порядок використання коштів, що виділяються з

відповідного місцевого бюджету на ведення лісового господарства;

8) вирішують інші питання у сфері лісових відносин відповідно

до закону.

Стаття 31. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки

Крим, обласних, Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій у сфері лісових

відносин

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська

та Севастопольська міські державні адміністрації у сфері лісових

відносин у межах своїх повноважень на їх території:

1) забезпечують реалізацію державної політики у сфері лісових

відносин;

2) беруть участь у розробленні та забезпеченні виконання

регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання

та відтворення лісів;

3) здійснюють контроль за додержанням законодавства у сфері

лісових відносин;

4) передають у власність, надають у постійне користування для

ведення лісового господарства земельні лісові ділянки, що

перебувають у державній власності, на відповідній території;

5) передають у власність, надають у постійне користування для

нелісогосподарських потреб земельні лісові ділянки площею до

1 гектара, що перебувають у державній власності, на відповідній

території, а також у межах міст республіканського (Автономної

Республіки Крим) та обласного значення та припиняють права

користування ними;

6) приймають рішення про виділення в установленому порядку

для довгострокового тимчасового користування лісами лісових

ділянок, що перебувають у державній власності, на відповідній

території, а також у межах міст обласного та республіканського

(Автономної Республіки Крим) значення;

7) обмежують або тимчасово припиняють діяльність підприємств,

установ та організацій у разі порушення ними лісового

законодавства в порядку, передбаченому законодавством;

8) забезпечують здійснення заходів щодо охорони і захисту

лісів, ліквідації наслідків стихійних явищ, лісових пожеж,

залучають у встановленому порядку до цих робіт населення,

транспортні та інші технічні засоби та обладнання, забороняють

відвідування лісів населенням і в'їзд до них транспортних засобів

у період високої пожежної небезпеки в порядку, передбаченому

законодавством;

9) встановлюють ліміт використання лісових ресурсів при

заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних

лісових користувань;

10) встановлюють максимальні норми безоплатного збору

дикорослих трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо;

11) вирішують інші питання у сфері лісових відносин

відповідно до закону.

Стаття 32. Повноваження районних державних адміністрацій у

сфері лісових відносин

Районні державні адміністрації у сфері лісових відносин на їх

території:

1) забезпечують реалізацію державної політики у сфері лісових

відносин;

2) беруть участь у розробленні та забезпеченні виконання

регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання

та відтворення лісів;

3) передають у власність, надають у постійне користування для

нелісогосподарських потреб земельні лісові ділянки площею до

1 гектара, що перебувають у державній власності, у межах сіл,

селищ, міст районного значення та припиняють права користування

ними;

4) приймають рішення про виділення в установленому порядку

для довгострокового тимчасового користування лісами лісових

ділянок, що перебувають у державній власності, у межах сіл, селищ,

міст районного значення;

5) беруть участь у здійсненні заходів щодо охорони і захисту

лісів, ліквідації наслідків стихійних явищ, лісових пожеж,

залучають у встановленому порядку до цих робіт населення,

транспортні й інші технічні засоби та обладнання;

6) вносять у встановленому порядку пропозиції про обмеження

або тимчасове припинення діяльності підприємств, установ та

організацій у разі порушення ними лісового законодавства;

7) вирішують інші питання у сфері лісових відносин відповідно

до закону.

Стаття 33. Повноваження сільських, селищних, міських рад у

сфері лісових відносин

Сільські, селищні, міські ради у сфері лісових відносин на

відповідній території:

1) передають у власність, надають у постійне користування

земельні лісові ділянки, що перебувають у комунальній власності, в

межах сіл, селищ, міст і припиняють права користування ними;

2) приймають рішення про виділення в установленому порядку

для довгострокового тимчасового користування лісами лісових

ділянок, що перебувають у комунальній власності, в межах сіл,

селищ, міст і припиняють права користування ними;

3) беруть участь у здійсненні заходів щодо охорони і захисту

лісів, ліквідації наслідків стихійних явищ, лісових пожеж,

залучають у встановленому порядку до цих робіт населення,

транспортні й інші технічні засоби та обладнання;

4) організовують благоустрій лісових ділянок і

культурно-побутове обслуговування відпочиваючих у лісах, що

використовуються для цих цілей;

5) встановлюють порядок використання коштів, що виділяються з

місцевого бюджету на ведення лісового господарства;

6) вирішують інші питання у сфері лісових відносин відповідно

до закону.

Розділ IV

ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Глава 4

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ ОРГАНІЗАЦІЇ

ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Стаття 34. Завдання організації лісового господарства

Організація лісового господарства має своїм завданням

забезпечувати ведення лісового господарства на засадах сталого

розвитку з урахуванням природних та економічних умов, цільового

призначення, лісорослинних умов, породного складу лісів, а також

функцій, які вони виконують.