- 8 -

ДБН А.3.1-5-96

лежить збудувати або пристосувати у підготовчому періоді. При

техніко-економічній доцільності і згоді замовника для цих цілей мо-

жуть будуватись тимчасові неінвентарні будівлі і споруди.

Тимчасові позамайданчикові і внутрішньомайданчикові дороги

влаштовують при недоцільності або неможливості використання для по-

треб будівництва постійних існуючих і запроектованих доріг.

Конструкція всіх доріг, що використовуватимуться як тимчасові, по-

винна забезпечувати рух будівельної техніки і перевезення максима-

льних за масою і габаритами будівельних вантажів.

Водою, теплом, парою, газом, стисненим повітрям і

електроенергією будівництво слід забезпечувати, як правило, від

існуючих діючих систем, мереж і установок з використанням запроек-

тованих постійних інженерних мереж і споруд.

Підготовка до будівництва складського і унікального об'єкта

повинна включати роботи по організації режимних спостережень (сейс-

мометричних, гідрогеологічних, гідрологічних, геохімічних, геодези-

чних, маркшейдерських, метеорологічних, тензометричних тощо) за

спеціальними програмами, а також створення, при необхідності, вип-

робувальних полігонів, метрологічних пунктів і вимірювальних

станцій. Програми дослідження робіт, випробувань конструкцій і

елементів споруд, а також режимних спостережень повинні розробля-

тись замовником і генеральною проектною організацією одночасно з

розробкою проектів організації будівництва та проектів виконання

робіт (якщо контрактом не передбачене інше).

2.4 При підготовці будівельної організації до будівництва

об'єктів належить забезпечувати: постійну готовність організації до

взаємопов'язаного виконання всіх необхідних будівельно-монтажних

робіт на всій сукупності об'єктів її будівельної програми;

націленість цієї діяльності на виконання зобов'язань по підрядних

контрактах, з одного боку, та на врахування виробничих можливостей

організації і додержання її інтересів - з іншого.

В процесі такої підготовки проробляється комплекс питань

організації робіт на всю виробничу програму будівельно-монтажної

організації з ув'язуванням обсягів і термінів їх виконання на всіх

об'єктах цієї програми, завантаження виконавців, забезпечення

усіма видами ресурсів. Горизонт такого планування повинен бути в

межах одного-двох років, в залежності від ступеня визначенності да-

них про замовлення, виробничих, економічних та інших обставин функ-

ціонування організації. Чорновий баланс виробничої програми скла-

дається у загальних обсягах, а уточнення її та деталізацію в часі

(терміни виконання і завершення робіт, передачі фронтів робіт, ха-

рактер завантаження потужностей і потребу в ресурсах) одержують

шляхом календарного планування реалізації програми.

На базі сформованої програми і графіків робіт вирішуються зав-

дання по організації діяльності всіх виконавців на всіх об'єктах,

своєчасній комплектації їх ресурсами, розрахунку техніко-економіч-

них результатів діяльності, розробці заходів щодо розвитку (або

згортання) виробничих потужностей.

При змінах договірних умов (зміні умов укладених контрактів,

укладанні нових або розриві старих контрактів), виникнення форс-ма-

жорних обставин (обставини непереборної сили), а також у зв'язку з

інформацією зворотного зв'язку про відхилення реальних параметрів

виробництва від їх прогнозних значень проводиться регулярне або

епізодичне коригування виробничої програми. При цьому особливе

значення має беззаперечне дотримання уже зафіксованих у контрактах

зобов'язань. Крім того, по мірі наближення термінів виконання окре-

мих робіт проводиться конкретизація і деталізація пов'язаних з цим

- 9 -

ДБН А.3.1-5-96

параметрів програми, плану дій окремих виконавців, показників ресу-

рсного забезпечення тощо.

2.5 При підготовці до виконання будівельно-монтажних робіт

повинні бути:

- розроблені проекти виконання робіт;

- передані і прийняті закріплені на місцевості знаки геодезич-

ної розбивки по частинах будівель (споруд) і видах робіт.

