сами та обов'язки учасників будівництва (замовник, підрядчик,

- 16 -

ДБН А.3.1-5-96

субпідрядчики, комплектуючі організації та інші) з цих питань -

замовлення, поставка, приймання, розвантаження, складування, подача

на будівельний майданчик, контроль якості, кількості, комплектності

тощо.

6.3 Загальна потреба в будівельних матеріалах, деталях та

конструкціях на виконання будівельно-монтажних робіт і на виготовле-

ння конструкцій та деталей для будівництва об'єктів, а також

диференціація цієї потреби по об'єктах і їх частинах, видах і вико-

навцях робіт, комплектах, строках використання, постачальниках і

таке інше визначається в проектно-кошторисній і

організаційно-технологічній документації у відповідності з діючими

нормами і методичними вказівками.

6.4 Матеріально-технічне забезпечення будівництва об'єктів

рекомендується здійснювати на основі виробничо-технологічної

комплектації, що передбачає доставляння технологічних комплектів

будівельних конструкцій, деталей, матеріалів та інженерного облад-

нання в ув'язці з технологією та строками виконання будівельно-мон-

тажних робіт.

При організації комплектного постачання конструкцій, деталей,

матеріалів та інженерного обладнання слід передбачати:

- комплектацію видів робіт, що виконуються на організаційно-

технологічних модулях об'єкта (будівлях, спорудах, вузлах,

ділянках, секціях, поверхах, ярусах, приміщеннях тощо), всі-

ма видами матеріально-технічних ресурсів, незалежно від дже-

рел і порядку їх надходження;

- підвищення технологічної готовності виробів, матеріалів і

інженерного обладнання та поставку на споруджувані об'єкти

конструкцій, деталей, матеріалів та обладнання в комплекті з

необхідними інвентарними кріпильними виробами та іншими го-

товими до застосування супутніми допоміжними матеріалами і

виробами.

6.5 Організація транспортування, складування та зберігання

матеріалів, деталей, конструкцій, устаткування, будівельного

інвентаря і оснастки повинна відповідати вимогам стандартів і

технічних умов і виключати можливість їх пошкодження, псування та

втрат.

7 МЕХАНІЗАЦІЯ І ТРАНСПОРТ

7.1 Механізація будівельно-монтажних робіт на об'єктах покли-

кана підвищувати техніко-економічні показники будівельного виробни-

цтва за рахунок підвищення продуктивності праці, скорочення

тривалості будівництва та інших факторів, обумовлених ефективним

застосуванням будівельних машин, устаткування та засобів малої

механізації.

Ступінь і характер механізації робіт на об'єкті вибирається

виконавцем робіт або, за погодженням з ним, розробниками проекту

організації будівництва і проектів виконання робіт, виходячи з

технічної необхідності і техніко-економічної доцільності.

7.2 Ефективність механізації будівельних, монтажних і

спеціальних будівельних робіт забезпечується її комплексністю, яка

передбачає застосування технологічно ув'язаних і техніко-економічно

обгрунтованих комплектів будівельних машин, устаткування, засобів

малої механізації, технологічної оснастки, інвентаря, пристроїв та

- 17 -

ДБН А.3.1-5-96

інструменту.

Склад комплектів будівельних машин - їх види, характеристики,

кількість провідних і допоміжних машин у комплекті, а також склад

технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування,

оснастки, інвентаря, пристроїв та інструменту визначається в

проекті організації будівництва і проектах виконання робіт у

відповідності з прийнятою технологією виконання робіт.

Розстановка на об'єкті вантажопідйомних машин визначається в

проекті організації будівництва, уточнюється і деталізується в

проекті виконання робіт з урахуванням їх спільної безпечної робо-

ти. Відхилення в розміщенні вантажопідйомних машин допускається

тільки за умови погодження з розробниками проекту виконання робіт

і організацією, яка експлуатує машини.

7.3 В стиснених умовах, особливо при реконструкції та

технічному переоснащенні діючих підприємств, повинні застосовува-

тись будівельні машини невеликих габаритів з високою маневреністю,

а, в закритих приміщеннях - з електричним приводом.

