НПАОП 40.1-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів


4. Дані вимірювань ____________________________________________________________


№ п/п

Вимірюваний об’єкт

Опір, Ом

Примітка

розтікання

перехідний
ВИСНОВОК

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Випробування провадили: ______________________________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали) (посада)

М.П.

Керівник робіт ___________________________________________________


Штамп

організації

Замовник ______________________________________

_______________________________________________

Об’єкт _________________________________________

_______________________________________________

Протокол

перевірки ізоляції _____________________________________________________________

Робоча напруга _______________________ Ізоляція виміряна мегомметром ____________

заводський № _________________________________________________________


№ п/п

Назва устаткування або кабелів, проводів

Переріз

і марка

Ізоляція, МОм

Висновок

А-О

В-О

С-О

АВ

ВС

СА


Висновок ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Випробування провадили: _____________________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали) (посада)

М.П.

Керівник робіт _____________________________________________

Штамп «_____»___________________199___ р.

організації

Замовник ______________________________________

_______________________________________________

Об’єкт _________________________________________

_______________________________________________

ПРОТОКОЛ №

перевірки повного опору петлі фаза-нуль

Характеристика живильної мережі __________________________________________

________________________________________________________________________

(напруга, потужність трансформатора)


№ п/п

Найменування захищуваного об’єкту

Спосіб або засіб

захисту

Номінальна сила струму зворотно-залежного захисту або струмовідсічки, А

Розрахункова мінімальна сила струму спрацювання захисту,А

Максимально допустимий опір Zn, Ом

Виміряний опір Zn, Ом, або сила

струму, А

Примітка


Висновок: ___________________________________________________________________

а) опір петлі вище норми мають об’єкти, зазначені в позиціях ________________________

б) опір петлі всього іншого устаткування в нормі ___________________________________

Випробування провадили: ______________________________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали) (посада)

М.П.

Керівник робіт _________________________________


Додаток 8

до пункту 8.2 Правил безпечної

експлуатації електроустановок споживачів

Форма акту опосвідчення стану безпеки

електроустановок споживачів

ЗАТВЕРДЖУЮ:____________________________

Керівник (власник) підприємства, організації

«________» _____________________ 199__р.

АКТ

опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів

від «____» _________199__р. № __________

____________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації)

____________________________________________________________________________

(підпорядкованість підприємства, організації)

____________________________________________________________________________

(поштова адреса підприємства, організації)

Телефони: керівника підприємства ___________________________________________

особи, відповідальної за електрогосподарство ________________________

Комісія у складі: голова комісії ________________________________________________

(посада; прізвище, ініціали)

члени комісії ________________________________________________

(посади; прізвища, ініціали)

провела обстеження безпечного стану таких електроустановок:

___________________________________________________________________________

(перелік електроустановок)

1. Стан безпеки електроустановок

___________________________________________________________________________

(опис у довільній формі)

___________________________________________________________________________

2. Відповідність експлуатації електроустановок нормативним вимогам безпеки

___________________________________________________________________________

(опис у довільній формі)

3. Наявність та стан документації

___________________________________________________________________________

(опис у довільній формі)

Зворотний бік акта

ВИСНОВКИ

1. Стан безпеки електроустановок нормативним вимогам безпеки відповідає, за винятком:

_____________________________________ _____________________________________

(назва електроустановки) (причини невідповідності)

_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________

2. Експлуатація електроустановок відповідає нормативним вимогам безпеки, за винятком:

_____________________________________________________________________________

(перелік порушень нормативних вимог)

_____________________________________________________________________________

3. Документація наявна в повному обсязі і відповідає нормативним вимогам, за винятком:

_____________________________________________________________________________

(перелік порушень нормативних вимог)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ЗАХОДИ

щодо усунення допущених порушень з обов’язковим зазначенням
термінів усунення порушень

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ВИСНОВКИ КОМІСІЇ

«Експлуатація електроустановок зазначеного енергогосподарства

дозволяється не дозволяється»

(непотрібне викреслити)

Голова комісії ____________________________________

(підпис)

Члени комісії: ____________________________________

(підпис)

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Закон України «Про охорону праці».

Закон України « Про пожежну безпеку».

Закон України «Про дорожній рух».

ДНАОП 0.00-1.07.-94. Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 № 104.

ДНАОП 0.00-4.12-94. Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 04.04.94 № 30, зареєстровано в Мінюсті України 12.05.94 за №95/304.

ДНАОП 0.00-1.03-93. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.12.93 № 128.

ДНАОП 0.00-8.02-93 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 № 123, зареєстровано в Мінюсті України 23.12.93 за №196.

ДНАОП 0.03-4.02-94. Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 45, зареєстровано в Мінюсті України 21.06.94 за №136/345.

ДНАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України 19.04.96 № 61, зареєстровані в Мінюсті України 31.05.96 за №262/1287.

ДНАОП 0.00-1.13-71 "Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов", затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 07. 12. 71.

НАОП 1.4.10-1.04-86 “Правила техники безопасности и производственной санитарии при электросварочных работах”, затверджені Мінхіммашем СРСР 22.05.86.

“Правила применения и испытания средств защиты, используемые в электроустановках /Москва, Энергоатомиздат, 1987”, затверджені Міненерго СРСР 12.02.81.

“Правила устройства электроустановок. Шестое издание, переработанное и дополненное. /Москва, Энергоатомиздат, 1985 ”, затверджені Міненерго СРСР 04.07.84.

НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС України від 22.06.95 № 400, зареєстровані Мінюстом України 14.07.95 за № 219/755.

НАПБ Б.02005-94 Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затверджене наказом МВС України від 17.11.94 № 628, зареєстроване Мінюстом України 22.12.94 за № 307/517.

РД 16.407-87 “Ремонт взрывозащищенного и рудничного электрооборудования”, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР и Мінелектротехпромом СРСР 1987 року.

“Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей /Москва, Энергоатомиздат, 1989”, затверджених Міненерго СРСР 21.12.85.

“Правила изготовления взрывозащищенного электрооборудования (ПИВЭ) изд. 1960-1963”.

“Правила изготовления взрывозащищенного и рудничного электрооборудования (ПИВРЭ). 684.053-67 изд. 1967”.

ГОСТ Р50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92). Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током.

ГОСТ 12.1. 009-76 ССБТ. “Электробезопасность. Термины и определения”.

ГОСТ 12.2.007. 0-75 ССБТ. “Изделия электротехнические. Общие требования безопасности”.

ГОСТ 12.1. 002-84 ССБТ. “Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах”.

ГОСТ 12.1. 006-84 ССБТ. “Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля”.

ГОСТ 12.1. 007-8-75 ССБТ “Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности”.

ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ “Строительство. Электробезопасность. Общие требования”.

ГОСТ 12.4. 026-76 ССБТ. “Цвета сигнальные и знаки безопасности”.

ГОСТ 12.4. 035-78 ССБТ. “Щитки защитные лицевые для электросварщиков. Технические условия”.

ГОСТ 12.2. 020-76* “Электрооборудование взрывозащищенное. Термины и определения. Классификация. Маркировка”.

ГОСТ 12.4.107 ССБТ “Канаты страховочные. Общие технические условия”.

ГОСТ 12.2.011-78 ССБТ “Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний”.

ГОСТ 14254-80* (СТ СЭВ 778-77) “Изделия электротехнические. Оболочки. Степени защиты. Методы испытания”.

ГОСТ 14254-78 “Электрододержатели для ручной дуговой сварки. Технические условия”.

ГОСТ 23274-84 “Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки”.

ССБП ДСТУ 2293-93. “Система стандартів безпеки праці. Терміни та визначення”.

СНиП II-4-79. “Естественное и искусственное освещение”.

СНиП III-4-80*. “Техника безопасности в строительстве”.


1 Вимоги цього розділу відносяться до робіт на проводах, тросах та лінійному обладнанні електростанцій (підстанцій).

* Група з електробезпеки вказується прописом.