До цього виду підготовки виробництва відносяться також:

- розробка і здійснення заходів по організації праці, забезпе-

ченню (при необхідності) будівельних бригад технологічними

картами та інструкціями;

- організація інструментального господарства для забезпечення

бригад необхідними засобами малої механізації, інструментом,

засобами виміру і контролю, засобами підмощування, огорожею

і монтажною оснасткою в необхідному складі і кількості, згі-

дно з проектом виконання робіт;

- обладнання майданчиків і стендів укрупнювального і конвеєр-

ного складання конструкцій;

- створення запасу будівельних конструкцій, матеріалів і гото-

вих виробів, необхідного для виконання робіт з потрібною ін-

тенсивністю;

- поставка або перебазування на робоче місце будівельних машин

та пересувних (мобільних) механізованих установок.

3 ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГIЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 3 ОРГАНІЗАЦІЇ

БУДІВНИЦТВА ТА ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1 Документація з організації будівництва і виконання робіт

включає проекти організації будівництва об'єктів (розділ

"Організація будівництва" у складі затверджуваних проектів і робо-

чих проектів) і проекти виконання робіт, які розробляються на

основі робочої документації.

3.2 Будівельно-монтажні роботи повинні здійснюватись у

відповідності з затвердженими проектами організації будівництва і

проектами виконання робіт. Відхилення від рішень цих проектів

повинні бути погоджені з організаціями, що розробили і затвердили

ці проекти, а також з органами державного пожежного нагляду - у

питаннях, що належать до їх компетенції.

3.3 Проекти організації будівництва і проекти виконання робіт

повинні передбачати забезпечення міцності і стійкості споруджуваних

і існуючих будівель, споруд і конструкцій в процесі будівництва, а

також їх пожежну безпеку. При будівництві в складних умовах (при-

родно-кліматичних, геологічних, техногенних тощо), а також при

зведенні унікальних будівель і споруд для цього повинні передбача-

тись спеціальні заходи.

У складі проектів виконання робіт на будівництво унікальних

об'єктів зі складними технічними рішеннями повинні розроблятися

програми необхідних досліджень, випробувань та режимних спостере-

жень, включаючи методи технічного контролю, організацію станцій,

полігонів, вимірювальних постів та інші роботи, що забезпечують

надійність проведення будівельно-монтажних робіт і подальшої

експлуатації споруд.

3.4. Проект організації будівництва використовується замовни-

ком, підрядними організаціями та іншими учасниками інвестиційного

- 10 -

ДБН А.3.1-5-96

процесу при організації їх діяльності по будівництву об'єкта, а та-

кож при вирішенні питань фінансування і матеріально-технічного за-

безпечення його будівництва.

3.5 Розділ "Організація будівництва" (проект організації

будівництва) повинен бути ув'язаний з іншими розділами

передпроектної та проектної документації.

В проектну і конструкторську документацію на унікальні об'єкти

та об'єкти зі складними технічними рішеннями слід закладати

розроблювані спеціалізованими проектно-технологічними організаціями

конструктивні, монтажно-технологічні та інші рішення і заходи,

спрямовані на забезпечення виконання будівельно-монтажних робіт

ефективними і безпечними методами.

Проект організації будівництва повинна розробляти генеральна

проектна організація або, на її замовлення, інша проектна

організація, що має ліцензію на цей вид проектування. Проект

організації будівництва при реконструкції або технічному

переоснащенні діючого підприємства розробляється за участю замовни-

ка.

Проект організації будівництва розробляється на базі таких

вихідних матеріалів:

- завдання на проектування даного об'єкта;

- матеріали інженерних вишукувань (при реконструкції та

технічному переозброєнні об'єктів - матеріали їх передпроек-

тного технічного обстеження) і дані режимних спостережень на

територіях, які зазнають впливи несприятливих природних явищ

і геологічних процесів;

- документи, що встановлюють строки будівництва (нормативні і

контрактні);

- рекомендовані генеральною підрядною та субпідрядною органі-

заціями рішення щодо застосування матеріалів і конструкцій,

засобів механізації будівельно-монтажних робіт, порядку за-

безпечення будівництва енергетичними ресурсами, водою, тим-

часовими інженерними мережами, а також місцевими будівельни-

ми матеріалами;