7.4 При достатніх обсягах будівельно-монтажних робіт, які об-

слуговуються засобами малої механізації, доцільно зосереджувати ці

засоби в спеціалізованих підрозділах будівельних організацій (ді-

лянках, управліннях малої механізації), в яких необхідно мати

інструментально-роздаточні пункти і пересувні механізовані

майстерні з необхідними технічними засобами механізованого виконан-

ня будівельно-монтажних робіт.

7.5 При значних обсягах транспортних перевезень доцільно про-

робляти організацію роботи транспорту в проекті організації

будівництва. При цьому вибираються транспортні схеми поставки

будівельних матеріалів, конструкцій, деталей і устаткування,

обгрунтовується потреба в транспортних засобах, розробляються

графіки їх роботи в технологічній ув'язці з графіками будівництва

об'єктів, діяльністю перевалочних баз, залізничних станцій,

річкових і морських портів і пристаней, повітряних портів.

7.6 Способи і терміни перевезення вантажів визначаються в про-

ектах виконання робіт, виходячи з необхідності забезпечення їх дос-

тавки на будови в терміни, обумовлені графіками робіт, з врахуван-

ням характеру навантажувально-розвантажувальних операцій, умов при-

об'єктного зберігання тощо. При значних обсягах перевезень може ро-

зроблятися окремий проект виконання транспортних робіт.

8 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

8.1 Будівельно-монтажні організації повинні забезпечувати

потрібну якість і надійність будівель і споруд шляхом здійснення

комплексу технічних, економічних і організаційних заходів по ефек-

тивному управлінню якістю на всіх стадіях створення будівельної

продукції. Ці заходи повинні включати сукупність заходів, методів і

засобів, спрямованих на забезпечення відповідності якості

будівельно-монтажних робіт і закінчених будівництвом об'єктів вимо-

гам нормативних документів і проектної документації.

8.2 Контроль якості будівельно-монтажних робіт і закінченої

будівельної продукції повинні здійснювати атестовані служби контро-

лю якості, оснащені технічними засобами, що забезпечують необхідну

достовірність і повноту контролю, які входять до складу

- 18 -

ДБН А.3.1-5-96

будівельно-монтажних організацій або залучаються зі сторони.

Контроль якості будівельно-монтажних робіт здійснюється також

замовником у порядку технічного нагляду, проектними організаціями в

порядку авторського нагляду, органами державного архітектурно-буді-

вельного контролю, іншими органами державного нагляду та контролю,

що діють на основі спеціальних положень.

8.3 Виробничий контроль якості будівельно-монтажних робіт

включає вхідний контроль робочої документації, конструкцій,

виробів, матеріалів та устаткування, операційний контроль окремих

будівельних процесів або виробничих операцій і приймальний контроль

будівельно-монтажних робіт. Питання управління якістю будівельної

продукції повинні включатися в проекти виконання робіт (див. дода-

ток 5).

8.4 При вхідному контролі робочої документації проводиться

перевірка її комплектності і достатності технічної інформації, що

міститься в ній, для виконання робіт, а також технологічності прое-

ктних рішень.

При вхідному контролі конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування перевіряється зовнішнім оглядом їх відповідність вимогам стандартів або інших нормативних документів і робочій документації, а також наявність і зміст паспортів, сертифікатів та інших супроводжувальних документів.

8.5 Операційний контроль здійснюється в ході виконання

будівельних процесів або виробничих операцій і повинен забезпечувати своєчасне виявлення дефектів і вжиття заходів щодо їх попередження.

При операційному контролі слід перевіряти дотримання

технології виконання будівельно-монтажних процесів, а також

відповідність виконуваних робіт робочим кресленням, будівельним но-

рмам, правилам і стандартам. Особливу увагу слід звертати на вико-

нання спеціальних заходів при будівництві на осідаючих грунтах, в

районах із зсувами і карстовими явищами, а також при будівництві

складних і унікальних об'єктів. Результати операційного контролю

повинні заноситися до журналу робіт.

При операційному контролі слід керуватися відповідними норма-

тивними документами по будівництву (ДБН), технологічними (типовими

технологічними) картами або схемами виконання робіт, схемами

операційного контролю якості.

