Координування основних елементів і зовнішні обмірювання будинків (споруд).

ДБН А.2.1-1-2008 С. 47

Спосіб закріплення геодезичних пунктів і точок на місцевості та їх передавання на нагляд за схоронністю.

Геодезичне забезпечення виконання інших видів інженерних вишукувань (перенесення в натуру та прив'язка гірничих виробок, геофізичних та інших точок інженерних вишукувань).

Виконання геодезичних спостережень і досліджень (у тому числі в районах розвитку небезпечних природних і природно-техногенних процесів) - спостереження за деформаціями основ будинків і споруд, земної поверхні та товщі гірських порід тощо.

Відомості про використання програмних засобів для камеральної обробки результатів геодезичних вимірювань і створення інженерно-топографічних планів (цифрових інженерно-топографічних планів).

Характеристика точності й детальності вишукувальних робіт.

5Відомості про проведення технічного контролю і приймання робіт

Результати виконаного контролю робіт, а також відомості про метрологічний контроль інструментів та приладів.

6Висновок

Стислі результати виконаних робіт і їх оцінка, відомості про повноту і якість, відповідність вимогам технічного завдання та програмі інженерних вишукувань, чинним нормативним документам з інженерних вишукувань для будівництва.

Рекомендації щодо проведення наступних інженерно-геодезичних робіт.

С. 48 ДБН А.2.1-1:2008

ДОДАТОК Е

(обов'язковий)

ФОРМА ТА СКЛАД ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ ВИШУКУВАНЬ

МП

Шифр замовленняЗАТВЕРДЖУЮ

(найменування організації замовника)

підпис керівникапрізвище

______________ ____________ 20р.

число місяць прописом рік

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на виконання інженерно-геологічних вишукувань

1. Повне найменування об'єкта

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Місцезнаходження об'єкта (за адміністративним поділом)___________________________

3. Замовник _____________________________________________________________________

4. Стадія проектування ___________________________________________________________

5.Відомості про наявність матеріалів інженерно-геологічних вишукувань минулих років

6.Особливі вимоги до результатів вишукувань

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Додатки:

  1. Основні відомості про конструктивні особливості проектованих будівель і споруд, траскомунікацій, (за Формою № 1, що додається).
  2. Топографічний план з нанесенням проектованих будівель, споруд та трас.
  3. Копія рішення про відведення земельної ділянки (або іншого правовстановлюючогодокумента).
  4. Інші документи, надані замовником (за згодою) на прохання виконавця робіт

Головний інженер проекту ___________ ________________

підписпрізвище

ТЄЛ.

Відповідальний представник замовника________________ _____________

посадапрізвище

тел.

ДБН А.2.1-1:2008 С. 49

Форма №1

Основні відомості про конструктивні особливості проектованих об’єктів будівництва:

-будівель і споруд

№ з/п

№ будівлі, споруди за планом

Найменування проектованої

будівлі, споруди

Рівень відповідальності

Габарити, м

Передбачуваний

тип фундаменту

Передбачувана глибина закладення фундаменту, м

Глибина підвальних приміщень, м

Проектоване навантаження

на 1 п. м. стрічкового фундаменту;

палю, опору на 1 кв.м плити

Планувальні відмітки, м

Технологічний процес

(мокрий, сухий)

Навантаження

(статичне, дінамічне)

Особливості експлуатації

Довжина

Ширина

Висота

(поверховість)

- по трасах лінійних споруд

№ з/п

Призначення і найменування траси

Характеристика траси (діаметр,

матеріал, спосіб укладання та ін.)

