(розділ 1 доповнено пунктом 1.14 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.11.2004 р. № 669)

1.15. Централізовані бухгалтерії - це централізовані бухгалтерії, створені при місцевих державних адміністраціях, міністерствах та республіканських комітетах Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, в інших установах, організаціях та закладах бюджетної сфери.

(розділ 1 доповнено пунктом 1.15 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428)

2. Загальні положення

2.1. Облік платників податків є однією з основних функцій органів державної податкової служби, яка створює передумови для здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів.

2.2. Дія цього Порядку поширюється на таких платників податків:

(абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 25.04.2006 р. № 216)

2.2.1. З числа резидентів:

юридичні особи незалежно від форм власності, а саме:

підприємства, установи та організації (в тому числі неприбуткові установи й організації), які здійснюють діяльність як на території України, так і за її межами або мають об'єкти оподаткування;

філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи платника податків (далі - відокремлені підрозділи);

(абзац четвертий підпункту 2.2.1 пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними

 згідно з наказом Державної податкової адміністрації України від 08.08.2005 р. № 317)

абзац п'ятий підпункту 2.2.1 пункту 2.2 розділу 2 вилучено

(абзац четвертий підпункту 2.2.1 замінено абзацами

 четвертим та п'ятим згідно з наказом Державної

 податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 абзац п'ятий вилучено згідно з наказом Державної

податкової адміністрації України від 08.08.2005 р. № 317,

 у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятим)

фізичні особи (в тому числі підприємці), які мають об'єкти оподаткування.

2.2.2. З числа нерезидентів та їх відокремлених підрозділів в Україні:

(абзац перший підпункту 2.2.2 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з

 наказом Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

фізичні чи юридичні особи у будь-якій організаційно-правовій формі, які отримують доходи із джерелом їх походження з України чи мають об'єкти оподаткування в Україні, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичний статус або імунітет згідно з міжнародними договорами України або законодавством;

постійні представництва нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється господарська діяльність нерезидента на території України і які відповідно до чинного законодавства України сплачують відповідні податки і збори (обов'язкові платежі);

інші відокремлені підрозділи нерезидентів в Україні, які не здійснюють господарської діяльності в Україні та не підпадають під визначення постійних представництв нерезидентів, але які відповідно до законодавства України зобов'язані сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі).

(підпункт 2.2.2 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 25.04.2006 р. № 216)

2.3. Цим Порядком визначаються такі питання:

2.3.1. Ведення журналів обліку платників податків - юридичних осіб та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб.

(підпункт 2.3.1 пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 03.04.2002 р. № 149)

2.3.2. Ведення журналів обліку платників податків - фізичних осіб та Реєстру фізичних осіб.

(підпункт 2.3.2 пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 03.04.2002 р. № 149)

2.3.3. Встановлення єдиної форми документів з питань обліку платників податків; порядок ведення документації при взятті платників податків на облік в органах державної податкової служби, занесення інформації щодо них до відповідних реєстрів.

2.3.4. Порядок підготовки матеріалів для передачі підрозділам податкової міліції для встановлення місцезнаходження платників податків.

3. Організація обліку платників податків у органах державної податкової служби

3.1. Робота з обліку платників податків у органах державної податкової служби здійснюється працівниками підрозділів обліку платників податків відповідно до структури, яка затверджується Державною податковою адміністрацією України.

3.2. Узяття на облік платників податків органами державної податкової служби здійснюється за принципом організаційної єдності реєстраційних процедур, що провадяться державними реєстраторами, та процедур узяття на облік платників податків, що забезпечуються органами державної податкової служби. Процедури та умови обміну відомостями (повідомленнями) про здійснення дій з державної реєстрації та взяття на облік (зняття з обліку) юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців визначені Порядком взаємодії суб'єктів інформаційного обміну щодо надання та використання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету статистики України від 07.12.2005 № 121/560/406, постановою правління Пенсійного фонду України від 07.12.2005 № 23-3, постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 07.12.2005 № 368 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.12.2005 за № 1523/11803.

(абзац перший пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 427)

а) підпункт "а" пункту 3.2 виключено 

(згідно з наказом Державної податкової

 адміністрації України від 24.07.2006 р. № 427)

б) підпункт "б" пункту 3.2 виключено 

(згідно з наказом Державної податкової

 адміністрації України від 24.07.2006 р. № 427)

(розділ 3 доповнено новим пунктом 3.2 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 08.08.2005 р. № 317,

 у зв'язку з цим пункти 3.2, 3.3 вважати відповідно пунктами 3.3, 3.4)

Органи державної податкової служби здійснюють контроль відомостей, які надійшли з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр), щодо коректності використання ідентифікаційного номера з ДРФО та вживають заходів для усунення помилок державними реєстраторами згідно з зазначеним Порядком, а також повідомляють платників податків про виявлені помилки в ідентифікаційних номерах з ДРФО та про необхідність подання уточнених відомостей до відповідних органів. Після уточнення даних орган державної податкової служби проводить коригування відомостей щодо ідентифікаційних номерів з ДРФО в Єдиному банку даних юридичних осіб або Реєстрі фізичних осіб.

(пункт 3.2 доповнено абзацом згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

3.3. Для забезпечення повноти обліку платників податків органи державної податкової служби станом на 1-ше число кожного місяця проводять звірку районного рівня Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб, а також Реєстру фізичних осіб з даними інформаційної бази Єдиного державного реєстру.

(пункт 3.3. із змінами, внесеними згідно з наказами Державної

 податкової адміністрації України від 03.04.2002 р. № 149,

 від 24.07.2006 р. № 427)

3.4. Крім того, органи державної податкової служби координують свою діяльність з питань обліку платників податків з фінансовими органами, органами Державного казначейства України, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митною та контрольно-ревізійною службами, іншими органами, що здійснюють контроль, установами банків, а також із податковими службами інших держав згідно зі статтею 4 Закону України "Про державну податкову службу в Україні".

3.5. Місцем обліку платників податків є відповідний орган державної податкової служби за зареєстрованим місцезнаходженням юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) чи зареєстрованим місцем проживання (здійснення діяльності) самозайнятої особи, якщо інше не передбачене цим Порядком.

3.5.1. У разі, якщо платник податків здійснює господарську діяльність через виробничі та функціональні структурні підрозділи, які знаходяться на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж місцезнаходження платника податків, Державна податкова адміністрація України відповідно до інформації за отриманими ліцензіями (торговими патентами, дозволами) може прийняти рішення щодо ведення обліку такого платника податків за місцем знаходження таких структурних підрозділів.

Таке рішення приймається Державною податковою адміністрацією України за поданням органу державної податкової служби за зареєстрованим місцезнаходженням платника податку чи місцезнаходженням зазначених структурних підрозділів.

Про прийняте рішення направляється повідомлення платнику податків згідно із пунктом 8.11 цього Порядку за зареєстрованим місцезнаходженням.

3.5.2. У разі ліквідації чи реорганізації органу державної податкової служби, адміністративно-територіальної реформи, зміни меж адміністративних одиниць (районів, міст) чи інших, незалежних від платника податків об'єктивних причин, унаслідок яких змінюється орган державної податкової служби, що відповідає місцю обліку платника податків, здійснюється зняття з обліку платника податку в одному органі державної податкової служби та взяття на облік у іншому відповідному органі державної податкової служби. У таких випадках перелік платників податків, стосовно яких змінюється місце обліку, затверджується відповідною державною податковою адміністрацією в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Документи, видані платнику податків ліквідованим чи реорганізованим органом державної податкової служби, залишаються чинними до моменту виникнення змін у даних платника податку, що вказуються у таких документах, якщо інше не передбачене нормативно-правовими актами, що регулюють порядок видачі таких документів.

(розділ 3 доповнено пунктом 3.5 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 427)

3.6. Фінансові установи відкривають рахунки платникам податків і зборів (обов'язкових платежів) лише за умови пред'явлення ними документа, що підтверджує взяття їх на облік в органі державної податкової служби.

Фінансові установи зобов'язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків і зборів (обов'язкових платежів) - юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до органу державної податкової служби, в якому обліковується платник податків, у триденний строк з дня відкриття/закриття рахунків (включаючи день відкриття/закриття).

(розділ 3 доповнено пунктом 3.6 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 427)

3.7. Журнали, передбачені цим Порядком, можуть вестись у паперовому або електронному вигляді.

Сторінки в журналах повинні мати наскрізну нумерацію, номери сторінок проставляються посередині верхнього поля аркуша.

Якщо журнал ведеться в паперовому вигляді, він має бути прошнурованим та скріпленим печаткою органу державної податкової служби.

Електронний журнал може вестись виключно засобами програмного забезпечення, встановленого Державною податковою адміністрацією України, з обов'язковим друкуванням та збереженням друкованих копій журналу в кінці кожного робочого дня, протягом якого вносились нові записи до журналу. Кожна його копія за день засвідчується підписом начальника підрозділу з обліку платників податків та відповідною печаткою. Якщо заповнення окремих полів існуючих записів електронного журналу проводиться не одночасно з формуванням такого запису, до паперової копії журналу відповідні записи вносяться вручну.

(розділ 3 доповнено пунктом 3.7 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 427)

4. Порядок взяття на облік платників податків - юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 08.08.2005 р. № 317)

4.1. Узяття на облік як платників податків - юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб здійснюється за їх місцезнаходженням відповідними органами державної податкової служби після внесення відомостей про них до Єдиного державного реєстру або, у випадках, передбачених законодавством, після присвоєння ідентифікаційних кодів за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ).

Військові частини в десятиденний строк з моменту одержання свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта господарської діяльності інформують про це органи державної податкової служби за місцем своєї дислокації.

(пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної

 податкової адміністрації України від 05.07.2000 р. № 361,

 у редакції наказу Державної податкової адміністрації України

 від 08.08.2005 р. № 317)

4.2. Неприбуткові організації, які повністю фінансуються з бюджету, обслуговуються централізованими бухгалтеріями в частині розрахунків оплати праці працівників та перерахування до бюджету податків, зборів, інших обов'язкових платежів і не мають власних поточних рахунків у фінансових установах, можуть не обліковуватись в органах державної податкової служби. Установа або організація, яка обслуговується централізованою бухгалтерією, надає до органу державної податкової служби підтвердження від централізованої бухгалтерії факту її обслуговування.

(абзац перший пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом

  Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428)