Локальна вібрація

Фактичне значення еквівалентного рівня віброшвидкості 

Нормативне значення віброшвидкості 

Фактичне значення еквівалентного рівня віброприскорення або кількість вібраційних імпульсів за годину/час 

Нормативне значення 

  

  

  

  

Наявність виробничих факторів, що можуть посилювати розвиток професійного захворювання

Локальна вібрація 

Загальна вібрація 


Охолодження 

Час охолодження в зміну,

Температура при охолодженні 

Мікроклімат у приміщенні 

Температура повітря 

Відносна вологість повітря 

фактична 

норматив 

термін дії, % 

фактична 

норматив 

термін дії, % 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.11. Неіонізуюче випромінювання

Промислова частота 50 Гц 

Радіочастота4 

Термін дії протягом зміни 

Магнітне поле 

Електричне поле 

Магнітне поле 

Електричне поле 

факт. 

допуст. 

факт. 

допуст. 

факт. 

допуст. 

факт. 

допуст. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Напруженість електростатичного поля 

Лазерне випромінювання 

Ультрафіолетове випромінювання 

факт. 

допуст. 

факт. 

допуст. 

факт. 

допуст. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  

12.12. Показники важкості праці*

Фізичне динамічне навантаження, визначене в одиницях механічної роботи за зміну (кг/м) 

Факт 

Норма 

1.1 

При регіональному навантаженні з переважною участю м'язів рук та плечового пояса при переміщенні вантажу на відстань до 1 м:
- для чоловіків
- для жінок 

  

  

1.2 

При загальному навантаженні (за участю м'язів рук, корпуса, ніг): 

  

  

1.2.1 

При переміщенні вантажу на відстань від 1 до 5 м:
- для чоловіків
- для жінок 

  

  

1.2.2 

При переміщенні вантажу на відстань більше 5 м:
- для чоловіків
- для жінок 

  

  

Маса вантажу, що підіймається та переміщується вручну, кг: 

  

  

2.1 

Підіймання та переміщення (разове) вантажів, чергуючи з іншою роботою (до 2 разів на годину):
- для чоловіків
- для жінок 

  

  

2.2 

Підіймання та переміщення (разове) вантажів постійно протягом робочої зміни:
- для чоловіків
- для жінок 

  

  

2.3 

Сумарна маса вантажів, що переміщуються протягом кожної години зміни: 

  

  

2.3.1 

З робочої поверхні:
- для чоловіків
- для жінок 

  

  

2.3.2 

З підлоги:
- для чоловіків
- для жінок 

  

  

Стереотипні робочі рухи (кількість за зміну) 

  

  

3.1 

При локальному навантаженні (за участю м'язів кистей та пальців рук) 

  

  

3.2 

При регіональному навантаженні (при роботі з переважною участю м'язів рук та плечового пояса) 

  

  

Статичне навантаження
Величина статичного навантаження за зміну при утриманні вантажу, докладання зусиль, кг/с 

  

  

4.1 

Однією рукою:
- для чоловіків
- для жінок 

  

  

4.2 

Двома руками:
- для чоловіків
- для жінок 

  

  

4.3 

За участю м'язів корпуса та ніг
- для чоловіків
- для жінок 

  

  

Робоча поза (зручна, стоячи, незручна та фіксована, вимушена, % зміни) 

  

  

Нахили корпуса (вимушені, більше 30°), кількість за зміну 

  

  

Переміщення у просторі (переходи, обумовлені технологічним процесом протягом зміни), км 

  

  

7.1 

По горизонталі 

  

  

7.2 

По вертикалі 

  

  

12.13. Показники напруженості трудового процесу*5

Інтелектуальні навантаження 

  

  

1.1 

Зміст роботи 

  

  

1.2 

Сприймання сигналів інформації та їх оцінка 

  

  

1.3 

Розподіл функцій за ступенем складності завдання 

  

  

Сенсорні навантаження 

  

  

2.1 

Тривалість зосередженого спостереження (у % від часу зміни) 

  

  

2.2 

Щільність сигналів (світлових, звукових) та повідомлень в середньому за 1 годину роботи 

  

  

2.3 

Кількість виробничих об'єктів одночасного спостереження 

  

  

2.4 

Навантаження на зоровий аналізатор 

  

  

2.4.1 

Розмір об'єкта розрізнення (при відстані від очей працівника до об'єкта розрізнення не більше 0.5 м) при тривалості зосередженого спостереження (% часу зміни) 

  

  

2.4.2 

Робота з оптичними приладами (мікроскопи, лупи та ін.) при тривалості зосередженого спостереження (% часу зміни) 

  

  

2.4.3 

Спостереження за екранами відеотерміналів (годин за зміну) 

  

  

2.5 

Навантаження на слуховий аналізатор (при виробничій необхідності сприйняття мови чи диференційованих сигналів) 

  

  

2.6 

Навантаження на голосовий апарат (сумарна кількість годин, що наговорюються протягом тижня) 

  

  

Емоційне навантаження 

  

  

3.1 

Ступінь відповідальності за результат своєї діяльності. Значущість помилки 

  

  

3.2 

Ступінь ризику для власного життя 

  

  

3.3 

Ступінь відповідальності за безпеку інших осіб 

  

  

Монотонність навантажень 

  

  

4.1 

Кількість елементів (прийомів), необхідних для реалізації простого завдання або в операціях, які повторюються багаторазово 

  

  

4.2 

Тривалість виконання простих виробничих завдань чи операцій, що повторюються (сек.) 

  

  

4.3 

Час активних дій (у % тривалості за зміну). Решта часу - спостереження за технологічним процесом 

  

  

4.4 

Монотонність виробничої обстановки (час пасивного спостереження за технологічним процесом у % від часу зміни) 

  

  

Режим праці 

  

  

5.1 

Фактична тривалість робочого дня (годин) 

  

  

5.2 

Змінність роботи 

  

  

5.3 

Наявність регламентованих перерв та їх тривалість 

  

  

12.14. Освітленість виробничих приміщень

12.15. Іонізуюче випромінювання

Джерела іонізуючого випромінювання

Тип і назва 

Кількість 

Радіаційно-гігієнічні характеристики (види та енергії іонізуючого випромінювання, максимальна потужність поглиненої дози в повітрі) 

Умови обмеженого звільнення 

Індустріальні джерела:
- відкриті
- закриті
- пристрої, що генерують іонізуюче випромінювання 

  

  

(заповнюється, якщо застосовано) 

Техногенно підсилені джерела природного походження 

  

  

  

12.16. Категорія персоналу згідно з НРБУ-97/Д-2000 (ДГН 6.6.1.-6.5.061-98), до якої віднесено працюючого, категорія А __________, категорія Б __________, ОСПУ ДСП 6.074.120-01

12.17. Доза, одержана працюючим

Вид опромінення 

Доза, мЗв·рік-1 

Максимальна зафіксована річна ефективна доза****

Зовнішнє6 

  

  

Внутрішнє7*

  

  

Сумарно8**

  

  

**** У разі перевищення надається копія дозволу на підвищення планового опромінення чи протокол розслідування радіаційно-гігієнічного порушення.

12.18. При наявності у виробничому середовищі техногенно підсилених джерел природного походження: 

- оцінити радіаційну обстановку на робочому місці;

- оцінити дозу, одержану працівниками;

- у разі, коли доза опромінення працівників від техногенно підсилених природних джерел на виробництвах, перерахованих у п. 7.4.1 ОСПУ, може перевищити 5 мЗв на рік, адміністрація підприємства повинна вжити всіх необхідних заходів щодо зниження виробничого опромінення. За неможливості зниження цих доз до рівнів, нижчих за 5 мЗв на рік, допускається переведення такого виду робіт до категорії "практична діяльність з індустріальними джерелами іонізуючого випромінювання", а самі працівники можуть бути віднесені до категорії "персонал". Подібні рішення, а також необхідні заходи щодо їх реалізації повинні бути узгоджені з державною санітарно-епідеміологічною службою.

За результатами аналізу факторів виробничого середовища і трудового процесу складається