1. розподілу території за видами та режимами переважного використання (функціональне зо-нування території);
 2. напрямів вдосконалення районної та формування і розвитку місцевих систем розселення тасоціально-культурного обслуговування населення, центрів цих систем, сталого розвиткуінших населених пунктів з метою забезпечення територіальних умов для реалізації гаран-тованих державою соціальних стандартів проживання та одержання послуг;
 3. масштабів і напрямів розбудови районної системи інженерно-транспортної інфраструктури(в ув'язці із загальнодержавною та обласною системами);

ж)визначення збіжних або конфліктних інтересів суміжних населених пунктів (включаючиміста обласного (республіканського в АРК) значення), розташованих за їх межами виробничихпідприємств, природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих, історико-культурних територій і об'єк-тів (в т.ч. розташованих на землях прилеглих адміністративно-територіальних одиниць) щодо ви-користання територій, соціально-культурного обслуговування населення, водо- і енергозабезпечення,водовідведення, санітарного очищення, транспортного обслуговування, охорони довкілля, розвиткурекреаційних зон, забезпечення природно-техногенної безпеки;

з)обгрунтування пропозицій щодо спільного або взаємопогодженого вирішення відповіднимиорганами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування зазначених проблем, рекомендаційщодо розміщення закладів соціально-культурного обслуговування, об'єктів комунального госпо-дарства, інженерно-транспортної інфраструктури, рекреаційного господарства спільного викорис-тання;

и) обгрунтування пропозицій щодо змін адміністративно-територіального устрою та меж населених пунктів району;

к) обгрунтування комплексу заходів щодо реалізації вирішень СПТР (зокрема, підвищення ефективності використання конкурентних переваг і подолання (мінімізації впливу) обмежень розвитку);

л) основні техніко-економічні показники проекту.

 1. Основні положення мають містити стислий виклад основних вирішень СПТР. Зміст Ос-новних положень має дозволяти видавати їх у відкритих друкованих виданнях.
 2. До складу додатків входить завдання на розроблення СПТР, вихідна інформація, матеріалипро обговорення та погодження проекту.

ДБН Б. 1.1-6:2007 С.5

2.2 До складу графічних матеріалів СПТР мають входити:

 • ситуаційна схема;
 • план сучасного використання території району (опорний план);
 • схема планувальних обмежень (схема комплексної оцінки території), за можливості суміщена зопорним планом;
 • проектний план (основне креслення).

Графічні матеріали СПТР виконуються на схемі району в масштабі 1:100000-1:25000, складеної на базі топографічних карт відповідного масштабу.

Топографічна основа не повинна містити спеціальної інформації, передбаченої у Зводі відомостей, що становлять державну таємницю України (ЗВДТ) згідно з чинним законодавством і нормативними вимогами щодо картографічних і топогеодезичних матеріалів.

У завданні на розроблення СПТР залежно від специфіки району може передбачатись складання й інших графічних матеріалів і визначатись їх масштаб.

Розробник може розробляти додаткові графічні матеріали, які обґрунтовують, ілюструють або деталізують прийняті проектні рішення, в довільному масштабі.

 1. Ситуаційна схема розташовується на окремому кресленні або на полі опорного плану увигляді урізки і відображає місце району в планувальній структурі області. На схему наносяться межірайонів, їх центри, межі та центри міжрайонних систем розселення, мережа загальнодержавних тарегіональних комунікацій і споруд інженерно-транспортної інфраструктури. Масштаб ситуаційноїсхеми-1:1000000-1:1500000.
 2. На плані сучасного використання території району (опорному плані) відображаються:

-межі району, розташовані на його території адміністративно-територіальні одиниці, а такожміста обласного (республіканського в АРК) значення;

 • існуюче функціональне використання території району;
 • комунікації і споруди загальнодержавної, регіональної та місцевої інженерно-транспортноїінфраструктури (залізничного, автомобільного, водного, повітряного транспорту, зв'язку,водо- та енергозабезпечення, водовідведення);
 • об'єкти комунального господарства (кладовища, сміттєзвалища, ділянки інших підприємств ізсанітарного очищення та утилізації відходів, скотомогильники);
 • об'єкти міжселенного соціально-культурного обслуговування населення;
 • споруди інженерного захисту території.

2.2.3На схемі планувальних обмежень (схемі комплексної оцінки території) відображаються:

 • території та об'єкти природно-заповідного фонду, водного фонду, рекреаційного та оздо-ровчого використання, ліси, лісопарки, землі садівничих товариств, інші природні території,важливі для збереження біологічного та ландшафтного різноманіття;
 • території та об'єкти історико-культурного призначення;
 • центри та підцентри міжселенного соціально-культурного обслуговування населення;
 • охоронні, санітарно-захисні зони, округи (зони) санітарної охорони навколо відповіднихтериторій та об'єктів; прибережні захисні смуги (у т.ч. навколо об'єктів, розташованих натериторіях суміжних адміністративно-територіальних одиниць);
 • зони радіаційного та іншого техногенного забруднення довкілля, можливих надзвичайнихситуацій природного та техногенного характеру від потенційно небезпечних об'єктів (у т.ч.навколо об'єктів, розташованих на територіях суміжних адміністративно-територіальних оди-ниць);
 • зони особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів Збройних силУкраїни та інших військових формувань для захисту населення, господарських підприємств ідовкілля від впливу аварійних ситуацій, стихійних лих і пожеж, що можуть виникнути нацих об'єктах (у т.ч. навколо об'єктів, розташованих на територіях суміжних адміністративно-територіальних одиниць) відповідно до ст.115 Земельного кодексу України;

 • території зі складними інженерно-будівельними умовами забудови;
 • площі залягання корисних копалин.

C.6 ДБН Б.1.1-6:2007

2.2 4. На проектному плані відображаються вирішення СПТР щодо:

а)розподілу території за видами та режимами переважного використання (результати функ-ціонального зонування території);

б)меж та центрів місцевих систем розселення, розміщення міжселенних об'єктів соціально-культурного обслуговування населення;

в)видів, режимів і необхідних заходів щодо використання територій: пріоритетного розвитку;з особливими умовами використання;

г)визначення територій для перспективних містобудівних потреб (у т.ч. спільних потреб де-кількох територіальних громад): територіального розвитку населених пунктів (у т.ч. міст обласного(республіканського в АРК) значення), розташованих за їх межами виробничих об'єктів, громадськихцентрів, територій та об'єктів природно-заповідного фонду, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення;

д)трасування та розміщення комунікацій і споруд загальнодержавної, регіональної та місцевоїінженерно-транспортної інфраструктури, об'єктів комунального господарства, у т.ч. спільного вико-ристання декількома територіальними громадами.

З ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ РАЙОНУ

 1. Рішення про розроблення СПТР відповідно до законодавства приймають районні ради.
 2. Організація розроблення, коригування, погодження та затвердження СПТР здійснюєтьсявідповідною районною державною адміністрацією.
 3. Після прийняття районною радою рішення про розроблення СПТР районна державна ад-міністрація відповідно до своїх повноважень протягом двох місяців:

 • визначає замовника (як правило, відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації)та розробника СПТР (проектну організацію, яка має ліцензію на виконання таких робіт),встановлює строки її розроблення та джерела фінансування, доручає замовнику укласти зрозробником договір на розроблення СПТР;
 • звертається до відповідної обласної державної адміністрації (уряду АРК) стосовно одержанняпереліку та характеристики загальнодержавних і регіональних інтересів, які визначені відповідними рішеннями уряду, стратегіями розвитку регіону, прогнозами та програмами еко-номічного і соціального розвитку відповідної області (АРК), схемою планування її території,галузей економіки і мають бути враховані при розробленні СПТР, а також про передбачувану взв'язку з цим участь у фінансуванні відповідних програм соціально-економічного розвиткурайону;
 • забезпечує складання замовником разом з розробником СПТР проекту завдання на роз-роблення СПТР;
 • у випадках, коли загальнодержавні та регіональні інтереси і запропоновані умови їх реалізаціїне збігаються з інтересами району і не були внесені в завдання на проектування, проводить йогопогодження з управлінням містобудування та архітектури відповідної облдержадміністрації(спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури АРК);
 • письмово інформує органи місцевого самоврядування, у т.ч. органи місцевого самоврядуваннятериторій суміжних адміністративно-територіальних одиниць (включаючи міста обласного,республіканського значення), про початок розроблення схеми планування території відпо-відного району та надсилає їм проект завдання на виконання цієї роботи;
 • оприлюднює через засоби масової інформації відомості про початок робіт, пов'язаних зрозробленням схеми планування території району, визначає форму, місце, строк внесеннясільськими, селищними, міськими радами та їх виконавчими органами, а також фізичними таюридичними особами пропозицій та зауважень до проекту завдання на складання цієї схеми;
 • проводить, у разі необхідності, консультації з органами місцевого самоврядування, з органамивиконавчої влади суміжних районів щодо визначення спільних проблем соціально-еконо-мічного розвитку і використання територій та шляхів їх вирішення;

