5. ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО ПОСТАЧАЄТЬСЯ ВИРОБНИКОМ

5.1.

Документація, що включається до паспорта крана:сертифікат відповідності (для кранів, що є у переліку продукції, яка підлягає обов’язковій сертифікації);

схема встановлення противаги із зазначенням допуску маси, креслення противаги.


5.2.

Документація, що додається до паспорта крана:

паспорт шасі автомобіля;

паспорт двигуна внутрішнього згоряння;

паспорти (інструкції) приладів і пристроїв безпеки;

настанова з експлуатації крана;

інструкція з монтажу, пуску, регулювання та обкатки;

альбом креслень деталей, що швидко зношуються:

відомості на запчастини, інструменти та пристрої;

електромонтажні креслення (у разі потреби);

інші документи (у разі потреби).


Відомості про місцезнаходження крана (5 сторінок)


Найменування підприємства (організації), що експлуатує кран, або прізвище та ініціали приватної особи

Місцезнаходження крана (адреса підприємства або приватної особи)

Дата встановлення
Відомості про призначення працівників, відповідальних за утримання крана в справному стані (5 сторінок)


Номер і дата наказу про призначення або договору зі спеціалізованою організацією

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Номер посвідчення, термін його д

Підпис


Відомості про ремонт металоконструкцій і заміну механізмів, канатів, вантажозахоплювального органа, приладів і пристроїв безпеки, а також про проведену реконструкцію (5 сторінок)Дата

Відомості про характер ремонту і заміну елементів крана, проведену реконструкцію

Відомості про приймання крана з ремонту або після реконструкції (дата і номер документа)

Підпис працівника, відповідального за утримання крана в справному стані

Примітка. Документи, що підтверджують якість нововстановлених механізмів, канатів та інших елементів, а також використаних під час ремонту матеріалів (металопрокату, електродів, зварювального дроту тощо) і висновок про якість зварювання мають зберігатися разом з паспортом.Запис результатів технічного огляду (не менше 32 сторінок)Дата огляду

Результата огляду

Термін наступного огляду (часткового і повного)Примітка. У цей розділ заносяться результати експертного обстеження крана.


РЕЄСТРАЦІЯ
(окрема сторінка)


Кран зареєстрований за №


(найменування територіального органу спеціально уповноваженогоцентрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці, що проводить реєстрацію)

У паспорті пронумеровано


сторінок і прошнуровано всього


аркушів,

у тому числі креслень на


аркушах.
М. П.
(підпис, посада)
(дата)


(прізвище, ініціали особи, що реєструє)

Начальник управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду


В. І. Іванченко


Додаток 6
до пункту 5.1.10 Правил будови
і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів

ЗРАЗОК


Паспорт баштового крана

(обкладинка паспорта)(найменування крана)(індекс крана)ПАСПОРТ

(позначення паспорта)Титульний аркушКран підлягає реєстрації в територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці до введення в експлуатацію (напис робиться тільки для кранів, що підлягають реєстрації).

(код ДКПП крана)

(код УКТЗЕД)


(місце товарного знака (емблеми) виробника).

(найменування виробника)(найменування, тип крана)(індекс крана)П А С П О Р Т


(позначення паспорта)(реєстраційний номер)


У разі передачі крана іншому суб’єкту господарювання разом з краном має бути переданий цей паспорт.


Зворотний бік титульного аркуша


УВАГА!


1. Паспорт має постійно перебувати у суб’єкта господарювання, який експлуатує кран.

2. Уведення крана в експлуатацію здійснюється в порядку, установленому Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.

3. Під час складання крана (побудованого на модульному принципі) у виконанні, що передбачається паспортом крана, але відрізняється від наданого виробником і зазначеного в розділі “Загальні відомості” паспорта, суб’єкт господарювання заносить нове виконання у розділ “Запис результатів технічного огляду” в графу “Результат огляду” (до пуску в роботу крана після чергового монтажу).

4. Відомості про сертифікацію ,(номер сертифіката відповідності,


термін його дії, найменування органу сертифікації, що видав сертифікат, позначення НД, на відповідність яким проводилася сертифікація)

5. 


(інші відомості, на які необхідно звернути увагу суб’єкта господарювання)Стор. 1


(місце для креслення загального вигляду крана в робочому стані із
зазначенням основних розмірів*17,
вантажних та висотних характеристик).

Стор. 2

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1.

Виробник та його місцезнаходження
1.2.

Тип крана

1.3.

Індекс крана


Позначення виконання (у разі потреби)1.4.

Заводський номер

1.5.

Рік виготовлення

1.6.

Призначення крана

1.7.

Група класифікації (режиму робота):


крана
;


механізмів:


вантажної лебідки
;


стрілової лебідки
;


візкової лебідки
;


пересування крана
;


повертання

1.8.

Тип приводу(електричний тощо)


1.9.

Навколишнє середовище, у якому може працювати кран:робочого стану


;неробочого стану


;сейсмічність, бали
;відносна вологість повітря, %;вибухонебезпечність;пожежонебезпечність;інші характеристики середовища у разі потреби(засоленість тощо)


1.10.

Допустима швидкість вітру, м/с:

для робочого стану(з двохвилинним усередненням), на висоті встановлення
анемометра
;для неробочого стану крана на висоті 10 м


;Для кранів, побудованих на модульному принципі, дані щодо конкретних виконань наведено в таблиці
Виконання крана

Допустима швидкість вітру, м/с

Вітровий район

1.11.

Допустимий ухил кранової колії, % (град.):
для прямолінійної колії:


під час укладання
;під час експлуатації
;для криволінійної колії:


під час укладанняпід час експлуатаціїдля стоянкового майданчика (під час укладання та експлуатації)
1.12.

Обмеження одночасного виконання робочих операцій крана:
у разі роботи на прямолінійній колії

у разі роботи на криволінійній колії
1.13.

Рід електричного струму, частота, напруга і кількість фаз:Коло

Рід струму

Частота, Гц

Напруга, В

Кількість фазсиловекеруванняробочого освітленняремонтного освітлення


1.14.

Основні нормативні документи, відповідно до яких виготовлений кран
(позначення та найменування)