3.2.5.15При вишукуваннях для будівництва висотних локальних споруд (башт, труб,щогл тощо) кількість виробок повинна бути не менше трьох при віддаленні від центра спору-ди не більше 20 м.

3.2.5.16Особливості інженерних вишукувань для об'єктів, наведених у 3.2.5.9-3.2.5.15, до-датково регулюються відомчими будівельними нормами.

ДБН А.2.1-1-2008 С. 13

3.2.5.17 Діаметр буріння розвідувальних свердловин повинен забезпечувати можливість опису ґрунтів, відбору проб порушеної структури, а також відбір проб води і обладнання свердловин для спостереження за рівнем підземних вод.

Діаметр буріння технічних свердловин повинен забезпечувати можливість відбору проб ґрунтів непорушеної структури та обладнання свердловин для гідрогеологічних, геофізичних і польових дослідних робіт.

Початковий та кінцевий діаметри розвідувальних і технічних свердловин у нескелевих ґрунтах призначають залежно від призначення та глибини свердловини, складу і стану ґрунтів, що проходяться, відповідно до табл. 3.3.

Таблиця 3.3 - Залежність діаметрів свердловин від їх призначення

Свердловина

Початковий діаметр свердловини, мм, за глибини свердловини, м

Кінцевий діаметр свердловини, мм

до 10

10-30

Розвідувальна

до 127

до 168

до 89

Технічна

до 168

до 219

127

Примітка 1. Початковий діаметр розвідувальних та технічних свердловин глибиною більше 30 м, а також початковий та кінцевий діаметри спеціальних свердловин встановлюють у програмі виконання робіт.

Примітка 2. Під час буріння свердловин у великоуламкових, піщаних, пилуватих і глинистих грунтах із включеннями валунів і крупної гальки, а також для обгрунтування відповідно до завдання замовника проведення земляних робіт способом гідромеханізації допускається збільшувати їх початковий діаметр.

Кількість технічних свердловин повинна бути не менше 25 відсотків від загальної кількості свердловин, та не менше 30 відсотків для будівель і споруд підвищеного рівня відповідальності на ділянках із складними інженерно-геологічними умовами.

3.2.6 До геотехнічних вишукувань відносять роботи, які пов'язані з вивченням складу, стану та властивостей ґрунтів як основ, середовища для влаштування підземних споруд, а також для оцінки стійкості природних або штучних масивів, що формуються, схилів і укосів.

3.2.6.1Геотехнічні вишукування включають:

 • визначення складу, стану і властивостей ґрунтів;
 • прогноз змін стану і властивостей ґрунтів під впливом різних факторів (зволоження,обводнення та осушення, термічні впливи, статичні і динамічні навантаження);
 • прогнозну оцінку стійкості схилів і укосів;
 • моделювання та розроблення рекомендацій з підвищення стійкості природних і ство-рення штучних геотехнічних масивів ґрунтів;
 • розроблення рекомендацій із влаштування основ, фундаментів і захисних споруд;
 • розроблення рекомендацій з використання природних і штучних ґрунтових матеріаліву будівництві.

3.2.6.2Геотехнічні вишукування виконують як у складі інженерно-геологічних вишуку-вань, так і самостійно, на територіях, де вже вивчені інженерно-геологічні умови.

3.2.6.3Лабораторні роботи виконують для визначення класифікаційних, фізичних,міцнісних, деформаційних і інших показників властивостей ґрунтів, а також хімічних власти-востей ґрунтових вод, необхідних для прийняття проектних рішень, виконання інженер-но-технічних розрахунків з улаштування основ, фундаментів, захисних та інших споруд.Склад і обсяги лабораторних робіт установлюють, виходячи як із цільового призначення ви-шукувань, так і від наявності ґрунтів із особливими властивостями.

С. 14 ДБНА.2.1-1:2008

За обґрунтування у програмі виконання робіт до складу лабораторних робіт додатково включають:

 • визначення змін властивостей ґрунтів за різних впливів (замочування, висушування,ущільнення, хімічне закріплення, вібродинамічні навантаження тощо);
 • моделювання роботи штучно створюваних геотехнічних масивів.

Методи виконання лабораторних робіт регламентуються відповідними нормативними документами. Рекомендації щодо їх застосування подано у дод. М.

Кількість лабораторних випробувань встановлюють у програмі виконання робіт згідно з ДСТУ Б В.2.1-5 і залежно від ступеня неоднорідності ґрунтів, рівня відповідальності проектованої будівлі (споруди), необхідної точності визначення характеристик ґрунтів, а також з урахуванням попередньо виконаних лабораторних випробувань.

