7.11.4. У разі зняття з обліку платника податків та переведення його на обслуговування до іншого органу державної податкової служби у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання), пов'язаного із зміною адміністративного району чи зарахуванням/виключенням платника податків до/з категорії великих платників тощо, за наявності підстав для зарахування такого платника податків до категорії платників окремих податків органу державної податкової служби за попереднім місцем обліку одночасно із зняттям з обліку такого платника податків згідно з цим Порядком платник податків зараховується до категорії платників окремих податків такого органу державної податкової служби.

(розділ 7 доповнено пунктом 7.11 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 08.08.2005 р. № 317)

8. Порядок зняття з обліку платників податків в органах державної податкової служби

8.1. З метою оподаткування ліквідацією платника податків або його філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу є ліквідація платника податків як юридичної особи або зупинення реєстрації фізичної особи як підприємця, а також ліквідація філії, відділення, відокремленого підрозділу платника податків, унаслідок якої відбувається закриття їх рахунків та/або втрата статусу як платника податків відповідно до законодавства. 

(пункт 8.1 доповнено абзацом першим згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 03.04.2002 р. № 149,

 у зв'язку із цим абзац перший пункту 8.1 вважати абзацом другим)

Юридичній особі, крім військових частин, у разі прийняття рішення про припинення засновниками (учасниками) юридичної особи, уповноваженими органами чи судом, голові комісії з припинення (ліквідатору, ліквідаційній комісії тощо) чи особі, відповідальній за погашення податкових зобов'язань або податкового боргу платника податків у разі ліквідації платника податків, слід:

(абзац другий пункту 8.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної

 податкової адміністрації України від 05.07.2000 р. № 361,

 у редакції наказу Державної

 податкової адміністрації України від 24.11.2004 р. № 669,

 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної

 податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428)

8.1.1. У 3-денний термін від дати внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення, подати в орган державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку, такі документи:

(абзац перший підпункту 8.1.1 пункту 8.1 із змінами, внесеними згідно з

 наказом Державної податкової адміністрації України від 24.11.2004 р. № 669)

заяву про припинення платника податків за ф. № 8-ОПП (додаток 8), дата якої фіксується в журналі за ф. № 6-ОПП (додаток 6);

(абзац другий підпункту 8.1.1 пункту 8.1 із змінами, внесеними згідно з

 наказом Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 427)

абзац третій підпункту 8.1.1 виключено

 (згідно з наказом Державної податкової

 адміністрації України від 05.07.2000 р. № 361)

оригінал довідки за формою № 4 ОПП;

копію розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те засновницькими документами про ліквідацію;

копію розпорядчого документа про утворення ліквідаційної комісії.

Якщо стосовно платника податків до Єдиного державного реєстру не внесено запису про прийняття рішення про припинення, заява за формою 8-ОПП органом державної податкової служби не розглядається. Про це орган державної податкової служби інформує платника податків та пропонує йому подати повторну заяву після внесення такого запису до Єдиного державного реєстру. Норми цього абзацу не застосовуються до платників податків, для яких законом визначені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру. Такими платниками податків заява за ф. № 8-ОПП має бути подана у 3-денний строк після прийняття рішення про припинення.

(абзац шостий підпункту 8.1.1 пункту 8.1 із змінами, внесеними згідно з

 наказом Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

Дія цього Порядку поширюється на представництва, філії та інші відокремлені підрозділи юридичної особи в разі прийняття юридичною особою рішення про їх закриття.

(абзац шостий підпункту 8.1.1 пункту 8.1 із змінами, внесеними згідно з

 наказом Державної податкової адміністрації України від 08.08.2005 р. № 317,

 замінено абзацами шостим і сьомим згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428,

 абзац сьомий підпункту 8.1.1 пункту 8.1 у редакції наказу

 Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

8.1.2. Військова частина після прийняття рішення відповідним органом про припинення її господарської діяльності зобов'язана у п'ятиденний термін подати до органу державної податкової служби, в якому вона зареєстрована як платник податків, такі документи:

заяву про припинення платника податків за ф. № 8-ОПП (додаток 8), дата якої фіксується в журналі за ф. № 6-ОПП (додаток 6);

(абзац другий підпункту 8.1.2 пункту 8.1 із змінами, внесеними згідно з

 наказом Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 427)

оригінал довідки за формою № 4-ОПП;

копію розпорядчого документа про утворення ліквідаційної комісії.

