Таблиця 4.11.8

КЛАСИ УМОВ ПРАЦІ ЗА ПОКАЗНИКАМИ НАПРУЖЕНОСТІ
ТРУДОВОГО ПРОЦЕССУ

№ пп

КЛАС УМОВ ПРАЦІ

Показники напруженості трудового процесу

Оптимальний (напруженість праці легкого ступеня)

Допустимий (напруженість праці середнього ступеня)

Шкідливий (напружена праця)

1 ступінь

2 ступінь

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

Інтелектуальні навантаження

Відсутня необхідність прийняття рішення

Рішення простих альтернативних завдань згідно з інструкцією

Рішення складних завдань з вибором за відомим алгоритмом (робота за серією інструкцій)

Евристична (творча) діяльність, що вимагає вирішення складних завдань при відсутності алгоритму; особисте керівництво в складних ситуаціях.  

1.1

Зміст роботи

1.2

Сприймання сигналів (інформації) та їх оцінка

Сприймання сигналів, але немає потреби в корекції дій

Сприймання сигналів з наступною корекцією дій та операцій

Сприймання сигналів з наступним порівнянням фактичних значень параметрів з їх номінальними значеннями. Заключна оцінка фактичних значень параметрів

Сприймання сигналів з наступною комплексною оцінкою взаємопов'язаних параметрів. Комплексна оцінка всієї иробничої діяльності.

1.3

Розподіл функцій за ступенем складності завдання        

Обробка та виконання завдання

Обробка, виконання завдання та його перевірка

Обробка, перевірка і контроль за виконанням завдання

Контроль та попередня робота з розподілу завдань іншим особам

1.4

Характер виконуваної роботи

Робота за індивідуальним планом  

Робота за встановленим графіком з можливим його коректуванням у ході діяльності

Робота в умовах дефіциту часу    

Робота в умовах дефіциту часу та інформації з ідвищеною відповідальністю за кінцевий результат  

2.

Сенсорні навантаження

2.1

Тривалість зосередженого спостереження (в % від часу зміни)  

до 25

25-50

51-75

більше 75

2.2

Щільність сигналів (світлових, звукових) та повідомлень в середньому за 1 годину роботи    

до 75

75-175

176-300

більше 300

2.3

Кількість виробничих об'єктів одночасного спостереження

до 5

5-10

11-25

більше 25

2.4

Навантаження на зоровий аналізатор

2.4.1

Розмір об'єкта розрізнення (при відстані від очей працюючого до об'єкта розрізнення не більше 0,5 м), при тривалості зосередженого спостереження (% часу зміни)

більше 5 мм 100% часу    

5,0- 1.1 мм більше 50 % часу;

1,0-0,3

0.3 мм до 50 % часу;  

менше 0,3 мм до 25 %

1,0-0,3 0.3 мм більше 50% часу;

менше 0,3 мм 25-50% часу    

менше 0,3 мм

більше 50%  

часу        

2.4.2

Робота з оптичними приладами (мікроскопи, лупи та ін.) при тривалості зосередженого спостереження (% часу зміни)

до 25

часу 25-50  

51-75

більше 75

2.4.3

Спостереження за екранами відеотерміналів (годин на зміну)  

до 2

2-3

3-4

більше 4

2.5

Навантаження на слуховий аналізатор (при виробничій необхідності сприйняття мови чи диференційованих сигналів)

Розбірливість слів та сигналів від 100 % до 90 % 41

Розбірливість слів та сигналів від 90 % до 70 % 42

Розбірливість слів та сигналів від 70 % до 50 % 43

Розбірливість слів та сигналів менше 50 % 44

2.6

Навантаження на голосовий апарат (сумарна кількість годин, що наговорюються протягом тижня)  

до 16

16-20  

20-25

більше 25

3

Емоційне навантаження

3.1

Ступінь відповідальності за результат своєї діяльності. Значущість помилки

Несе відповідальність за виконанн окремих елементі завдання. Вимагає додаткових зусиль в роботі з боку працівника

Несе відповідальність за функціональну якість допоміжних робіт (завдань). Вимагає додаткових зусиль з боку керіництва (бригадира, майстра та ін.)

Несе відповідальність за функціональну якість основної роботи (завдань). Вимагає виправлень за рахунок додаткових зусиль всього колективу (групи, бригади та ін.)  

Несе відповідальність за функціональну якість кінцевої продукції, роботи, завдання. Неправильні рішення можуть викликати пошкодження обладнання, зупинку технологічного процесу, можливу небезпеку для життя

3.2

Ступінь ризику для власного життя

Виключениний

-

-

Можливий

3.3

Ступінь відповідальності за безпеку інших осіб

Виключениний

-

-

Можливий

4.

