ДБН 360-92**. Містобудування планування і забудова міських і сільських поселень


|туристські готелі | |

|------------------------------------------+---------------------|

|е) бази відпочинку підприємств і | 0,2 |

|організацій, молодіжні табори, дачі | |

|дошкільних установ, позашкільні табори, | |

|туристські бази для дорослих і для сімей з| |

|дітьми | |

|------------------------------------------+---------------------|

|ж) кемпінги | 0,15 |

|------------------------------------------+---------------------|

|з) оздоровчі табори для старшокласників | 0,1 |

------------------------------------------------------------------

Кількість персоналу, зайнятого в обслуговуванні загальнокурортних установ, слід приймати з розрахунку 25-30% (від загальної кількості персоналу, зайнятого в курортно-рекреаційних установах) для бальнеологічних (грязьових) курортних зон і 20-25% - для кліматичних курортних зон.

У курортних зонах із сезонним збільшенням тих, що лікуються й відпочивають, слід додатково передбачати тимчасовий обслуговуючий персонал (студентів, практикантів, пенсіонерів) для об'єктів сезонного функціонування з розрахунку 0,05 на одне сезонне місце і 0,02 на одного неорганізовано відпочиваючого. Коефіцієнт сімейності для цих категорій населення слід приймати 1,2.

Примітка 1. У загальнокурортних установах цілорічного функціонування, які додатково обслуговують тих, що лікуються й відпочивають неорганізовано (з урахуванням 80-100% їхньої середньорічної кількості), слід збільшувати кількість персоналу з розрахунку 0,1-0,15 одиниць на одного неорганізовано відпочиваючого.

Примітка 2. При відповідних обґрунтуваннях кількість персоналу курортних і туристських готелей міжнародного класу допускається приймати 0,5-0,8 з урахуванням складу об'єктів обслуговування.

5.24 При проектуванні нових і реконструкції тих курортних зон, які склалися, слід передбачати:

а) розміщення курортно-рекреаційних установ на територіях з допустимими рівнями шуму;

б) винесення за межі курортних територій промислових і комунально-складських об'єктів;

в) пристосування житлової забудови і громадських споруд, розміщених у курортній зоні, у рекреаційний фонд для обслуговування тих, що лікуються й відпочивають;

г) повне виключення в межах курортних зон транзитних транспортних потоків.

Розміщення нової житлової забудови для розселення обслуговуючого персоналу курортно-рекреаційних установ треба передбачати за курортною зоною в існуючих або створюваних сельбищних зонах у межах 30-хвилинної доступності транспортом.

5.25 Відстань від меж земельних ділянок курортно-рекреаційних установ, що проектуються заново, слід приймати не менше, м:

а) до житлової забудови, установ комунального господарства і складів

500 (100)

б) до автомобільних доріг категорій:

1) I, II, III

500

2) IV

200

в) до садівницьких товариств

300

Примітка. В дужках наведена відстань в умовах реконструкції.

5.26 Розміри земельних ділянок курортно-рекреаційних установ слід приймати відповідно до додатка 6.1. Розміри територій загального користування курортних зон слід встановлювати з розрахунку, кв.м на одне місце в курортно-рекреаційних установах: загальнокурортних об'єктів обслуговування - 10, озеленених - 100; на одного неорганізовано відпочиваючого: загальнокурортних об'єктів обслуговування - 2, озеленених - 25.

Примітка. В курортних зонах приморських курортів Криму, які склалися, а також гірських курортів Карпат, розміри територій загального користування допускається зменшувати, але не більше як на 50%.

5.27 Розміри території морських пляжів, які розміщуються в курортних зонах, слід приймати не менше, кв.м на одного відвідувача:

------------------------------------------------------------------

|а) для дорослих | 5 |

|-------------------------------------------+--------------------|

|б) для дітей | 4 |

------------------------------------------------------------------

Розміри території спеціалізованих лікувальних пляжів для тих, що лікуються з обмеженою рухливістю, слід приймати з розрахунку 8-12 кв.м на одного відвідувача.

Довжину берегової смуги морського пляжу на одного відвідувача слід приймати не менше 0,2 м.

Розраховувати кількість одночасних відвідувачів на пляжах слід з урахуванням коефіцієнтів одноразового завантаження пляжів (питомої ваги тих, що знаходяться на пляжі, стосовно до загальної кількості різних категорій відпочиваючих):

------------------------------------------------------------------

|а) санаторіїв | 0,6-0,8 |

|-------------------------------------------+--------------------|

|б) установ відпочинку й туризму | 0,7-0,9 |

|-------------------------------------------+--------------------|

|в) позашкільних таборів | 0,5-1,0 |

|-------------------------------------------+--------------------|

|г) загального користування | |

|-------------------------------------------+--------------------|

|для місцевого значення | 0,2 |

|-------------------------------------------+--------------------|

|д) відпочиваючих без путівок | 0,5 |

------------------------------------------------------------------

5.28 У приморських курортах підлягає охороні зона суворого режиму (перша зона санохорони), включаючи прибережну смугу моря, пляжі і територію, що прилягає до пляжів, завширшки не менше 100 м, яка повинна використовуватися переважно для організації зелених насаджень загального користування, набережних, бульварів, скверів, кліматолікувальних споруд, спортивних і дитячих майданчиків.