(пункт 8.1 доповнено підпунктом 8.1.2 згідно з наказом Державної

 податкової адміністрації України від 05.07.2000 р. № 361,

 у зв'язку з цим підпункт 8.1.2 вважати підпунктом 8.1.3)

8.1.3. У разі припинення юридичної особи внаслідок її ліквідації для проведення ліквідаційної процедури використовується один банківський рахунок юридичної особи, що ліквідується, визначений комісією з припинення (ліквідатором, ліквідаційною комісією тощо). З метою забезпечення закриття інших рахунків юридичних осіб, що ліквідуються, орган державної податкової служби на звернення комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо) надає перелік рахунків у фінансових установах відповідної юридичної особи та/або її відокремлених підрозділів, які на момент звернення взяті на облік органами державної податкової служби та щодо яких не надходили повідомлення про їх закриття.

З метою забезпечення виконання ліквідатором частини сьомої статті 30 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" за наявності в органі державної податкової служби достатніх для поштового відправлення даних стосовно ліквідатора, інформація про рахунки банкрута надсилається ліквідатору без його звернення у 10-денний строк від дня отримання відомостей чи документів про визнання платника банкрутом.

(підпункт 8.1.3 у редакції наказу Державної

 податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428)

8.1.4. У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії в банку та призначення ліквідатора, ліквідатор протягом трьох днів від дня прийняття такого рішення зобов'язаний подати до кожного з органів державної податкової служби, у яких перебувають на обліку банк, його філії та інші відокремлені підрозділи, такі документи:

заяву про припинення платника податків за ф. № 8-ОПП;

оригінал довідки за ф. № 4-ОПП;

засвідчену копію постанови Правління Національного банку України про відкликання в банку банківської ліцензії та призначення ліквідатора банку.

У разі надходження таких документів органом державної податкової служби проводяться передбачені цим Порядком процедури, пов'язані з припиненням платника податків, а також згідно з законодавством проводиться узгодження сум податкового боргу, які існували на дату відкликання банківської ліцензії, та скасування арештів, накладених на активи банку.

(пункт 8.1 доповнено підпунктом 8.1.4 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

8.2. У зв'язку з проведенням реорганізації чи ліквідації юридичної особи органом державної податкової служби приймається рішення про проведення позапланової виїзної перевірки платника податків, який перебуває на обліку в такому органі, у разі одержання хоча б одного з таких документів (відомостей):

заяви за формою № 8-ОПП (додаток 8) від платника податків;

відомостей державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу про реорганізацію чи ліквідацію юридичної особи;

відомостей з Єдиного державного реєстру чи ЄДРПОУ, повідомлення органу державної реєстрації про закриття відокремленого підрозділу;

судових рішень або відомостей з Єдиного державного реєстру, іншої інформації щодо прийняття судом рішень про порушення провадження у справі про банкрутство чи визнання банкрутом платника податків, порушення справи або прийняття рішення судом про припинення юридичної особи, визнання недійсною державної реєстрації чи установчих документів платника податків, зміну мети установи, реорганізацію платника податків.

Призначається перевірка, яку відповідні підрозділи розпочинають протягом місяця після одержання того документа, що надійшов до органу державної податкової служби першим.

При отриманні першого з документів про припинення платників податків робиться запис у журналі за формою № 6-ОПП (додаток 6).

8.2.1. У разі прийняття рішення про припинення юридичної особи призначається та одночасно проводиться перевірка юридичної особи та її не знятих з обліку відокремлених підрозділів. У разі прийняття рішення про закриття відокремленого підрозділу призначається і проводиться перевірка підрозділу, який закривається, та може бути призначена перевірка юридичної особи в установленому законодавством порядку. Якщо у таких випадках юридична особа та її відокремлений підрозділ (відокремлені підрозділи) перебувають на обліку в різних органах державної податкової служби, організацію взаємодії відповідних органів щодо проведення перевірки здійснює той орган державної податкової служби, у якому перебуває на обліку юридична особа.

До участі у перевірці платника податків, що ліквідується або реорганізовується, залучаються також органи державної податкової служби, у яких платник перебуває на обліку як платник окремих податків. У цьому випадку організацію взаємодії відповідних органів щодо проведення перевірки здійснює орган державної податкової служби за місцем обліку платника податків.

8.2.2. За рішенням керівника органу державної податкової служби перевірка не проводиться, якщо за відсутності податкового боргу платник податків не подає податкових декларацій (розрахунків, звітів) протягом 1095 календарних днів, що передують даті одержання органом державної податкової служби документів (відомостей), зазначених у цьому пункті, та стосовно нього використана інформація від фінансових установ, митних органів та інших контролюючих органів, яка підтверджує відсутність здійснення господарської діяльності з моменту подання останньої звітності, та платник податків не знаходиться за зареєстрованим місцезнаходженням (місцем проживання) і неможливість встановлення фактичного місцезнаходження платника податків підтверджена підрозділами податкової міліції. Таке рішення приймається керівником органу державної податкової служби на підставі відповідної доповідної записки. Доповідна записка з резолюцією керівника передається до підрозділу реєстрації та обліку платників податків і зберігається в реєстраційній частині облікової справи платника податків.

(пункт 8.2 із змінами, внесеними згідно з наказами

 Державної податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 від 05.09.2001 р. № 347,

 від 24.11.2004 р. № 669,

 у редакції наказу Державної податкової

 адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428)

8.3. У разі отримання органом державної податкової служби документів (відомостей), визначених пунктом 8.2 цього Порядку, підрозділи з обліку платників податків протягом двох робочих днів після їх отримання формують по кожному платнику податків обхідний лист та інформують про це відповідні структурні підрозділи такого органу державної податкової служби та органи державної податкової служби, у яких платник перебуває на обліку як платник окремих податків або в яких перебувають на обліку його відокремлені підрозділи. Відповідно до своїх повноважень такі підрозділи (органи) проводять відповідні заходи у зв'язку з припиненням платника податків. За результатами таких заходів після проведення документальної перевірки та спливу законодавчо встановлених строків сплати узгоджених податкових зобов'язань такого платника податків відповідальні працівники таких підрозділів (органів) підписують обхідний лист або готують відповідний висновок. Органи державної податкової служби, у яких платник податків зарахований до категорії платників окремих податків та в яких перебувають на обліку відокремлені підрозділи платника податків, за результатами відповідних заходів у зв'язку з припиненням платника податків надсилають відповідний висновок до органу державної податкової служби за місцем обліку платника податків. Висновки та підписаний всіма структурними підрозділами органу державної податкової служби обхідний лист зберігаються у реєстраційній частині облікової справи платника податків. Обхідний лист не підлягає видачі платникам податків.

(пункт 8.3 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

8.3.1. Якщо платником податків подавалась заява за формою № 8-ОПП, то після проведеної перевірки платника податків та його відокремлених підрозділів та спливу законодавчо встановлених строків сплати узгоджених податкових зобов'язань такого платника податків та його відокремлених підрозділів у разі встановлення факту відсутності заборгованості платника податків та його відокремлених підрозділів перед Державним бюджетом України та місцевими бюджетами з податків, зборів (обов'язкових платежів), які контролюються органами державної податкової служби, підрозділ обліку та звітності органу державної податкової служби складає довідку про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежах) за формою № 22-ОПП (додаток 16) та передає її до підрозділу обліку платників податків для направлення відповідальній особі платника податків за умови виконання таких вимог: