8. Ящики для піску повинні мати місткість 0,5, 1,0 або 3,0 м3 та бути укомплектованими совковою лопатою.

Вмістилища для піску, що є елементом конструкції пожежного стенда, повинні бути місткістю не менше 0,1 м3. Конструкція ящика (вмістилища) повинна забезпечувати зручність діставання піску та виключати попадання опадів.

9. Склади лісу, тари та волокнистих матеріалів слід забезпечувати збільшеною кількістю пожежних щитів з набором первинних засобів пожежогасіння, виходячи з місцевих умов.

10. Будівлі та споруди, які зводяться та реконструюються, мають бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння з розрахунку:

на 200 м2 площі підлоги - один вогнегасник (якщо площа поверху менша 200 м2 - два вогнегасники на поверх), бочка з водою, ящик з піском;

на кожні 20 м довжини риштування (на поверхах) - один вогнегасник (але не менше двох на поверсі), а на кожні 100 м довжини риштування - бочка з водою;

на 200 м2 площі покриття з утеплювачем та покрівлями з горючих матеріалів груп Г3, Г4 - один вогнегасник, бочка з водою, ящик з піском;

на кожну люльку агрегату для будівництва градирень - по два вогнегасники;

у місці встановлення теплогенераторів, калориферів - два вогнегасники та ящик з піском на кожний агрегат.

У вищезазначених місцях слід застосовувати вогнегасники пінні чи водяні місткістю 10 л або порошкові місткістю не менше 5 л. Місткість бочок з водою та ящиків з піском, а також їх укомплектованість інвентарем (відрами, лопатами) - має відповідати вимогам пунктів 6 та 8 цього додатка.

На території будівництва в місцях розташування тимчасових будівель, складів, майстерень встановлюються пожежні щити (стенди) та бочки з водою.

11. Вибір типу та визначення необхідної кількості вогнегасників здійснюється відповідно до Типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 N 151 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за N 554/9153.

12. Загальні вимоги до експлуатації вогнегасників загального призначення на об'єктах захисту вогнегасниками визначаються відповідно до Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 N 152 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за N 555/9154.

 

Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій -
начальник Державного
департаменту пожежної безпеки 

 
 
 
П. Ф. Борисов  

Додаток 3
до пункту 7.10.1.1 Правил пожежної безпеки в Україні ПОРЯДОК
сумісного зберігання речовин та матеріалів

1. Умови зберігання всіх речовин і матеріалів визначаються вимогами стандартів або технічних умов на них.

2. Можливість сумісного зберігання речовин та матеріалів визначається вимогами, викладеними в ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования". Ці вимоги формульовані на підставі кількісного врахування показників пожежної небезпеки, токсичності, а також однорідності засобів пожежогасіння.

3. Вимоги ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования" не поширюються на вибухові та радіоактивні речовини, які повинні зберігатися та перевозитися за спеціальними правилами.

4. Згідно з ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования", за потенційною небезпекою викликати пожежу, підсилювати небезпечні фактори пожежі, отруювати навколишнє середовище (повітря, воду, ґрунт, флору та фауну тощо), впливати на людину через шкіру, слизові оболонки дихальних органів шляхом безпосередньої дії або на відстані речовини та матеріали поділяються на розряди:

безпечні;

малонебезпечні;

небезпечні;

особливо небезпечні.

У залежності від того, до якого розряду відносяться речовини та матеріали, визначаються умови їх зберігання.

4.1. До безпечних відносять негорючі речовини та матеріали в негорючій упаковці, які в умовах пожежі не виділяють небезпечних (горючих, отруйних, їдких) продуктів розкладу або окислення, не утворюють вибухових або пожежонебезпечних, отруйних, їдких, екзотермічних сумішей з іншими речовинами.

Безпечні речовини та матеріали зберігаються в приміщеннях або на майданчиках будь-якого типу.

4.2. До малонебезпечних відносять такі горючі й важкогорючі речовини та матеріали, які не відносяться до безпечних і на які не розповсюджуються вимоги ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка". До малонебезпечних відносяться також негорючі речовини та матеріали у горючій упаковці.

