ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

Органiзацiйно-методичнi, економiчнi i технiчнi нормативи

ПРАВИЛА ПЕРЕВЕЗЕННЯ, СКЛАДУВАННЯ ТА

ЗБЕРIГАННЯ МАТЕРIАЛIВ, ВИРОБIВ,

КОНСТРУКЦIЙ I УСТАТКУВАННЯ В

БУДIВНИЦТВI

ДБН Г.1-4-95

Видання офiцiйне

Держкоммiстобудування України

Київ 1997

УДК

РОЗРОБЛЕНI: Науково-дослiдним iнститутом будiвельного

виробництва Держкоммiстобудування України -

докт. техн. наук, професор О.М. Лiвiйський

(науковий керiвник i вiдповiдальний викона-

вець); к.т.н. О.Т. Павлюк: к.т.н. I.В.Ших-

ненко; к.т.н., професор О.А. Васильков-

ський: к.т.н. А.О. Васильковський; М.С.

Безбах, М.С. Мельник, О.В. Стоян, А.Б.

Радiонцев, Л.М. Очеретенко, С.Е. Станiшев-

ський, О.Ф. Карпенко.

УкрIПКбуд Мiносвiти України - к.т.н., про-

фесор В.Ф. Баранников; к.т.н., професор

М.Б. Алекберов.

КДТУ будiвництва i архiтектури Мiносвiти

України - докт. техн. наук, професор В.Л.

Баладинський; докт. техн. наук, професор

I.I. Назаренко; к.т.н., професор М.С. Каню-

ка; М.В. Ярмоленко, Б.В. Свериденко, Е.К.

Росiн, Л.В. Молодих.

ВНЕСЕНI: Управлiнням будiндустрiї, механiзацiї i

промисловостi будiвельних матерiалiв Дер-

жкоммiстобудування України - В.М. Давидов,

В.А. Демiдас, Л.А. Постовий.

ПIДГОТОВЛЕНI Управлiнням Головнауки, державних нормати-

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: вiв i стандартiв Держкоммiстобудування

України - Г.В. Желудков

ЗАТВЕРДЖЕНI: Наказом Держкоммiстобудування України 134

вiд 7 липня 1995 р. i введенi в дiю з

1 сiчня 1996 р.

"Укрархбудiнформ"

ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

Органiзацiйно-методичнi,

економiчнi i технiчнi нормативи

Правила перевезення, складування ДБН Г.1-4-95

та зберiгання матерiалiв, виробiв,

конструкцiй i устаткування в будiвництвi Вводяться вперше

Норми призначаються для використання в мiнiстерствах, вiдомс-

твах, державних будiвельних корпорацiях, автотранспортних пiдп-

риємствах, будiвельно-монтажних органiзацiях i управлiннях комп-

лектацiї, складах зберiгання матерiалiв, пiдприємствах i органi-

зацiях-виготовлювачах та постачальниках будiвельних матерiалiв,

виробiв, конструкцiй i устаткування.

Норми поширюються на будiвельнi матерiали, вироби, конструк-

цiї, устаткування, засоби механiзацiї для вантажно-розвантажу-

вальних та пiдйомно-транспортних робiт, а також засоби малої ме-

ханiзацiї, що використовуються на будiвельному майданчику i робо-

чих мiсцях, в примiщеннях при спорудженнi i капiтальному ремонтi

будинкiв промислового, житлово-цивiльного та сiльськогосподарсь-

кого призначення.

Норми встановлюють правила i порядок пакування, перевезення,

розвантаження, приймання, складування та зберiгання матерiалiв,

виробiв, конструкцiй i устаткування на приоб'єктних, дiльничних

та базових складах в будiвництвi, правила технiки безпеки при

виконаннi вантажно-розвантажувальних i пiдйомно-транспортних ро-

бiт.

