МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З


№ 239 від 01.08.96

м.Київ

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України

29 серпня 1996 р. за № 488/1513

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ САНІТАРНИХ ПРАВИЛ ТА НОРМ

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я

№ 828 від 13.12.2006 }


З метою забезпечення реалізації положень Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Н А К А З У Ю:

1. Затвердити "Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань", що додаються.

2. Заступникам державного санітарного лікаря України, головним державним санітарним лікарям Автономної республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, водного, залізничного, повітряного транспортів, водних басейнів і залізниць, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, національної гвардії, служби безпеки і об'єктів які мають особливий режим роботи прийняти затверджені цим наказом державні санітарні правила та норми до керівництва та застосування при здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Головний державний санітарний лікар України, перший заступник Міністра охорони здоров'я


В.Ф.МарієвськийЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.96 № 239

Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

До джерел електромагнітного випромінювання в населених пунктах належать радіо-, телевізійні і радіолокаційні станції різного призначення, що працюють в смузі радіочастот, а також мережа ліній електропередачі, яка складається з повітряних високовольтних ліній електропередачі та електричних підстанцій. До складу підстанцій можуть входити: розподільні пристрої, перетворювачі електроенергії, трансформатори, випрямлячі та інші пристрої і споруди.

Питання охорони здоров'я населення від впливу електромагнітних випромінювань має важливе медичне та соціально-економічне значення. Особлива увага при цьому приділяється санітарному нагляду за джерелами цих випромінювань. Основою організації санітарного нагляду є санітарні норми і правила, які містять як норми, так і основні положення гігієнічних вимог до засобів випромінювання. Ці документи разом з методичними вказівками до них дозволяють регламентувати умови експлуатації і розміщення засобів випромінювання відносно житлової забудови і тим самим забезпечити охорону здоров'я населення від впливу електромагнітних полів, надалі ЕМП, що виникають у навколишньому середовищі.

Дане видання представляє норми і правила захисту населення від впливу ЕМП і включає такі розділи:

1. "Санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних полів, що створюють радіотехнічні об'єкти".

2. "Санітарні норми і правила захисту населення від впливу електричного поля, що створюють пристрої електропередачі змінного струму промислової частоти".

Розділ 1. Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних полів, що створюються радіотехнічними об'єктами

1.1. Загальні положення

1.1.1. Санітарні норми і правила (далі - Правила) захисту населення від впливу ЕМП, що створюються радіотехнічними об'єктами, надалі РТО, визначають гігієнічні вимоги до передавальних радіо-, телевізійних станцій та інших об'єктів, які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище. Правила поширюються на існуючу житлову забудову, забудову, що проектується і споруджується, окремі житлові, громадські і виробничі будинки різного відомчого підпорядкування, місця масового відпочинку населення, які розміщуються в районах розташування як діючих РТО, так і тих, що проектуються і споруджуються.

1.1.2. Відповідальність за дотриманням цих Правил покладається на міністерства, відомства, установи, організації, підприємства, кооперативи та інші юридичні особи і фізичних осіб, які експлуатують, реконструюють або проектують на території України РТО, чи окремі передавальні пристрої, що випромінюють електромагнітну енергію. Узгодження проектів планування та забудови в районах розташування РТО покладається на установи санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України і архітектурно-планувальні управління місцевих Рад народних депутатів.

Відповідальність за проектування та будівництво житлових, громадських будинків і споруд в зоні обмеження забудови несуть організації, що здійснюють їх проектування і будівництво.

1.1.3. Контроль за дотриманням Правил покладається на органи і установи санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України.

1.1.4. Встановлювані Правилами гранично допустимі рівні, надалі ГДР, ЕМП поширюються на діапазон частот 30 кГц - 300 ГГц (табл. 1.1).

1.1.5. При недотриманні Правил можуть створюватись умови, при яких населення зазнає шкідливого впливу ЕМП. З метою попередження шкідливого впливу ЕМП радіочастот встановлюються їх ГДР і гігієнічні вимоги до розміщення РТО і територій, призначених для забудови. Основні положення цих вимог викладені в Правилах.

