11.7 Проекти планування і забудови міст, селищ і сільських поселень з цінною історико-культурною спадщиною можуть виконуватися тільки після відповідних передпроектних досліджень, на основі яких складаються історико-архітектурні плани і проекти зон охорони пам'яток історії та культури цих поселень. Ці документи як обов'язкові входять до складу генеральних планів.

Примітка. Для поселень з поодинокими об'єктами спадщини і порушеним історичним середовищем допускається фіксація пам'ятки на опорному плані забудови з розробкою зон охорони пам'ятки.

11.8 При плануванні і забудові міських і сільських поселень необхідно враховувати зони охорони пам'яток історії та культури:

а) охоронні зони, до яких входять території пам'яток (земельні ділянки пам'яток у їх історичних та природних межах) з доповненням ділянок прилеглих територій, у межах яких забезпечується фізична схоронність пам'яток та їх найближчого історичного оточення (середовища), а також оптимальні умови зорового сприймання пам'яток (у межах 350-500 м). У місцях концентрації пам'яток різних видів, об'єднаних спільністю планування, історичного середовища, ландшафту встановлюються групові (комплексні) охоронні зони;

б) зони регулювання забудови, які прилягають до охоронних зон, що сприяють збереженню містобудівної ролі пам'яток в архітектурно-просторовій організації поселень;

в) зони ландшафту, що охороняються, до яких входять вільні від забудови території, заплави, схили, пагорки, водойми, рослинність, у межах яких забезпечується схоронність історичного характеру ландшафту поселення і його зв'язків з навколишньою природою;

г) ділянки історичного культурного шару, які охоплюють території давніх поселень (до XVIII ст. включно), що підлягають археологічним дослідженням.

Примітка. Навколо розкритих пам'яток археології, що підлягають музеєфікації, встановлюються охоронні зони, аналогічні охоронним зонам нерухомих пам'яток інших видів.

У стародавніх поселеннях на ділянках забудови і ландшафту, об'єднаних загальною планувальною та архітектурно-просторовою композицією, значно насичених пам'ятками різних видів і таких, що мають добру схоронність історичного середовища, установлюються заповідні зони (території).

У місцях, пов'язаних з історичними подіями, з життям і діяльністю видатних особистостей, створюються заповідні історико-меморіальні зони.

11.9 Необхідно суворо дотримуватися режимів зон охорони, конкретизованих стосовно специфіки населеного пункту. У цілому на заповідні території і охоронні зони поширюється принцип регенерації середовища, на зони регулювання забудови - режим реконструкції з обмеженим, частковим і активним перетворенням середовища (таблиця 11.2).

Таблиця 11.2

------------------------------------------------------------------

|Статус і форми | Характер історичного | Види збереження |

| охорони | середовища | |

| території | | |

|---------------+---------------------------+--------------------|

|Заповідники, |Історичні містобудівні |Регенерація |

|заповідні |комплекси, архітектурні | |

|території |ансамблі і домінанти, | |

| |пам'ятки історії та | |

| |культури, елементи | |

| |історичного середовища | |

|---------------+---------------------------+--------------------|

|Комплексні |Архітектурні домінанти, |Регенерація |

|групові |пам'ятки історії та | |

|охоронні зони |культури у цілісному | |

| |міському середовищі | |

|---------------+---------------------------+--------------------|

|Охоронні зони |У цілісному історичному |Регенерація Обмежене|

|окремих |середовищі У порушеному |перетворення |

|пам'яток |історичному середовищі | |

|---------------+---------------------------+--------------------|

|Зони суворого |Окремі пам'ятки історії та |Реконструкція з |

|регулювання |культури у частково |обмеженим |

|забудови |порушеному історичному |перетворенням |

| |середовищі, до якого |середовища |

| |входять об'єкти цінної | |

| |історичної забудови | |

|---------------+---------------------------+--------------------|

|Зони |Поодинокі пам'ятки історії |Реконструкція з |

|регулювання |та культури у порушеному |частковим або |

|забудови |історичному середовищі |активним |

| | |перетворенням |

| | |середовища |

------------------------------------------------------------------

11.10 Для заповідників, заповідних територій і комплексних охоронних зон слід передбачати збереження історичного планування і забудови, історичного середовища і ландшафту, виведення промислових підприємств, майстерень, складів та інших дисгармоніюючих споруд, які наносять фізичну та естетичну шкоду пам'яткам та їхньому середовищу. Не допускати прокладання комунікацій для транзитного транспорту, підземних інженерних мереж загальноміського значення, улаштування повітряних ліній електропередачі, установлення торговельних кіосків, рекламних щитів та інших споруд, що порушують сприймання пам'яток і навколишнє історичне середовище. Слід передбачати тільки відновлювально-реставраційні, консерваційні та ремонтні заходи, роботи щодо використання пам'яток і навколишньої історичної забудови, благоустрій території.