- відомості про умови поставки та транспортування з підприє-

мств-постачальників будівельних конструкцій, готових виро-

бів, матеріалів і устаткування;

- спеціальні вимоги до будівництва складних і унікальних

об'єктів;

- відомості про умови виконання будівельно-монтажних робіт на

об'єктах реконструкції та технічного переозброення;

- об'ємно-планувальні і конструктивні рішення будівель та спо-

руд і принципові технологічні схеми основного виробництва

об'єкта, що будуватиметься (його черги), з розбивкою на пус-

кові комплекси та вузли;

- відомості про умови забезпечення кадрами будівельників;

- відомості про умови забезпечення транспортом, в тому числі

для доставки будівельників від місця проживання до місця ро-

боти;

- дані про дислокацію та потужності загальнобудівельних та

спеціалізованих організацій та умови її перебазування;

- дані про наявність виробничої бази будівельної індустрії і

можливості їх використання;

- відомості про умови забезпечення будівельників харчуванням,

медичним обслуговуванням, житловими, санітарно-побутовими та

культурно-побутовими приміщеннями;

- заходи по захисту території будівництва від несприятливих

- 11 -

ДБН А.3.1-5-96

природних явищ (зокрема, геологічних процесів), а також від

можливих пожеж та етапність їх виконання;

- дані про забезпечення засобами пожежогасіння, в тому числі -

первинними;

- дані про умови будівництва, що передбачаються контрактами з

іноземними фірмами.

3.6 Склад і зміст проекту організації будівництва визначаються

учасниками інвестиційного процесу в договорі підряду на будівництво об'єк-

та з урахуванням його складності, умов будівництва, обсягів робіт

та інших обставин. Рекомендації щодо складу проекту наведені у до-

датку 3, а форми основних проектних документів - у додатку 4.

3.7 Генеральна підрядна будівельна організація із залученням

субпідрядних організацій, в залежності від термінів будівництва

об'єкта, обсягів і складності робіт, вирішує, чи повинен проект ви-

конання робіт розроблятися на будівництво всього об'єкта в цілому

чи на спорудження окремих його частин (підземної і надземної части-

ни, секції, прогону, поверху, ярусу тощо), виконання окремих

технічно складних будівельних, монтажних і спеціальних робіт, а та-

кож робіт підготовчого періоду. Рекомендується передбачати передачу

проекту виконання робіт на будівельний майданчик не пізніше, ніж за

2 місяці до початку спорудження відповідних частин об'єкта або ви-

конання відповідних робіт.

Проекти виконання робіт розробляють генеральні підрядні

будівельно-монтажні організації, а на окремі види загальнобудівель-

них, монтажних і спеціальних робіт - організації, що виконують ці

роботи. За замовленням дирекції підприємства, що будується (за-

мовника), генеральної проектної, генеральної підрядної або субпід-

рядної організації проекти виконання робіт можуть розробляти проек-

тні, проектно-конструкторські, проектно-технологічні або інші ор-

ганізації. Розробники проекту виконання робіт повинні мати ліцен-

зію на цей вид проектування.

Проекти виконання робіт по реконструкції та технічному

переозброєнню діючих виробництв, які визначають методи і послі-

довність виконання робіт з урахуванням конкретних умов, розробляю-

ться проектними або проектно-технологічними організаціями

спільно з підприємствами-замовниками за участю підрядних

організацій одночасно з розробкою проектно-кошторисної

документації.

3.8 Проект виконання робіт розробляється на базі таких вихід-

них матеріалів:

- завдання на розробку, яке видається будівельною організацією

як замовником проекту виконання робіт, з обгрунтуванням

необхідності розробки його на будівлю (споруду) в цілому, її

частину або види робіт із зазначенням терміну розробки,

- проект організації будівництва;

- необхідна робоча документація;

- умови поставки конструкцій, готових виробів, матеріалів і

устаткування, використання будівельних машин і транспортних

засобів, забезпечення робочими кадрами будівельників основних

професій, застосування бригадного підряду на виконання

робіт, виробничо-технологічної комплектації і перевезення

будівельних вантажів, а в необхідних випадках також умови