ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕРАХУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ВИТРАЧАННЯ СТРАХОВИХ КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
від 12 липня 2007 року № 36

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 серпня 2007 р. за №867/14134

Керуючись нормами абзацу тринадцятого пункту 7 частини сьомої, частин восьмої - тринадцятої статті 17, частини десятої статті 47 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України згідно з додатком.

3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України довести цю постанову до управлінь виконавчої дирекції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Голова правління 

Г. Галиць 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Голови
Головного контрольно-ревізійного управління України 

 
 
Н. І. Рубан 

Заступник Міністра фінансів України 

С. О. Рибак 

Заступник Голови
Національного банку України 

 
П. М. Сенищ 

Заступник Міністра праці та соціальної політики України 

 
Г. К. Галиць 

Т. в. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва 

 
 
С. М. Іголкін 

Перший заступник Голови
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 

 
 
Г. М. Суслов 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
від 12 липня 2007 р. № 36

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 серпня 2007 р. за № 867/14134 
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

1. Загальні положення

Ця Інструкція визначає порядок узяття на облік та набуття роботодавцями статусу страхувальників, обчислення і сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд) підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і господарювання, виду діяльності, галузевої належності, фізичними особами - підприємцями, фізичними особами, які використовують працю найманих працівників, а також добровільно застрахованими особами, порядок обліку та витрачання страхових коштів, здійснення платежів, ведення бухгалтерського обліку і звітності.

2. Платники страхових внесків

Платниками страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України є:

2.1. Юридичні особи незалежно від форм власності і господарювання, виду діяльності та галузевої належності, а також їх відокремлені підрозділи (філії, інші підрозділи юридичної особи, що перебувають поза її місцезнаходженням та виробляють продукцію, виконують роботи або операції, надають послуги від імені юридичної особи, або представництва, що здійснюють представництво і захист інтересів юридичної особи) за умови, що розрахунки з оплати праці цих відокремлених підрозділів проводяться нецентралізовано.

2.2. Юридичні особи - об'єднання громадян, релігійні, профспілкові, благодійні організації, які використовують найману працю.

2.3. Розташовані в Україні іноземні підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародні), філії або представництва, які використовують найману працю, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

2.4. Фізичні особи - підприємці і фізичні особи, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю.

2.5. Священнослужителі, церковнослужителі та особи, які працюють у релігійних організаціях на виборних посадах, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності, члени фермерського господарства, громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності і сплачують внески до Фонду на добровільних засадах.

3. Порядок узяття на облік юридичних та фізичних осіб і набуття ними статусу платників страхових внесків

3.1. Узяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців здійснюється робочими органами виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням (місцем проживання) суб'єктів господарювання на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", не пізніше наступного робочого дня з дня фактичного отримання зазначених відомостей робочими органами виконавчої дирекції Фонду.

При цьому вносяться відповідні записи до журналу взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, який ведеться в електронному вигляді за формою згідно з додатком 1.

3.2. Роботодавці - юридичні особи набувають статусу страхувальників у день узяття їх на облік робочими органами виконавчої дирекції Фонду.

При цьому вносяться відповідні записи до журналу обліку страхувальників (юридичних осіб) у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за формою згідно з додатком 2. Уведення інформації в автоматизовану базу даних страхувальників (реєстру платників страхових внесків) здійснюється на підставі відповідних записів у цьому журналі.

3.3. Роботодавці - фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, набувають статусу страхувальників у день одержання робочим органом виконавчої дирекції Фонду в установленому порядку від органу державної служби зайнятості повідомлення про реєстрацію трудового договору (контракту) між фізичною особою - підприємцем і найманим працівником.

При цьому вносяться відповідні записи до журналу обліку страхувальників (фізичних осіб, які використовують найману працю) у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за формою згідно з додатком 3. Уведення інформації в автоматизовану базу даних страхувальників (реєстру платників страхових внесків) здійснюється на підставі відповідних записів у цьому журналі.

3.4. Фізична особа, яка не має статусу підприємця та використовує найману працю, у десятиденний строк після укладення трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників повинна подати заяву про взяття на облік у Фонді.

Узяття на облік роботодавців - фізичних осіб, які не мають статусу підприємців і використовують працю найманих працівників, здійснюється у робочих органах виконавчої дирекції Фонду в день отримання від них відповідної заяви. Статусу страхувальників такі фізичні особи набувають у день узяття їх на облік.

