ДБН.А.1.1-1-93. СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА НОРМУВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ


графічні матеріали, інші допоміжні та довідкові дані, необхідні

для реалізації різних видів діяльності в галузі будівництва.

3. Необхідність розробки Посібників встановлюється, як пра-

вило, в технічному завданні на розробку (внесення змін) та пере-

гляд НД.

4. Посібники до НД розробляються і затверджуються ведучими ор-

ганізаціями-розробниками цих будівельних норм, або іншими органі-

заціями за узгодженням з ведучою організацією.

5. Посібники підготовлюють до видання на українській та ро-

сійській мовах та видають у порядку, який встановлює замовник

цих документів.

6. Після найменування Посібника повинні зазначатися шифр та

найменування НД, до якого він розроблений.

7. До одного НД залежно від його змісту може випускатися один

чи декілька Посібників.

8. Введення в дію Посібників та змін до них, їх відміна здій-

снюється організазціями, які затвердили ці документи, з інформу-

ванням про це Мінбудархітектури України.

9. Організації-розробники Посібників несуть відповідальність

за обгрунтованість включених до них даних, їх відповідність обо-

в'язковим вимогам державних НД та за наслідками їх застосування.

10. Ведуча організація-розробник Посібниів щорічно перевіряє їх

відповідність НД, до яких вони розроблені, встановлюють необхід-

ність їх оновлення чи відміни та подає в Мінбудархітектури Украї-

ни перелік діючих Посібників з зазначенням реквізітів організацій

чи підприємств, які видають ці документи.

11. Посібники є власністю замовника, якщо інше не передбачено

умовами договору на їх розробку.

ДБН А.1.1-1-93 С.16

------------------

ЗМІСТ

-------------------------------------------------------------------

1. Основні завдання стандартизації і нормування

в будівництві ........................................ 1

2. Види НД .............................................. 1

3. Вимоги до змісту НД .................................. 2

4. Додаток 1. Схема Класифікації.Класифіація

нормативних документів України в галузі будівництва... 4

5. Додаток 2. Терміни та визначення ..................... 14

6. Додаток 3. Вимоги до посібників ...................... 15

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ

И НОРМИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ДБН А.1.1-1-93

Издание официальное

Министерство Украины по делам строительства и архитектуры

/ Минстройархитектуры Украины /

Киев 1993

УДК 69:658.О12.224

РАЗРАБОТАНЫ, ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ Управлением государ-

ственных нормативов и

К УТВЕРЖДЕНИЮ: стандартов

Минстройархитектуры

Украины

УТВЕРЖДЕНЫ: Приказом Минстрой-

архитектуры Украины

от 27.04.93 N 46 и

введены в действие с

01.07.93

С введением в действие ДБН А.1.1-1-93, ДБН А.1.1-2-93 и ДБН

А.1.1-3-93 утрачивают силу на территории Украины СНиП 1.01.01-82*,

СНиП 1.01.02-83, СНиП 1.01.03-83*

С Издательство "Укрархстройинформ"

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

--------------------------------------------------------------

|Система стандартизации и ДБН А.1.1-1-93 |

|нормирования в строительстве. Вводятся впервые |

|Основные положения |

--------------------------------------------------------------

Настоящие нормы устанавливают основные положения системы стан-

дартизации и нормирования в строительстве, классификацию норма-

тивных документов /далее - НД/ Украины в области строительства

/приложение 1/, виды НД и основные требования к их содержанию.

НД разрабатываются и применяются по правилам, установленным

межотраслевой "Государственной системой стандартизации" и отрас-

левой "Системой стандартизации и нормирования в строительстве",

и основываются на законодательных и нормативных актах Украины.

Требования данных норм обязательны для всех организаций-раз-

работчиков и пользователей НД в области строительства.

Термины и определения основных понятий приведены в приложе-

нии 2.

1. Основные задачи стандартизации и нормирования в строительстве.

1.1. Основными задачами стандартизации и нормирования в строи-

тельстве являются:

- проведение единой технической политики и создание единой сис-

темы НД;

- обеспечение надежности и безопасности объектов строительства;

- установление требований, обеспечивающих здоровые и безопасные

условия труда и быта в проектируемых населенных пунктах, зданиях,

сооружениях, предприятиях;

-обеспечение надлежащего научно-технического уровня и качества

строительства на основе внедрения достижений науки, техники и пе-

редового опыта в практику проектирования и строительства, произ-

водства строительных конструкций, изделий и материалов;

- рациональное использование земель, природных ресурсов и охра-

на окружающей среды;

- сокращение инвестиционного цикла и повышение эффективности

капитальных вложений;

- экономия материальных, энергетических и трудовых ресурсов;

- совершенствование организации проектирования и инженерных

изысканий, сметного дела, строительства и производства строитель-

ных конструкций, изделий и материалов;

- создание совмещенных норм технологического и строительного

проектирования.