При цьому, необхідно забезпечити одержання по кожному виділеному інженерно-геологічному елементу не менше 10 окремих значень фізичних характеристик та не менше шести значень міцнісних і деформаційних характеристик властивостей ґрунтів.

3.2.6.4Польові дослідні роботи виконують для отримання даних про властивості ґрунтіву масиві, на місці їх залягання, за неможливості отримання достовірних результатів лабора-торними методами; для визначення (уточнення) перехідних коефіцієнтів від лабораторної донатурної моделі, а також під час будівництва будівель і споруд підвищеного рівня відпо-відальності та у районах розповсюдження ґрунтів із особливими властивостями.

Перелік польових і лабораторних методів випробувань ґрунтів наведено у дод.М.

Кількість випробувань із визначення характеристик ґрунтів обґрунтовують у програмі виконання робіт з урахуванням попередньо виконаних визначень і складності інженерно-геологічних умов. Мінімальна кількість випробувань для одного попередньо виділеного елемента повинна бути не менше трьох.

У межах контурів кожної будівлі (споруди), що проектується на пальовій основі, кількість випробувань зондуванням або еталонною палею згідно зі СНиП 2.02.03 має бути не менше шести, а статичними випробуваннями натурних паль - не менше двох.

3.2.6.5Геотехнічні вишукування у процесі будівництва здійснюють для:

 • визначення фактичної несучої здатності та розрахункового навантаження на натурніпалі;
 • визначення стану і властивостей переміщених ґрунтів або перетворених у природномузаляганні (у т.ч. контроль ущільнення);
 • розконсервації об'єктів будівництва;
 • виявлення причин неприпустимих осідань і деформацій масивів ґрунтів і споруджува-них об'єктів.

3.2.6.6Геотехнічні вишукування на ділянках поширення ґрунтів із особливими власти-востями (просідні, набухаючі, слабкі, засолені, елювіальні, техногенні) виконують за спе-ціальною програмою (технічним приписом), що передбачає додаткові вимоги до складу робітдля забезпечення оптимальних будівельних рішень:

3.2.6.6.1 під час вишукувань у районах поширення просідних ґрунтів:

1) встановлюють і додатково відображають у звіті (див. дод. Н):

 • поширення і приуроченість просідних ґрунтів до певних геоморфологічних елементівабо форм рельєфу;
 • джерела замочування, стан і характер наявних деформацій існуючих будинків та споруд;
 • характер мікрорельєфу і розвиток просідних процесів та явищ (розмір і форми про-сідних блюдець, подів, межувальних знижень, балок, лесового псевдокарсту, ярів ірівчаків, такирів, солончаків, солонців, вертикальних тріщин — усихання, віддільностітощо);

ДБН А.2.1-1-2008 С. 15

 • потужності лесових відкладень і просідної товщі, їх зміна за площею;
 • особливості структури (характер вертикальних і горизонтальних макропор, розташу-вання їх за глибиною і площею; пилуватість, агрегованість тощо), текстури (тонка ша-руватість, тріщинуватість, наявність конкрецій, розподіл карбонатів по розрізу, ходіворганогенного походження, сліди викопних криогенних проявів тощо);
 • циклічність будови просідної товщі, особливості контакту між шарами та їхніми ком-плексами;
 • фізичні властивості ґрунтів;
 • зміна вологості та меж пластичності ґрунтів за глибиною, особливо в приконтактних ізпохованими ґрунтами шарах;
 • відносна просадність при тиску від власної ваги ґрунту і сумарного тиску (від власноїваги і зовнішнього навантаження від проектованих будинків та споруд, ваги насипупри плануванні підсипанням);
 • початковий тиск просідання;
 • залежність відносної деформації просідання від тиску;
 • початкова вологість просідання;
 • модуль деформації за природної вологості та у насиченому водою стані;
 • ступінь мінливості просідних властивостей ґрунтів у плані та за глибиною;
 • питоме зчеплення і кут внутрішнього тертя просідних ґрунтів за природної вологості тау насиченому водою стані (залежно від вирішуваного завдання);
 • склад і зміст водорозчинних солей;
 • фільтраційні властивості просідних ґрунтів;
 • величину осідання ґрунту від його власної ваги;
 • характер зміни просадності за площею та глибиною;
 • просідні властивості ґрунтів у зниженнях рельєфу (просідні блюдця, улоговини тощо) іна ділянках між ними;
 • глибину залягання, літологічний склад і характеристики підстилаючих непросіднихґрунтів, з оцінкою їх фільтраційних властивостей (за спеціальним завданням);

