• повідомляє через засоби масової інформації населення та письмово органи місцевого са-моврядування й органи виконавчої влади адміністративно-територіальних одиниць (у т.ч. ісуміжних) про місце та строки обговорення СПТР, а також про форми подання пропозицій іпорядок їх урахування;
 • подає на розгляд обласної державної адміністрації (Ради міністрів АРК) СПТР для прове-дення експертизи та підготовлення висновку щодо її затвердження.

3.16Проведення експертизи СПТР організовується управлінням містобудування та архітектуриобласної державної адміністрації (спеціально уповноваженим органом з питань містобудування таархітектури АРК) з додержанням вимог відповідних нормативних актів. Вказані органи місто-будування та архітектури надсилають комплексний експертний висновок відповідній районній дер-жавній адміністрації.

 1. Після проведення обговорення СПТР, її погоджень та експертизи замовник забезпечує встрок до ЗО днів необхідне коригування розробником СПТР вирішень проекту. Авторам пропозицій(органам виконавчої влади, місцевого самоврядування, фізичним і юридичним особам), які буливідхилені, розробником СПТР надається обгрунтована відповідь у письмовій формі. У разі незгодиавтори цих пропозицій можуть оскаржити це рішення в суді в місячний термін.
 2. Районна державна адміністрація подає відкориговану СПТР на затвердження районнійраді. Затвердження СПТР здійснюється на сесії районної ради.
 3. Районна державна адміністрація за два тижні сповіщає через засоби масової інформації прочас проведення вказаної сесії районної ради.
 4. Рішення про затвердження СПТР оприлюднюється через засоби масової інформації.
 5. Термін для погодження та затвердження СПТР після закінчення її розроблення не повиненперевищувати двох місяців.
 6. Закінченням розроблення СПТР є дата подання її районній раді, а уведенням в дію - датазатвердження.

 1. Розробник СПТР і залучені організації, які розробили СПТР і окремі її розділи, відпо-відають за відповідність документації законодавству та державним нормам, її комплектність, термінвиконання. За якість проектних матеріалів автори розробок і посадові особи проектних організаційнесуть особисту відповідальність згідно з чинним законодавством.
 2. Внесення змін до затвердженої СПТР здійснюється в разі необхідності коригування:

а)трас проходження магістральних транспортних та інженерних мереж у зв'язку з появоюдержавних або регіональних інтересів;

б)меж функціональних зон;

в)меж зон обмежень (санітарно-захисних, охоронних тощо), пов'язаних із змінами технологійвиробництва, здійсненням відповідних інженерно-технічних заходів, закриттям кладовищ тощо;

г)інших проектних рішень СПТР, якщо внаслідок цього коригування не відбуваються зміни уперспективному навантаженні на соціальну та інженерно-транспортну інфраструктуру.

При цьому концепція соціально-економічного розвитку району, запропонована в затвердженій СПТР, залишається незмінною.

ДБН Б. 1.1-6:2007 С.9

В інших випадках необхідності коригування затверджених проектних рішень розробляється нова СПТР.

Обґрунтування необхідності внесення змін до затвердженої СПТР або розроблення нової СПТР готується відділом містобудування та архітектури райдержадміністрації разом з організацією-роз-робником СПТР і оформлюється висновком. На підставі цього висновку районна рада приймає відповідне рішення.

3.25Завдання на внесення змін до СПТР та сама СПТР із внесеними змінами погоджуються лишез тими органами місцевого самоврядування та зацікавленими організаціями, до сфери інтересів такомпетенції яких входять змінені проектні рішення. Перелік цих організацій визначається в завданніна внесення змін до СПТР.

 1. Рішення про необхідність проведення експертизи внесення змін до СПТР приймаєтьсяуправлінням містобудування та архітектури обласної державної адміністрації (спеціально упов-новаженим органом з питань містобудування та архітектури АРК) з урахуванням характеру цих змін.
 2. Зміни до СПТР вносяться рішенням ради, яка затвердила цю документацію.
 3. СПТР виконується у шести примірниках, з яких один зберігається в архіві розробникапроекту; три надаються замовнику; один - головному управлінню економіки обласної державноїадміністрації (міністерству економіки АРК); один - управлінню містобудування та архітектуриобласної державної адміністрації (спеціально уповноваженому органу з питань містобудування таархітектури АРК).

С. 10 ДБН Б. 1.1-6:2007

ДОДАТОК А (обов'язковий)

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

А.1 Економічно активне населення - населення обох статей віком 15-70 років, яке протягом певного періоду забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів і послуг. До нього відносяться особи, зайняті економічною діяльністю, та безробітні.

А.2 Підцентр міжселенного соціально-культурного обслуговування сільського населення -

населений пункт, який має на своїй території установи та підприємства соціально-культурного періодичного обслуговування та при ексцентричному розташуванні адміністративного центру району виконує дублюючу функцію (крім адміністративних функцій) для забезпечення жителям навколишніх поселень нормативної транспортної доступності до цих об'єктів.

ДБН Б.1.1-6:2007 С. 11

ДОДАТОК Б

(довідковий)

СТРУКТУРА МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

С. 12 ДБН Б. 1.1-6:2007

ДОДАТОК В

(довідковий)

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Голова райдержадміністрації

ЗАВДАННЯ

на розроблення схеми планування території району

Завдання на розроблення СПТР має містити:

а)назву об'єкта;

б)назву замовника та розробника СПТР;

в)підстави для розроблення СПТР (рішення районної ради);

г)рік закінчення розрахункового терміну;

д)характеристику місця району в обласному (АРК) розподілі праці і районного центру - вобласній (АРК) системі розселення;

е) перелік та характеристику загальнодержавних і регіональних інтересів, які визначені відповідними рішеннями уряду, Генеральною схемою планування території України, стратегіями розвитку регіону, прогнозами та програмами економічного і соціального розвитку відповідної області (АРК), схемою планування її території, галузей економіки і мають бути враховані при розробленні СПТР, а також передбачувану в зв'язку з цим участь держави та області у фінансуванні відповідних програм соціально-економічного розвитку району;

ж)характеристику намірів і потреб використання території різного функціонального призна-чення, які визначені в існуючих програмах соціально-економічного розвитку, в схемах розвиткугалузей економіки;

з)характеристику інтересів міст обласного (республіканського в АРК) значення даного району;суміжних районів і прилеглих населених пунктів обласного (республіканського в АРК) значення;розташованих за межами цих населених пунктів виробничих підприємств, природоохоронних,рекреаційних, оздоровчих, історико-культурних територій і об'єктів щодо використання територій,соціально-культурного обслуговування населення, водо- та енергозабезпечення, водовідведення,санітарного очищення, транспортного обслуговування, охорони довкілля, розвитку рекреаційних зон,забезпечення природної та техногенної безпеки;

и) характеристику особливих умов розвитку району та використання його території (екологічних, демографічних, етнічних, соціальних, економічних, географічних, містобудівних тощо), що обумовлює необхідність розроблення у складі СПТР додаткових (у порівнянні з ДБН) розділів і графічних матеріалів, а також перелік таких розділів і графічних матеріалів;

к) попередній перелік суміжних адміністративно-територіальних утворень (включаючи міста обласного (республіканського в АРК) значення), з виконавчими органами рад яких мають погоджуватись пропозиції СПТР щодо спільного вирішення проблем соціально-економічного розвитку, інфраструктурного облаштування та іншого використання території;

л) перелік науково-дослідних і проектних організацій, які мають бути залучені до розроблення відповідних розділів СПТР;

м) перелік вихідних даних для розроблення СПТР, що надаються замовником, зміст яких наведений у додатку. Вихідні дані надаються, як правило, в електронному вигляді;

н) порядок проведення експертизи, громадського обговорення, погодження та затвердження СПТР.

Начальник відділу містобудування та

архітектури райдержадміністрації

Директор проектної організації-розробника СПТР

Керівники інших організацій, що погоджують завдання

ДБН Б. 1.1 -6:2007 С. 13

Додаток

до завдання

на розроблення СПТР

Склад вихідних даних*

 1. Коротка історична довідка з характеристикою послідовних змін адміністративно- територіальногоустрою району.**
 2. Матеріали земельного кадастру.**
 3. Дані про динаміку (з 1990 року-на 01.01.91, 01.01.96, 01.01.2001 і т.д. та по кожному з останніхп'яти років) функціонального використання земель; демографічного, соціально-економічного татериторіального розвитку, розвитку в межах району загальнодержавної, регіональної та місцевоїінфраструктури.**
 4. Матеріали інженерних, геологічних і гідрологічних вишукувань та відомості про наявність ко-рисних копалин і підземних вод.
 5. Перелік раніше виконаних проектно-вишукувальних, планувальних та інших робіт, які слідвраховувати при проектуванні.
 6. Матеріали моніторингу Генеральної схеми планування території України в розрізі району та містобласного значення.
 7. Матеріали оцінки сучасного і прогнозного екологічного та санітарно-гігієнічного стану земель,водного та повітряного басейнів, рівнів шумового, електромагнітного та радіаційного забруд-нення.
 8. Матеріали спостережень за режимом і несприятливими гідрометеорологічними явищами: лавинами, селями, рівнем поверхневих вод.
 9. Характеристика небезпечних зон відвалів породи гірничовидобувних підприємств, вугільнихшахт, зон катастрофічного затоплення, затоплення паводковими водами, районів, де очікуєтьсяутворення провалів і зсувів.