Схеми операційного контролю якості, як правило, повинні

містити в собі ескізи конструкцій з зазначенням припустимих

відхилень в розмірах, переліки операдій або процесів, що контролюються виконавцем робіт (майстром), за участю, при необхідності,

будівельної лабораторії, геодезичної та інших служб спеціального контролю, дані про склад, терміни та способи контролю.

8.6 При приймальному контролі необхідно проводити перевірку

якості виконаних будівельно-монтажних робіт, а також відповідальних

конструкцій.

8.7 Приховані роботи підлягають огляду, про що складається акт за формою, наведеною у додатку 9. Акт огляду прихованих робіт повинен складатись на завершені роботи або етап. Перелік видів робіт та конструкцій, на які повинні складатись акти огляду прихованих робіт, наведено у додатку 10. На вимогу інвестора складаються також акти огляду прихованих робіт на спеціальні види робіт та конструкцій, що визначаються відомчими нормами на проектування та виконання робіт.

Огляд прихованих робіт і складання акта у випадках, коли

- 19 -

ДБН А.3.1-5-96

наступні роботи повинні розпочинатись після перерви, слід

здійснювати безпосередньо перед виконанням наступних робіт.

В усіх випадках забороняється виконання наступних робіт при

відсутності актів огляду попередніх прихованих робіт.

8.8 Відповідальні конструкції підлягають прийняттю в процесі

будівництва по мірі їх готовності (за участю представника проектної

організації або авторського нагляду) із складанням акта проміжного

прийняття цих конструкцій за формою, наведеною у додатку 11.

8.9 Огляд прихованих робіт і приймання відповідальних

конструкцій на складних і унікальних об'єктах повинні проводитись з

урахуванням особливих вказівок і технічних умов проекту (робочого

проекту), що повинно відображатись у відповідних актах.

8.10 На всіх стадіях будівництва з метою перевірки

ефективності виконаного раніше виробничого контролю будівельні

організації повинні вибірково здійснювати інспекційний контроль си-

лами спеціальних служб або створюваних з цією метою комісій.

8.11 По результатах виробничого та інспекційного контролю

якості будівельно-монтажних робіт, а також за розпорядженням щодо

усунення недоліків, виявлених органами технічного нагляду замовни-

ка, авторського нагляду проектних організацій, державного

архітектурно-будівельного контролю, іншими органами державного наг-

ляду, повинні бути вжиті заходи щодо усунення виявлених дефектів,

про що повинні бути зроблені записи в загальному журналі робіт.

9 ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА

ТЕХНIЧНОМУ ПЕРЕОСНАЩЕННІ ДІЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

9.1 Виконання будівельно-монтажних робіт в умовах

реконструкції і технічного переоснащення діючих підприємств повинно

бути ув'язано з виробничою діяльністю цих підприємств. Замовник і

підрядчик повинні визначити порядок погоджених дій і призначити

відповідального за оперативне керівництво роботами.

9.2 Необхідність і терміни зупинки основного виробництва (або

окремих його ділянок) визначаються проектом (робочим проектом)

реконструкції або технічного переозброєння і проектом виконання

робіт. Доцільно виконувати максимально можливий обсяг

будівельно-монтажних робіт у період до зупинки та під час планових

технологічних зупинок основного виробництва.

9.3 Проектом слід передбачити спільне використання

внутрішньозаводських транспортних комунікацій, інженерних мереж і

цехового вантажопідйомного устаткування будівельним і

експлуатаційним персоналом.

9.4 Під час реконструкції об'єктів та технічного переоснащення діючих підприємств необхідно враховувати результати обстежень, оцінки й паспортизації технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж відповідно до Правил обстеження, визначених відповідними нормативними актами.

9.5 Замовник і підрядчик із залученням генеральної проектної

організації повинні:

- 20 -

ДБН А.3.1-5-96

- погодити обсяги, технологічну послідовність і строки викона-

ння будівельно-монтажних робіт, а також умови їх суміщення з

роботою виробничих цехів і ділянок підприємства;

- визначити послідовність розбирання конструкцій, а також роз-