КОМІТЕТ МЕДИЧНОЇ ТА МІКРОБІОЛОПЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ


ПІ 1.9.10-023-1999


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ


для апаратника приготування хімічних розчинів


м. Харків


УЗГОДЖЕНО

листом Національного

науково-дослідного інституту

охорони праці

від 7 травня 1999р. № 83

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Комітету

медичної та мікробіологічної

промисловості України

від 17 травня 1999р. № 62


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для апаратника приготування хімічних розчинів


м. ХаркІв


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для апаратника приготування хімічних розчинів (далі — апаратник).

Роботи, які проводяться апаратником, відносяться до робіт з підвищеною небезпекою відповідно до пп. № 11, 33, 39, 118 Переліку робіт 3 підвищеною небезпекою, затв. Держнаглядохоронпраці 30.11.1993, № 123.

Всі роботи, що проводяться апаратником, повинні виконуватись відповідно до цієї інструкції.

Згідно з Законом України «Про охорону праці» (стаття № 49) особи, які нс виконують вимоги інструкції з охорони праці, залежно від характеру порушень притягуються до дисциплінарної. матеріальної, адміністративної і кримінальної відповідальності.

1.1. Апаратник має постійне робоче місце.

1.2. Апаратник повинен виконувати такі види робіт:

ведення технологічного процесу, приготування багатокомпонентних розчинів хімічних сполук або розчинів. що вимагають особливо точного дозування компонентів і дотримання технологічних параметрів;

очистка розчину відстоюванням або фільтруванням;

регулювання процесу дозування і завантаження сировини;

підтримання заданого складу розчину за результатами аналізів і показаннями контрольно-вимірювальних приладів;

проведення аналізів;

обслуговування системи комунікацій. контрольно-вимірювальних приладів та іншого обладнання;

виконання інших робіт відповідно до Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника і розрядів.

1.3. До виконання робіт за цим фахом допускаються особи. які:

досягли 18-років;

пройшли медичний огляд відповідно до наказу № 45 Міністерства охорони здоров'я України від 30 березня 1994 р. та нс мають медичних протипоказань;

пройшли навчання. інструктаж з питань охорони праці, в тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою. надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків. про правила поведінки при виникненні аварій.

1.4. Апаратник зобов'язаний:

вміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

дотримуватися зобов'язань з охорони праці. передбачених колективним договором (угодою. трудовим договором) і правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, в тому числі:

вчасно починати і закінчувати роботу, дотримуватися часу технологічної і обідньої перерв;

не виконувати роботи. непередбачені змінним завданням;

не находитися на роботі у позаробочий час без відповідного дозволу і керівника.

1.5. В процесі роботи на апаратника можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих чинників:

ФІЗИЧНИХ:

рухомі частини виробничого обладнання, виробів, заготівель, матеріалів, що пересуваються;

небезпечне значення напруги в електричному ланцюзі. замикання якого може відбутись крізь тіло людини;

підвищена або знижена температура поверхні обладнання. матеріалів:

підвищена загазованість повітря робочої зони;

підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

підвищена або знижена рухомість повітря:

недостатня освітленість робочої зони;

гострі кізомкні задирки і шорсткість на поверхні скляного обладнання і склотари.

ХІМІЧНИХ:

токсична і дратуюча дія шкідливих речовин на організм людини

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ:

нервово-психічні перевантаження (монотонність праці).

1.6. На роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці апаратнику видаються безкоштовно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту:

халат бавовняний ГОСТ ССБТ 12.4.103-83;

ковпак бавовняний ГОСТ ССБТ 12.4.011-89;

взуття шкіряне ГОСТ ССБТ 12.4.137-84*;

рукавички гумові ГОСТ ССБТ 12.4.103-83;

фартух спеціальний ГОСТ ССБТ 12.4.029-76.

За встановленими нормами також безкоштовно видається мило.

1.7. При проведенні робіт в умовах можливого впливу на людину агресивних хімічних речовин (наприклад, кислот. луги та ін), повинен застосовуватись спецодяг, виготовлений з матеріалів, що забезпечують захист від цього впливу.

1.8. При виконанні своїх обов'язків апаратник зобов'язаний дотримуватися вимог санітарних норм і особистої гігієни:


приступати до роботи тільки у засобах індивідуального захисту;

прийняти і утримувати на протязі зміни робоче місце у чистоті й порядку:

зберігати і приймати їжу тільки у відведених місцях;

зберігати харчові продукти. в тому числі й молочні, що видаються на підприємстві. в холодильниках, які використовуються тільки з цією метою;

після роботи вимити забруднені частини тіла.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перед початком роботи апаратник зобов'язаний перевірити і одягти засоби індивідуального захисту.