Нове будівництво може здійснюватися у межах завдань щодо доповнення характеру середовища, що склалося історично, у тісному планувальному, масштабному і архітектурному погодженні з оточенням.

Примітка. У заповідниках і заповідних територіях відтворювання втрачених елементів забудови слід, як правило, здійснювати на підставі архівних документів.

11.11 Слід передбачати включення заповідних територій і групових (комплексних) охоронних зон, які охоплюють історичне ядро поселень (ансамблі та комплекси), у систему загальноміських, селищних і сільських громадських центрів, пішохідних зв'язків, туристичних маршрутів.

11.12 Зони регулювання забудови повинні мати різний режим реконструкції, який залежить від історико-архітектурної цінності території, розташування її в структурі поселення. У їх межах необхідно передбачати збереження історичного планування (або його елементів), цінної забудови і ландшафту, умов зорового сприйняття пам'яток, знесення дисгармоніюючих споруд. Нове будівництво регламентується за функціональним призначенням, по висоті і довжині будинків, за композиційними прийомами, матеріалами, кольором і стильовими характеристиками; регулюється також благоустрій, озеленення та інші складові середовища.

11.13 У зонах ландшафту, що охороняється, слід передбачати збереження й регулювання рослинності, заходи щодо зміцнення берегових територій, схилів ярів, усунення будинків і споруд, які спотворюють історичний ландшафт. Проектування нових житлових районів, промислових та інших об'єктів у їх межах виключається.

Примітка. У цих зонах можлива господарська діяльність, яка не спотворює ландшафт, не потребує зведення будівель (польові, городні роботи, сінокіс, випас скота тощо), використання зони для відпочинку населення з мінімальним благоустроєм (улаштування пішохідних доріг і майданчиків, освітлювальної арматури, місць відпочинку тощо).

11.14 На територіях з історичним культурним шаром слід враховувати необхідність проведення археологічних досліджень. При виявленні у процесі досліджень унікальних археологічних пам'яток (фундаментів стародавніх храмів, давніх похоронних споруд, печер, житлових комплексів і оборонних систем тощо) треба передбачати їх музеєфікацію.

Додаток 1.1 (обов'язковий)

Україна. Фізико-географічне районування (кліматичні зони) ( va044481-92 )

Додаток 1.2 (обов'язковий)

Україна. Містобудівне районування на основі природно-географічних та інженерно-будівельних умов ( vb044481-92 )

Додаток 2.1 (рекомендований)

Таблиця 1 - Приблизна величина радіусів зон різної містобудівної якості стосовно міського центру за групами поселень

--------------------------------------------------------------------

| Групи | Зони містобудівної цінності |

|поселень, тис.|---------------------------------------------------|

| чоловік | I | II | III | IV | V | VI | VII |

|--------------+--------+-------+-----+-----+-----+------+---------|

|Більше 1000 | 15/15 | 25/35 |35/5 |40/8 |45/10|60/12 |90/15 і |

| | | | | | | |більше |

|--------------+--------+-------+-----+-----+-----+------+---------|

|250 - 1000 | | 15/15 |25/35|35/5 |45/8 |60/10 | |

|--------------+--------+-------+-----+-----+-----+------+---------|

|50 - 100 | | |15/15|30/5 |45/8 | | |

|--------------+--------+-------+-----+-----+-----+------+---------|

|До 50 | | 15/15 | |40/6 | | | |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка 1. У числівнику - витрати часу, хв.; у знаменнику -|

|відстані, км. |

| Примітка 2. Зони містобудівної цінності: I - ядро міського|

|центру (для найзначніших міст); II - центральна зона;|

|III - центральна зона для міст з населенням до 250 тис. жителів;|

|перша середня зона для найзначніших і значних міст; IV - середня|

|зона; V і VI - перша і друга периферійна зони; VII - зона|

|агломераційного розселення. |

--------------------------------------------------------------------

Таблиця 2 - Орієнтовні величини коефіцієнтів цінності ділянок міської території*)

--------------------------------------------------------------------

| Групи | Зони містобудівної цінності |

| поселень, |----------------------------------------------------|

|тис. чоловік | I | II | III | IV | V | VI | VII |

|-------------+------+------+------+------+------+------+----------|

|Більше 1000 | 2,2 | 1,75 | 1,25 | 0,87 | 0,62 | 0,37 | 0,2 |

|-------------+------+------+------+------+------+------+----------|

|500 - 1000 | - | 1,75 | 1,25 | 0,87 | 0,62 | 0,37 | - |

|-------------+------+------+------+------+------+------+----------|

|250 - 500 | - | 1,75 | 1,25 | 0,87 | 0,62 | - | - |

|-------------+------+------+------+------+------+------+----------|

|100 - 250 | - | - | 1,25 | 0,87 | 0,62 | - | - |

|-------------+------+------+------+------+------+------+----------|

|50 - 100 | - | - | 1,25 | 0,87 | 0,62 | - | - |

|-------------+------+------+------+------+------+------+----------|

|До 50 | - | - | 1,25 | - | 0,62 | - | - |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. Величини коефіцієнтів показують співвідношення|

|цінності території у межах одного міста. |

--------------------------------------------------------------------

--------------- *) Наведені величини можуть бути зменшені або збільшені експертним шляхом з урахуванням історико-культурної, середовищної та містоформуючої цінності ділянок у 0,5 - 2 рази. Додаток 3.1 (обов'язковий)