1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Перевезення матерiалiв, виробiв та конструкцiй в будiв-

ництвi здiйснюється залiзничним, автомобiльним або змiшаним

транспортом, транспортом загального призначення, а також спецiа-

лiзованими засобами.

Автомобiльним спецiалiзованим транспортом доцiльно перевозити

збiрнi залiзобетоннi та бетоннi конструкцiї, а спецiалiзованими

автомобiльними та залiзничними засобами - матерiали у виглядi по-

рошкiв, рiдин, рулонiв та iн.

1.2 На кожну партiю, що вiдвантажується, - матерiалiв, виро-

бiв та конструкцiй пiдприємство-виготовлювач повинно видавати

паспорт, в якому вказується:

- найменування виробу - (матерiалу, конструкцiї) вiдповiдно

до дiючих державних стандартiв або ТУ;

- марка або iндекс;

- кiлькiсть (обсяг кожного матерiалу у партiї);

- дата виготовлення i приймання вiддiлом технiчного контролю;

- результати випробувань контрольних зразкiв та дата офор-

млення паспорта.

1.3 Доставку матерiалiв, виробiв i конструкцiй на будiвельнi

майданчики рекомендується органiзовувати за однiєю iз наступних

технологiчних схем:

- постачальник-транспорт-база комплектацiї-транспорт-об'єкт;

- постачальник-транспорт-об'єкт.

За першою схемою об'єкти забезпечуються матерiалами для вико-

нання загальнобудiвельних та спецiальних робiт, за другою - збiр-

ним залiзобетоном, стiновими та деякими iншими матерiалами.

1.4 Для приймання матерiалiв та виробiв, що надходять вiд

постачальникiв, їх зберiгання, технологiчної переробки матерiалiв

в напiвфабрикати та вироби, пiдвищення заводської готовностi ви-

робiв, комплектування та вiдвантаження за призначенням в системi

спецiалiзованих будiвельних органiзацiй потрiбно створювати бази

комплектацiї.

До баз комплектацiї будiвельних органiзацiй повиннi належати:

- склади будiвельних матерiалiв та виробiв;

- виробничо-технологiчнi дiльницi з переробки та комплекту-

вання;

- дiльницi механiзацiї робiт.

Склади будiвельних матерiалiв i виробiв подiляються на базо-

вi, перевантажувальнi i приоб'єктнi.

Базовi склади призначаються для приймання та зберiгання ма-

терiальних ресурсiв, якi надходять в розпорядження будiвельних

органiзацiй. Вони розмiщуються поблизу залiзничних та автотран-

спортних пiд'їзних колiй або водних магiстралей.

Перевантажувальнi склади потрiбно органiзовувати для прийман-

ня та контрольно-строкового зберiгання окремих видiв матерiалiв,

виробiв та конструкцiй, якi надходять вiд постачальникiв залiз-

ничним або водним транспортом, а на об'єкти перевозяться автомо-

бiльним транспортом.

Приоб'єктнi склади слiд органiзовувати безпосередньо на будi-

вельному майданчику i використовувати для приймання i розмiщення

конструкцiй та короткочасного зберiгання матерiалiв, якi необхiд-

нi для будiвництва об'єкта.

1.5 Пiд'їзнi колiї до складiв повиннi забезпечувати вiльний

проїзд та маневрування автомобiльного транспорту, а склади мати

наскрiзнi проїзди або круговий об'їзд для автомобiлiв.

1.6 Склади для зберiгання будiвельних матерiалiв повиннi

вiдповiдати таким вимогам:

- мати достатню мiсткiсть, бути зручними для роботи та забез-

печенi надiйними пристроями для складування та зберiгання

матерiалiв та виробiв;

- бути забезпеченими вантажно-розвантажувальними засобами,

якi дозволяють швидко, з мiнiмальними трудовитратами виван-

тажувати матерiали та вироби, що надходять до складу, а та-

кож виконувати в серединi сховища транспортнi операцiї;

- територiя складiв повинна бути огороджена i мати достатнє

зовнiшнє освiтлення вiдповiдно до дiючих норм.

Склади слiд оснащувати такими типами пiдйомних i транспортних

засобiв: кранами мостовими, козловими, стрiловими, штабелеуклад-

чиками, авто- та електронавантажувачами, електрокарами, електро-

тягачами, одноковшовими навантажувачами, розвантажувачами безпе-

рервної дiї, лебiдками, транспортерами, тельферами, вiзками.

Номенклатуру пiдйомно-транспортних, вантажно-розвантажуваль-

них машин, засобiв контейнеризацiї i пакетування, вантажозахват-

них пристроїв подано в рекомендацiйних додатках 1-8.

1.7 Складськi операцiї з матерiалами, виробами та конструкцi-

ями повиннi виконуватись пiд керiвництвом працiвника, на якого

покладена вiдповiдальнiсть за органiзацiю приймання матерiалiв,

що надходять на склад, а також безпеку виконання робiт.

При прийманнi вантажiв слiд перевiряти наявнiсть паспортiв в

кожнiй партiї i приймати вантажi з документами пiдприємства-пос-

тачальника.

При прийманнi вантажiв потрiбно здiйснювати вхiдний контроль

виробiв i матерiалiв.

1.8 Вхiдному контролю пiдлягають будiвельнi матерiали, виро-

би, конструкцiї, що надходять з супровiдними документами (наклад-

ними, паспортами або сертифiкатами та iн.) та мають штамп вiддiлу

технiчного контролю (ВТК).

Вхiдний контроль матерiалiв, виробiв та конструкцiй, що над-

ходять на об'єкти або склади, здiйснюють матерiально-вiдповiдаль-

нi працiвники цих об'єктiв - майстер, виконроб або зав.складом.

При необхiдностi проведення вхiдного контролю в лабораторних

умовах матерiально-вiдповiдальний працiвник (майстер, виконроб,

зав.складом) повиннi своєчасно доповiдати службi якостi про над-

ходження до складу (на об'єкт) матерiалiв, виробiв i конструкцiй

та пред'явити їх супровiднi документи (накладнi, паспорти, серти-

фiкати). Реєстрацiя матерiалiв, виробiв i конструкцiй, що надхо-

дять на склад, повиннi здiйснюватись в журналi приймання матерiа-

лiв працiвниками, що виконують приймання та вхiдний контроль.

Запис про проведення вхiдного контролю матерiалiв i конструк-

цiй, що надходять на будiвельний об'єкт, здiйснюється в спецiаль-

ному журналi приймання i облiку матерiалiв майстрами, виконробами

будiвельних органiзацiй.

Основою приймання будiвельних матерiалiв, виробiв, конструк-

цiй для виробництва служать висновки вiдповiдального працiвника в

журналi приймання та облiку матерiалiв.

При надходженнi на будiвельний об'єкт або склад матерiалiв,

виробiв та конструкцiй, що не вiдповiдають вимогам державних

стандартiв, ТУ, робочим кресленням, а також при некомплектностi

постачання вiдповiдальнi працiвники цих органiзацiй зобов'язанi:

- розвантажити матерiали i створити всi умови для їх правиль-

ного зберiгання;

- довести до вiдома служби якостi про надходження некомплек-

тних або неякiсних матерiалiв, виробiв, конструкцiй;

- за накладною на неякiснi або некомплектнi будiвельнi ма-

терiали, вироби i конструкцiї здiйснити запис про прийнят-

тя їх на вiдповiдальне зберiгання, сповiстити про це поста-

чальника не пiзнiше доби, вказавши кiлькiсть недоброякiсної

продукцiї.

1.9 У складах будiвельних матерiалiв та виробiв необхiдно ви-

конувати такi вимоги протипожежної безпеки:

- не допускати складування горючих будiвельних матерiалiв в

межах протипожежних розривiв мiж спорудами, складування не-

горючих матерiалiв допускається з залишенням вiльних смуг

навколо будiвель, достатнiх для маневрування пожежного

транспорту, але не менше нiж 5 м;

- дороги та пiд'їзди потрiбно утримувати в хорошому станi i

не захаращувати;

- склади потрiбно забезпечувати необхiдними засобами гасiння

пожеж (вогнегасниками, ящиками з пiском, ємкостями з водою,

вiдрами, лопатами i т.п.) - примiщення, в яких зберiгаються

легкозаймистi матерiали, всерединi та зовнi повиннi облад-

нуватись написами "Увага! Вогненебезпечно!";

- майданчик, зайнятий для зберiгання лiсоматерiалiв, повинен

бути звiльнений вiд дерну та перiодично очищатись вiд тра-

ви, кори та iншого смiття;

- пиломатерiали потрiбно розташовувати на вiдстанi не менше

нiж ЗО м вiд постiйних або тимчасових будiвель i споруд, а

круглу деревину - на вiдстанi не менше нiж 15 м.

2 ПЕРЕВЕЗЕННЯ, СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРIГАННЯ

ЗБIРНИХ ЗАЛIЗОБЕТОННИХ I

БЕТОННИХ ВИРОБIВ ТА КОНСТРУКЦIЙ

2.1 Збiрнi залiзобетоннi конструкцiї з заводу-виготовлювача

потрiбно доставляти на приоб'єктнi склади, до мiсць, що знахо-

дяться в зонi дiї монтажих кранiв або безпосердньо пiд монтажний

кран без промiжного перевантаження.

2.2 При органiзацiї роботи iз монтажу будинкiв з транспортних

засобiв необхiдно використовувати найбiльш прогресивний метод -

доставку вантажiв змiнними напiвпричепами. В цьому випадку на

один автомобiль-тягач припадає декiлька напiвпричепiв, кiлькiсть

яких визначається за розрахунком.

2.3 Для безпечного перевезення транспортними засобами залiзо-

бетонних виробiв, запобiгання утворенню сколiв i трiщин потрiбно

їх надiйно закрiплювати, а в мiсцях опирання виробу на транспорт-

ний засiб пiдкладати дерев'янi прокладки, якi запобiгають дотику

виробiв до металевої частини вантажної платформи.

Дерев'янi прокладки потрiбно розмiщувати по вертикалi одна

навпроти одної по лiнiї пiдйомних пристроїв (петель, отворiв) або

в мiсцях, що вказанi в робочих кресленнях. Для прокладок рекомен-

дується використовувати пиломатерiали з поперечним перерiзом

150х100, 150х150, 100х100 мм або кругляк, обпилений з двох бокiв.

Прокладки повиннi бути перерiзом не менше нiж 50х40 мм.

За наявностi у виробах виступаючих деталей чи монтажних пе-

тель товщина прокладок повинна перевищувати розмiр виступаючих

деталей або монтажних петель не менше нiж на 20 мм.

2.4 Вiдповiдальнiсть за правильнiсть закрiплення збiрних за-

лiзобетонних та бетонних конструкцiй на транспортних засобах для

перевезення несе завод-виготовлювач. Вiдповiдальнiсть за зберi-

гання в процесi перевезення - транспортна органiзацiя.

2.5 Перевезення залiзобетонних конструкцiй потрiбно здiйсню-

вати спецiальними автотранспортними засобами, що оснащенi iнвен-

тарною оснасткою, яка забезпечує стiйке положення виробу при

транспортуваннi.

Для перевезення збiрних конструкцiй автомобiльним транспор-

том слiд використовувати:

- спецiалiзованi транспортнi засоби - панелевози, обладнанi

iнвентарними касетними пристроями для перевезення еле-

ментiв в вертикальному положеннi;

- причепи або напiвпричепи, обладнанi спецiальними пристроя-

ми у виглядi пiрамiд для транспортування елементiв в нахи-