3.4 Режим зон охорони

3.4.1 Охоронна зона

 1. Режим використання території охоронної зони спрямований на забезпечення збережен-ня історичного середовища пам'ятки і можливість відтворення його втрачених цінних елементів.Режим визначає первісна функція пам'ятки (оборонна, культова, житлова, громадська, промислова,інженерна тощо), її архітектурне вирішення, сучасне використання, а також особливості середовищапам'ятки, її взаємодія з ним.
 2. В охоронній зоні зберігають та виявляють історично цінні розпланування, забудову,впорядження і ландшафт та відтворюють їх кращі втрачені елементи і якості, усувають дисгармонійні

ДБН Б.2.2-2-2008 С 5

будівлі і споруди та елементи впорядження, створюють сприятливі умови для огляду пам'ятки та її оточення.

 1. В охоронній зоні забезпечують необхідні для збереження пам'ятки гідрогеологічні умови,чистоту повітря і водоймищ, захист від динамічних впливів, зсувів, пожежну безпеку тощо.
 2. В охоронній зоні за погодженням із відповідним органом охорони культурної спадщини івідповідним органом з питань містобудування і архітектури можуть виконуватись:

 • роботи, пов'язані зі збереженням, реабілітацією та відтворенням будинків і споруд, розпла-нування та впорядження, що формують історичне середовище пам'ятки;
 • улаштування доріг і доріжок, в окремих випадках невеликих автостоянок, зовнішнього освіт-лення, озеленення та впорядження, розміщення реклами, встановлення інформаційних стендів тавітрин, які стосуються пам'ятки, та забезпечення інших форм благоустрою, викликаних умовамисучасного використання, але такими, що не порушують традиційного характеру середовища пам'ят-ки та природного ландшафту, що підпорядкований пам'ятці;
 • земляні роботи, якщо вони не порушують середовища пам'ятки та наявних археологічнихоб'єктів;
 • заміна підприємств, майстерень, складів, які виводять з зони, та будівель, які зносять, будин-ками та спорудами чи зеленими насадженнями, що не заважають візуальному сприйняттю та збе-реженню пам'ятки і не порушують її оточення;
 • вибіркові реконструкція і збільшення розмірів окремих будівель, які не порушують тради-ційного характеру середовища у відповідності з розробленими і погодженими історико-містобудів-ними обґрунтуваннями;

-нове будівництво можливе лише у виключних випадках і тільки за проектами, розробленими на основі історико-містобудівних обґрунтувань та погодженими з відповідними державними органами охорони культурної спадщини.

3.4.1.5В охоронній зоні забороняють будівництво, земляні роботи і впорядження, що порушуютьзасади збереження пам'ятки та традиційного характеру її середовища.

3.4.2 Зона регулювання забудови

 1. Режим зони регулювання забудови визначає ступінь допустимих перетворень (мінімальні,обмежені, активні) на території зони.
 2. У зоні регулювання забудови зберігають пов'язані з пам'яткою цінну історичну забудову ірозпланування, характерні містобудівні утворення та виразні елементи ландшафту, закріплюють івідтворюють значимість пам'ятки в архітектурно-просторовій композиції та історичному середо-вищі населеного місця; забезпечують сприятливі умови її огляду.
 3. Нове будівництво та реконструкція в зоні регулювання забудови регламентують за роз-ташуванням, функціональним призначенням, висотою, прийомами забудови, масштабом, масштаб-ністю членувань, матеріалом, кольором.
 4. Для забезпечення огляду пам'яток та їх комплексів і збереження особливостей їх видовогорозкриття в панорамах і перспективах необхідно:

-зберігати оглядові точки, найсприятливіші для візуального сприйняття пам'ятки;

-не закривати пам'ятку новобудовами та насадженнями зі сприятливих боків огляду та недопускати зведення нових будинків і споруд, які негативно впливають на композиційну значимістьпам'ятки.

