ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ


ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ


НПАОП 00.0-5.20-94


ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ НАГЛЯД ЗА УТРИМАННЯМ ТА БЕЗПЕЧНОЮ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ВАНТАЖО-ПІДІЙМАЛЬНИХ КРАНІВ


Н А К А З

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного

комітету України по нагляду

за охороною праці

від 20 жовтня 1994 р. № 107


ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України

13 березня 1995 р. за № 58/594


Про затвердження Типових інструкцій для осіб,

які здійснюють нагляд, організують утримання

у справному стані та безпечне проведення робіт

вантажопідіймальними кранами


Згідно з пунктом 4 Положення "Про Державний комітет України по нагляду за охороною праці", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.05.93 № 328 ( 328-93-п ) та Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.12.93 № 128, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Типову інструкцію для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, Типову інструкцію для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані та Типову інструкцію для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, що додаються.

2. Зазначені Типові інструкції ввести в дію з 01.06.95.

3. Головному редактору журналу "Охорона праці" Яковенку М.Г. в термін до 01.06.95 організувати їх видання та розповсюдження.

4. З метою поліпшення роботи щодо запобігання нещасних випадків та аварій при експлуатації, ремонті та монажі вантажопідіймальних кранів міністерствам, відомствам, концернам, корпораціям та іншим об'єднанням, підприємствам, установам, організаціям, громадянам, які є власниками кранів та які експлуатують їх, розробити з урахуванням специфіки виробництва і затвердити на основі Типових інструкцій необхідні інструкції для відповідальних осіб.

5. Вважати такими, що не застосовуються на території України:

- Типова інструкція для осіб, відповідальних за справний стан вантажопідіймальних кранів, затверджена Держгіртехнаглядом СРСР 09.04.65;

- Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, затверджена Держгіртехнаглядом СРСР 27.09.66;

- Типове положення для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією підіймальних споруд, затверджене Держгіртехнаглядом СРСР 25.11.67.

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника Голови Комітету Штефана П. Т. 


Голова Комітету С.П.Ткачук


Про затвердження Змін до типових інструкцій деяких професій


Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 1 жовтня 2007 року № 232

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 жовтня 2007 р. за № 1207/14474


З метою приведення нормативно-правових актів з охорони праці у відповідність до вимог законодавства та відповідно до Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 № 1640, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Зміни до Типової інструкції для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 № 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за № 58/594, що додаються.

Зміни до Типової інструкції для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 № 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за № 60/596, що додаються.

Зміни до Типової інструкції для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 № 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за № 59/595, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 № 135, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за № 371/907, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 № 135, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за № 372/908, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 14.11.95 № 175, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.11.95 за № 425/961, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.96 № 13, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 12.02.96 за № 63/1088, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових), затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.03.96 № 45, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26.03.96 за № 143/1168, що додаються.

Зміни до Типової інструкції для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.04.96 № 74, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 05.06.96 за № 267/1292, що додаються.

2. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В. І. відповідно до визначеного порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. ужити заходів щодо включення зазначеного наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Дєньгіна А. П.

 Т. в. о. Голови Держгірпромнагляду  Г. Суслов 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з промислової безпеки,

охорони праці та гірничого нагляду
від 1 жовтня 2007 р. № 232


Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 жовтня 2007 р. за № 1207/14474 Зміни
до Типової інструкції для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 № 107, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13.03.95 за № 58/594


1. Пункт 1.1 Типової інструкції викласти в такій редакції: "1.1. Ця Інструкція розроблена на основі Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 18.06.2007 № 132, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за № 784/14051 (далі - Правила)".

2. Пункт 1.2 Типової інструкції викласти в такій редакції: "1.2. Для здійснення відомчого нагляду за безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів та машин (далі - вантажопідіймальні крани) їх власник наказом призначає працівника чи групу працівників, які здійснюють відомчий нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів та машин (далі - працівник з нагляду), після перевірки у нього знань Правил, відповідних інструкцій для кранівників, стропальників, слюсарів (електрослюсарів) з ремонту та обслуговування кранів, відповідних інструкцій заводів-виготівників з монтажу та експлуатації підйомних споруд, інших нормативно-правових актів з охорони праці та нормативних документів у порядку, встановленому Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.

Кількість працівників з нагляду визначається суб'єктом господарювання відповідно до вимог чинного законодавства та з урахуванням специфіки виробництва".

3. Пункт 1.3 Типової інструкції вилучити. У зв'язку з цим пункти 1.4 - 1.10 Типової інструкції вважати пунктами 1.3 - 1.9 відповідно.

4. У тексті Типової інструкції слова "власником ІТП по нагляду" замінити словами "суб'єктом господарювання працівника з нагляду" у відповідних відмінках, слова "цією особою" замінити словами "цим працівником".

