ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ


ДЕРЖАВНИЙ ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ


ПРАВИЛА

БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПРИ ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ

І поточному ремонті авіаційної технікиКиїв – 1998


ДЕРЖАВНИЙ ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ


ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

листом Міністерства наказом Державного транспорту України комітету України

від 30.08.96 по нагляду за

№ 2/22-17-К64.44.30 охороною праці

. від "__ " ____199 р.


ДНАОП 0.


ПРАВИЛА

БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПРИ ТЕХНІЧНОМУ

ОБСЛУГОВУВАННІ І ПОТОЧНОМУ РЕМОНТІ

АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ


Київ - 1998


1. РОЗРОБЛЕНІ Київським міжнародним університетом цивільної авіації


2. ВНЕСЕНІ Управлінням по нагляду за охороною праці в машинобудуван- ні, металообробці, оборонному комплексі на транспорті та зв`язку Держ- наглядохоронпраці


3. ВВЕДЕНІ Вперше


Редакційна комісія :


Сазонов А.П. (голова), Полянський С.А. (заступник голови), Брагін А.Я., Буряк П.І., Гержод Ю.В., Іванов А.О., Комлєва І.Г., Мельничук Л.О., Шинкарук С.М.
Передрукування заборонено

© Держнаглядохоронпраці


ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

ПРИ ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ І ПОТОЧНОМУ РЕМОНТІ

АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ


Дата введення

01.10.98


1. Галузь застосування


Дія цих Правил поширюється на всі підприємства, об’єднання, організації та авіакомпанії (надалі - підприємство) цивільної авіації незалежно від відомчої належності та форми власності.


Вимоги цих Правил є обов’язковими для всіх працівників, зайнятих технічним обслуговуванням і поточним ремонтом авіаційної техніки.


З введенням у дію цих Правил вважати такими, що втратили силу на території України :


- Вимоги безпеки і виробничої санітарії при технічному обслуговуванні авіаційної техніки в експлуатаційних підприємствах, ремонтних заводах, навчально-льотних організаціях та льотно-іспитових підрозділах цивільної авіації, затверджені Міністерством цивільної авіації 16 листопада 1974 року;


- ОСТ 54 71001-82. ССБТ. Літаки та вертольоти цивільної авіації. Технічне обслуговування. Загальні вимоги безпеки;


- ОСТ 54 71002-84. ССБТ. Літаки та вертольоти цивільної авіації. Технічне обслуговування планера і висотної системи. Загальні вимоги безпеки;


- ОСТ 54 71003-84. ССБТ. Літаки та вертольоти цивільної авіації Технічне обслуговування силових установок. Загальні вимоги безпеки;


- ОСТ 54 71004-85. ССБТ. Літаки та вертольоти цивільної авіації. Технічне обслуговування систем автоматики, електро-, радіо- і приладного обладнання. Загальні вимоги безпеки;


- ОСТ 54 71005-85. ССБТ. Літаки та вертольоти цивільної авіації. Технічне обслуговування. Заправка паливно-мастильними матеріалами і спецрідинами. Загальні вимоги безпеки;


- ОСТ 54 71007-87. ССБТ. Літаки та вертольоти цивільної авіації. Технічне обслуговування пасажирського, побутового і аварійно-рятувального обладнання. Загальні вимоги безпеки;


- ОСТ 54 71008-87. ССБТ. Літаки та вертольоти цивільної авіації. Технічне обслуговування шасі. Загальні вимоги безпеки.

2. Нормативні посилання


У цих Правилах використовуються такі чинні в Україні нормативні акти


пп.

Позначення

нормативного

акта

Назва нормативного акта


Ким, коли

затверджено,

реєстрація в Мінюсті

1

2

3


4


1.


Закон України «Про охорону праці»


Затверджено постано- вою Верховної Ради

від 14.10.92 № 2695-XII


2.


Закон України «Про пожежну безпеку»


Затверджено постано- вою Верховної Ради

від 17.12.93 № 3747-XII


3.

ДНАОП

0.00-1.03-93

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідій- мальних кранів


Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці від 16.12.93 № 128


4.

ДНАОП

0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском


Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці

від 18.10.94 № 104Зніми і доповнення :


наказ від 11.07.97

№ 183


5.

ДНАОП

0.00-1.08-94

Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів


Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці від 26.05.94 № 51


6.

ДНАОП

0.00-1.21-84

Правила технічної експлуа- тації електроустановок спо- живачів


Затверджено Голов- держенергонагляд Міненерго СРСР

від 21.12.84Зміни :


1988


7.

ДНАОП

0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуата-ції електроустановок спожива-чів


Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 № 4

Зареєстровано в Мінюсті від 10.02.98

№ 93/2533


8.


