уніфікації проектної документації для різних цілей, в тому

числі для використання в автоматизованих системах управління

будівництвом.

- 52 -

ДБН А.3.1-5-96

ДОДАТОК 7

СКЛАД І ЗМІСТ ПРОЕКТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА

НА ПРОГРАМУ РОБІТ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

До складу проекту організації будівництва об'єкта виробничої

програми включаються наступні документи:

а) календарний графік робіт з інженерної підготовки території

будівництва, в якому встановлюють терміни і послідовність викона-

ння робіт по підготовці під забудову території і механізованому ви-

конанню земляних робіт, прокладці інженерних мереж: водопроводу,

каналізації, теплофікації, газифікації, електрифікації і телефонної

каналізації, а також влаштування доріг і проїздів (додаток 8, форма

1) на окремі черги і в цілому на об'єкт.

Розробка графіків інженерної підготовки території полягає в

організаційній ув'язці початку і закінчення робіт з інженерної

підготовки з початком зведення підземної частини об'єктів. Графік

складають таким чином, щоб роботи з інженерної підготовки території

були закінчені до початку зведення підземної частини будівель на

цій території;

б) календарний графік будівництва об'єктів річної (дворічної)

програми за чергами і в цілому, в якому встановлюються терміни і

послідовність виконання робіт за технологічними стадіями (зведення

підземної, надземної частин будівлі, опоряджувальні роботи) і вве-

дення об'єктів в експлуатацію (додаток 8, форма 2).

При детальній технологічній спеціалізації підрозділів або

залученні субпідрядних спеціалізованих організацій стадії можуть

бути поділені на окремі комплексні процеси. Наприклад, по роботах

нульового циклу це: земляні роботи, влаштування пальових фундамен-

тів, влаштування ростверка, монтаж конструкцій підземної частини

будівлі тощо;

в) графіки роботи основних будівельних машин і механізмів

(комплектів) встановлюють тривалість роботи, кількість машин і

механізмів, необхідних для забезпечення безперервного і

рівномірного функціонування комплексних процесів. Графік забезпечує

ув'язування робіт будівельних машин з рухом виконавців у часі і

просторі, розробляється на основі календарного графіка потокового

будівництва об'єктів річної програми (додаток 8, форма 3);

г) графік комплексної поставки основних конструкцій,

матеріалів і напівфабрикатів на об'єкти річної програми встановлює

потребу і терміни їх поставки. За заплановану одиницю поставки слід

прийняти технологічний кдмплект матеріалів (ТКМ) - номенклатурний

набір конструкцій і матеріалів, необхідних для спорудження частин

об'єкта (конструктивного блоку, поверху, захватки) або виконання

певного виду робіт у відповідності з технологічною послідовністю

будівельно-монтажних процесів: (додаток 8, форма 4);

д) пояснювальна записка, яка містить: коротку характеристику

об'єктів і умов здійснення будівництва; обгрунтування прийнятих

рішень з технології і організації спорудження об'єктів; а також

техніко-економічних показників; обгрунтування потреби в основних

будівельних машинах, механізмах, транспортних засобах, а також тим-

часових будівлях і спорудах з визначенням набору мобільних

(інвентарних) будівель і споруд та вказівками щодо прийнятих типо-

вих проектів; заходи з охорони праці; умови збереження природного

середовища, обгрунтування потреби в будівельних кадрах, житлі і

санітарно-побутовому обслуговуванні будівельників; обгрунтування

прийнятої тривалості будівництва об'єктів.

- 53 -

ДБН А.3.1-5-96

Проект організації будівництва річної програми повинна розроб-

ляти генеральна будівельна організація (при наявності ліцензії) або

за її замовленням трест (інститут) оргтехбуд або інші проектні

організації, які мають ліцензії на його виконання. Основні докумен-

ти проекту повинні бути погоджені із замовником, субпідрядними

спеціалізованими, будівельними та іншими організаціями, що беруть

участь у будівництві.

- 54 -

ДБН А.3.1-5-96

ДОДАТОК 8

ФОРМИ ОСНОВНИХ ДОКУМЕНТІВ

ПРОЕКТУ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА

НА ПРОГРАМУ РОБІТ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Форма 1

Річний (дворічний) графік інженерної підготовки

території будівництва

-------------------------------------------------------------------

| Масив, | |Обсяг робіт |Коштори-|Провідна | Роки |

|мікрорайон|Найменування|------------|сна вар-|організа-|(1-й,2-й)|

| квартал, | робіт |одини-|кіль-|тість- |ція-вико-|квартали,|

|будівльний| |ця |кість| БМР, | навець | місяці |

|майданчик | |виміру| | грн. | | |

|-----------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-19 |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

Примітка.

Перелік робіт визначається в залежності від виду і

особливостей будівництва.

Форма 2

Календарний графік будівництва об'єктів

річної (дворічної) програми будівельно-монтажної

організації

-------------------------------------------------------------------

|Виконавець|Найменування|Потужність| Об'єм БМР, грн. |Роки |

| |і адреса |(загальна |--------------------|(1-й,2-й)|

| |об'єкта |площа), м2|Загаль-|Вико- |План |квартали,|

| |будівництва | |ний |нано | на |місяці |

| | | | | на |199_ | |

| | | | |01.01.| | |

| | | | |199_ | | |

|-----------------------------------------------------------------|

| | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

- 55 -

ДБН А.3.1-5-96

Форма 3

Графік роботи основних будівельних машин

і механізмів (комплектів)

-------------------------------------------------------------------

|Виконавець|Найменування|N комплекту |Кіль-|Дата |Дата |Роки |

| |і адреса | машин і |кість|почат-|закі-|(1-й,2-й)|

| |об'єкта |найменування|комп-|ку |нчен-|квартали,|

| |будівництва | робіт |лктів|робіт | ня |місяці |

| | | | | |робіт| |

|-----------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-19 |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

Форма 4

Графік комплектної поставки основних

конструкцєй, виробів, устаткування і матеріалів

-------------------------------------------------------------------

| Виконавець | Найменування | N комплекту | Кількість |Роки |

| |і адреса | машин і | комплектів |(1-й,2-й)|

| |об'єкта |найменування | |квартали,|

| |будівництва | робіт | |місяці |

|-----------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5-17 |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

Примітка.