3.4.2.5У залежності від історичної цінності розпланування та забудови навколо пам'яток, від цінності самих пам'яток та їх значення в середовищі перетворення в зоні повинні мати такі від-мінності:

-на територіях, що прилягають до охоронних зон пам'яток, а також на ділянках з історичноцінними спорудами і розплануванням нове будівництво і реконструкцію підпорядковують основним

С.6 ДБН Б.2.2-2-2008

закономірностям історичної забудови населеного місця з додержанням відповідності архітектури нових будинків і споруд пам'яткам, а також з урахуванням масштабних, стильових, колористичних та інших особливостей традиційного середовища. Найвідповідальніші ділянки таких територій виділяють як зони суворого регулювання забудови;

- на всій іншій території зони, відносно віддаленій від пам'яток і з відносно менш цінними розплануванням і забудовою, а також за межами історичних утворень регулюють переважно розпланування, висоту та масштаб нової забудови. Регламентація забудови визначається вимогами збереження загальної композиційної єдності населеного місця, композиційної ролі пам'яток в його пейзажі.

 1. У зоні регулювання забудови не дозволяється розміщувати промислові підприємства,транспортні, складські та інші споруди, що створюють значні вантажні потоки, забруднюють повіт-ряний та водний басейни, вогне- та вибухонебезпечні об'єкти, а також об'єкти, що є дисгармонійнимидо середовища, яке охороняється.
 2. У зоні регулювання забудови не дозволяється будівництво транспортних розв'язок, еста-кад, мостів та інших інженерних споруд, що порушують традиційний характер середовища пам'ятки.Якщо такі споруди мають бути зведені, застосовують технічні прийоми і конструкції, що не дисо-нують з пам'яткою та історичною частиною поселення.
 3. Будівництво, реконструкція, земляні та інші роботи в зоні регулювання забудови можутьздійснюватися лише за проектами, погодженими відповідними органами охорони культурної спад-щини та відповідними органами з питань містобудування та архітектури.

3.4.3 Зона охоронюваного ландшафту

 1. Режим зони охоронюваного ландшафту, яка виконує консерваційну роль, має за без-печувати охорону природного та переважно природного оточення пам'ятки. Він передбачає збере-ження і відтворення цінних природних і пейзажних якостей пов'язаного з пам'яткою ландшафту,ліквідацію чи візуальну нейтралізацію будівель, споруд і насаджень, що спотворюють цей ландшафт.
 2. Заходи щодо збереження ландшафту повинні забезпечувати охорону особливостей ре-льєфу, водоймищ, рослинності і відтворення їх історичного вигляду, збереження візуальних зв'язківпам'ятки з природним та переважно природним оточенням, що має історичну цінність, захистберегових, лукових територій від зсувів та розмиву, укріплення схилів, ярів, їх озеленення; про-ведення інших природоохоронних заходів.
 3. На території зони охоронюваного ландшафту можлива господарська діяльність, якщовона не порушує характеру ландшафту і не потребує зведення капітальних будівель і споруд. Від-повідно до режиму на окремих ділянках зони дозволяються сіножаті, випасання худоби, польові,городні та інші сільськогосподарські роботи.
 4. Відкриті галявини та простори лук можуть використовуватись для епізодичних масових

свят та гулянь без будівництва споруд, а також як лукопарки та гідропарки з відповідними техніч-

ними заходами та впорядженням, що не впливають негативно на ландшафт та не змінюють його характеру.

 1. У місцях традиційної забудови можливе зведення окремих нових будівель та реконст-рукція існуючих, які не порушують цінних природних, історичних та пейзажних якостей ландшафту,що охороняється.
 2. В обґрунтованих відповідним чином випадках на візуально ізольованих ділянках можливеспорудження невеликих капітальних будівель житлового та громадського призначення.
 3. Всі земляні роботи в зоні виконують з урахуванням вимог охорони наявних в ній архео-логічних об'єктів або можливості виявлення таких об'єктів.

ДБН Б.2.2-2-2008 С.7

3.4.3.8 Всі роботи в зоні охоронюваного ландшафту здійснюються лише після розроблення іс-торико-містобудівних обґрунтувань і за проектами, погодженими з органами охорони культурної спадщини та відповідними органами з питань містобудування і архітектури.

4 ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ПОГОДЖЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВО-ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

4.1Науково-проектну документацію "Зони охорони пам'ятки (пам'яток) архітектури та містобудування" розробляють для окремих пам'яток, їх груп, комплексів (ансамблів) та містобудівнихутворень, що охороняються.

4.2 Завдання на розроблення зон охорони пам'ятки (пам'яток) національного значення видаєспеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань містобудування і архі-тектури за погодженням з центральним органом виконавчої влади в сфері охорони культурноїспадщини згідно з типовою формою (додаток В). Для пам'яток місцевого значення таке завданнявидають орган охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органиохорони культурної спадщини обласних, Київської, Севастопольської державної адміністрації(додаток Г).

 1. Розроблену документацію "Зони охорони пам'ятки (пам'яток) архітектури та містобудування"розглядають на науково-технічній (вченій, науково-методичній) раді організації-розробника. Післясхвалення науково-технічною (вченою, науково-методичною) радою документацію направляють напогодження і затвердження.
 2. Погодження документації на пам'ятки національного значення здійснює місцевий орган зпитань містобудування і архітектури і спеціально уповноважений центральний орган виконавчоївлади з питань містобудування і архітектури, а на пам'ятки місцевого значення - місцевий органмістобудування і архітектури (додатки Д, Е).

Термін погодження - один місяць.

 1. Затвердження документації на пам'ятку національного значення здійснює центральний органвиконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, а на пам'ятку місцевого значення - органохорони культурної спадщини Ради міністрів АР Крим, орган охорони культурної спадщини об-ласних, Київської, Севастопольської міської державної адміністрацій.
 2. Межі зон охорони пам'ятки (пам'яток) в обов'язковому порядку наносять на основний крес-леник генерального плану міста (селища, села), на основний кресленик детального плану території іна основний кресленик проекту забудови території, що містять пам'ятку (пам'ятки). У поясню-вальних записках цих містобудівних проектів викладають вимоги до використання територій зонохорони, які визначає встановлений для кожної зони режим охорони.
 3. Зони охорони пам'яток архітектури та містобудування як науково-проектну документацію регулятивно-охоронного характеру використовують при розробленні місцевих правил забудови, прискладанні завдань на проектування, архітектурно-планувальних завдань та інших проектних завданьдля об'єктів, розташованих у межах зон охорони пам'яток, для розроблення всіх видів проектноїдокументації, передбаченої чинними документами про склад, порядок розроблення, погодження ізатвердження проектів планування і забудови міст, селищ і сіл, проектів регенерації, реконструкції,озеленення і впорядження історичних ареалів населених місць.

Затверджені межі зон охорони включають до кадастрових планів населених місць.

С.8 ДБН Б.2.2-2-2008

ДОДАТОК А (довідковий)

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В ЦИХ НОРМАХ

Закон України від 8.06.2000 № 1805-III Про охорону культурної спадщини Закон України від 18.03.2004 № 1626-ІV Про охорону археологічної спадщини Закон України від 16.06.1992 № 2456-ХІІ Про природно-заповідний фонд України Закон України від 25.06.1991 № 1264-ХІІ Про охорону навколишнього природного середовища Закон України від 25.10.2001 № 2768-III Земельний кодекс України

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 № 336 Про державну службу з питань національної культурної спадщини

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.02 № 318 Порядок визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць

ДСТУ 1.5:2003 Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ Б А.2.4.-4-99 (ГОСТ 21.101-97) СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДБН А. 1.1.-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН Б.1.1-3-97 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів

ДБН В.3.2-1-2004 Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятниках культурної спадщини

ДБН Б.2.2-2-2008 С.9

ДОДАТОК Б (обов'язковий)

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Пам'ятки архітектури та містобудування - об'єкти архітектурної та містобудівної спадщини, занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категоріями національного і місцевого значення окремі архітектурні споруди

Зони охорони пам'яток архітектури та містобудування - встановлювані навколо пам'яток архітектури та містобудування охоронні зони, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, в межах яких діє спеціальний режим їх використання.

Охоронна зона - територія, що виділяється за межами території пам'ятки для збереження її безпосереднього історичного середовища, головним чи суттєвим елементом якого вона є.

Зона регулювання забудови - забудована чи призначена під забудову територія за межами охоронної зони, що виділяється для збереження активної ролі пам'ятки в композиції і пейзажі населеного місця.

Зона охоронюваного ландшафту - природна незабудована чи переважно природна з розосередженою традиційною забудовою територія за межами охоронної зони, з якою пам'ятка складає єдине композиційно-пейзажне ціле. Вона виділяється для збереження і реабілітації місцевостей, які є характерним історичним природним середовищем пам'ятки і відіграє разом з нею важливу роль в образі населеного місця або окремому пейзажі.