ПРОТИПОЖЕЖНІ ВИМОГИ

1* Протипожежні відстані між житловими, громадськими і допоміжними будинками промислових підприємств треба приймати за таблицею 1 (числівник), а між виробничими будинками промислових підприємств, будинками і спорудами сільськогосподарських підприємств - відповідно до вимог чинних норм.

Протипожежні відстані від житлових, громадських, адміністративно-побутових будівель до виробничих будинків промислових підприємств, сільськогосподарських будівель і споруд треба приймати за таблицею 1 (знаменник).

Протипожежні розриви від житлових і громадських будинків до: трамвайних, тролейбусних, автобусних парків, депо метрополітену приймати не менше 50 м; складів з твердими горючими речовинами і матеріалами, а також легкозаймистими і горючими рідинами приймати залежно від ємкості складів відповідно до чинних норм.

Таблиця 1

--------------------------------------------------------------------

| Ступінь вогнестійкості |Відстані, м, при ступені вогнестійкості |

| будинку | будинків |

| |-----------------------------------------|

| | I, II | III | IIIа, IIIб, |

| | | | IV, IVа, V |

|------------------------+------------+------------+---------------|

|I, II | 6/9 | 8/9 | 10/12 |

|------------------------+------------+------------+---------------|

|III | 8/9 | 8/12 | 10/15 |

|------------------------+------------+------------+---------------|

|IIIа, IIIб, IV, IVа, V | 10/12 | 10/15 | 15/18 |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка 1. Класифікацію будинків за ступенем вогнестійкості,|

|категорії виробництва щодо пожежної безпеки треба приймати|

|відповідно до чинних нормативів. |

| Примітка 2. Протипожежні розриви до виробничих будинків з|

|категорією виробництва щодо пожежної безпеки А і Б треба|

|збільшувати на 50% для будинків I і II ступенів вогнестійкості,|

|для категорії В - на 25% у порівнянні з даними, наведеними у|

|таблиці 1. |

| Примітка 3. Відстані між будинками і спорудами приймаються у|

|світлі між зовнішніми стінами або іншими конструкціями. За|

|наявності конструкцій будинків і споруд, що виступають більше, як|

|на 1 м, виготовлених із спалимих матеріалів, приймається відстань|

|між цими конструкціями. Відстань між стінами будинків без віконних|

|прорізів допускається зменшувати на 20%, за винятком будинків|

|IIIа, IIIб, IV, IVа, і V ступенів вогнестійкості. |

| Примітка 4. У районах сейсмічністю 9 балів відстані між|

|житловими будинками, а також між житловими і громадськими|

|будинками IVа, V ступенів вогнестійкості, треба збільшувати на|

|20%. |

| Примітка 5. Для двоповерхових будинків каркасної і щитової|

|конструкції V ступеня вогнестійкості, а також будинків, критих|

|спалимими матеріалами, протипожежні відстані треба збільшувати на|

|20%. |

| Примітка 6. Відстані між будинками I і II ступенів|

|вогнестійкості допускається передбачати менше 6 м за умови, якщо|

|стіна вищого будинку, розміщеного навпроти іншого будинку, є|

|протипожежною. |

| Примітка 7. Мінімальні протипожежні розриви між житловими|

|будинками і господарськими будівлями у межах однієї присадибної|

|ділянки не нормуються. При проектуванні та будівництві нових|

|індивідуальних садибних будинків та господарських споруд, а також|

|при повній їх перебудові в межах однієї садиби (зміна місця|

|розташування, площі забудови, об'єму та поверховості будинку) в|

|умовах забудови, яка склалася, відстані між житловими будинками та|

|громадськими будівлями на двох сусідніх ділянках треба приймати за|

|таблицею 1. Часткова реконструкція житлових будинків та|

|господарських споруд на окремих садибних ділянках, які побудовані|

|за раніше чинними нормативами, допускається за погодженням з|

|місцевими органами архітектури і містобудування, державного|

|пожежного та санітарного нагляду. В цьому випадку перебудова|

|житлових будинків, їх господарських будівель та гаражів можлива за|

|умови збереження існуючих відстаней між будівлями. |

| Примітка 8. Відстані між житловими, громадськими, а також|