Малонебезпечні речовини та матеріали дозволяється зберігати в приміщеннях усіх ступенів вогнестійкості (крім V).

4.3. До небезпечних відносяться горючі та негорючі речовини і матеріали, що мають властивості, прояв яких може призвести до вибуху, пожежі, загибелі, травмування, отруєння, опромінення, захворювання людей та тварин, пошкодження споруд, транспортних засобів. Небезпечні властивості можуть проявлятися як за нормальних умов, так і за аварійних, як у речовин у чистому вигляді, так і в разі їх взаємодії з речовинами та матеріалами інших категорій, визначених у ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка".

Небезпечні речовини та матеріали необхідно зберігати у складах I і II ступеня вогнестійкості.

4.4. До особливо небезпечних відносяться такі небезпечні (див. пункт 4.3) речовини та матеріали, які не сумісні з речовинами і матеріалами однієї з ними категорії за ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка".

Особливо небезпечні речовини та матеріали необхідно зберігати у складах I і II ступеня вогнестійкості, розташованих переважно в окремих будівлях.

5. Небезпечні матеріали та речовини згідно з вимогами ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка" класифіковані в залежності від виду та ступеня небезпеки на класи, підкласи та категорії.

6. Відомості про належність до відповідного класу, підкласу, категорії та можливість сумісного зберігання ряду найбільш розповсюджених небезпечних та особливо небезпечних речовин і матеріалів наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Розділення речовин та матеріалів під час зберігання

Класифікація за ГОСТ 19433-88 

Речовини, представники класів, підкласів, категорій 

Індекси категорій речовин, з якими дозволяється сумісне зберігання 

Клас 

Під-
клас 

Індекс
кате-
горії 

Назва класу, підкласу, категорії 

  

  

Гази стиснені, зріджені та розчинені під тиском 

  

  

2.1 

  

Незаймисті (негорючі) неотруйні гази 

  

  

211 

... без додаткового виду небезпеки 

Гелій стиснений, закис азоту, азот, аргон, двооксид вуглецю 

211, 221, 223, 231, 232, 241 

212* 

... окислювачі 

Аргоно-киснева суміш, повітря стиснене, кисень, суміші двооксиду вуглецю з киснем 

212, 222 

2.2 

  

Отруйні гази 

  

  

221 

... без додаткового виду небезпеки 

Метил бромистий 

211, 221, 223, 231, 232, 241  

222* 

... окислювачі 

Хлор, хлор трифтористий, ангідрид сірчистий 

212, 222 

223 

... їдкі та (або) корозійні 

Бор фтористий, бор хлористий, водень хлористий 

211, 221, 223, 241 

2.3 

  

Займисті (горючі) гази 

  

  

231 

... без додаткового виду небезпеки 

Вінілацетилен інгібіруваний, водень стиснений, бутан дифторхлоретан, метан, пропан 

211, 221, 231, 232, 241 

232 

... їдкі та (або) корозійні 

Ацетилен розчинений, етилен, бутилен 

211, 221, 231, 232, 241 

2.4 

  

Отруйні і займисті гази 

  

  

241 

... без додаткового виду небезпеки 

Метил хлористий, окис етилену, сірководень, аміак, боретан, диціан, етиламін, окис вуглецю 

221, 223, 231, 232, 241 

  

  

Легкозаймисті рідини (ЛЗР) 

  

  

3.1 

  

ЛЗР з температурою спалаху (tсп) нижче -18° C 

  

  

311 

... без додаткового виду небезпеки 

Газолін, ізопентан, циклогексан, гексан, пентан, петролейний ефір 

311, 315, 321, 325, 331, 335, 616 

312* 

... отруйні 

Бензин етильований, сірковуглець, етилмеркаптан 

312, 314, 322, 324, 611, 613, 824  

314* 

... їдкі та (або) корозійні 

Триетилхлорсилан, трихлорсилан 

312, 314, 611, 613, 824 

315 

... слабоотруйні 

Диетиламін, ефір етиловий 

311, 315, 321, 325, 331, 335, 616 

3.2 

  

