наявності повідомлень від фінансових установ про закриття всіх рахунків такого платника податків, у тому числі відкритих через відокремлені підрозділи. У разі припинення платника податків, поточний рахунок якого відкритий у банку, який ліквідується, і за яким не задоволені кредиторські вимоги, платник податків надає довідку про суму визнаних ліквідатором банку кредиторських вимог та черговість їх задоволення;

(абзац другий підпункту 8.3.1 пункту 8.3 із змінами, внесеними згідно з

 наказом Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

повернення до органу державної податкової служби оригіналів документів, що видані платнику податків та його відокремленим підрозділам (свідоцтва, патенти, довідки за формою № 4-ОПП, інші довідки тощо) і підлягають поверненню відповідно до законодавства, а також засвідчені копії цих документів, якщо такі видавались та підлягають поверненню до органу державної податкової служби;

надання до органу державної податкової служби копії ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу, складеного комісією з припинення (ліквідаційною комісією, ліквідатором) платника податків.

(підпункт 8.3.1 пункту 8.3 доповнено новим абзацом четвертим згідно з

 наказом Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

Якщо припиняється платник податків, який перебуває на обліку в органі державної податкової служби за своїм місцем державної реєстрації (місцем обліку) та одночасно в інших органах державної податкової служби зарахований до категорії платників окремих податків чи перебувають на обліку його відокремлені підрозділи, довідку про відсутність заборгованості за формою № 22-ОПП видає такому платнику податків орган державної податкової служби за місцем його обліку лише після отримання від усіх інших органів державної податкової служби, де він зарахований до категорії платників окремих податків чи перебувають на обліку його відокремлені підрозділи, висновків про відсутність заборгованості щодо податків, зборів (обов'язкових платежів) у самого платника податків та його відокремлених підрозділів на територіях, що обслуговуються такими органами державної податкової служби.

(підпункт 8.3.1 пункту 8.3 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з

 наказом Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497,

 у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим)

Така довідка направляється відповідальній особі платника податків за поштовою адресою, указаною у заяві за формою № 8-ОПП. За зверненням комісії з припинення (ліквідаційної комісії), ліквідатора, платника податків (фізичної особи), іншої особи, яку за даними Єдиного державного реєстру (згідно з рішенням про припинення) призначено відповідальною за проведення процедур припинення платника податків, довідка за формою № 22-ОПП може бути видана такій особі безпосередньо в органі державної податкової служби, але не пізніше третього робочого дня, наступного за днем реєстрації довідки в органі державної податкової служби. Після закінчення триденного строку довідка направляється поштою.

8.3.2. Платникам податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру, а також щодо яких законом або нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України для проведення реєстрації припинення платника податків вимагається довідка про зняття з обліку платника податків, замість довідки за формою № 22-ОПП видається довідка про зняття з обліку платника податків за формою № 12-ОПП (додаток 12). З моменту видачі довідки за формою № 12-ОПП такий платник податків уважається знятим з обліку в органі державної податкової служби за умови реєстрації його припинення відповідно до законодавства або внесення запису про припинення до відповідного державного реєстру.

8.3.3. У разі закриття відокремленого підрозділу - платника податків другий примірник довідки за формою № 12-ОПП або за формою № 22-ОПП надсилається до органу державної податкової служби, де перебуває на обліку юридична особа.

8.3.4. Дані про видачу довідки за формою № 12-ОПП або за формою № 22-ОПП фіксуються в журналі за формою № 6-ОПП, а відмітки про її видачу, дата видачі та номер запису у журналі заносяться до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб або до Реєстру фізичних осіб.

Копії довідок за формою № 12-ОПП або за формою № 22-ОПП зберігаються в реєстраційних частинах облікових справ платників податків.

8.3.5. Довідки за формою № 22-ОПП та довідки за формою № 12-ОПП є дійсними протягом двох місяців від дня їх реєстрації в органі державної податкової служби.

(підпункт 8.3.5 пункту 8.3 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

8.3.6. Після завершення строку дії довідки за формою № 12-ОПП або за формою № 22-ОПП повторна довідка видається органом державної податкової служби протягом місяця від дня отримання звернення платника податків про заміну довідки у такому самому порядку, як і попередня довідка.

У разі звернення платника податків щодо видачі повторної довідки за рішенням керівника органу державної податкової служби може бути призначена позапланова перевірка за період, що пройшов від дати закінчення попередньої перевірки.

(пункт 8.3 із змінами, внесеними згідно з наказами

 Державної податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 від 03.04.2002 р. № 149,

 від 08.08.2005 р. № 317,

 у редакції наказу Державної податкової

 адміністрації України від 24.07.2006 р. № 427)

8.4. Щодо платників податків, державна реєстрація припинення яких здійснюється згідно з Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", підставою для зняття їх з обліку в органах державної податкової служби є надходження від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру, внесеного на підставі реєстраційної картки, на проведення державної реєстрації припинення чи рішення суду. Дата зняття з обліку відповідає даті закриття останньої картки особових рахунків платника податків або даті отримання повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення платника податків в разі, якщо на момент отримання такого повідомлення були закриті всі картки особових рахунків такого платника податків.

(абзац перший пункту 8.4 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

Щодо платників податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру, до Єдиного банку даних юридичних осіб уноситься запис про припинення на підставі відповідних відомостей (інформації) від реєструючого органу чи з ЄДРПОУ.

