|3. Установи культури й мистецтва, культові споруди |

|------------------------------------------------------------------|

|Приміщення |Місць |15-20 кв.м або | |

|для |відвіду- |50-60 кв.м | |

|культурно- |вання |площі підлоги | |

|масової | | | |

|роботи з | | | |

|населенням, | | | |

|дозвілля й | | | |

|аматорської | | | |

|діяльності | | | |

|(за місцем | | | |

|проживання) | | | |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. Рекомендується формувати єдині комплекси для|

|організації культурно-масової, фізкультурно-оздоровчої роботи для|

|використання учнями і населенням (з відповідним підсумуванням|

|нормативів) у межах пішохідної доступності не більше 500 м. |

|------------------------------------------------------------------|

|Танцювальні |Місць |6 |За завданням на |

|зали | | |проектування |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Клубні |Місць |131,7 35 - |Те саме - " - - " - |

|установи та |відвіду- |1908) 300 - | |

|центри |вання |5009) | |

|дозвілля, у |Те саме | | |

|т.ч.: в |- " - | | |

|міських | | | |

|поселеннях у | | | |

|сільській | | | |

|місцевості | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Кінотеатри та|Місць |12-25 |- " - |

|відеозали | | | |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. Питому вагу танцювальних залів, кінотеатрів і|

|клубів рекомендується розміщувати за міським центром у розмірі від|

|40 до 50%. З них для учнів та інших груп молоді не менше 20%.|

|Мінімальну кількість місць установ культури й мистецтва приймати|

|для найбільших і великих міст. Розміщення, місткість і розміри|

|земельних ділянок планетаріїв, виставкових залів і музеїв|

|визначаються за завданням на проектування. |

|------------------------------------------------------------------|

|Театри для |Місць |2,1 |За завданням на |

|міст понад |Те саме |5-8 |проектування Те саме |

|100 тис.чол. | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Концертні |- " - - " |1,3 |- " - - " - |

|зали для міст|- |3-5 | |

|понад | | | |

|250 тис.чол. | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Цирки |- " - |3,5-5,0 |- " - |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Зали |кв.м площі|3 |- " - |

|атракціонів |підлоги | | |

|та ігрових | | | |

|автоматів | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Міські масові|тис.од. |2-3 |- " - |

|бібліотеки10)|збереження| | |

| |чит. місць| | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Культові | |За завданням на|- " - |

|споруди | |проектування | |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. Цирки, концертні зали, театри і планетарії|

|передбачати, як правило, у містах з населенням 250 тис.чол. і|

|більше, а кінотеатри - у поселеннях з кількістю жителів не менше|

|10 тис.чол. |

|------------------------------------------------------------------|

|4. Підприємства торгівлі, громадського харчування й побутового |

|обслуговування |

|------------------------------------------------------------------|

|Магазини, |кв.м |245,2 230 |Торгові центри |

|всього у т.ч.|торгової |(100)6) |місцевого значення |

|у міських |площі Те | |з кількістю |

|поселеннях, |саме | |обслуговуваного |

|всього | | |населення, тис.чол., |

| | | |на об'єкт: з 4 до 6 - |

| | | |0,4 - 0,6 га; більше |

| | | |6 до 10 - 0,6 - |

| | | |0,8 га; |

| | | |більше 10 до |

| | | |15 - 0,8 - 1,1 га; |

| | | |більше 15 до |

| | | |20 - 1,1 - 1,3 га |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|з них: |кв.м |80 (70)6) 150 |Торгові центри малих |

|продовольчих |торгової |(30)6) |міст і сільських |

|товарів |площі Те | |поселень з кількістю |

|непродо- |саме | |жителів, тис.чол.: до |

|вольчих | | |1 - 0,1 - 0,2 га; |

|товарів | | |більше 1 до 3 - 0,2 - |

| | | |0,4 га; більше 3 до |

| | | |4 - 0,4 - 0,6 га; |

| | | |більше 4 до 6 - 0,6 - |

| | | |1,0 га; |

| | | |більше 7 до 10 - |

| | | |1,0 - 1,2 га |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|у |- " - |250 | |

|сільській11) | | | |

|місцевості, | | | |

|всього | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|з них: |- " - - " |85 |Підприємства торгівлі |

|продовольчих |- |165 |кв.м торгової площі, |

|товарів | | |100 кв.м торгової |

|непродо- | | |площі: |

|вольчих | | |до 250 - 0,08 га; |

|товарів | | |більше 250 до 650 - |

| | | |0,08 - 0,06 га; |

| | | |більше 650 до 1500 - |

| | | |0,06 - 0,04 га; |

| | | |більше 1 500 до 3500 - |

| | | |0,04 - 0,02 га; понад |

| | | |3500 - 0,02 га |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. До норм розрахунку входить уся мережа підприємств|