ЛЗР з tсп від -18° C до +23° C 

  

  

321 

... без додаткового виду небезпеки 

Амілацетат, ацетон бутилацетат 

311, 315, 321, 325, 331, 335, 616 

322* 

... отруйні 

Ецетонітрил, бензол, дихлоретан 

312, 314, 322, 324, 611, 613, 824 

324* 

... їдкі та (або) корозійні 

Диметилдихлорсилан, метилтрихлорсилан, етилтрихлорсилан 

312, 314, 322, 324, 611, 613, 824 

325 

... слабоотруйні 

Самін, сольвент, толуол 

311, 315, 321, 325, 331, 335, 616 

3.3 

  

ЛЗР з tсп від +23° C до +61° C 

  

  

331 

... без додаткового виду небезпеки 

Бутилметакрилат, бутилбензол, діастол 

311, 315, 321, 325, 331, 335, 616 

335 

... слабоотруйні 

Дихлоретилен, дициклопентадієн, діетилбензол 

311, 315, 321, 325, 331, 335, 616 

  

  

Легкозаймисті тверді речовини (ЛЗТ) 

  

  

4.1 

  

ЛЗТ 

  

  

411 

... без додаткового виду небезпеки 

Залізо карбонільне, капролактам, колоксилін, акридин, камфора, нафталін, пірокатехін, сірка порошкова та комкова, целулоїд, папір індикаторний, фільтри паперові, целюлоза, віскозне волокно тощо 

411, 413, 431, 432, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923 

413 

... слабоотруйні 

Фосфор червоний, фосфор п'ятисірчистий, фосфор трисірчистий 

411, 413, 431, 432, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923 

417* 

... що розкладаються за t не більше +50° C з небезпекою розриву упаковки 

Поро фор 4Х3-57 

417, 611 

4.2 

  

Самозаймисті тверді речовини 

  

  

421 

... без додаткового виду небезпеки 

Гідросульфат натрію, нікельований каталізатор, вугілля деревне, диметилмагній, диметилцинк, діетилмагній, діетилцинк, триетилалюміній, цирконій металічний, порошки алюмінію, цезію тощо 

421, 616, 617, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923 

422* 

... отруйні 

фосфор жовтий, трипропілбор 

422, 611 

4.3 

  

Речовини, що виділяють горючі гази, коли взаємодіють з водою 

  

  

431 

... без додаткового виду небезпеки 

Алюмінію карбід, кальцію карбід, лужні та лужноземельні метали (калій, літій, натрій тощо), гідриди калію, алюмінію, кальцію, літію, магнію 

411, 413, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923 

432 

... отруйні 

Фосфіди магнію, калію, натрію, кальцію, цезію, амальгами лужних металів 

411, 413, 431, 432, 616, 617, 618, 811, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923 

436* 

їдкі та (або) корозійні 

Диметилхлорсилан, метилдихлорсилан, метилхлорсилан 

436, 611 

  

  

Окислюючі речовини та органічні пероксиди 

  

  

5.1 

  

Окислюючі речовини 

  

  

511 

... без додаткового виду небезпеки 

Гуанідин азотнокислий, амоній азотнокислий, залізо азотнокисле тощо, солі азотної кислоти, солі марганцевої (перманганатної) кислоти, солі хлорної кислоти, пероксиди металів 

511, 513, 616, 617, 811, 821, 831, 836, 915, 916, 921, 923 

512* 

... отруйні 

Барій бромнуватокислий, хромовий ангідрид, мідь двохромовокисла 

512, 611, 816 

513 

... слабоотруйні 

Двоокис марганцю, двоокис свинцю 

511, 513, 616, 617, 811, 821, 831, 836, 915, 916, 921, 923 

5.2 

  

Органічні пероксиди 

  

  

523* 

... вибухонебезпечні 

Гідро пероксид кумолу 

523, 524 

524* 

... без додаткового виду небезпеки 

Пероксид бензоїлу флегматизований, пероксид дикумілу 

523, 524, 526, 611 

526* 

... легкозаймисті 

Пероксид дітредбутилу 

524, 526, 611 

  