Глибина закладення, м

Довжина, м

Наявність та характеристика ділянок переходів

С. 50 ДБН А.2.1-1:2008

ДОДАТОК Ж

(обов'язковий)

КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВ

Фактори

I (проста)

II (середньої складності)

III (складна)

Геоморфологічні умови

майданчик (ділянка) у межах одного геоморфологічного елемента; поверхня горизонтальна, нерозчленована

майданчик (ділянка) у межах декількох геоморфологічних елементів одного генезису; поверхня похила, слабко розчленована

майданчик (ділянка) у межах декількох геоморфологічних елементів різного генезису; поверхня сильно розчленована

Геологічні фактори

в сфері взаємодії будівель

і споруд із геологічним

середовищем

не більше двох різних за літологією шарів, що залягають горизонтально або слабко похило (ухил не більше чотирьох різних за літологією шарів, що залягають похило або з виклинцьовуванням; потужність змінюється закономірно; закономірна зміна характеристик грунтів у плані або за глибиною; скельні грунти мають нерівну покрівлю і перекриті нескельними грунтами

не більше чотирьох різних за літологією шарів, що залягають похило або з виклинцьовуванням; потужність змінюється закономірно; закономірна зміна характеристик грунтів у плані або за глибиною; скельні грунти мають нерівну покрівлю і перекриті нескельними грунтами

більше чотирьох різних за літологією шарів; потужність різко змінюється; лінзоподібне залягання шарів; значний ступінь неоднорідності за показниками властивостей грунтів, що незакономірно і (або) закономірно змінюються в плані або за глибиною; скельні грунти мають сильно розчленовану покрівлю і перекриті нескельними грунтами

Гідрогеологічні фактори в сфері взаємодії будівель і споруд із геологічним середовищем

підземні води відсутні або є один витриманий горизонт підземних вод з однорідним хімічним складом

два або більше витриманих горизонти підземних вод, місцями з неоднорідним хімічним складом або з напором

горизонти підземних вод не витримані за проляганням і потужністю, з неоднорідним хімічним складом; місцями складне чергування водоносних і водотривких порід; напори підземних вод змінюються за проляганням

Геологічні процеси, що негативно впливають на умови будівництва і експлуатації будівель і споруд

відсутні

мають обмежене поширення

мають велике поширення і вирішально впливають на проектування та будівництво

Грунти із особливими властивостями в сфері взаємодії будівель і споруд із геологічним середовищем

- ¨-

не роблять істотного

впливу на вибір проектних рішень; мають витримане залягання

вирішально впливають на вибір проектних рішень; ускладнюють будівництво й експлуатацію

Примітка. Категорії інженерно-геологічних умов встановлюють за сукупністю факторів, зазначених у додатку Ж. Якщо який-небудь окремий фактор відноситься до більш високої категорії складності і є визначальним при прийнятті основних проектних рішень, то категорію складності інженерно-геологічних умов встановлюють за таким фактором. У цьому випадку повинні бути збільшені обсяги або додатково передбачені тільки ті види робіт, які необхідні для забезпечення з'ясування впливу на проектовані будівлі та споруди саме цього фактора

.

ДБН А.2.1-1-2008 С. 51

Додаткова оцінка інженерно-геологічних умов для забудованих територій, існуючих і експлуатованих будівель та споруд за ступенем соціально-екологічного ризику (дається для III категорії складності умов):

III - умови складні; загроза втрати придатності або руйнування будівель і споруд відсутня;

Ша - умови особливо складні; є потенційна загроза втрати придатності або руйнування будівель і споруд, а також загроза життєдіяльності населення;

Шб - екстремальні умови; процеси, що розвиваються, несуть реальну загрозу руйнування будівель і споруд та загрозу життєдіяльності населення.

На ділянках Ша, Шб нове будівництво не допускається до вжиття заходів, що усувають загрозу втрати придатності (або руйнування) будівель і споруд та забезпечують життєдіяльність населення.