2. Виды НД

2.1. НД Украины в области строительства подразделяются на сле-

дующие виды:

- государственные стандарты - ДСТ;

- государственные строительные нормы - ДБН;

- ведомственные строительные нормы - ВБН;

- региональные строительные нормы - РБН;

- технические условия - ТУ.

2.2. В качестве НД Украины в области строительства применяются

документы бывших СССР и УССР до их замены или отмены, а также

международные, региональные и национальные стандарты, нормы и

ДБН А.1.1-1-93 С.2

------------------

правила других государств, включенные в "Перечень нормативных

документов в области строительства, действующих на территории

Украины".

2.3. ДСТ Украины устанавливают организационно-методические и

общетехнические требования к объектам строительства и промышлен-

ной продукции строительного назначения, они обеспечивают их раз-

работку, производство /изготовление/ и эксплуатацию /использова-

ние/.

ДСТ утверждаются Минстройархитектуры Украины.

2.4. ДБН Украины разрабатываются на продукцию, процессы и ус-

луги в сфере градостроительства /изыскания, проектирование, тер-

риториальная деятельность, возведение, реконструкция и реставра-

ция объектов строительства, планировка и застройка населенных

пунктов и территорий/, а также в области организации, технологии,

управления и экономики строительства.

ДБН утверждаются Минстройархитектуры Украины.

2.5. ВБН Украины разрабатываются при отсутствии ДБН или при не-

обходимости установления требований, превышающих /дополняющих/

требования ДБН, с учетом специфики деятельности организаций и

предприятий данного ведомства, и утверждаются этим ведомством.

2.6. РБН Украины включают региональные правила застройки насе-

ленных пунктов и территорий, разрабатываются и утверждаются в

порядке, установленном Законом Украины "Об основах градострои-

тельства".

2.7. ТУ устанавливают требования к конкретным видам промышлен-

ной продукции строительного назначения, ее изготовлению, упаков-

ке,маркировке, приемке, контролю и испытаниям, транспортированию

и хранению.

ТУ утверждаются заинтересованными организациями.

2.8. Проекты ВБН, РБН, ТУ согласовываются с Минстройархитекту-

ры Украины.

2.9. К НД могут разрабатываться Пособия, требования к которым

приведены в приложении 3.

3. Требования к содержанию НД

3.1. НД должны содержать требования, имеющие прямое отношение к

объекту стандартизации или нормирования и не дублирующие положе-

ния других НД.

ВБН, РБН и ТУ не должны противоречить требованиям государствен-

ных НД.

3.1.1. Требования НД должны быть направлены на обеспечение при-

оритета интересов потребителя продукции, работ, услуг и потребно-

стей общества, сохранения и рационального использования всех ви-

дов ресурсов и взаимоувязаны с другими НД.

3.2. НД в области строительства включают обязательные и реко-

мендуемые требования.

К обязательным относятся:

- требования к качеству продукции, работ и услуг, обеспечиваю-

ДБН А.1.1-1-93 С.3

------------------

щие их безопасность для жизни, здоровья и имущества населения,

охрану окружающей среды;

- требования техники безопасности и производственной санитарии;

- требования по обеспечению совместимости и взаимозаменяемости

продукции;

- требования, обеспечивающие достоверность и единство измере-

ний, методов контроля качества продукции;

- положения, обеспечивающие техническое единство при разработ-

ке, изготовлении /производстве/ и использовании /эксплуатации/

продукции, выполнении работ и оказании услуг: правила оформле-

ния технической документации, допуски и посадки, общие правила

обеспечения качества продукции, термины, определения и обозна-

чения.

3.2.1. Обязательные требования НД Украины подлежат безусловно-

му соблюдению в соответствии со своим предназначением органами

управления, предприятиями и организациями, независимо от форм

собственности, а также гражданами, занимающимися индивидуально-

трудовой деятельностью.

3.3. К рекомендуемым относятся другие требования к потреби-

тельским /эксплуатационным/ свойствам продукции, работам и услу-

гам.