Зняття з обліку в органі державної податкової служби відокремленого підрозділу як платника податків здійснюється у разі внесення до Єдиного державного реєстру або до ЄДРПОУ записів про припинення відповідної юридичної особи або закриття такого відокремленого підрозділу.

(пункт 8.4 доповнено новим абзацом третім згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

Підставою для зняття з обліку в органі державної податкової служби банку, його філії чи іншого відокремленого підрозділу є відомості, отримані згідно з цим пунктом, або документи, які свідчать про внесення до Державного реєстру банків запису про ліквідацію банку, філії чи його представництва, або копія затвердженого Комісією Національного банку України при територіальному управлінні ліквідаційного балансу філії банку та/або Комісією Національного банку України ліквідаційного балансу ліквідованого банку. У разі ліквідації філії банку, якщо банк у цілому ще не ліквідований, застосовуються положення підпункту 8.7.4 пункту 8.7 цього Порядку.

(пункт 8.4 доповнено новим абзацом четвертим згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497,

 у зв'язку з цим абзаци третій та четвертий

 вважати відповідно абзацами п'ятим та шостим)

Якщо після припинення платника податків залишились незакритими його рахунки у фінансових установах, орган державної податкової служби доводить до відома цих установ таку інформацію, повідомляючи їм відомості про уповноважений орган, який прийняв таке рішення, дату та, за наявності, номер відповідного рішення або запису в Єдиному державному реєстрі чи ЄДРПОУ, а також про дату зняття з обліку платника податків в органі державної податкової служби.

Відомості щодо підстави та дати зняття з обліку платника податків фіксуються в журналі за формою № 6-ОПП, уводяться до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру фізичних осіб. Облікові справи (реєстраційна та звітна частини) таких платників здаються до архіву органу державної податкової служби по закінченні звітного року.

(пункт 8.4 у редакції наказу Державної

 податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 427)

8.5. Якщо після проведеної перевірки платника податків та на наступний день після спливу законодавчо визначених строків сплати узгоджених податкових зобов'язань платника податків встановлено факт наявності податкового боргу (за даними карток особових рахунків платника податків), апеляційного узгодження податкових зобов'язань (за даними реєстру податкових повідомлень), несплати податку з доходів фізичних осіб із сум доходів, нарахованих (виплачених) найманим працівникам (за даними акта перевірки), підрозділ обліку та звітності і відповідні підрозділи, які здійснювали перевірку, складають повідомлення про податкові зобов'язання та несплачені податки за формою № 10-ОПП (додаток 10), заповнюючи в такому повідомленні відповідно пункти 1 та пункти 2 і 3, після чого передають його підрозділу погашення прострочених податкових зобов'язань для надсилання комісії з припинення (ліквідаційній комісії, ліквідатору) або особі, відповідальній за погашення податкових зобов'язань або податкового боргу, що є такою згідно з законодавством у разі ліквідації платника податків. Копії таких повідомлень передаються до підрозділу з обліку платників податків. Зазначене повідомлення дозволяється видавати платнику податків для пред'явлення у відповідні органи.

(абзац перший пункту 8.5 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 у редакції наказу Державної податкової

 адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428,

 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної

 податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

Особою, відповідальною за погашення податкових зобов'язань або податкового боргу платника податків у разі ліквідації платника податків, є:

а) стосовно платника податків, який ліквідується, - ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію згідно із законодавством;

б) стосовно філій, відділень, інших відокремлених підрозділів платника податків, які ліквідуються, - такий платник податків;

в) стосовно фізичної особи - підприємця - така фізична особа;

г) стосовно кооперативів, кредитних спілок, товариств співвласників житла або інших колективних господарств - їх члени (пайовики) солідарно;

ґ) стосовно інвестиційних фондів - інвестиційна компанія, яка здійснює управління таким інвестиційним фондом.

(пункт 8.5 доповнено абзацами згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195)

При проведенні заходів, пов'язаних з припиненням платника податків, орган державної податкової служби організовує та планує їх таким чином, щоб повідомлення за формою № 10-ОПП було отримане особою, відповідальною за погашення податкових зобов'язань або податкового боргу платника податків, не пізніше строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, який не може становити менше двох місяців від дня публікації повідомлення про припинення платника податків.

(пункт 8.5 доповнено абзацом третім згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428)

Повідомлення за формою № 10-ОПП формуються та направляються платнику податків окремо кожним органом державної податкової служби, у якому платник податків перебуває на обліку, зарахований до категорії платників окремих податків чи в якому перебувають на обліку його відокремлені підрозділи. Засвідчені копії таких повідомлень як додаток до відповідного висновку органами державної податкової служби, у яких платник податків зарахований до категорії платників окремих податків чи в яких перебувають на обліку його відокремлені підрозділи, направляються до органу державної податкової служби за місцем обліку платника податків.

(пункт 8.5 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428,

 абзац четвертий пункту 8.5 у редакції наказу Державної

 податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

8.6. Якщо платник податків не має заборгованості перед бюджетом, та у разі:

неподання протягом одного року в органи державної податкової служби податкових декларацій, документів податкової звітності;

(абзац другий пункту 8.6 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428)

якщо установчі документи суперечать чинному законодавству;

провадження діяльності, яка суперечить установчим документам та законодавству,

наявності в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням;

(пункт 8.6 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428)

наявності в органу державної податкової служби передбачених законами України інших підстав для постановлення судового рішення щодо припинення (ліквідації) чи скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;