ДБН Б.1.1-6:2007 0.7

 • розглядає відкоригований замовником разом з розробником СПТР з урахуванням одержанихпропозицій та зауважень проект завдання та затверджує його;
 • забезпечує одержання розробником СПТР вихідних даних для проектування, перелік якихміститься в завданні на розроблення схеми;
 • приймає рішення про участь у розробленні СПТР своїх структурних підрозділів.

 1. Надавач інформації несе передбачену законодавством відповідальність за її достовірність,повноту та своєчасність надання (до 30 днів). Умови надання інформації регулюються законо-давством України.
 2. Замовником здійснюється:

 • укладання договору на розроблення СПТР;
 • складання разом з розробником завдання на проектування (рекомендований зміст завданнянаведено в додатку В);
 • фінансування виконання робіт;
 • контроль за виконанням робіт;
 • встановлення переліку погоджувальних організацій (в завданні на проектування) відповідно довимог чинного законодавства;
 • організація експертизи, погодження та затвердження завершеної СПТР.

3.6Розробником СПТР здійснюється:

 • складання договору на розроблення СПТР;
 • участь у складанні завдання на розроблення СПТР;
 • затвердження головного архітектора або головного інженера СПТР, складу авторського ко-лективу;

-розроблення СПТР, її погодження із замовником, а в разі потреби - також з погоджуваль-ними організаціями за участю замовника.

 1. Розробник СПТР може виступати замовником на проведення іншими науково-дослідними іпроектними організаціями необхідних досліджень і розроблення окремих розділів СПТР.
 2. Юридичні відносини між замовником і розробником СПТР регулюються договором нарозроблення документації та завданням на проектування.
 3. При внесенні замовником змін до раніше виданого завдання або вихідних даних, внаслідокчого виникає необхідність здійснення додаткового обсягу проектних чи науково-дослідних робіт, вжевиконаних на час внесення змін, їх фінансування проводиться за окремим договором або за додат-ковою угодою до чинного договору.

 1. Замовник і розробник СПТР мають право зупинити виконання робіт з обов'язковимоформленням двосторонніх актів та проведенням відповідних взаєморозрахунків, які здійснюютьсязгідно з Цивільним кодексом України. Розміри неустойки та порядок її виплати при односторонньомуприпиненні робіт встановлюється договором.
 2. При здійсненні погодження та затвердження містобудівної документації розробник і замовник СПТР вживають заходів щодо нерозголошення спеціальної інформації, передбаченої Зводомвідомостей, що становлять державну таємницю України (ЗВДТ) згідно з чинним законодавством інормативними вимогами щодо картографічних і топогеодезичних матеріалів та інформації, яка маєкомерційну цінність для замовника, інших інвесторів.
 3. У процесі розроблення СПТР районна державна адміністрація організує погодження їїрішень із зацікавленими районними та обласними (республіканськими в АРК) організаціями, перелікяких встановлений у завданні на розроблення СПТР відповідно до вимог чинного законодавства.Погодження з обласними (республіканськими в АРК) організаціями проводиться у випадках, якщо:

 • завданням на проектування передбачено реалізацію на території району державних і ре-гіональних пріоритетів;
 • розроблені рішення СПТР впливають на державні та регіональні інтереси.

C.8 ДБН Б.1.1-6:2007

 1. При виникненні розбіжностей між розробником СПТР та організацією, яка її погоджує,остаточне рішення з цього питання приймає відповідно районна чи обласна рада за поданням районноїчи обласної державної адміністрації (в залежності від рівня підпорядкованості погоджувальноїорганізації).
 2. У разі виникнення розбіжностей інтересів територіальних громад при вирішенні питаньпланування території району остаточне рішення приймає районна рада за поданням районноїдержавної адміністрації та після консультацій з відповідними міськими, селищними, сільськимирадами.
 3. Районна державна адміністрація протягом двох тижнів після завершення розробленняСПТР: