Додаток 16
до Порядку

Зразок


ЖУРНАЛ
обліку професійних захворювань (отруєнь)


Розпочато "___"________ 200___ р. Закінчено "___"_______ 200___ р.


№ з/п

Прізвище, ім′я та по батькові хворого

Стать

Вік (повних років)

Найменування підприємства

Найменування органу, до сфери управління якого належить підприємство

Найменування цеху, дільниці

Стаж роботи

Загальний

В умовах дії шкідливих виробничих факторів

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Найменування професії

Найменування шкідливих факторів (згідно з гігієнічною класифікацією), які сприяли виникненню професійного захворювання (отруєння)

Вид професійного захворювання (отруєння): гостре або хронічне

Діагноз

Захворювання встановлено

основний

супутній

Під час медогляду

Лікувально–профілактичним закладом

10

11

12

13

14

15

16


Назва спеціалізованого лікувально–профілактичного закладу, що встановив остаточний діагноз

Наслідки професійного захворювання

тимчасова втрата працездатності

тимчасове переведення на іншу роботу

спроможний працювати за своєю професією

стійка втрата працездатності

група інвалідності

смерть

17

18

19

20

21

22

23


Додаток 17
до Порядку

Зразок

ВІДОМОСТІ
щодо матеріальних втрат, викликаних аварією,
що сталася

200


р. о


год.


хв.

(найменування підприємства, органу, до сфери управління якого належить підприємство)


1. Категорія і характер аварії
2. Прямі втрати, пов'язані з ліквідацією аварії, всього (тис. гривень)


у тому числі:

на підприємстві, де сталася аварія


на інших підприємствах


від ураження населення, житлового фонду і майна громадян


від забруднення навколишнього природного середовища
3. Втрати, пов'язані з невиробленою продукцією, всього (тис. гривень)


у тому числі:

у тому числі на підприємстві, де сталася аварія


на інших підприємствах
Роботодавець(підпис)


(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер(підпис)


(ініціали та прізвище)

Дата складання


200


р.МП
Додаток 18
до Порядку

Зразок


ЖУРНАЛ
реєстрації аварій


на

(найменування підприємства)N

п/п

Дата і час настання аварії

Категорія і характер аварії

Причини і стислий опис обставин аварії

Економічні втрати від аварії

(тис. гривень)

Тривалість простою об′єкта від початку аварії до введення в експлуатацію, годин (діб)

Заходи, запропоновані комісією з розслідування причин аварії

Відмітка про виконання заходів

1

2

3

4

5

6

7

8