 1. гірничі виробки розміщують із урахуванням необхідності складання інженерно-геологічних розрізів по кожному геоморфологічному елементу (уздовж і вхрест пролягання), атакож з урахуванням необхідності вивчення подів, просідних блюдець і ділянок між ними, су-фозійних вирв, псевдокарсту;
 2. моноліти і зразки ґрунту повинні бути відібрані із кожного інженерно-геологічногоелемента, але не рідше ніж через 1...2 м. Моноліти відбирають із виробок, розташованих упросідних блюдцях (зниженнях) і на ділянках між ними;
 3. дослідне замочування в котлованах виконують на новоосвоюваних майданчиках масо-вої забудови і при проектуванні об'єктів підвищеного рівня відповідальності для уточнення:

 • параметрів просадності;
 • потужності просідної товщі ґрунтів;
 • глибини, з якої починається осідання ґрунту від власної ваги;
 • величини осідання ґрунтів від власної ваги;
 • початкового тиску просідання;
 • вологості та ступеня вологості в різні строки від початку замочування;
 • тривалості замочування товщі просідання та необхідного для цього об'єму води;

С. 16 ДБН А.2.1-1:2008

 • деформаційних характеристик товщі просідання;
 • тривалості розвитку осідання, коли підготовка основ здійснюватиметься попереднімзамочуванням.

При виконанні дослідного замочування на майданчику з великою мінливістю просідних властивостей ґрунтів допускається застосовувати прискорене замочування котлованів малої площі або з обрізкою замоченого масиву (з зіставленням результатів на одній - двох ділянках із замочуванням котлованів великої площі).

Дослідне замочування в котлованах необхідно супроводжувати спостереженням за осіданням дослідних фундаментів;

 1. випробування ґрунтів штампом із замочуванням основи проводять відповідно донаціональних стандартів для встановлення: модуля деформації, величини осідання ґрунтів уоснові штампа при замочуванні, початкового тиску просідання, відносної деформаціїпросідання;
 2. для оцінки можливості ущільнення просідних ґрунтів, влаштування ґрунтових поду-шок, ґрунтових паль у звіті (висновку) зазначають щільність, максимальну щільність, опти-мальну вологість і фізико-механічні властивості ґрунтів при оптимальній вологості (якщо цепередбачено технічним завданням);
 3. за необхідності хімічного закріплення просідних ґрунтів визначають хімічний складґрунтів і здатність ґрунту змінювати свої властивості;
 4. відбір проб ґрунту здійснюють з інтервалом не більше 1 м у межах товщі стиснення, анижче - не більше ніж через 2 м;
 5. роботи з метою контролю якості й глибини ущільнення (закріплення) просіднихґрунтів виконуються у період будівництва за окремим завданням;

3.2.6.6.2 під час вишукувань у районах поширення набухаючих ґрунтів:

1) встановлюють і додатково відображають у звіті (див. дод. Н):

 • наявність процесів і явищ, пов'язаних із набухаючими ґрунтами, приуроченість їх допевних геоморфологічних елементів;
 • умови залягання набухаючих ґрунтів, їх потужність, мінералогічний і літологічнийсклади, будову (наявність карманів, лінз і прошарків пилуватого і піщаного матеріалу);структурно-текстурні особливості, характер та умови залягання покривних і підстиль-них ґрунтів;
 • величину розкриття, глибину й напрямок поширення усадочних тріщин, потужністьтріщинуватої зони;
 • відносне вільне набухання;
 • вологість набухання;
 • тиск набухання;
 • відносне набухання під навантаженнями;
 • лінійну усадку ґрунту;
 • об'ємну усадку ґрунту;
 • відносну усадку ґрунту;
 • вологість на межі усадки.

ДБН А.2.1-1-2008 С. 17

За спеціальним завданням визначають:

 • горизонтальний тиск при набуханні;
 • набухання ґрунтів у розчинах (техногенних водах і промислових стоках проектованихпідприємств);
 • інші показники, регламентовані національними стандартами;

 1. для визначення властивостей набухаючих ґрунтів методом замочування котлованурозмір котловану в плані визначають залежно від потужності зони набухання, але неменше 8 х 8 м. У котлованах встановлюють глибинні й поверхневі марки для спостереженняза переміщенням масиву ґрунтів;
 2. на забудованих територіях, на характерних ділянках розвитку набухаючих ґрунтів, завідповідного обґрунтування у програмі виконання робіт, проводять стаціонарні спостере-ження за процесами набухання-усадки, динамікою і глибиною розкриття окремих тріщин,зміною вологості ґрунтів.

3.2.6.6.3 під час вишукувань у районах (на ділянках) поширення слабких ґрунтів:

1)встановлюють і додатково відображають у звіті (див. дод. Н):