С. 52 ДБН А.2.1-1:2008

ДОДАТОК И

(рекомендований)

ОЦІНКА СКЛАДНОСТІ ГЕОТЕХНІЧНОГО БУДІВНИЦТВА

И.1 Геотехнічні об'єкти

И.1.1 Природні основи і фундаменти неглибокого закладення (окремішні, стрічкові, плитні);

И.1.2 Перетворені ґрунтові основи (ущільнені трамбуванням, закріплені хімічними сполуками, закріплені термічним впливом, ущільнені попереднім навантаженням);

И.1.3 Штучні ґрунтові основи (ґрунтові подушки, грунтонабивні палі, буроін'єкційні або ґрунтоцементні палі);

И.1.4 Фундаменти глибокого закладення на природній основі (забивні палі, буронабивні палі, палі-оболонки, опускні колодязі, стіни в ґрунті);

И.1.5 Земляні споруди (схили, насипи, дамби, греблі, укоси насипів і виїмок, композитні споруди);

И.1.б Підземні споруди (тунелі, колодязі);

И.1.7 Підпірні та утримуючі споруди (підпірні стінки, анкери);

И.1.8 Захисні споруди (екрани, канали, дрени).

И.2 Категорії складності улаштування основ, фундаментів і підземних споруд

Критерії оцінки

Категорії складності

1

2

3

Планування території і влаштування котловану

планування або підсипання на висоту менше 2,0 м; глибина котловану менше 3,0 м, без або із простим кріпленням укосів

планування висотою 2-5 м відсипані насухо з ущільненням або гідронамивом грунтів; глибина котловану 3,0... 12,0 м з консольними, розпірними й іншими огород-жувапьними конструкціями

планування висотою більше 5,0 м з ущільненням грунтів, влаштування екологічного екрана; глибина котловану більше 12,0 м з огороджу-вальними анкерними багатоярусними конструкціями, у вигляді «стін у грунті» тощо

Будівельне водозниження, дренування

без водозниження, відкритий водовідлив

водозниження голкофільтрами, протифільтраційні конструкції, пристіновий дренаж

складні системи водозниження, протифільтраційних конструкцій, дренажів

Вид основ

природне на ґрунтах природної будови

штучне: ґрунтові подушки, поверхневе ущільнення трамбуванням, вібрацією

штучне: на основі бурозмі-шувальних технологій, армоване бетонними, щебеневими палями, хімічно закріплене тощо

Типи фундаментів, навантаження на фундаменти

стовпчасті, стрічкові, плитні, пальові довжиною до 8,0 м; навантаження: прогонове менше 300 кН/м, зосереджене менше 1000 кН/м2, середнє менше 50 кН/м2. Коефіцієнт змінюваності навантажень менший 1,2

стовпчасті, стрічкові, перехресні стрічкові, плитні під колони; палі: забивні 8,0... 15,0 м, буронабивні 6,0... 15,0 м, набивні 6,0...12,0 м; навантаження: прогонове 300... 1000 кН/м, зосереджене 1000...5000 кН/м2, середнє - 50.. .200 кН/м2. Коефіцієнт змінюваності навантажень 1,2-1,4

стрічкові, перехресно-стрічкові, плитні, пальово-плитні; палі: забивні більше 15,0 м, буронабивні більше 15,0 м, набивні більше12,0 м; навантаження: прогонове більше 1000 кН/м, зосереджене більше 5000 кН/м , середнє більше 200 кН/м2. Коефіцієнт змінюваності навантажень більший 1,4

Можливість негативного впливу на існуючу забудову

у зоні впливу споруджуваної будівлі відсутні будинки й споруди

у зоні впливу споруджуваної будівлі - будинки і споруди знаходяться на відстані більше 5,0 м

близьке розташування, менше 5,0 м від існуючих будівель і споруд

ДБН А.2.1-1-2008 С. 53

И.З Геотехнічні категорії складності будівництва

Категорія складності інженерно-геологічних умов

Категорія складності влаштування основ, фундаментів і підземних споруд

1

2

3

І

1

1

2

II

1

2

3

III

2

3

3

IIIa, III б

3

3

3