цілорічної дії45

сезонної дії60

-для клубів, центрів дозвілля з естрадамиза місткості залу для глядачів:

700 місць і менше31

більше 700 місць43

-для театрів:

драматичних та музично-драматичних25

музичної комедії29

опери та балету31

Ж.2 Рівень очей глядача, що сидить, слід приймати на висоті 1,2 м від рівня підлоги.

Перевищення променя зору, який спрямовано на розрахункову точку спостереження за рис. Ж4 над рівнем очей глядача, що сидить попереду, рекомендується приймати для залів для глядачів у кінотеатрах – 0,15 м, для решти залів – не менше 0,14 м (при реконструкції залів допускається приймати 0,12 м).

Ж.3 При проектуванні залів для глядачів кінотеатрів розрахункову точку спостереження слід приймати на нижньому краю робочого поля екрана FІ При проектуванні клубних і театральних залів допускається приймати розрахункові точки спостереження FІ і FІІ.

І – для кінотеатрів; II – для клубів, центрів дозвілля; В – висота робочого поля кіноекрана; Ш – ширина робочого поля кіноекрана; Г – відстань від екрана до спинки сидіння першого ряду (по осі залу, м);

Д – розрахункова довжина залу для глядачів (по осі залу від екрана до спинки сидіння останнього ряду, м)

Рисунок Ж.1 – Зона розташування глядачів перед кіноекраном

ДБН В.2.2-16-2005 С. 55

Га – глибина авансцени, Ге – глибина естради; Д – розрахункова довжина залу для глядачів (по осі залу від екрана до спинки сидіння останнього ряду, м) Рисунок Ж.2 – Зона розміщення глядачів перед естрадою

Га – глибина авансцени; Гсц – глибина сцени; бп– будівельний портал

Рисунок Ж.3 – Зона розташування глядачів перед сценою

а – кіноекран; б – естрада; в – сцена; В – висота робочого поля кіноекрана

Рисунок Ж.4 – Положення розрахункових точок спостереження

С. 56 ДБН В.2.2-16-2005

ДОДАТОК К (обов'язковий)

ВИМОГИ ДО ПАРАМЕТРІВ КІНОЕКРАНА ТА ЗАЛУ ДЛЯ ГЛЯДАЧІВ ПРИ ОБЛАДНАННІ КІНОУСТАНОВКОЮ

Буквене позначення параметра

Параметр кіноекрана

Величина параметра

Додаткові вказівки

1

2

3

4

Ш

Ширина робочого поля кіноекрана (криволінійного –по хорді), м:

Дз – розрахункова довжина залу для глядачів (по осі залу від екрана до спинки сидіння останнього ряду), м

Шш

широкоекранного

0,43*Д з

Ширину екрана слід уточнювати за найближчою

більшою фокусною відстанню об'єктива кінопроектора;

Співвідношення висоти і ширини робочого поля кіноекрана слід приймати: широкоекранного – 1:2,35;

кашетованого –1:1,66;

звичайного –1:1,37

Шк

кашетованого

0,34*Д з

Ш3

звичайного

0,25*Д з

Г

Відстань від екрана до спинки сидіння першого ряду (по осі залу), м, при форматах зображення:

Гш

широкоекранному

Гк

кашетованому

2Ве

Ве – висота екрана

Г3

звичайному

П

Проекційна відстань

Не менше 0,85 Дз

Радіус кривизни кіноекрана слід приймати не менше П.

У залах багатофункціональних комплексів, а також у клубах можна приймати плоский екран

К

Відстань від верхнього проекційного променя до найближчої поверхні стелі

Не менше 0,6 м

Р

Відстань від проекційних променів до виступних конструкцій або елементів оформлення залу (сцени, естради):

при плоскому екрані

Не менше 0,5 м

при закругленому екрані

Не менше 0,6 Ш

Кут відхилення оптичної осі кінопроектора від нормалі по центру кіноекрана:

φг

в горизонтальній площині

Не більше 7°

При проектуванні театрів, клубів і центрів дозвілля допускається передбачати не більше 9°

у вертикальній площині при проекції:

φв

зверху вниз

Не більше 8°

φн

знизу вгору

Не більше 3°

Т

Заекранний простір, м

Не менше 0,9

При одноканальному відтворенні звуку і розташуванні гучномовців з боків кіноекрана допускається Т = 0,1 м

ДБН В.2.2-16-2005 С. 57

* При проектуванні кінотеатрів сезонної дії, а також відеокомплексів, клубів, центрів дозвілля, театрів допускається приймати величину параметрів, м, не менше:

Шш – 0,39 Д3; Шк – 0,3 Д3; Ш3 – 0,22 Д3 .