 1. Дані про обсяги та напрями сталих виробничих, трудових, культурно-побутових, рекреаційнихвзаємозв'язків з суміжними адміністративно-територіальними утвореннями (включаючи містаобласного (республіканського в АРК) значення) .**
 2. Дані про кількість, структуру, природний рух, сальдо міграції, зайнятість населення, рівень освітита професійної кваліфікації економічно активного населення.**
 3. Характеристика структури та потужності виробничого комплексу.**
 4. Дані про природно-ресурсний потенціал, рівень та умови його використання (земельні, водні,мінерально-сировинні ресурси, природно-кліматичні умови проживання та господарськоїдіяльності).
 5. Характеристика оздоровчо-рекреаційного та туристичного потенціалу (наявність історико-куль-турної спадщини, бальнеологічних та інших відповідних ресурсів, рівень та умови їх вико-ристання).
 6. Дані про наявність у районі, у районному центрі - місті обласного (республіканського в АРК)значення науково-дослідних, дослідно-експериментальних, впроваджувальних, інформаційних,проектних організацій, вищих навчальних закладів.
 7. Дані про рівень розвитку соціальної інфраструктури (житловий фонд, заклади соціально-культурного обслуговування населення).**
 8. Характеристика інвестиційної привабливості (обсяги зовнішніх і внутрішніх інвестицій, рівеньзабезпечення інвестиційних потреб району, стан ринку нерухомості).**
 9. Дані про наявність у районі, районному центрі, місті обласного (республіканського в АРК) зна-чення пожежних депо.

* дані збираються на 1 січня року початку розроблення схеми планування території району.

** дані збираються по району в цілому, містах районного значення та інших адміністративно-територіальних одиницях, що входять до його складу.

С. 14 ДБН Б. 1.1-6:2007

 1. Характеристика природної та техногенної безпеки (структура та розміщення потенційно не-безпечних об'єктів та інших джерел виникнення надзвичайних ситуацій, їх розподіл за групамиризику, площа території та кількість населення в зонах можливого ураження, включаючи впливаналогічних об'єктів, розташованих на території суміжних адміністративно-територіальнихутворень).
 2. Прогнозовані параметри розвитку економіки та чисельності населення, додаткових потреб утериторіях різного функціонального призначення.
 3. Графічні матеріали:

а)схема області в масштабі 1:1000000 - 1:1500000;

б)схема району в масштабі 1:100000-1:25000;

(схеми складаються на базі топографічних карт відповідного масштабу);

в)план землекористування району (з відображенням, зокрема, меж адміністративно-територіаль-них одиниць, що входять до його складу);

г)інші графічні матеріали в масштабі 1:100000-1:25000 з відображенням:

 • існуючих пропозицій щодо зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, що входятьдо складу району;
 • комунікацій і споруд загальнодержавної, регіональної та місцевої інженерно-транспортноїінфраструктури (зовнішнього транспорту, зв'язку, водо- та енергозабезпечення, водовідве-дення);
 • споруд інженерного захисту території;
 • територій та об'єктів природно-заповідного фонду, водного фонду, рекреаційного та оз-доровчого використання (у т.ч. курортів міжнародного, загальнодержавного та місцевогозначення), лісів, лісопарків, земель садівничих товариств, інших природних територій, важ-ливих для збереження біологічного та ландшафтного різноманіття;
 • територій та об'єктів історико-культурного призначення;
 • об'єктів комунального господарства (кладовищ, сміттєзвалищ, ділянок інших підприємств ізсанітарного очищення та утилізації відходів, скотомогильників);
 • охоронних, санітарно-захисних зон, округів (зон) санітарної охорони навколо відповіднихтериторій та об'єктів; прибережних захисних смуг (у т.ч. навколо об'єктів, розташованих натериторіях суміжних адміністративно-територіальних утворень);
 • радіусів обслуговування території району пожежними депо;
 • зон радіаційного та іншого техногенного забруднення довкілля, можливих надзвичайнихситуацій природного та техногенного характеру від потенційно небезпечних об'єктів (у т.ч.навколо об'єктів, розташованих на територіях суміжних адміністративно-територіальних ут-ворень);
 • зон особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів Збройних силУкраїни та інших військових формувань;