1.2. Одиниці виміру

1.2.1 Електромагнітна енергія, що випромінюється антенами передавальних РТО, поширюється в просторі, утворюючи ЕМП, яке прийнято характеризувати двома нерозривно пов'язаними складовими: електричною (Е) і магнітною (Н).

1.2.2. Електромагнітне поле в 5-8 діапазонах частот оцінюється напруженістю поля. Одиницею виміру напруженості поля для електричної складової є вольт на метр (В/м).

Таблиця 1.1

Номенклатура діапазонів частот (хвиль)

Номер діапазону *

Діапазон частот (виключаючи нижню, включаючи верхню межу)

Діапазон хвиль (виключаючи нижню, включаючи верхню межу)

Відповідний метричний розподіл діапазонів

5

Від 30 до 300 кГц

Від 104 до 103 м

Кілометрові хвилі (низкі частоти, НЧ)

6

Від 300 до3000 кГц

Від 103 до 102 м

Гектометрові хвилі (середні частоти, СЧ)

7

Від 3 до 30 МГц

Від 102 до 10 м

Декаметрові хвилі (високі частоти, ВЧ)

8

Від 30 до 300 МГц

Від 10 до 1 м

Метрові хвилі (дуже високі частоти, ДВЧ)

9

Від 300 до 3000 МГц

Від 1 до 0.1 м

Дециметрові хвилі (ультрависокі частоти, УВЧ)

10

Від 3 до 30 ГГц

Від 10 до 1 см

Сантиметрові хвилі (надвисокі частоти, НВЧ)

11

Від 30 до 300 ГГц

Від 1 до 0.1 см

Міліметрові хвилі (надзвичайно високі частоти, НЗВЧ)

1.2.3. Електромагнітне поле у 9-11 діапазонах частот оцінюється поверхневою густиною потоку енергії, надалі ГПЕ. Одиницею виміру ГПЕ є ват на квадратний метр - Вт/м2 (1 Вт/м2 = 0.1 мВт/см2 = 100 мкВт/см2 ).

1.3. Гранично допустимі рівні ЕМП для населення

1.3.1. Гранично допустимі рівні напруженості електричного поля (електрична складова ЕМП), що виражаються середньоквадратичним (ефективним) значенням, і рівень ГПЕ, який виражається середнім значенням, визначаються в залежності від частоти (довжини хвилі) і режиму випромінювання за таблицями 1.2 - 1.4, або за наведеними нижче залежностями.

1.3.2. Гранично допустимі рівні ЕМП, які створюють телевізійні радіостанції в діапазоні частот від 48 до 1000 МГц, визначаються за формулою

де ЕГДР - ГДР напруженості ЕМП (електричної складової ЕМП), В/м;

f - несуча частота оцінюваного каналу (каналу зображення або звукового супроводу), МГц, або за таблицею (Додаток № 2).

1.3.3. Гранично допустимий рівень ЕМП, що створюють інші типи станцій, які не ввійшли до таблиць 1.2-1.4, в тому числі радіолокаційними засобами, що працюють в імпульсному режимі випромінювання, тимчасово, до розробки індивідуальних нормативів встановлюється 2.5 мкВт/см2 , або 3 В/м, як для діапазонів ДВЧ та УВЧ.

1.3.4. Рівень ЕМП на території, призначеній для забудови, в приміщеннях житлових і громадських будинків, лікувально-профілактичних, оздоровчих, дитячих дошкільних і шкільних закладів, в будинках інвалідів і престарілих, в місцях відпочинку, на дитячих і спортивних майданчиках і т.п., не повинен перевищувати ГДР, встановлені визначеними Правилами.

1.4. Вимоги до розміщення РТО і організації їх санітарно-захисних зон і зон обмеження забудови

1.4.1. Майданчики для розміщення проектованих РТО необхідно вибирати з урахуванням потужності передавачів, характеристик спрямованості випромінювання, висоти розташування і конструктивних особливостей антен, рельєфу місцевості, функціонального призначення прилеглих територій, висоти забудови для того, щоб рівні ЕМП на території, призначеній для забудови, не перевищували ГДР, наведених у п.1.3.