5. У пункті 1.5 Типової інструкції і далі за текстом слова "осіб, відповідальних за утримання кранів в справному стані, або відповідальних за безпечне проведення робіт по переміщенню вантажів кранами" замінити словами "працівників, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані або працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами" у відповідних відмінках.

6. Пункт 1.9 Типової інструкції вилучити.

7. У пункті 2.1 Типової інструкції слова "Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів" замінити словами та цифрами "Правилами устройства электроустановок (6-е издание, переработанное и дополненное). Энергоатомиздат, 1987 г." (зі змінами) (далі - ПУЕ), ПБЕЕС, Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів, затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1143/13017 (далі - ПТЕ)", а слова "Держнаглядохоронпраці України" і далі по тексту замінити словом "Держгірпромнагляд" у відповідних відмінках.

8. У підпунктах 2.2.2, 2.2.5, 2.2.6 та 2.3.3 Типової інструкції слова "органів держнаглядохоронпраці" замінити словами "територіальних органів Держгірпромнагляду" у відповідних відмінках.

9. У підпункті 3.1.2 Типової інструкції слова "Забороняти експлуатацію" замінити словами "Вживати заходів щодо припинення експлуатації".

10. Пункт 4.1 Типової інструкції викласти в такій редакції: "4.1. Працівник, який здійснює відомчий нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів та машин, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України".


Заступник начальника управління
організації державного нагляду у
металургії, машинобудуванні,
енергетиці, будівництві та
котлонагляду  В. М. Бабійчук 


ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ

ДЛЯ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ,

ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ НАГЛЯД ЗА УТРИМАННЯМ

ТА БЕЗПЕЧНОЮ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ВАНТАЖО-

ПІДІЙМАЛЬНИХ КРАНІВ


  1. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана Типова інструкція розроблена на основі Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (далі – Правила), затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.12.93 № 128, поширюється на всі міністерства, відомства, підприємства, організації та громадян, які є власниками кранів.

1.2. Для здійснення нагляду за безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів їх власник наказом повинен призначити інженерно – технічного працівника (за наявності понад 50 вантажопідіймальних кранів, на які поширюються Правила – групу працівників) по нагляду за вантажопідіймальними кранами, після перевірки у нього знань Правил, інструкцій для кранівників, стропальників, слюсарів (електрослюсарів) по ремонту та обслуговуванню кранів, інструкцій заводів – виготівників по монтажу та експлуатації кранів, РД, ГОСТ, ДСТУ та інших нормативних документів (далі - НД) по кранах комісією за участі в ній інспектора котлонагляду (далі – інспектора), видачі відповідного посвідчення та посадової інструкції.

1.3. Для власників, які мають вантажопідіймальні крани кількістю до 20 одиниць, інженерно – технічний працівник по нагляду за вантажопідіймальними кранами (далі – ІТП по нагляду) може призначатися вищестоящою організацією і бути один для декількох власників.

1.4. При неможливості призначення власником ІТП по нагляду його обов’язки може виконувати ІТП по нагляду іншого підприємства або організації, яке має в своєму штаті кваліфікованих, навчених та атестованих в установленому порядку ІТП по нагляду, які здатні забезпечити належний технічний нагляд за вантажопідіймальними кранами власника. Порядок призначення, умови виконання обов’язків цією особою та його взаємовідносини з обслуговуючим персоналом та посадовими особами власника визначаються договором, укладеним власником вантажопідіймальних кранів з зазначенням підприємством або організацією.

1.5. ІТП по нагляду підпорядковується головному інженеру або заступнику керівника з охорони праці підприємства або організації.

1.6. На ІТП по нагляду не можуть бути покладені обов’язки осіб, відповідальних за утримання кранів в справному стані, або відповідальних за безпечне проведення робіт по переміщенню вантажів кранами.

1.7. ІТП по нагляду здійснює також нагляд за безпечною експлуатацією знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари, які використовуються при роботі вантажопідіймальних кранів, підкранових колій та колисок для підіймання людей.

1.8. ІТП по нагляду працює за планом, затвердженим посадовою особою, в підпорядкованості якої він знаходиться. Період часу, на який повинен складатися план роботи ІТП по нагляду (місячний, квартальний, план на рік), встановлюється власником вантажопідіймальних кранів з урахуванням забезпечення виконання вимог НД з експлуатації вантажопідіймальних кранів.

1.9. Під час відпустки, відрядження, хвороби та в інших випадках відсутності ІТП по нагляду, виконання його обов’язків покладається на іншого працівника, який пройшов перевірку знань Правил та має відповідне посвідчення.