Форми повинні уточнюватись у відповідності із специфікою

об'єктів галузей народного господарства, галузей промисловості

і видів будівництва, а також вимогами до уніфікації проектної

документації для різних цілей, в тому числі для застосування в

автоматизованих системах управління будівництвом.

будівництвом.

- 56 -

ДБН А.3.1-5-96

ДОДАТОК 9

АКТ ОГЛЯДУ ПРИХОВАНИХ РОБІТ

-------------------------------------------------------------------

(найменування робіт)

виконаних в

------------------------------------------------------

(найменування і місце розтаування об'єкта)

"____" _________ 19__ р.

Комісія у складі:

представника будівельно-монтажної організації

---------------------

-------------------------------------------------------------------

(прізвище, ініціали, посада)

представника технічного нагляду замовника

-------------------------

-------------------------------------------------------------------

(прізвище, ініціали, посида)

представника проектної організації (у випадках здійснення авторсь-

кого нагляду проектної організації)

-------------------------------

-------------------------------------------------------------------

(прізвище, ініціили, посада)

провела огляд робіт, виконаних

------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

(нийменування будівельно-монтажної організиції)

і склала цей акт про наступне:

1. До огляду пред'явлені такі роботи:

------------------------

-------------------------------------------------------------------

(найменування прихованих робіт)

2. Роботи виконані за проектною документацією

----------------

-------------------------------------------------------------------

(найменування проектної організиції,N кресленнь і дата їх складання)

3. При виконанні робіт застосовані

---------------------------

-------------------------------------------------------------------

(найменування матеріалів, конструкцій з посиланням на сертіфікати

-------------------------------------------------------------------

або інші документи)

- 57 -

ДБН А.3.1-5-96

4. При виконанні робіт відсутні (або допущені) відхилення від

проектної документації

--------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

(при наявності відхилень вказується, з ким і як погоджені,

-------------------------------------------------------------------

N креслень і дата погодження)

5. Дата: початку робіт

------------------------------------

закінчення робіт

------------------------------------

Рішення комісії

Роботи виконані у відповідності з проектною документацією,

стандартами, будівельними нормами і правилами, технічними умовами

і відповідають вимогам їх приймання.

На підставі викладеного дозволяється виконання наступних робіт

по улаштуванню (монтажу)

----------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

(нийменування робіт і конструкцій)

Представник

будівельно-монтажної організації

------------------

(підпис)

Представник

технічноо нагляду замовника

------------------

(підпис)

Представник проектної організації

------------------

(підпис)

- 58 -

ДБН А.3.1-5-96

ДОДАТОК 10

ВИДИ РОБІТ ТА КОНСТРУКЦІЙ,

НА ЯКІ ПОВИННІ СКЛАДАТИСЯ АКТИ ОГЛЯДУ

ПРИХОВАНИХ РОБІТ

1 Земляні роботи

Огляд розбивки земляних робіт, обстеження грунтів для відсипки

насипів та зворотних засипок у котловани та траншеї;

огляд якості грунтів основ фундаментів і закладення фундаментів;

дотримання технології при шаровому ущільненні грунту (досягне-

ння проектної щільності, товщина кожного відсипаного та

ущільнюваного шару та ін.);

підготовка основ насипів;

перевірка відповідності проекту розмірів траншей;

встановлення рівня та характеру підземних вод;

виконання захисних заходів при будівництві на осідаючих та

набухаючих грунтах, на болотах;

влаштування дренажів;

зняття та використання для рекультивації родючого шару грунту.

2 Основи та фундаменти

Підготовлена основа під фундаменти з зазначенням розмірів, по-

значок дна котлована, відповідності фактичного нашарування та влас-

тивостей грунту тим, що зазначені в проекті (акт складається до по-

чатку робіт по влаштуванню фундаментів);

перевірка грунтів основ на відсутність порушень їх природних

властивостей або якість їх ущільнення в порівнянні з проектними да-

ними;

відбір зразків грунту для лабораторних випробувань;

відбір контрольних зразків бетону.

3 Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні

Приймання змонтованої і підготовленої до бетонування опалуб-

ки; відповідність арматури та закладних деталей робочим креслен-

ням; відбір контрольних зразків бетону;

перевірка та приймання всіх конструкцій та їх елементів, що

закриваються в процесі наступного бетонування;

приймання закінчених бетонних і залізобетонних конструкцій з

оцінкою їх якості; влаштування осадочних і температурних швів в

конструкціях.

4 Бетонні та залізобетонні конструкції збірні

Приймання фундаментів та інших опорних елементів, включаючи

геодезичну перевірку відповідності їх фактичного положення проек-

тному (в плані й по висоті) зі складанням виконавчої схеми;

виконання зварювальних робіт (повнота зварних швів, якість

зварювання);

антикорозійний захист з'єднань металу;

замонолічування стиків збірних елементів;

замуровування та герметизація швів і стиків;

приймання змонтованих конструкцій споруди або окремих її

частин.