Включити припливно-витяжну вентиляцію за 15-20 хвилин до початку роботи.


2.2. На робочому місці апаратника повинні находитись тільки необхідні для виконання конкретної роботи сировина, прилади і обладнання.

2.3. Апаратник перед роботою зобов'язаний перевірити справність приладів і обладнання.

2.4. При виявлених несправностях обладнання та засобів колективного захисту сповістити керівника робіт та не приступати до роботи до усунення виявлених несправностей.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Апаратник повинен дотримуватися послідовності операцій при роботі на обладнанні відповідно до інструкцій з експлуатації обладнання. що використовується.

Під час роботи апаратник зобов'язаний:

3.2. Не залишати без нагляду включене на робочий хід обладнання. не довіряти спостереження за ним сторонній особі.

3.3. Дотримуватися чистоти і порядку на робочому місці.

3.4. Не захаращувати відділення оборотною тарою.

3.5. Не здійснювати ремонт, чистку і прибирання обладнання під час його роботи (ці роботи виконувати тільки після вимкнення обладнання).

3.6. Дотримуватися параметрів технологічного процесу.

3.7. Дотримуватися обережності при роботі зі склом. При роботі зі склом необхідно стежити за відповідністю марки скла характеру роботи. що проводиться.

3.8. Паління дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.

3.9. При відкритті під час роботи несправностей на робочому місці. в обладнанні та засобах колективного захисту зупинити роботу. вимкнути обладнання. прилади. Повідомити про це керівника робіт і без його вказівки роботу не відновлювати.

3.10. Порядок повідомлення адміністрації про нещасний випадок:

3.10.1. Про кожний нещасний випадок свідок. працівник, який його виявив. або сам потерпілий повинні терміново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів до надання необхідної допомоги.

3.10.2. Зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і нс призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Вимкнути обладнання.

4.2. Перекрити вентилі на лінії подачі вакууму, води і стисненого повітря.

4.3. Оборотну тару скласти в спеціально відведеному для цієї мсти місці.

4.4. При виявленні недоліків в роботі обладнання та засобах колективного захисту повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

До аварійних ситуацій відносяться:

розгерметизація технологічних трубопроводів, обладнання та тари з викидом продукту. його пари, пилу V виробниче та зовнішнє середовище;

загоряння технологічних трубопроводів, обладнання. продукту та 313:

відключення електропостачання, яке живить засоби колективного захисту. обривання і коротке замикання електрокомунікацій, електрообладнання.

5.1. У випадку виникнення пожежі апаратник зобов'язаний:

припинити роботу;

знеструмити електрообладнання:

закрити вентилі на лінії вакууму, стисненого повітря. води;

негайно розпочати гасіння наявними засобами пожежегасіння і повідомити за телефоном 01 у пожежну охорону;

негайно повідомити про те що трапилось керівника робот або іншу посадову особу.

5.2. Порядок надання першої долікарської медичної допомоги у випадку травмування (отруєння).

5.2.1. Апаратник повинен вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому при нещасних випадках до прибуття лікаря.

5.2.2. Послідовність надання першої допомоги:

усунути вплив на організм небезпечних та шкідливих чинників, які погрожують здоров'ю та життю постраждалого (звільнити від дії електричного струму, винести з зараженої атмосфери, погасити одяг, що горить тощо);

визначити характер і тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя постраждалого і послідовність заходів щодо його врятування;

виконати необхідні заходи щодо врятування постраждалого в порядку терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу. іммобілізувати місце перелому, накласти пов’язку тощо):

підтримати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного робітника:

викликати швидку медичну допомогу або лікаря. або прийняти заходи для транспортування постраждалого в найближчу лікувальну установу;

Допомога постраждалому, що надається не медичними робітниками, не повинна замінювати допомогу з боку медичного персоналу і повинна надаватись лише до прибуття лікаря.

5.2.3. Конкретні дії щодо надання першої допомоги постраждалому при різноманітних ураженнях описані в інструкції з надання першої (долікарської) медичної допомоги, що вивчається апаратником при проходженні первинного і послідуючих інструктажів з питань охорони праці.


Інструкція опрацьована Державним науковим центром лікарських засобів


Заст. директора

Зав. лабораторією охорони праці