Правила технічної експлуата- ції тепловикористовуючих установок і теплових мереж


Затверджено Держ-

енергонагляд України

від 30.03.95


продовження


1

2

3


4


9.

ДНАОП

0.00-1.22-72

Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористо- вуючих установок і теплових мереж


Затверджено Голов-

держенергонагляд

Міненерго СРСР

від 15.06.72


10.

ДНАОП

0.00-1.29-97

Правила захисту від статичної електрики


Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці від 22.04.97 № 103


11.

ДНАОП

0.00-4.03-93

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях


Затверджено постано- вою Кабінету Міністрів

України від 10.08.93

№ 623Зміни :


постанова від 23.02.94

№ 97Доповнення :


постанова від 05.08.96 № 915


12.

ДНАОП

0.00-4.12-94

Типове положення про нав- чання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці


Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці

від 04.04.94 № 30

Зареєстровано в Мінюсті від 12.05.94

№ 95/304Зміни і доповнення :


наказ від 23.04.97

№ 109

зареєстровано від 27.05.97 № 193/1997


13.

ДНАОП

0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою


Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці

від 30.11.93№ 123

Зареєстровано в Мінюсті від 23.12.93

№ 196


14.

ДНАОП

0.03-1.62-74

Санітарні правила з радіоізотопної дефектоскопії

№ 1171-74


Затверджено Мінохоро- ни здоров’я СРСР.

1974
продовження

1

2

3


4


15.

ДНАОП

0.03-1.72-87

Основні санітарні правила роботи з радіоактивними та іншими джерелами іонізуючого випромінювання (ОСП 72/87 № 4422-87)


Затверджено Мінохоро- ни здоров’я СРСР

від 26.08.87


16.

ДНАОП

0.03-3.28-93

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками


Затверджено наказом Мінохорони здоров’я

України від 10.12.93

№ 241

Зареєстровано в Мінюсті від 22.12.93

№ 194


17.

ДНАОП

0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій


Затверджено наказом Мінохорони здоров’я

України від 31.03.94

№ 45

Зареєстровано в Мінюсті від 21.06.94

№ 136/345


18.

ДНАОП

0.03-8.06-94

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі


Затверджено наказом Мінохорони здоров’я

України і Держнагляд- охоронпраці

від 23.09.94 № 263/121

Зареєстровано в Мінюсті від 25.01.95

№ 18/554


19.

ДНАОП

0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх


Затверджено наказом Мінохорони здоров’я

України від 31.03.94

№ 46

Зареєстровано в Мінюсті від 28.07.94

№ 176/385


20.

ДНАОП

0.03-8.08-93

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок


Затверджено наказом Мінохорони здоров’я

України від 29.12.93

№ 256

Зареєстровано в Мінюсті від 30.03.94

№ 51/260


продовження


1

2

3


4


21.

ДНАОП

0.05-8.04-92

Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці


Затверджено постано- вою Кабінету Міністрів України від 01.08.92

№ 442


22.

НАОП

1.4.72-1.26.89

Правила безпеки праці при електрозварювальних роботах


Затверджено Мінавіа- промом СРСР

від 26.12.89


23.

НАОП

1.4.10-1.13-74

Правила і норми техніки безпеки, пожежної безпеки і виробничої санітарії для фарбувальних цехів


Затверджено Мінхім- нафтомашем СРСР

від 15.08.74


24.

НАОП

1.3.10-1.04-88

Правила безпеки при вироб- ництві та споживанні продук- тів розділення повітря

(ПБПРП-88)


Затверджено Держгір-

технаглядом СРСР

від 12.04.88


25.

НАОП

1.4.74-1.11-73

Правила техніки безпеки і ви- робничої санітарії при газо- електричному різанні


Затверджено ЦК проф- спілки робітників суд- нобудування. 1973


26.

НАОП

5.1.30-1.02-83

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії на авіа- ційно-хімічних роботах


Затверджено Міністер-

ством цивільної авіації

від 15.02.83 № 6/И


27.

НАОП

5.1.30-2.08-84

ОСТ 54 30030-84 Повітряні судна цивільної авіації. Технічне обслуговування. Загальні вимоги електробез- пеки


Затверджено вказівкою

Міністерства цивільної авіації від 27.03.84

№ 204/У


28.

НАОП

5.1.30-6.15-91

Вимоги безпеки при роботі з лакофарбувальними матеріа- лами


Затверджено Міністер- ством цивільної авіації

від 13.12.91 № 11/И


29.

НАОП

5.1.30-3.01-82

Про норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робочим і службовцям цивільної авіації


Введено в дію з 01.06.82 наказом Міністерства цивільної авіації від 22.01.82

за № 11