|торгово-побутового обслуговування незалежно від їхньої відомчої|

|належності. При автономному забезпеченні підприємств інженерними|

|системами і комунікаціями, а також розміщенні на їхній території|

|підсобних будинків і споруд площу ділянки можна збільшувати до|

|50%. У норму розрахунку магазинів непродовольчих товарів у містах|

|входять комісійні магазини з розрахунку 10 кв.м торгової площі на|

|1 тис.чол. Магазини замовлень і кооперативні приймати за завданням|

|на проектування додатково до встановленої норми розрахунку|

|магазинів продовольчих товарів, орієнтовно 5-10 кв.м торгової|

|площі на 1 тис.чол. У селищах садівницьких товариств продовольчі|

|магазини передбачати з розрахунку 80 кв.м торгової площі на|

|1 тис.чол. На промислових підприємствах та в інших місцях|

|прикладання праці передбачати пункти видачі продовольчих замовлень|

|з розрахунку, кв.м нормованої площі на 1 тис. працюючих: 60 - при|

|віддаленому розміщенні промислових підприємств від сельбищної|

|зони; 36 - при розміщенні промислових підприємств біля меж|

|сельбищної зони; 24 - при розміщенні місць прикладання праці у|

|межах сельбищної території (на площі магазинів і окремих|

|об'єктах). |

|------------------------------------------------------------------|

|Ринкові |кв.м |24-40 |Від 7 до 14 кв.м на |

|комплекси |торгової | |1 кв.м торгової площі |

| |площі | |ринкового комплексу |

| | | |залежно від місткості: |

| | | |14 кв.м - при торговій |

| | | |площі до 600 кв.м; |

| | | |7 кв.м - понад |

| | | |3000 кв.м |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. Для ринкового комплексу на 1 торгове місце треба|

|приймати 6 кв.м торгової площі. |

|------------------------------------------------------------------|

|Підприємства |Місць |40 (7)6) |При кількості місць, |

|громадського | | |га на 100 місць: |

|харчування | | |до 50 - 0,2 - 0,25; |

| | | |більше 50 до 150 - |

| | | |0,2 - 0,15; |

| | | |понад 150 - 0,1 |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. У містах-курортах і містах-центрах туризму|

|розрахунок мережі підприємств громадського харчування слід|

|приймати з урахуванням тимчасового населення: на бальнеологічних|

|курортах - до 90 місць, на кліматичних курортах - до 120 місць на|

|1 тис.чол. Потреба у підприємствах громадського харчування на|

|виробничих підприємствах, в установах, організаціях і навчальних|

|закладах розраховується за відомчими нормативами на|

|1 тис. працюючих (учнів) у максимальну зміну. У виробничих зонах|

|сільських поселень та в інших місцях прикладення праці, а також на|

|польових станах для обслуговування працюючих повинні передбачатися|

|підприємства громадського харчування з розрахунку 220 місць на|

|1 тис. працюючих у максимальну зміну. Заготівельні підприємства|

|громадського харчування розраховуються за нормою 300 кг за добу на|

|1 тис.чол. Для міських зон масового відпочинку населення у великих|

|і найбільших містах слід враховувати норми підприємств|

|громадського харчування 1,1-1,8 місця на 1 тис.чол. |

|------------------------------------------------------------------|

|Магазини |кв.м |6 (3)6) | |

|кулінарії |торгової | | |

| |площі | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Підприємства |Робочих |9 (2)6) 5 (2)6)|На 10 робочих місць |

|побутового |місць Те | |для підприємств |

|обслуго- |саме | |потужністю, робочих |

|вування | | |місць: 0,1 - 0,2 га |

|у т.ч. | | |- 10 - 50; |

|безпосере- | | |0,05 - 0,08 га - 50 - |

|днього | | |150; 0,03 - 0,04 га - |

|обслуго- | | |понад 150 |

|вування | | | |

|населення | | | |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. Для виробничих підприємств та інших місць|

|прикладення праці показник розрахунку підприємств побутового|

|обслуговування слід приймати у розмірі 5-10% в рахунок загальної|

|норми. |

|------------------------------------------------------------------|

|Виробничі |Робочих |4 |0,5 - 1,2 га |

|підприємства |місць | | |

|централі- | | | |

|зованого | | | |

|виконання | | | |

|замовлень | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Компле- |Те саме |2 |0,5 - 1,2 га |

|ксний12) | | | |

|приймальний | | | |

|пункт (КПП) | | | |

|сільського | | | |

|населеного | | | |

|пункту з | | | |

|кількістю | | | |

|жителів понад| | | |

|200 чол. | | | |

|------------------------------------------------------------------|

|Підприємства комунального обслуговування |

|------------------------------------------------------------------|

|Пральні, |кг білизни|98,2 120 (10)6)| |

|всього у т.ч.|за зміну | | |

|для |Те саме | | |

|міського | | | |

|населення | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Пральні |- " - |10 (10)6) |0,1 - 0,2 га на об'єкт |

|самообслуго- | | | |

|вування | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Фабрики- |- " - |11013) |0,6 - 1,0 га на об'єкт |

|пральні | | | |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. Показник розрахунку фабрик-пралень наведений з|

