Порядок обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)


8.3.6. Після завершення строку дії довідки за формою N 12-ОПП або за формою N 22-ОПП повторна довідка видається органом державної податкової служби протягом місяця від дня отримання звернення платника податків про заміну довідки у такому самому порядку, як і попередня довідка. У разі звернення платника податків щодо видачі повторної довідки за рішенням керівника органу державної податкової служби може бути призначена позапланова перевірка за період, що пройшов від дати закінчення попередньої перевірки.


{Пункт 8.3 розділу 8 в редакції Наказу Державної

податкової адміністрації N 427 від 24.07.2006}


8.4. Щодо платників податків, державна реєстрація припинення яких здійснюється згідно з Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", підставою для зняття їх з обліку в органах державної податкової служби є надходження від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру, внесеного на підставі реєстраційної картки, на проведення державної реєстрації припинення чи рішення суду. Щодо платників податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру, до Єдиного банку даних юридичних осіб уноситься запис про припинення на підставі відповідних відомостей (інформації) від реєструючого органу чи з ЄДРПОУ.

Якщо після припинення платника податків залишились незакритими його рахунки у фінансових установах, орган державної податкової служби доводить до відома цих установ таку інформацію, повідомляючи їм відомості про уповноважений орган, який прийняв таке рішення, дату та, за наявності, номер відповідного рішення або запису в Єдиному державному реєстрі чи ЄДРПОУ, а також про дату зняття з обліку платника податків в органі державної податкової служби. Відомості щодо підстави та дати зняття з обліку платника податків фіксуються в журналі за формою N 6-ОПП, уводяться до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру фізичних осіб. Облікові справи (реєстраційна та звітна частини) таких платників здаються до архіву органу державної податкової служби по закінченні звітного року.


{Пункт 8.4 розділу 8 в редакції Наказу Державної

податкової адміністрації N 427 від 24.07.2006}


8.5. Якщо після проведеної перевірки платника податків встановлено факт заборгованості його перед бюджетами, підрозділ обліку та звітності складає повідомлення про наявність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів) за формою N 10-ОПП (додаток 10) і надає його підрозділу погашення прострочених податкових зобов'язань для надсилання особі, відповідальній за погашення податкових зобов'язань або податкового боргу, що є такою згідно з законодавством у разі ліквідації платника податків. Копії таких повідомлень передаються до підрозділу з обліку платників податків. Зазначене повідомлення дозволяється видавати платнику податків для пред'явлення у відповідні органи.


{Абзац перший пункту 8.5 розділу 8 в редакції Наказу Державної

податкової адміністрації N 428 від 24.07.2006}


Особою, відповідальною за погашення податкових зобов'язань або податкового боргу платника податків у разі ліквідації платника податків, є:

а) стосовно платника податків, який ліквідується, - ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію згідно із законодавством;

б) стосовно філій, відділень, інших відокремлених підрозділів платника податків, які ліквідуються, - такий платник податків;

в) стосовно фізичної особи - підприємця - така фізична особа;

г) стосовно кооперативів, кредитних спілок, товариств співвласників житла або інших колективних господарств - їх члени (пайовики) солідарно;

ґ) стосовно інвестиційних фондів - інвестиційна компанія, яка здійснює управління таким інвестиційним фондом. При проведенні заходів, пов'язаних з припиненням платника податків, орган державної податкової служби організовує та планує їх таким чином, щоб повідомлення за формою N 10-ОПП було отримане особою, відповідальною за погашення податкових зобов'язань або податкового боргу платника податків, не пізніше строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, який не може становити менше двох місяців від дня публікації повідомлення про припинення платника податків.


{Пункт 8.5 розділу 8 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної

податкової адміністрації N 428 від 24.07.2006}


Повідомлення за формою N 10-ОПП є вимогою органу державної податкової служби щодо погашення заборгованості з податків, зборів (обов'язкових платежів).


{Пункт 8.5 розділу 8 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 від 24.07.2006}

(Пункт 8.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА

N 195 від 14.05.2001)


8.6. Якщо платник податків не має заборгованості перед бюджетом, та у разі: неподання протягом одного року в органи державної податкової служби податкових декларацій, документів податкової звітності;


{Абзац другий пункту 8.6 розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 від 24.07.2006}


якщо установчі документи суперечать чинному законодавству; провадження діяльності, яка суперечить установчим документам та законодавству; наявності в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням;


{Пункт 8.6 розділу 8 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної

податкової адміністрації N 428 від 24.07.2006}


наявності в органу державної податкової служби передбачених законами України інших підстав для постановлення судового рішення щодо припинення (ліквідації) чи скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;


{Пункт 8.6 розділу 8 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 від 24.07.2006}


то керівник органу державної податкової служби приймає рішення у вигляді розпорядження відносно платника податків - про звернення до суду або господарського суду із заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрації платника податків, постановлення судового рішення про припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до них.


{Абзац пункту 8.6 в редакції Наказу ДПА

N 195 від 14.05.2001;

із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА

N 347 від 05.09.2001,

N 428 від 24.07.2006}


8.7. Якщо після проведення перевірки та спливу законодавчо визначених строків сплати узгоджених податкових зобов'язань платника податків, який реорганізовується, встановлено відсутність податкових зобов'язань та/або податкового боргу, план реорганізації такого платника податків з органом державної податкової служби не узгоджується, підрозділ обліку та звітності складає довідку про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежах) за формою N 22-ОПП (додаток 16) і передає її підрозділу обліку платників податків для надання платнику податків за умови виконання платником податків вимог, передбачених цим Порядком для випадків ліквідації платників податків. Платник податків, який реорганізовується та має податкові зобов'язання та/або податковий борг, після розміщення у визначених законодавством друкованих засобах масової інформації повідомлення про реорганізацію подає до органу державної податкової служби за місцем свого обліку: заяву про припинення платника податків за формою N 8-ОПП (додаток 8); копію рішення про реорганізацію; у довільній формі план реорганізації, в якому зазначається порядок розподілу податкових зобов'язань та/або податкового боргу між іншими платниками податків - правонаступниками із зазначенням видів податків, сум і часток податків, а також часток активів, що передаються правонаступникам, чи інших критеріїв, за якими визначені частки податків. План реорганізації має бути підписаний уповноваженими особами платника податків, який реорганізується, та уповноваженими особами платників податків - правонаступників. Підписи таких осіб засвідчуються в установленому законодавством порядку. Підрозділ погашення прострочених податкових зобов'язань органу державної податкової служби за місцезнаходженням платника податків у взаємодії з іншими підрозділами та органами державної податкової служби за місцем обліку правонаступників як платників податків розглядає отримані документи у місячний строк від дня отримання заяви за формою N 8-ОПП. За результатами такого розгляду органом державної податкової служби приймається відповідне рішення, яке доводиться до відома платника податків.

8.7.1. При врегулюванні податкової заборгованості або податкового боргу платника податків, що здійснюється відповідно до пункту 13.1 статті 13 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Закон N 2181), податковий орган приймає рішення про узгодження плану реорганізації або відмову в узгодженні плану реорганізації. Рішення про відмову в узгодженні плану реорганізації приймається у разі, коли за висновками податкового органу така реорганізація може призвести до неналежного виконання податкових зобов'язань платником податків, який реорганізовується, або якщо розподіл податкових зобов'язань та/або податкового боргу між правонаступниками не відповідає вимогам Закону N 2181. У цьому випадку платник податків може погасити податковий борг або переглянути план реорганізації в частині розподілу податкових зобов'язань (боргу) правонаступнику (правонаступникам) та повторно звернутись до органу державної податкової служби для його узгодження.

8.7.2. При врегулюванні податкової заборгованості або податкового боргу платника податків, активи якого передані у податкову заставу, або того, хто скористався правом реструктуризації податкового боргу, що здійснюється відповідно до пункту 13.2 статті 13 Закону N 2181, орган державної податкової служби за місцем обліку платника податків розглядає надані платником податків документи та приймає рішення відповідно до Закону N 2181. Після завершення всіх процедур, пов'язаних з розподілом, передачею та забезпеченням податкового боргу і податкових зобов'язань, орган державної податкової служби приймає рішення про узгодження плану реорганізації платника податків.

8.7.3. У разі реорганізації платника податків шляхом злиття, приєднання, перетворення до облікових справ правонаступників долучаються облікові справи реорганізованих платників податків. Якщо правонаступник перебуває на обліку в іншому органі державної податкової служби, ніж реорганізований платник податків, після завершення реорганізації та зняття його з обліку облікова справа реорганізованого платника податків передається до органу державної податкової служби, де перебуває на обліку правонаступник.

8.7.4. Податкові зобов'язання та/або податковий борг знятого з обліку відокремленого підрозділу юридичної особи передаються до карток юридичної особи. Облікова справа закритого відокремленого підрозділу юридичної особи долучається до облікової справи такої юридичної особи.

8.7.5. Дані щодо стану розрахунків з бюджетом платника податків, реорганізацію якого завершено, підрозділами обліку та звітності розносяться до карток особових рахунків правонаступників відповідно до Закону N 2181 згідно з узгодженим планом реорганізації та з урахуванням вимог пункту 1.7 Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 18.07.2005 N 276, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 02.08.2005 за N 843/11123.


{Пункт 8.7 розділу 8 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації

N 427 від 24.07.2006}


8.8. Підставою для зняття з обліку платника податків в одному органі державної податкової служби і взяття на облік в іншому (у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) платника, яка пов'язана зі зміною адміністративного району) є надходження хоча б до одного із цих органів даних, що свідчать про належну реєстрацію таких змін


(Преамбула до пункту 8.8 в редакції Наказу Державної

податкової адміністрації N 317 від 08.08.2005)


8.8.1. Процедури зняття з обліку/взяття на облік платника податків розпочинаються та проводяться органами державної податкової служби при надходженні хоча б одного з таких документів: відомостей державного реєстратора про внесення змін до відомостей про місцезнаходження (місце проживання) платника податків; заяви платника податків про зняття з обліку за ф. N 9-ОПП (додаток 9) та копії свідоцтва про державну реєстрацію (витягу з Єдиного державного реєстру - для відокремлених підрозділів), поданих платником податків до органу державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням; заяви платника податків про взяття на облік за ф. N 1-ОПП або за ф. N 5-ОПП із позначкою "Перереєстрація" та копії свідоцтва про державну реєстрацію (витягу з Єдиного державного реєстру - для відокремлених підрозділів), поданих платником податків до органу державної податкової служби за новим місцезнаходженням.


(Підпункт 8.8.1 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації

N 317 від 08.08.2005)


8.8.2. Платники податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру, у разі зміни місцезнаходження (місця проживання), пов'язаного із зміною адміністративного району, у 20-денний строк від дня такої зміни мають подати або заяву про зняття з обліку до органу державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням, або заяву про взяття на облік за новим місцезнаходженням. У разі зміни місцезнаходження, найменування та інших відомостей військова частина в десятиденний строк з моменту одержання свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта господарської діяльності з унесеними змінами в установленому порядку повідомляє про це органи державної податкової служби.