зблоковані з пусковим ключем на щиті керування вагоноперекидачем.

6.2.21. Вагоноперекидачі повинні мати систему пилопригнічування, яку необхідно вмикати під час розвантажування вагонів з вугіллям.

6.2.22. Вмикати вібратори під час перекидання вагоноперекидача без ваго­на заборонено.

6.2.23. На вагоноперекидачі дозволяється розвантажувати тільки справні вагони і лише після перевірки правильності установлення їх на платформі і за відсутності працівників в роторі, на ґратах, в бункерах і на платформі вагоно­перекидача.

6.2.24. Огляд, ремонт і змащування вагоноперекидачів та інших механізмів слід проводити тільки після зупинення обладнання і розбирання електричної схеми електродвигуна.

6.2.25. Про подавання під розвантажування та прибирання поїздів, вишто­вхування з вагоноперекидача окремих вагонів і про підхід локомотива до при­ймально-розвантажувальних пристроїв слід сповіщати працівників за допомо­гою звукової сигналізації або гучномовців. Сигнал слід подавати протягом три­валого часу - до повного зупинення поїзда або вагона.

6.2.26. Для запобігання помилковому увімкненню вагоноперекидача під час очищення в ньому вагонів, коли працівники заходять у повернутий на 90° вагон, електричне коло керування вагоноперекидачем повинно бути розірвано за допомогою вимикача, установленого на робочому місці помічника машиніс­та вагоноперекидача. На вимикачі і ключах дистанційного керування слід ви­вішувати застережні знаки безпеки "Не вмикати! Працюють люди".

6.2.27. Очищати вагон у вагоноперекидачі дозволяється тільки після мон­тажу страхувального каната або установлення тимчасових огороджень, що від­повідають вимогам пункту 4.2.4 цих Правил.

Торцеві двері вагонів повинні бути зачинені і надійно закріплені. У разі використання страхувального каната як засобу захисту слід обов'язково засто­совувати запобіжний пояс.

Входити у вагон, розміщений у роторному вагоноперекидачі, слід через місток.

6.2.28. Під час введення в дію вагоноперекидача, а також виштовхування з нього розвантаженого вагона помічник машиніста вагоноперекидача повинен подавати застережний сигнал.

6.2.29. У разі виходу з ладу вагоноштовхача вагони на вагоноперекидач дозволяється подавати локомотивом - за умови, що тролейні проводи вагоно­перекидача вимкнено з пульта керування машиніста вагоноперекидача.

Заїзд локомотива у тепляк, що розміщений перед вагоноперекидачем і пе­ребуває у робочому режимі, заборонено.

6.2.30. Перед виїздом розвантажених вагонів працівників необхідно вивес-

ти на безпечну відстань, а предмети, що заважають руху, - прибрати.

Під час під'їзду локомотива до вагонів та відправлення їх слід подавати за­стережний сигнал.

6.2.31. Технічне обслуговування усіх вагонів після закінчення розвантажу­вання їх вагоноперекидачем слід виконувати з дозволу диспетчера на спеціаль­но обладнаних коліях.

6.2.32. У разі необхідності технічного обслуговування вагонів на коліях збирання порожняка за вагоноперекидачем слід дотримуватись таких вимог:

- робочу зону слід постійно тримати у чистоті і очищати від палива, сміт­тя та розлитого мастила;

- під колеса вагонів слід підкладати гальмові башмаки - для запобігання самочинному їх переміщуванню;

- під час проведення ремонту автоматичного зчеплення вагонів, розміще­них у поїздах і окремих групах, вагони слід розсовувати на відстань не менше 5 м - з обов'язковим підкладанням гальмових башмаків під розчеплені вагони з боку проміжку.

6.2.33. Під час руху вагона і проведення маневрових робіт усувати неспра­вності та заливати мастило в букси заборонено.

6.2.34. Якщо вагони подаються вагоноштовхачем, то заходити в них для відбирання проб палива необхідно через відкидний місток спеціальної вежі або будови, які споруджують між коліями насуву вагоноперекидача. Місток необ­хідно блокувати за допомогою електросхеми з вагоноперекидачем таким чи­ном, щоб у разі опускання його на вагон рух вагоноштовхача став неможливим.

У разі подавання вагонів локомотивом заходити у вагон для ручного від­бирання проб палива дозволяється тільки після відчеплення і відведення локо­мотива на відстань не менше 5 м і закріплення вагонів. У цьому разі дозволя­ється підніматись у вагон для відбирання проб палива по його скобах або по приставній драбині.


6.3. Обслуговування складів твердого палива


6.3.1. Розміри вічок ґрат, що перекривають приймальні бункери вугільних складів, повинні бути не більше 400x400 мм, якщо вугілля подрібнюють на них бульдозерами, і розміром 240x240 мм, якщо вугілля подрібнюють вручну.

6.3.2. Штабелі палива слід розміщувати таким чином, щоб їхня підошва була не ближче 2,5 м від крайніх до штабелів рейок залізничної колії і 1,5 м від бровки автодороги.

Максимальна висота штабеля у разі обслуговування його краном-перевантажувачем повинна бути такою, щоб відстань між поверхнею штабеля і низом грейфера, піднятого у крайнє верхнє положення, була не менше 0,5 м.

6.3.3. Під час роботи скреперної лебідки необхідно забезпечити видимість

усієї робочої зони скреперного ковша.

Обмежувачі ходу скреперного ковша і покажчики його положення необ­хідно перевіряти щомісяця.

Для періодичного огляду блоків скреперних установок до них слід забез­печити вільний і зручний доступ.

6.3.4. Штабелювати і особливо відвантажувати паливо із штабеля слід без утворення крутих схилів, — щоб уникнути обвалювання або сповзання палива. У разі короткочасного утворення крутих схилів наближатись до них як через верх штабеля, так і низом заборонено.

Круті схили слід обвалювати бульдозерами або грейферними кранами.

Біля крутих схилів штабеля слід установлювати застережні знаки безпеки.

6.3.5. Ходити по схилах і по верхній частині штабеля дозволяється тільки по трапах, що відповідають вимогам пункту 4.5.8 цих Правил; не дозволяється ходити у місцях розташування штабеля, де є підозра на осередки горіння, і по свіжонасипаному вугіллю.

6.3.6. Запускати двигун бульдозера, трактора слід з кабіни машини. Дозво­ляється запускати двигун поза кабіною бульдозера, трактора тільки за наявності пристрою, що унеможливлює його рух.

6.3.7. Скрепери, бульдозери, пересувні крани, що перебувають на утрамбо­ваному штабелі палива, не повинні наближатись до верхньої бровки штабеля ближче ніж на 1 м, а на неутрамбованому - ближче ніж на 1,5 м (відстань від краю бровки до гусениці).

У випадку утворення біля штабеля під час його розбирання вертикальної стінки заввишки понад 3 м мінімальна відстань від його кромки до гусениць механізмів повинна бути не менше 4 м.

6.3.8. Під час формування штабеля або подавання вугілля до приймальних підземних складських бункерів заносити відвал за бровку насипу заборонено, -щоб уникнути сповзання і перекидання машини.

6.3.9. Пересування і робота бульдозерів і скреперів на схилах штабеля до­зволяється тільки тоді, коли кути підйомів і спусків не перевищують зазначені у заводській технічній документації на ці машини.

6.3.10. У разі виявлення під час роботи перешкод, небезпечних для стійко­сті бульдозера, бульдозер необхідно зупинити, оглянути і оцінити перешкоду -щоб вибрати правильний спосіб продовження роботи.

Під час розвантажування, транспортування, планування штабелів палива двома і більше самохідними або причіпними машинами (скреперами, бульдозе­рами, котками та ін.), що рухаються одна за одною, відстань між ними повинна бути не менше 5 м.

6.3.11. Розвертати бульдозер із завантаженим або заглибленим відвалом заборонено.

6.3.12. Під час роботи на тракторі (бульдозері) заборонено:

- виходити з машини під час її руху;

- виходити на свіжонасипане паливо у місці розташування приймальних підземних бункерів;

- залишати машину на схилі з увімкненим двигуном;

- заправляти і ремонтувати машину на штабелі;

- користуватись вогнем на штабелі;

- оглядати відвал бульдозера у піднятому положенні;

- працювати під отвором виходу палива працюючого конвеєра.

6.3.13. Під час укочування схилів штабеля котком стояти внизу біля місця, що укочують, заборонено.

6.3.14. Коток для укочування схилів слід спускати на натягненому тросі.

6.3.15. Під час подавання палива із складу через приймальні підземні бун­кери бульдозери і самохідні скрепери не повинні бути біля ґрат на свіжонаси-паному паливі;   якщо висота свіжонасипаного палива становить 2 м і більше, а також під час роботи живильників - унаслідок можливих миттєвих обвалів палива.

6.3.16. Після закінчення подавання бульдозером палива із складу у при­ймальні бункери заборонено:

- залишати бункери, заповнені вологим вугіллям. Після закінчення роботи бункери необхідно випорожнювати і перекривати щитами або заповнювати су­хим вугіллям;

- залишати навкруги бункерів вертикальні стінки, що утворились під час подавання вугілля.

6.3.17. Після засипання приймальних підземних складських бункерів ву­гіллям місця розташування їх необхідно позначити чітко видимим покажчиком (рейкою з прапорцем тощо).

6.3.18. Перед початком подавання вугілля із складу через приймальні бун­кери необхідно перевірити відсутність утворення склепіння і вжити заходів що­до його ліквідації.

6.3.19. Не дозволяється під час подавання палива із складу бульдозерами викопувати траншеї завглибшки більше 1,5 м.

Під час роботи у паливному складі слід забезпечувати достатню видимість дороги, по якій пересуваються машини, а також фронту робіт і прилеглих до нього ділянок.

6.3.20. Під час пересування бульдозера і скреперів відвали і ковші слід підняти у транспортне положення.

6.3.21. У паливних складах заборонено розводити відкритий вогонь, звіль­няти від шлаку топки паровозів, а також залишати без нагляду механізми з пра­цюючими двигунами, - щоб уникнути загорання палива.

6.3.22. Під час усіх перерв у роботі для огляду і ремонту механізмів і при­строїв перевантажувача або крана необхідно вимкнути головні тролейні прово­ди і рубильники мостового перевантажувача або рубильники крана та інших механізмів, а рукоятки і маховички пускових апаратів установити у нульове по­ложення.

Виходити з кабіни перевантажувача, роторно-навантажувальної машини або крана, не знявши напругу, а також під час грози заборонено.

6.4. Обслуговування паливоподачі

6.4.1. Під час обслуговування паливоподачі слід дотримуватись вимог "Правил взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива", затверджених Міненерго СРСР 14.08.89, Мінважмаш СРСР 21.08.89.

6.4.2. В галереях та естакадах стрічкових конвеєрів, вузлах пересипання основного тракту та тракту подавання палива зі складу, в дробильному корпусі та в підземній частині розвантажувальних пристроїв у холодну пору року тем­пература повітря повинна бути не менше плюс 10 °С, а у надземній частині роз­вантажувальних пристроїв (за винятком будівлі вагоноперекидача та інших при­строїв з неперервним рухом вагонів) - не менше плюс 5 °С.

6.4.3. Ґрати, що перекривають отвори бункерів сирого вугілля котлоагрега­тів, повинні мати розмір вічок 240x240 мм. Якщо ці ґрати є одночасно і ходо­вими доріжками, то розмір вічок повинен бути не більше 100x100 мм.

В отворах, що відгороджені коробами, ґрати не встановлюються.

6.4.4. Для обслуговування конвеєрів слід передбачити проходи вздовж і між паралельно установленими конвеєрами, а також перехідні містки через них, що відповідають вимогам ГОСТ 12.2.022.

6.4.5. Рухомі частини конвеєрів, до яких можливий доступ обслуговуваль-них працівників, повинні бути обгороджені відповідно до вимог ГОСТ 12.2.022 і ГОСТ 12.2.062.

6.4.6. Механізми паливоподачі необхідно зблокувати таким чином, щоб зупинення одного з них приводило до зупинення усіх механізмів, що передують йому (крім дробарок).

Стрічкові конвеєри слід обладнати пристроями захисту від пробуксову­вання та переповнення пересипних протічок, сигналізацією сходження стрічок і пристроями аварійного зупинення з будь-якої точки по довжині стрічки.

6.4.7. Стрічкові конвеєри та їхні скидальні візки слід обладнати пристроя­ми для очищення стрічок.

Видалення зчищеного палива повинно бути механізовано.

На самохідних скидальних візках маховик їхнього гальма і кнопки керу­вання повинні бути винесені на один бік.

6.4.8. Механізми паливоподачі повинні бути ретельно ущільнені.

Аспіраційні та інші пристрої пилопригнічування повинні забезпечувати чистоту повітря у приміщеннях паливоподачі відповідно до санітарних норм.

Пускати і зупиняти системи знепилювання необхідно одночасно з пуском і зупиненням конвеєра.

6.4.9. Про кожний пуск механізмів паливоподачі слід повідомляти через гучномовець і подавати тривалий застережний сигнал, який повинно бути чути в усіх місцях тракту паливоподачі, де можуть перебувати працівники.

6.4.10. Не рідше одного разу на місяць шляхом проведення випробувань на працюючих конвеєрах необхідно перевіряти:

- тросові і кнопочні аварійні вимикачі;

- гальма усіх типів - шляхом зупинення всіх конвеєрів під навантаженням;

- пристрої для захисту протічок виходу палива від завалів;

- датчики реле сходу стрічки. Зазначені захисні пристрої необхідно перевіряти також під час приймання конвеєрів з ремонту.                                                    

6.4.11. Проштовхувати паливо, що застряло в паливній протічці, необхідно через шурувальні отвори з площадок - тільки після зупинення стрічкових кон­веєрів, розташованих над паливною протічкою та під нею. У цьому випадку не дозволяється стояти перед шурувальним отвором.

6.4.12. Очищати підвісні електромагнітні сепаратори вручну дозволяється тільки після зупинення конвеєра і зняттям сепаратора напруги. Цю роботу не­обхідно виконувати в рукавицях.

6.4.13. Ходити по естакадах, бункерних галереях, в розвантажувальних пристроях та приміщеннях, де установлені конвеєри, дозволяється працівникам, які обслуговують розміщене там обладнання або зайняті на розвантажуванні палива. Ходити дозволяється тільки по ходових доріжках.

6.4.14. Переходити через конвеєри слід тільки через перехідні містки.

Не дозволяється перелазити через працюючі конвеєру, передавати через них різні предмети, а також підлазити під них або проходити під ними у необ-городжених і не призначених для проходу місцях.