|урахуванням обслуговування громадського сектора до 40 кг білизни|

|за зміну. |

|------------------------------------------------------------------|

|Хімчистки, |кг речей |9,2 11,4 | |

|всього у т.ч.|за зміну |(4,0)6) | |

|для |Те саме | | |

|міського | | | |

|населення | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Хімчистки |- " - |4,0 (4,0)6) |0,1 - 0,2 га на об'єкт |

|самообслу- | | | |

|говування | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Фабрики- |- " - |7,4 |0,5 - 1,0 га на об'єкт |

|хімчистки | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Бані й душові|Помивочних|5,8 5 7 |0,2 - 0,4 га на об'єкт |

|для |місць | | |

|населення: | | | |

|міського | | | |

|сільського | | | |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка. У поселеннях, забезпечених упорядкованим житловим|

|фондом, норми розрахунку місткості бань і банно-оздоровчих|

|комплексів на 1 тис.чол. допускається зменшувати до 3 місць. |

|------------------------------------------------------------------|

|5. Організації та установи управління, проектні організації, |

|кредитно-фінансові установи та підприємства зв'язку |

|------------------------------------------------------------------|

|Відділення |Об'єкт |0,39 (група, |Відділення зв'язку |

|зв'язку14) | |потужність, |мікрорайону, житлового |

|(відділення | |місткість) Слід|району, га, для |

|зв'язку, | |приймати за |обслуговуваного |

|укрупнені | |нормами і |населення, груп: |

|доставні | |правилами |IV-V (до 9 тис.чол.) - |

|відділення | |Міністерства |0,07 - 0,08; III - IV |

|зв'язку, | |зв'язку України|(9 - 18 тис.чол.) - |

|вузли | |0,16 |0,09 - 0,1; II-III |

|зв'язку, | | |(20 - 25 тис.чол.) - |

|поштамти, | | |0,11 - 0,12. |

|агентства | | |Відділення |

|союздруку, | | |зв'язку селища, |

|телеграф, | | |сільських поселень |

|міжміські, | | |для обслуговування |

|міські та | | |населення, груп: |

|сільські | | |V-VI (0,5 - |

|телефонні | | |2 тис.чол.) - |

|станції, | | |0,3 - 0,35; |

|станції | | |III-IV |

|проводового | | |(2 - 6 тис.чол.) - |

|мовлення | | |0,4 - 0,45 |

|об'єктів | | | |

|радіомовлення| | | |

|і | | | |

|телебачення) | | | |

|у т.ч. для | | | |

|міського | | | |

|населення | | | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Відділення |Операційна|1 операційна |га на об'єкт при |

|банків |каса |каса на |операційних касах |

| | |10-30 тис.чол. |(місцях): 0,2 - двох |

| | | |0,5 - семи |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Відділення і |Операційне|1 операційне |0,5 - трьох 0,4 - 20 |

|філіали |місце Те |місце (вікно) | |

|ощадного |саме |на | |

|банку: у | |2-3 тис.чол. | |

|містах, у | |Те саме | |

|сільських | |на | |

|поселеннях | |1-2 тис.чол. | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Організації |Об'єкт |За завданням на|Залежно від |

|та установи | |проектування |поверховості будинку, |

|управління | | |кв.м на |

| | | |1 співробітника: |

| | | |44 - 18,5 при |

| | | |поверховості 3 - 5; |

| | | |13,5 - 11 при |

| | | |поверховості 9 - 12; |

| | | |10,5 при поверховості |

| | | |16 і більше. Обласних, |

| | | |міських, районних Рад |

| | | |народних депутатів, |

| | | |кв.м на |

| | | |1 співробітника: |

| | | |54 - 30 при |

| | | |поверховості 3 - 5; |

| | | |13 - 12 при |

| | | |поверховості 9 - 12; |

| | | |11 при поверховості |

| | | |16 і більше. |

| | | |Селищних і сільських |

| | | |Рад, кв.м на |

| | | |1 співробітника: |

| | | |60 - 40 при |

| | | |поверховості 2 - 3 |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Проектні |Об'єкт |Те саме |Залежно від |

|організації і| | |поверховості будинку, |

|конструкто- | | |кв.м на |

|рські бюро | | |1 співробітника: |

| | | |30 - 15 при |

| | | |поверховості 2 - 5; |

| | | |9,5 - 8,5 при |

| | | |поверховості |

| | | |9 - 12; |

| | | |7 при поверховості |

| | | |16 і більше |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Районні |Робоче |1 суддя на |0,15 га на об'єкт при |

|(міські) |місце |30 тис.чол. |1 судді; 0,4 га на |

|народні суди | | |об'єкт при 5 суддях; |

| | | |0,3 га на об'єкт при |

| | | |10 членах суду; |

| | | |0,5 га при 25 членах |

| | | |суду |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Обласні суди | - " - |1 член суду на | |

| | |60 тис.чол. | |

| | |області | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Юридичні | - " - |1 юрист-адвокат| |

|консультації | |на 10 тис.чол. | |

|-------------+----------+---------------+-------------------------|

|Нотаріальна | - " - |1 нотаріус на | |

|контора | |30 тис.чол. | |

|------------------------------------------------------------------|

| 6. Установи житлово-комунального господарства |