Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість


(П.І.Б.) (підпис) (дата)


5. Інформація про зняття з реєстрації


------------------------------------------------------------------

| -------------------------------------------------------------- |

| |Прізвище, ім'я та по батькові посадової особи ДПІ (ДПА), | |

| |відповідальної за прийняття рішення про зняття платника | |

| |з реєстрації | |

| |------------------------------------------------------------| |

| | | |

| |------------------------------------------------------------| |

| |Підпис Дата | |

| -------------------------------------------------------------- |

| -------------------------------------------------------------- |

| |Прізвище, ім'я та по батькові посадової особи ДПІ (ДПА), | |

| |відповідальної за внесення даних до електронної бази | |

| |------------------------------------------------------------| |

| | | |

| |------------------------------------------------------------| |

| |Підпис Дата | |

| -------------------------------------------------------------- |

------------------------------------------------------------------


{ Положення доповнено Додатком 9 згідно з Наказом Державної

податкової адміністрації № 707 ( z1621-04 ) від 15.12.2004; із

змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової

адміністрації № 216 ( z0565-06 ) від 25.04.2006 }


Додаток 10

до Положення про реєстрацію

платників податку на додану

вартість


Форма № 2-РК


ЗАЯВА

про засвідчення копій свідоцтва

про реєстрацію платника податку на додану вартість


1. Найменування податкового органу, до якого подається заява


------------------------------------------------------------------

| ------------------------------------------------------------ |

| | | |

| |----------------------------------------------------------| |

| | | |

| ------------------------------------------------------------ |

------------------------------------------------------------------


2. Інформація про реєстрацію платником податку на додану

вартість


------------------------------------------------------------------

| Індивідуальний податковий Код ЄДРПОУ (для |

| номер платника юридичних осіб, філій) |

| ------------------------- ----------------- |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ------------------------- ----------------- |

| |

| Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника |

| ------------------------------------------------------------ |

| | | |

| |----------------------------------------------------------| |

| | | |

| ------------------------------------------------------------ |

| Свідоцтво про реєстрацію Дата реєстрації платником податку |

| ------------------- |

| | | | | | | | | | | "___"_________________ _____ року |

| ------------------- |

| |

| Дата видачі Свідоцтва "___"_________________ _____ року |

------------------------------------------------------------------


3. Прошу засвідчити копії Свідоцтва у кількості _____ шт. для

розміщення їх в доступних для огляду місцях.

Перелік приміщень (об'єктів, підрозділів, відділень, цехів

тощо) та відокремлених підрозділів, де будуть розміщені засвідчені

копії Свідоцтва, додається на _____ арк.


4. Засвідчені копії Свідоцтва зобов'язуюсь повернути до

податкового органу у разі відсутності потреби у їх використанні

або при поверненні Свідоцтва у випадках, передбачених Законом та

Положенням.


5. До заяви додаються


------------------------------------------------------------------

| Свідоцтво про реєстрацію Копії Свідоцтва про реєстрацію в |

| кількості |

| ------------------- ------- |

| | | | | | | | | | | | | | | |

| ------------------- ------- |

------------------------------------------------------------------


_______________________________ ________________ _________________

(П.І.Б.) (підпис) (дата)


М.П.


Розписка про отримання засвідчених копій


Засвідчені копії в кількості _______________________________ штук

(указати кількість словами)


"____"_______________ ______ року


одержав(-ла) _____________________________ ______________________

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)


Додаток

до заяви за ф. № 2-РК


ПЕРЕЛІК

приміщень та відокремлених підрозділів


_________________________________________________________________

(найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника)


------------------------------------

Ідентифікаційний код (номер) платника | || || || || || || || || || || || |

------------------------------------

індивідуальний податковий номер/код ЄДРПОУ/реєстраційний (обліковий) номер

із ТРДПАУ/номер ДРФО (необхідне підкреслити)


--------------------------------------------------------------------------------------------

| № |Код ЄДРПОУ (для| Найменування |Місцезнаходження|Основні види продажу| Необхідна |

|з/п| відокремлених |приміщення (об'єкта,| приміщення або | (поставки) товарів | кількість |

| | підрозділів) | підрозділу, | відокремленого | (робіт, послуг) |засвідчених|

| | | відділення, цеху | підрозділу | | копій |

| | | тощо) або | | | Свідоцтва |

| | | відокремленого | | | |

| | | підрозділу | | | |

|---+---------------+--------------------+----------------+--------------------+-----------|

| | | | | | |

|---+---------------+--------------------+----------------+--------------------+-----------|

| | | | | | |

|---+---------------+--------------------+----------------+--------------------+-----------|

| | | | | | |

-------------------------------------------------------------------------------+-----------|

Всього | |

-------------


______________________ _____________ "___"_____________ ____ року

(П.І.Б.) (підпис) (дата)


М.П. Аркуш № _____


---------------

* Якщо приміщень та відокремлених підрозділів більше ніж 8,

заповнюється відповідна кількість аркушів цього додатка, весь

перелік скріплюється підписом та печаткою на останньому аркуші.