Примітка. У вказаній зоні курортних міст і селищ, що склалися, допускається збереження існуючих капітальних споруд житлово-цивільного призначення за умови забезпечення санітарно-гігієнічних умов їх експлуатації.

5.29 Курортно-рекреаційні установи, що розміщуются у межах курортних зон, слід, як правило, об'єднувати у комплекси, забезпечуючи єдине архітектурно-просторове вирішення.

На території курортно-рекреаційних установ та їх комплексів слід передбачати розміщення майданчиків, склад і розміри земельних ділянок яких слід приймати за таблицею 5.6.

Таблиця 5.6

------------------------------------------------------------------

| Майданчики |Площа, кв.м на одне місце |

|-------------------------------------+--------------------------|

|Для відпочинку, кліматолікування, | 2,0 |

|тихих ігор і читання | |

|-------------------------------------+--------------------------|

|Спортивні (для бадмінтону, волейболу,| 3,5 |

|тенісу) | |

|-------------------------------------+--------------------------|

|Літнього кінотеатру (кінолекторію) | 0,9 |

|-------------------------------------+--------------------------|

|Танцювальний | 0,6 |

------------------------------------------------------------------

5.30 При проектуванні курортних зон слід формувати систему установ і центрів загальнокурортного обслуговування.

Для орієнтовних розрахунків кількість і місткість установ та підприємств загальнокурортного обслуговування на 1000 чоловік, що лікуються й відпочивають, приймати за додатком 6.2.

5.31 У курортних зонах слід передбачати стоянки для легкових автомашин, кількість яких визначається відповідно до розрахункових показників кількості машино-місць на 100 відпочиваючих і обслуговуючого персоналу: для санаторіїв, будинків відпочинку, туристських баз і баз відпочинку підприємств - 3-5, курортних, туристських готелей та пансіонатів - 5-7.

У курортних зонах, що мають об'єкти туризму, слід передбачати стоянки для автобусів і легкових автомашин, які належать туристам, кількість яких визначається розрахунком, їх треба розміщувати з урахуванням забезпечення зручних підходів до об'єктів туристського огляду (але не далі 500 м від них), не порушуючи цілісного характеру історичного середовища.

6 Установи та підприємства обслуговування

6.1 Для розрахунку установ і підприємств обслуговування слід враховувати нормативи забезпеченості, які відображають соціально гарантований рівень відповідно до таблиці 6.1*. Там же наведені розміри земельних ділянок, а також принципи розміщення окремих видів установ і підприємств обслуговування.

Норми розрахунку кількості спеціальних пожежних автомашин наведені у додатку 3.1, таблиця 3.

Примітка 1. Розміщення, місткість і розміри земельних ділянок установ і підприємств обслуговування, не вказані у таблиці 6.1*, треба приймати за завданням на проектування.

Примітка 2. Наведені у таблиці 6.1* нормативи є усередненими показниками по Україні (з розбивкою на міські і сільські поселення) і у кожному окремому випадку підлягають уточненню у процесі проектування залежно від демографічного прогнозу, величини поселення і його місця у системі розселення, виробничого і соціально-культурного потенціалів тощо.

Таблиця 6.1*

--------------------------------------------------------------------

| Установи, | Одиниця | Нормативна | Розміри земельних |

|підприємства,| виміру | величина | ділянок |

| споруди1) | | з розрахунку | |

| | | на 1000 чол. | |

| | | населення, | |

| | | не менше | |

|------------------------------------------------------------------|

|1. Установи народної освіти |

|------------------------------------------------------------------|

|Дитячі |Місць |Установлюються |При місткості |

|дошкільні | |залежно від |ясел-садів, кв.м |

|установи | |демографічної |на одне місце: |

| | |структури |до 80 місць - |

| | |поселень, |45, більше 80-40; у |

| | |приймаючи |комплексі ясел-садів |

| | |розрахунковий |більше 350 місць - 35. |

| | |рівень |Розміри земельних |

| | |забезпеченості |ділянок можуть бути |

| | |дітей |зменшені на 25% в |

| | |дошкільними |умовах реконструкції: |

| | |установами у |на 15% - при |

| | |межах 85%, |розміщенні на рельєфі |

| | |у т.ч. |зі схилом більше 20%о, |

| | |загального |на 10% - у |

| | |типу - 70%, |поселеннях-новобудовах |

| | |спеціалі- |(за рахунок скорочення |

| | |зованого - |площі озеленення) |

| | |3%, | |

| | |оздоровчого - | |

| | |12% | |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. Площу групового майданчика для дітей ясельного віку|