Примітка 1. При проектуванні залу для глядачів з балконом (див. рисунок) глибину тієї частини залу, що розташована під балконом, слід приймати не більше 1,5 її висоти.

Примітка 2. При проектуванні залу для глядачів, в якому кінопоказ не передбачається або буде здійснюватися епізодично, глибину тієї частини залу, що розташована під балконом, слід приймати не більше двох її висот.

ЗП – зона розташування об'єктивів кінопроекторів

Рисунок К.1 – Обладнання залу для глядачів кіноустановкою

С. 58 ДБН В.2.2-16-2005

ДОДАТОК Л (рекомендований)

РОЗМІРИ ТА ПЛАНУВАННЯ ПРИМІЩЕНЬ КІНОПРОЕКЦІЙНОЇ

Буквене позначення параметра

Параметр

Мінімальний розмір, м, при кінопроекторах

для 70/35-мм фільмів

для 35-мм фільмів

для 35-мм фільмів з газорозрядними лампами та 16-мм фільмів

а

Відстань:

за необхідності доступу до обладнання з задньої сторони

0,8

0,8

за відсутності необхідності доступу до обладнання з задньої сторони

0,1

0,1

0,1

б

Відстань від оптичної осі крайнього лівого кінопроектора до лівої стіни або обладнання

1,5

1,2

1,0

в

Відстань між оптичними осями суміжних кінопроекторів та від оптичної осі крайнього правого кінопроектора до правої стіни або обладнання

1,8

1,5

1,2

г

Відстань від передньої стіни до виступної частини кінопроектора

0,5

0,35

0,35

д

Відстань від кінопроектора до обладнання або задньої стіни

1,2

1,2

1,2

е

Відстань між центрами проекційного та оглядового вікон

0,5

0,5

и

Відстань від центра проекційних та оглядових вікон до позначки чистої підлоги (коли φr = 0, за рис. Л.1)

1,25

1,25

1,25

к

Висота кінопроекційної від підлоги до стелі в чистоті

2,9

2,6

2,6

Примітка. Схему планування кінопроекційної див. на рис. Л.1.

ДБН В.2.2-16-2005 С. 59

Рисунок Л.1 – Схема планування кінопроекційної

С. 60 ДБН В.2.2-16-2005

ДОДАТОК М (рекомендований)

ГАБАРИТИ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ КОЛОСНИКОВИХ СЦЕН

Н.1 Для сцен традиційного ряду габарити основного технологічного механічного обладнання можуть визначатися за емпіричними формулами:

діаметр обертового планшета (Д кр – діаметр круга)

Дкр= 1,4 Ві.п,

де Ві.п – ширина ігрового порталу; ширина підвісної декорації (Вп.д)

Вп.д=1,4 Ві.п+ 2,0 м;

висота підвісної декорації (Нп.д)

Нп.д = Ні.п + 2,5 м,

де Ні.п – висота ігрового порталу.

Н.2 Висота ігрової сцени (Нс) до нижньої частини колосникової решітки визначається технологічними потребами монтування й освітлення декорацій, показу проекційних декорацій без падуг, можливістю швидкого підйому задників за межі видимості без закриття завіси і розраховується за емпіричною формулою:

Нс = 2Вп.д + А + Б,

де А = 1,0 м – відстань від верху піднятої декорації до колосників, яка необхідна для підвісних пристроїв і безпечної роботи;

Б = 3,0 м – відстань між піднятою й опущеною декорацією, яка необхідна для монтування декорацій та освітлювальних приладів.

ДБН В.2.2-16-2006 С. 61

ДОДАТОК Н (рекомендований)

БІБЛІОГРАФІЯ

Ці Норми відносяться до системи нормативних документів на громадські будинки та споруди, базовим документом якої є ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки та споруди. Основні положення".