1.4.2. В окремих випадках допускається розміщення антен передавальних радіотехнічних засобів на дахах житлових, громадських та інших будинків, а також передавачів на дахах нежитлових виробничих будинків за умови дотримання вимог п.1.3.

1.4.3. Майданчик РТО (технічна територія) обладнується відповідно до будівельних норм і правил, на його території не допускається розміщення житлових та громадських будинків.

1.4.4. З метою захисту населення від впливу ЕМП, яке створюють РТО, встановлюються санітарно-захисні зони і зони обмеження забудови.

1.4.5. Санітарно-захисною зоною вважається територія, де на висоті до 2 м від поверхні землі перевищуються гранично допустимі рівні ЕМП, наведені в п.1.3 (з урахуванням п.1.6.5).

Санітарно-захисна зона, як правило, прилягає до технічної території РТО. Зовнішня межа санітарно-захисної зони визначається на висоті до 2 м від поверхні землі за гранично допустимими рівнями ЕМП.

Таблиця 1.2

Гранично допустимі рівні електромагнітних полів* (безперервне випромінювання, амплітудна або кутова модуляція)

№ діапазону

Метричний розподіл діапазонів

Частоти хвиль

Довжини

ГДР

5

Кілометрові хвилі (низькі частоти, НЧ)

30:300 кГц

10:1 км

25 В/м

6

Гектаметрові хвилі (середні частоти, СЧ

0.3:3 МГц

1:0.1 км

15 В/м

7

Декаметрові хвилі (високі частоти, ВЧ)

3:30 МГц

100:10 м

(3lj L) В/м** (див. додаток 3)

8

Метрові хвилі (дуже високі частоти, ДВЧ)

30:300 МГц

10:1 м

3 В/м

1. Діапазони, наведені в таблиці, виключають нижню, включають верхню межу частоти.

2. ГДР, наведені в даній таблиці, не поширюються на радіозасоби телебачення, які нормуються окремо (див. нижче).

3. Вимірювання рівнів ЕМП, які створюють засоби радіозв'язку передавального радіоцентру (ПРЦ) цивільної авіації, здійснюється за методикою, викладеною у "Методичних вказівках..." № 4550-88. - М.: 1988. - 44 с.

4. Перерахунок ГДР в залежності від часу опромінення населення не допускається.

L - довжина хвилі в метрах або ГДР = 7.43 - 3lg f, де f - частота в МГц (додаток № 3).

Таблиця 1.3

Гранично допустимі рівні ЕМП, що створюються радіолокаційними станціями (імпульсне випромінювання)

Призначення РЛС

№ діапазону

Довжина хвилі, см

Режим роботи

Швидкість обертання антени, об/хв

Період огляду, с

Час опромінення з однопорядковою інтенсивністю

Відношення тривалості випромінювання до загального часу роботи за добу

ГДР, мкВт/см2

Метеорологічні РЛС та їм подібні за режимом роботи1

11

0.8±0.12

≤6

≥10

≤0.001 періоду огляду

0.5

140
0

-

Не більше12 годин на добу

1

10


10

3.0±0.60

≤6

≥10

=<0.004 періоду огляду

0.5

60
0

-

Не більше 12 годин на добу

1

10


9

10.0±1.50

0

-

Не більше 12 годин на добу

0.5

20


9

10.0±1.50

≤6

≥10

=<0.008 періоду огляду

0.5

40


9

17.0 +-2,55

0

-

Не більше 12 годин на добу

0.5

24
0

-

Не більше 12 годин на добу

1

12

Оглядові РЛС цивільної авіації та інші їм подібні за режимом роботи

9

10,0±2,00

=<15

=>4

=< 0.0063 періоду огляду

1

15


9

23.0 +-3.45

=<15

=>4

=<0.004 періоду огляду

1

20


9

35.0 +-5.25

=<15

=>4

=<0.011 періоду огляду

1

25

Берегові і судові оглядові РЛС та інші їм подібні за режимом роботи

9

10.0 +-1.50

=<25

=>2.4

=<0.006 періоду огляду
Не більше 12 годин на добу

1

15


Не більше 6 годин на добу

1

20