При цьому вносяться відповідні записи до журналу, зазначеного у пункті 3.3 цієї Інструкції. Уведення інформації в автоматизовану базу даних страхувальників (реєстру платників страхових внесків) здійснюється на підставі відповідних записів у цьому журналі.

Фізичні особи, які не мають статусу підприємців і використовують працю найманих працівників, подають до робочих органів виконавчої дирекції Фонду за місцем проживання заяву про взяття на облік як платника страхових внесків (або основний вид економічної діяльності) за формою згідно з додатком 4 та завірені в установленому законодавством порядку або відповідальною особою робочого органу виконавчої дирекції Фонду копії таких документів:

- довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті);

- трудового договору (контракту) з першим найманим працівником.

Крім того, подаються документи, необхідні для підтвердження страхового тарифу (довідка про чисельність найманих працівників та їх фонд оплати праці, якщо використовується праця інвалідів).

3.5. Суб'єкти господарювання, перелічені в пункті 2.3 Інструкції, зобов'язані стати на облік як платники страхових внесків у робочих органах виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням у десятиденний термін з дня їх реєстрації відповідно до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

Узяття на облік роботодавців, які перелічені в пункті 2.3 Інструкції, здійснюється у робочих органах виконавчої дирекції Фонду в день отримання від них відповідної заяви. Статусу страхувальників такі суб'єкти господарювання набувають у день узяття їх на облік.

При цьому проводяться відповідні записи в журналі, зазначеному у пункті 3.2 цієї Інструкції. Уведення інформації в автоматизовану базу даних страхувальників (реєстру платників страхових внесків) здійснюється на підставі відповідних записів у цьому журналі.

Суб'єкти господарювання, перелічені в пункті 2.3 Інструкції, подають до робочих органів виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням заяву, зазначену у пункті 3.4 цієї Інструкції, та завірені в установленому законодавством порядку або відповідальною особою робочого органу виконавчої дирекції Фонду копії таких документів:

- свідоцтва про реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, виданого центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, або свідоцтва про державну реєстрацію представництва іноземного банку, виданого Національним банком України, - для представництв іноземних банків;

- свідоцтва про реєстрацію постійних представництв нерезидентів в Україні як платників податку на прибуток в органах Державної податкової адміністрації України.

3.6. Особи, перелічені в пункті 2.5 цієї Інструкції, для набуття ними статусу добровільно застрахованої особи укладають з робочими органами виконавчої дирекції Фонду за місцем проживання типовий договір про добровільну участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності (далі - Договір) за формою типового договору згідно з додатком 5 та подають завірені в установленому законодавством порядку або відповідальною особою робочого органу виконавчої дирекції Фонду копії таких документів:

- свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця або іншого документа, що підтверджує право на здійснення відповідної діяльності;

- довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті);

- пенсійного посвідчення (для інвалідів);

- паспорта;

- платіжного документа про сплату першого страхового внеску.

Зазначені особи вважаються застрахованими з дня, який настає за днем укладення Договору.

При цьому проводяться відповідні записи в журналі обліку фізичних осіб, які застраховані на добровільних засадах, у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за формою згідно з додатком 6. Уведення інформації в автоматизовану базу даних страхувальників (реєстру платників страхових внесків) здійснюється на підставі відповідних записів у цьому журналі.

3.7. Узяття на облік відокремлених підрозділів (філій) юридичних осіб здійснюється робочими органами виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням цього підрозділу на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру про відокремлені підрозділи (філії). Відокремлені підрозділи (філії) набувають статусу платників страхових внесків у разі наявності в них окремого балансу і самостійного ведення розрахунків із застрахованими особами.

Наявність у відокремлених підрозділів (філій) окремого балансу та самостійного ведення розрахунків із застрахованими особами встановлюється посадовою особою робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням такого підрозділу шляхом уточнення цих даних безпосередньо з відокремленим підрозділом.

Підтвердженням того, що відокремлений підрозділ (філія) проводить (чи не проводить) самостійно розрахунки із застрахованими особами, є відповідний документ юридичної особи - головної організації (наказ, розпорядження тощо).

При цьому проводяться відповідні записи в журналі, зазначеному у пункті 3.2 цієї Інструкції. Уведення інформації в автоматизовану базу даних страхувальників (реєстру платників страхових внесків) здійснюється на підставі відповідних записів у цьому журналі.