  

Отруйні речовини (ОР) 

  

  

6.1 

  

ОР 

  

  

611* 

... леткі без додаткового виду небезпеки 

Алкілфенол, аміноанізоли, амінотолуоли 

312, 314, 322, 324, 417, 422, 436, 512, 524, 526, 611, 613, 816, 824 

613* 

... легкозаймисті з tсп від +23° C до +61° C 

N, N-диметиланалін, пестициди на основі триазинів рідкі 

312, 314, 322, 324, 611, 613, 816, 824 

616 

... нелеткі, без додаткового виду небезпеки 

Берилій металічний та його сполуки, окис барію та сполуки барію, окис кадмію та сполуки кадмію, миш'як та його сполуки, ртуть та його сполуки, свинець та його сполуки 

311, 315, 321, 325, 331, 335, 411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923 

617 

... нелеткі їдкі та (або) корозійні 

Антрацен, гідрат окису барію 

411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923 

618 

... нелеткі, легкозаймисті, тверді 

Пестициди, що містять миш'як, мідь, олово 

411, 413, 431, 432, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923 

  

  

Їдкі та (або) корозійні речовини 

  

  

8.1 

  

Їдкі та (або) корозійні речовини, що мають кислотні властивості 

  

  

811 

... без додаткового виду небезпеки 

Азотна кислота та її суміші, сірчана кислота та її суміші, соляна кислота, електроліт кислотний, ортофосфорна кислота тощо 

411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923 

816* 

... отруйні 

Амоній фтористий кислий, водень фтористий, кислота бромистоводнева 

512, 611, 613, 816, 824 

8.2 

  

Їдкі та (або) корозійні речовини, що мають основні властивості 

  

  

821 

... без додаткового виду небезпеки 

Аміак водний, вапно негашене, окис калію, окис натрію, гідроокис калію, гідроокис натрію тощо 

411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923 

824* 

... легкозаймисті з tсп від +23° C до +61° C 

Етилендіамін, циклогексиламін, гидразину гідрат 

312, 314, 322, 324, 611, 613, 816, 824 

8.3 

  

Різні їдкі та (або) корозійні речовини 

  

  

831 

... без додаткового виду небезпеки 

Бром та розчини брому, йод кристалічний, гіпохлорид натрію та інші солі хлорнуватистої кислоти, залізо хлорне, алюміній бромистий, алюмокалійовий галун, амоній роданистий, бісульфат натрію тощо 

411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923 

836 

... отруйні 

Бензоїл хлористий, йод однохлористий, сурма п'ятифториста 

411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923 

  

  

Інші небезпечні речовини 

  

  

9.1 

  

Речовини, що не віднесені до класів 1 - 8 

  

  

911 

... в аерозольній упаковці 

  

911 

912 

... горючі речовини з tсп від +23° C до +61° C 

Альдол, бутиролактон, бензольний спирт, бензилбензоат, бензилацетат, гліцерин, диметилфлатат, діоктиолфлатат, адипінова, валеріанова, каприлова, масляна кислоти, кислотні та основні барвники, масло парафінове, масло касторове, пропандіол, триетанноламін тощо 

411, 413, 421, 431, 432, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 915, 916, 921, 923 

915 

малонебезпечні, отруйні 

Купорос залізний, амоній хлористий 

411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923 

916 

слабкі їдкі та (або) корозійні 

Окис міді, мідь бромиста, мідь хлориста 

411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923 

9.2 

  

Речовини, що стають небезпечними при зберіганні навалом 

  

  

921 

... що виділяють горючі гази при контакті з водою 

Метилкарбітол, метол, метилсаліцилат 

411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923 

923 

... їдкі та (або) корозійні 

Амоній бромистий, амоній фосфорнокислий, залізо сірчанокисле, калій оцтовокислий, натрій оцтовокислий, натрій бромистий, калій йодистий, калій хлористий, калій та натрій вуглекислі тощо 

411, 413, 421, 431, 432, 511, 513, 616, 617, 618, 811, 821, 831, 836, 912, 915, 916, 921, 923