Порядок обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)5. Місце проживання

Поштовий індексКраїна_______________________


Область


Район


Місто


Район міста


ВулицяБудинок


/


Корпус


Офіс / квартира

Контактні телефони
Факс
6. Місце роботи (якщо робота - за наймом)

7. Паспортні дані: Серія


НомерКим виданий


Коли виданий


(прізвище, ім'я, по батькові)


(підпис)


(дата)(Додаток 5 в редакції Наказу ДПА

N 195 від 14.05.2001,

із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 669

від 24.11.2004, N 317 від 08.08.2005)Додаток 6

до Порядку обліку

платників податків,

зборів (обов'язкових

платежів)


Форма N 6-ОПП
ЖУРНАЛ

реєстрації заяв, повідомлень, інших

документів про припинення чи зняття

з обліку платників податків*


N

з/п

Код ЄДРПОУ,

номер з ТРДПАУ,

номер ДРФО

платника податків

Найменування

або прізвище,

ім'я, по

батькові платника податків

Вид, форма

документа

щодо

припинення

(зняття з обліку) та дата його

отримання

(заява,

повідомлення, рішення тощо)

Орган,

що прийняв

рішення,

дата та номер

рішення

Дата та

номер

відповідного

запису

в Єдиному

державному

реєстрі

Форма, дата

та вихідний

номер

довідки за

ф. N 12-ОПП,

за

ф. N 22-ОПП

або

повідомлення

за

ф. N 11-ОПП,

за

ф. N 15-ОПП

Особа, якій

видано

довідку

(повідомлення),

спосіб та

дата видачі

документа,

підпис такої

особи (у разі

отримання

документа

особисто)

Дата зняття

з обліку,

підстава та

дата

припинення

(у разі

ліквідації

або

реорганізації)

1

2

3

4

5

6

7

8

9


_____________

* Стосовно одного платника податків у цьому Журналі робиться тільки один запис при отриманні першого з документів, які є підставою для припинення платника податків або зняття з обліку

платника податків

1 - порядковий номер заповнення Журналу;

2 - код ЄДРПОУ, номер з ТРДПАУ, номер ДРФО платника податків;

3 - найменування або прізвище, ім'я, по батькові платника податків;

4 - вид, форма документа щодо припинення (зняття з обліку) та дата його отримання (заява, повідомлення, рішення тощо згідно з пунктом 8.2 Порядку);

5 - найменування та інші реквізити органу, що прийняв рішення про припинення (зняття з обліку), дата та номер рішення;

6 - дата та номер відповідного запису в Єдиному державному реєстрі;

7 - форма, дата та вихідний номер довідки за ф. N 12-ОПП, за ф. N 22-ОПП або повідомлення за ф. N 11-ОПП, за ф. N 15-ОПП;

8 - особа, якій видано довідку (повідомлення), спосіб та дата видачі документа, підпис такої особи (у разі отримання документа особисто), назва ДПІ при зміні місцезнаходження (місця проживання) або місця обліку.


{Додаток 6 у редакції Наказу Державно

податкової адміністрації N 427 від 24.07.2006}Додаток 7

до Порядку обліку платників

податків, зборів

(обов'язкових платежів)


Форма N 7-ОПП


ЖУРНАЛ

реєстрації заяв та повідомлень про взяття

на облік (перереєстрацію, реорганізацію,

унесення змін) платників податків

(для самозайнятих осіб)


N

з/п

Дата

отримання,

вхідний

номер та

назва

документа

Причини

подання

заяви чи

надходження

повідомлення

Номер

ДРФО

П.І.Б та

категорія

платника

Дата

взяття

на облік та

внесення

даних до

Реєстру

фізичних

осіб

Дата виписки

довідки про

взяття на

облік за

ф. N 4-ОПП,

реєстраційний

номер довідки

Дата та спосіб

видачі

(направлення)

довідки

платнику

податків

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9


______________

1 - порядковий номер заповнення Журналу;

2 - дата отримання, вхідний номер та назва документа;

3 - причини подання заяви чи надходження повідомлення;

4 - номер ДРФО;

5 - прізвище, ім'я, по батькові та категорія платника (фізична особа - підприємець, приватний нотаріус, адвокат тощо);

6 - дата взяття на облік та внесення даних до Реєстру фізичних осіб;

7 - дата виписки довідки про взяття на облік за ф. N 4-ОПП, реєстраційний номер довідки;

8 - дата та спосіб видачі (направлення) довідки платнику податків;

9 - примітка.


{Додаток 7 у редакції Наказу Державної податкової адміністрації

N 427 від 24.07.2006}Додаток 8

до Порядку обліку платників

податків, зборів

(обов'язкових платежів)


Форма N 8-ОПП

N ______ "___"________ 20__ рокуЗАЯВА

про припинення платника податків


до(назва органу державної податкової служби, до якого подається заява)


Цим повідомляється, що стосовно

платника податків
код ЄДРПОУ / реєстраційний (обліковий) номер

платника податків / номер ДРФО (потрібне підкреслити)(повна назва або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи)місцезнаходження (місце проживання)


розпочаті / проведені процедури припинення (ліквідації / реорганізації).


(непотрібне закреслити) (непотрібне закреслити)


Причина (підстава) для припинення діяльності (з посиланням на пункт, статтю нормативно-правового акта):


Повне найменування органу, що прийняв рішення про припинення (ліквідацію чи реорганізацію).
Назва документа, яким затверджене рішення, номер та дата рішення.


від "___"____________ 20__ року N _____________


До Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців унесено запис

про


"___"____________ 20__ року за N __________
У зв'язку з цим прошу провести заходи, визначені Порядком, та видати (необхідне відмітити):довідку про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежах) за формою N 22-ОППдовідку про зняття з обліку платника податків за формою N 12-ОПП згідно з


(вказати пункт, статтю нормативно-правового акта)


Голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії), ліквідатор, платник податків (фізична особа), інша особа, яку за даними Єдиного державного реєстру (згідно з рішенням про припинення) призначено відповідальною за проведення процедур припинення платника податків:
(П.І.Б.)


(посада)
(поштова адреса, телефон)(підпис)


М.П. (для фізичних осіб - за наявності){Додаток 8 в редакції Наказу ДПА

N 195 від 14.05.2001;

із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА

N 347 від 05.09.2001;

у редакції Наказу Державної податкової

адміністрації N 427 від 24.07.2006}Додаток 9

до Порядку обліку

платників податків,

зборів (обов'язкових

платежів)
Форма N 9-ОПП

(у редакції наказу ДПА України

від 14.05.2001 N 195ЗАЯВА ПРО ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ

у зв'язку зі зміною місцезнаходження

(місця проживання)


Платник податків
код за ЄДРПОУ/ номер із ТРДПАУ/ номер ДРФО (потрібне підкреслити)


Повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи
Назва ДПІ


Дата подання


заяви про зняття з обліку//Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ органу,


що прийняв рішення про зміну

місцезнаходження (місця проживання), та його назва
Номер та дата прийняття рішення про зміну місцезнаходження (місця проживання)Назва органу державної податкової служби, у який платник податків зобов'язаний стати на облікЗаяву склав:
Посадова особа

(підпис)


(посада, прізвище, ім'я, по батькові)


М.П.


Відомості про зняття з обліку в органі державної податкової служби*:


Зняття з обліку здійснив(прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, підпис)


Керівник органу державної податкової служби20


року

(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.