Эти требования становятся обязательными в случаях:

- установленных законодательными актами Украины;

- включения их в договор на разработку, изготовление и постав-

ку продукции, выполнение работ и оказание услуг;

- документального заявления поставщика /исполнителя/ о соот-

ветствии продукции, работ и услуг этим требованиям.

3.4. НД в области строительства, не предусматривающие обяза-

тельных требований к продукции, работам и услугам, являются ре-

комендуемыми.

3.5. При разработке ДБН и ВБН на конкретную продукцию строи-

тельства должен быть обеспечен комплексный подход в установлении

требований к заданному объекту нормирования, включая его проекти-

рование, строительство /возведение, монтаж, устройство/ и эксп-

луатацию.

ДБН А.1.1-1-93 С.4

------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

СХЕМА КЛАСCИФИКАЦИИ

нормативных документов Украины в области строительства

------------------------------------------------------------------------------

| К Л А С С Ы |

| -------------- -------------- -------------- -------------- |

| | | | | | | | | |

| | А | | Б | | В | | Г | |

| | | | | | | | | |

| -------------- -------------- -------------- -------------- |

---------|-------------------|-------------------|----------------|-----------

| | | |

--------------- -------- --------------- |

| | | | | | | | |

-----|------|------|--------|------|---------|------|------|---------|--------------

| | | | П |О Д| К Л| А | С | С Ы | |

| --------------------- -------------- --------------------- ------- |

| | А.1 || А.2 || А.3 | | Б.1 || Б.2 | | В.1 || В.2 || В.3 | | Г.1 | |

| --------------------- -------------- --------------------- ------- |

-----|--------|------|------------|----------|------|------|------------------------

| | | | | | -------------------------

| | | | | ---------------- |

| | К | О М | П Л | Е К С Ы | |

--------- | --------- | --------- ------------------------- |

| | | | | | | | | | | | | | | | |

-------|-------| -------|------- |-------|------- ------- -------|------- -------|

|А.1.1|||А.1.2|| |А.3.1|||А.3.2| ||В.1.1|||В.1.2| |В.2.1| |В.2.2|||В.2.3| |В.2.4||

-------|-------| -------|------- |-------|------- ------- -------|------- -------|

| | | | | ------------------------- |

------- | ------- | ------- ------- ------- ------- -------|

|А.1.3| | |А.3.3| | |В.1.3| |В.2.5| |В.2.6| |В.2.7| |В.2.8||

------- | ------- | ------- ------- ------- ------- -------|

| | |

--------- ------------ |

| | | | | | |

-------|------- -------|------- ------- |

|А.2.1|||А.2.2| |Б.2.1|||Б.2.2| |В.3.1|--|

-------|------- -------|------- ------- |

-------- --------- |

------- ------- ------- ------- ------- |

|А.2.3| |А.2.4| |Б.2.3| |Б.2.4| |В.3.2|---

------- ------- ------- ------- -------

ДБН А.1.1-1-93 С.5

------------------

КЛАССИФИКАЦИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ УКРАИНЫ

В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

--------------------------------------------------------------------

Шифр І Наименование классов, І Направление стандартизации и

І подклассов и комплексов І нормирования

І документов І

--------------------------------------------------------------------

А. Организационно-методические нормы, правила и стандарты

А.1. Стандартизация, нормирование, лицензирование, сертификация

и метрология

А.1.1. Система стандартизации и Задачи, объекты стандарти-

нормирования в строитель- зации и нормирования, методо-

стве. логия работ. Виды документов,

порядок и организация их раз-

работки, изменений, пересмот-

ра и применения, требования к

построению, содержанию, изло-

жению, оформлению, экспертизе,

согласованию, утверждению, ре-

гистрации, изданию и отмене

нормативных документов. Тер-

мины и определения, обозначе-

ния. Правила использования

международных и зарубежных

норм и стандартов. Органы

стандартизации и нормирова-

ния, порядок их аккредита-

ции и функционирования.

А.1.2. Система лицензирования и Задачи, объекты лицензиро-

сертификации в строи- вания и сертификации, методо-

тельстве логия работ. Органы лицензиро-

вания, сертификации, порядок

их аккредитации и функциони-

рования.

А.1.3. Система метрологического Задачи, правила метрологи-

обеспечения в строитель- ческого обеспечения, методо-

стве логия работ. Применяемые еди-

ницы измерений /физические

величины/.

А.2. Изыскания, проектирование и территориальная деятельность

А.2.1. Изыскания Задачи, порядок проведения,