Монотонність навантажень  

4.1

Кількість елементів (прийомів), необхідних для реалізації простого завдання або в операціях, які повторюються багаторазово

більше 10

9-6

5-3

менше 3

4.2

Тривалість виконання простих виробничих завдань чи операцій, що повторюються, (сек)

більше 100 20 та більше  

100-25 19-10

24-10 9-5

менше 10 4

та менше  

4.3

Час активеих дій (в % до тривалості зміни). Решту часу - спостереження за технологічним процесом.

менше 75

76-80

81-90

більше 90

4.4

Монотонність виробничої обстановки (час пасивного спостереження за технологічним процесом в % від часу зміни)

5

Режим праці

6-7

8-9

10-12

більше 12

5.1

Фактична тривалість робочого дня (год.)

Однозмінна робота (без нічної зміни)

Двозмінн на робота (без нічної зміни)  

Тризмінна робота (робота у нічну зміну)

Нерегулярна змінність з роботою в нічний час  

5.2

Змінність роботи

5.3

Наявність      

регламентованих

перерв та їх  

тривалість    

Перерви регламентовані, достатньої тривалості 7 % і більше часу зміни

Перерви регламентовані, недостатньої тривалості: від 3 % до 7 % часу зміни  

Перерви нерегламентовані або недостатньої тривалості до 3 % часу зміни

Перерви відсутні
Класи умов праці за наявності змін аероіонного складу повітря 45

Фактор виробничого середовища

КЛАС УМОВ ПРАЦІ

Оптимальний 1

Допустимий 2

Шкідливий 3

1 ступінь

2 ступінь

3 ступінь

4 ступінь

min необхідний

max допустимий

ЛЕГКІ АЕРОІОНИ
позитивні (n +)

1500-3000

400

50000

<400-> 50000
негативні(п -)

3000-5000

600

50000

<600-> 50000
ОЦІНКА УМОВ ПРАЦІ ЗА СТУПЕНЕМ ШКІДЛИВОСТІ ТА НЕБЕЗПЕЧНОСТІ

Фактор виробничого середовища

КЛАС УМОВ ПРАЦІ

Оптимальний 1

Допустимий 2

Шкідливий 3

Небезпечний

1 ступінь

2 ступінь

3 ступінь

4 ступінь

Хімічний
Біологічний
Фізичні:
-шум    
-вібрація
-інфразвук
-ультразвук
-неіонізуючі електромагнітні випромінювання
-мікроклімат
-освітленість
Важкість праці
Напруженість праці
Загальна оцінка умов праці

4.12. Загальна гігієнічна оцінка умов праці.

4.12.1 Якщо на робочому місці фактичні значення рівнів шкідливих факторів знаходяться в границях оптимальних або допустимих рівнів, умови праці на цьому робочому місці відповідають гігієнічним вимогам і відносяться відповідно до 1 або 2 класу.

Якщо рівень хоча б одного фактора перевищує допустиму величину, то умови праці на такому робочому місці, залежно від величини перевищення та відповідно до цих гігієнічних критеріїв, як по окремому фактору, так і при їх поєднаній дії можуть бути віднесені до 1-4 ступеня 3 класу шкідливих або 4 класу небезпечних умов праці.

4.12.2 Віднесення факторів до класу визначається з врахуванням часу їх дії протягом зміни. Для факторів, що не мають регламентованих нормативів з врахуванням часу дії, дозволяється визначення класу умов праці за рівнями на постійному робочому місці. Для віднесення умов праці до 3 класу час дії фактора повинен бути не менше 50 % часу зміни. При віднесенні фактора до 4 класу час дії шкідливого фактора не враховується.

При епізодичній дії шкідливого фактора, його облік та оцінка умов праці, залежно від мети атестації, виконується за погодженням з територіальним органом санепіднагляду.

4.12.3 Оцінка умов праці з врахуванням комбінованої та сполучної дії виробничих факторів виконується наступним чином. На підставі результатів вимірів оцінюються умови праці для окремих факторів відповідно до розділів 4.1-4.9 цього документа, де враховані ефекти сумування та потенціювання при комбінованій дії хімічних речовин, біологічних факторів, різних частотних діапазонів електромагнітних випромінювань та інших. Результати оцінки шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу заносять до таблиці 4.12. Загальна оцінка умов праці за ступенем шкідливості та небезпечності встановлюється:

за найбільш високим класом та ступенем шкідливості;

у випадку поєднаної дії трьох та більше факторів, віднесених до класу 3.1, загальна оцінка умов праці відповідає класу 3.2;

при поєднанні двох і більше факторів класів 3.2, 3.3, 3.4 умови праці оцінюються на один ступінь вище.

4.12.4 При скороченні часу контакту зі шкідливими факторами (захист часом) умови праці в окремих випадках можуть оцінюватися (за погодженням з органами санепіднагляду) як менш шкідливі, але не нижче класу 3.1.