|слід приймати 8 кв.м; для дошкільного віку - 7,5 кв.м на 1 місце в|

|групі. |

|------------------------------------------------------------------|

|Дитячі |Місць |За завданням на|При місткості |

|дошкільні | |проектування |ясел-садів, кв.м на |

|установи, | |(із загальної |одне місце: |

|об'єднані з | |нормативної |до 100 місць - 32; |

|початковою | |величини обох |більше 100-28. |

|школою | |типів споруд) |При місткості |

| | | |початкової школи, |

| | | |учнів: від 40 до |

| | | |400-40 кв.м на учня |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. Розміри земельної ділянки можуть бути зменшені на|

|25% в умовах реконструкції: на 15% при розміщенні на рельєфі із|

|схилом більше 20%0; на 10% у поселеннях-новобудовах за рахунок|

|скорочення площі озеленення. |

|------------------------------------------------------------------|

|Криті басейни| |За завданням на| |

|для | |проектування | |

|дошкільників | | | |

|------------------------------------------------------------------|

|Загальноосвітні школи2) |

|------------------------------------------------------------------|

|I ступінь - | |Для I, II |У сільських |

|початкова | |ступенів шкіл |поселеннях: |

|школа | |установлюється |на 4 класи - |

| | |залежно від |0,25-0,5 га. |

| | |демографічної |У міських |

| | |структури |поселеннях: |

| | |поселень, |на 12 класів - |

| | |приймаючи 100% |1,4 га, на |

| | |рівень |16 класів - 1,8 га |

| | |забезпеченості | |

| | |дітей до | |

| | |15 років. | |

| | |Охоплення дітей| |

| | |6-річного віку | |

| | |та старшої | |

| | |вікової групи | |

| | |(III ступінь) | |

| | |визначається | |

| | |органами | |

| | |державного | |

| | |управління | |

| | |освітою | |

|-------------+----------| |-------------------------|

|I-II | | |У сільських |

|ступені - | | |поселеннях: на |

|основна школа| | |9 класів - 1,6 га. |

| | | |У міських поселеннях: |

| | | |на 18 класів - 1,9 га; |

| | | |на 27 класів - 2,4 га, |

| | | |на 36 класів - 2,6 га |

|-------------+----------| |-------------------------|

|I-III | | |У сільських |

|ступені - | | |поселеннях: на |

|середня повна| | |11 класів - 2,0 га, |

|школа | | |на 22 класи - 2,6 га. |

| | | |У міських поселеннях: |

| | | |на 22 класи - 2,0 га, |

| | | |на 33 класи - 2,5 га. |

| | | |Зблоковані середні |

| | | |школи: |

| | | |на 22 + 22 класи - |

| | | |2,8 га, на |

| | | |22 + 33 класи - |

| | | |3,2 га, на |

| | | |33 + 33 класи - |

| | | |3,8 га |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. Розміри земельних ділянок шкіл можуть бути:|

|зменшені на 20% - в умовах реконструкції; на 15% при розміщенні на|

|рельєфі із схилом 20%0; збільшені на 30% - у сільських поселеннях,|

|якщо для організації навчально-дослідної роботи не передбачені|

|спеціальні ділянки на землях радгоспів. Спортивна зона школи може|

|бути об'єднана з фізкультурно-оздоровчим комплексом мікрорайону. |

|------------------------------------------------------------------|

|Загально- | |За завданням на|При місткості |

|освітні | |проектування, |комплексів: |

|школи, | |виходячи з |більше 1500 до |

|зблоковані в | |місткості |2000 - 17 кв.м; |

|шкільні | |окремих |більше 2000 - 16 кв.м |

|комплекси, а | |об'єктів | |

|також | | | |

|згруповані з | | | |

|іншими | | | |

|навчально- | | | |

|виховними | | | |

|закладами в | | | |

|багато- | | | |

|профільні | | | |

|комплекси | | | |

|(центри) | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Школи- |Учнів |За завданням на|При місткості |

|інтернати | |проектування |загальноосвітньої |

| | | |школи-інтернату, |

| | | |учнів: більше |

| | | |200 до 300-70 кв.м |

| | | |на 1 учня; більше |

| | | |300 до 500 - 65 кв.м |

| | | |понад 500 і більше - |

| | | |45 кв.м |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. При розміщенні на земельній ділянці будинку|

|школи-інтернату спального корпусу площу земельної ділянки слід|

|збільшити на 0,2 га. |

|------------------------------------------------------------------|

|Міжшкільні |% від |8 |Розміри земельних |

|центри |загальної | |ділянок міжшкільних |

|комп'ютерного|кількості | |навчально-виробничих |

|і виробничого|школярів | |комбінатів |