{ Положення доповнено Додатком 10 згідно з Наказом Державної

податкової адміністрації № 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006; із

змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової

адміністрації № 216 ( z0565-06 ) від 25.04.2006 }


Додаток 11

до Положення про реєстрацію

платників податку на додану

вартість


Форма № 2-РЖ


ЖУРНАЛ

реєстрації платників податку на додану вартість*


________________________________________________

(юридичних або фізичних осіб)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Номер | Дата | Код |Найменування або| Результат |Індивіду-| Номер |Номер та | Дата | Дата | Спосіб |Кількість|

|реєстрації|реєстрації|ЄДРПОУ/ | прізвище, ім'я | розгляду | альний |Свідоцтва| серія |реєстрації| видачі |та дата |засвідче-|

| заяви | заяви |реєстра-| та по батькові | заяви | податко-| | бланка | платником|Свідоцтва|отримання|них копій|

| | | ційний | платника |(зареєстро-|вий номер| |Свідоцтва| податку | |Свідоцтва|Свідоцтва|

| | |(обліко-| | вано, |платника | | | | |платником| та |

| | | вий) | |відмовлено | | | | | | (поштою | дата їх |

| | |номер із| | в | | | | | | або під | засвід- |

| | | ТРДПАУ/| |реєстрації,| | | | | |розписку | чення |

| | | номер | | запропоно-| | | | | |платника | |

| | | ДРФО | |вано подати| | | | | | чи | |

| | | | |нову заяву)| | | | | |Представ-| |

| | | | | | | | | | | ника | |

| | | | | | | | | | |платника)| |

|----------+----------+--------+----------------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|----------+----------+--------+----------------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|

| | | | | | | | | | | | |

|----------+----------+--------+----------------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|

| | | | | | | | | | | | |

|----------+----------+--------+----------------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|

| | | | | | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------

* Такі журнали ведуться окремо для юридичних та фізичних

осіб.


( Положення доповнено Додатком 11 згідно з Наказом Державної

податкової адміністрації № 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 )


Додаток 12

до Положення про реєстрацію

платників податку на додану

вартість


Форма № 6-РЖ


ЖУРНАЛ

обліку актів про анулювання реєстрації

платників податку на додану вартість*


______________________________________

(юридичних або фізичних осіб)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Номер| Дата |Код ЄДРПОУ/| Індивіду-|Найменування |Номер | Номер | Дата |Підстава для|Дата |Спосіб та | Причина |

|акта |затвер-|реєстрацій-| альний |або прізвище,| та | та |реєстра-| анулювання |анулю-| дата | неможливо-|

| |дження | ний |податковий| ім'я та по | дата | серія | ції | реєстрації |вання |отримання | сті |

| | акта |(обліковий)| номер | батькові |видачі|бланка | платни-| платника |реєст-|примірника| вручення |

| | | номер із | платника | платника |Свідо-|Свідоц-| ком | податку на |рації | акта |примірника |

| | | ТРДПАУ/ | | | цтва | тва |податку | додану | |платником | акта |

| | |номер ДРФО | | | | | на | вартість | | (поштою | платнику |

| | | | | | | | додану | | | або під | та дата |

| | | | | | | |вартість| | | розписку | складання |

| | | | | | | | | | | платника |відповідної|

| | | | | | | | | | | чи | довідки |

| | | | | | | | | | |Представ- | |

| | | | | | | | | | | ника | |

| | | | | | | | | | |платника) | |

|-----+-------+-----------+----------+-------------+------+-------+--------+------------+------+----------+-----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|-----+-------+-----------+----------+-------------+------+-------+--------+------------+------+----------+-----------|

| | | | | | | | | | | | |

|-----+-------+-----------+----------+-------------+------+-------+--------+------------+------+----------+-----------|

| | | | | | | | | | | | |

|-----+-------+-----------+----------+-------------+------+-------+--------+------------+------+----------+-----------|

| | | | | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------

* Такі журнали ведуться окремо для юридичних та фізичних

осіб.


( Положення доповнено Додатком 12 згідно з Наказом Державної

податкової адміністрації № 17 ( z0078-06 ) від 16.01.2006 )