У розвиток положень цього нормативного документа розробляються посібники по окремих видах будинків і споруд.

При розробці цих Норм використовувалися такі рекомендовані довідкові матеріали та нормативно-правові акти:

НАПБ 0.5.012-91

НАПБ А.01.001-2004 НАПБ Б.06.004-97

НАПБ В.01.047-95/930 НАПБ В.06.001-74/930

НАПБ В.06.002-76/930

РТМ 19-77-94

Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89

Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89

Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89

Технологічна інструкція. Порядок улаштування, монтаж засобів системи оповіщення про пожежу (И220-08-91).

Правила пожежної безпеки в Україні.

Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації.

Правила пожежної безпеки для закладів, підприємств та організацій культури.

Перечень вновь сооружаемых и реконструируемых зданий и помещений объектов культуры, которые подлежат оборудованию установками пожаротушения.

Перечень вновь сооружаемых и реконструируемых зданий и помещений объектов культуры, которые подлежат оборудованию установками автоматической пожарной сигнализации.

Рекомендации по проектированию и оснащению видеозалов и видеотек. – М., 1988.

Руководящий технический материал. Развитие и техническое оснащение киносети. – М., 1994.

Проектирование спортивных залов, помещений физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом. –М., 1991.

Проектирование клубов. – М., 1991. Проектирование театров. – М., 1990,

Руководство по акустическому проектированию залов многоцелевого назначения средней вместимости. – М.; Стройиздат, 1991.

Правила охорони праці для театрів та концертних залів.

С. 62 ДБН В.2.2-16-2005

ЗМІСТ

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1
  2. ВИМОГИ ДО ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК1
  3. ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ВИРІШЕННЯ БУДИНКІВ І ПРИМІЩЕНЬ2

Загальні вимоги2

Приміщення комплексу для глядачів2

Приміщення демонстраційного комплексу3

Зал для глядачів3

Сцена (естрада)4

Приміщення технологічного забезпечення сцени (естради)6

Приміщення технологічного забезпечення кінопоказу7

Приміщення, що обслуговують сцену (естраду). Склади8

4КІНОТЕАТРИ І ВІДЕОКОМПЛЕКСИ9

КІНОТЕАТРИ9

Комплекс для глядачів9

Приміщення адміністративно-господарські,

виробничі та ті, що обслуговують естраду10

ВІДЕОКОМПЛЕКСИ10

5ТЕАТРИ11

Комплекс для глядачів11

Демонстраційний комплекс12

Сцени12

Приміщення, що обслуговують сцену13

Приміщення для адміністративного, інженерно-

технічного та обслуговуючого персоналу14

Виробничі приміщення14

6КЛУБИ, ЦЕНТРИ ДОЗВІЛЛЯ15

Комплекс для глядачів16

Демонстраційний комплекс16

Естради і сцени16

Приміщення технологічного забезпечення сцени (естради),

приміщення, що обслуговують сцену (естраду), і виробничі17

Клубний комплекс18

Група приміщень для відпочинку та розваг18

Лекційно-інформаційна група приміщень19

Гуртково-студійна група приміщень20

Група фізкультурно-оздоровчих приміщень20

7НОРМАТИВНІ НАВАНТАЖЕННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ КОНСТРУКЦІЙ …………… 21

  1. АКУСТИКА ЗАЛІВ І ЗАХИСТ ПРИМІЩЕНЬ ВІД ШУМУ23
  2. ВОДОПОСТАЧАННЯ І КАНАЛІЗАЦІЯ24
  3. ОПАЛЕННЯ І ВЕНТИЛЯЦІЯ24
  4. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ31

ДБН В.2.2-16-2005 С. 63

  1. ЗВ'ЯЗОК І СИГНАЛІЗАЦІЯ32
  2. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ПРИСТРОЇ34
  3. ПРОТИПОЖЕЖНІ ВИМОГИ35

ДОДАТОК А

Перелік основних нормативних документів, на які є посилання43

ДОДАТОК Б

Терміни та визначення понять46

ДОДАТОК В

Перелік культурно-видовищних та дозвіллєвих закладів,

які розміщуються в міських та сільських поселеннях48