НПАОП 0.00-6.02-04. (Попередня редакція) Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві


108. Особи, які допустили порушення або не виконують вимоги цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законодавством.


Додаток 1

до Порядку


Зразок


_______________________________________

(найменування лікувально-профілактичного закладу,

_______________________________________

ініціали та прізвище керівника)

_______________________________________

найменування підприємства,

_______________________________________

ініціали та прізвище керівника)


ЕКСТРЕНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про звернення потерпілого з посиланням на нещасний

випадок на виробництві


1. Прізвище, ім'я та по батькові потерпілого __________________________

________________________________________________________________

2. Вік ___________________________________________________________

(роки, місяці)

3. Місце проживання ______________________________________________

4. Найменування і місцезнаходження підприємства, працівником якого є потерпілий_____________________________________________________________

5. Попередній діагноз _____________________________________________

6. Дата:

захворювання _______ _________________ 20____р.

встановлення діагнозу _______ _________________ 20____р.

госпіталізації _______ _________________ 20____р.

7. Місце госпіталізації _____________________________________________

(найменування лікувально-профілактичного закладу)

________________________________________________________________

8. Шкідливий виробничий фактор, який спричинив захворювання (отруєння)_____________________________________________________________

9. Дата і час передачі первинної інформації ___________________________


_____________________________ ___________ _______________________

(Посада особи, яка надіслала повідомлення ) (підпис) (ініціали та прізвище)


_____________________________ _________ _________________________

(Посада особи, яка одержала повідомлення ) (підпис) (ініціали та прізвище)


Додаток 2

до Порядку


Форма Н-5

Зразок


ЗАТВЕРДЖУЮ

_________________________________________

(посада роботодавця або керівника органу,

_________________________________________

який призначив комісію)

____________ ___________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)


____ _____________ 20___ р.

МП


АКТ

(спеціального) розслідування нещасного випадку

(аварії), що стався (сталася)

"___" ___________ 200___ р. о ___ год. ___ хв.


на ______________________________________________________________

(найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ,

________________________________________________________________

найменування органу, до сфери управління якого належить

________________________________________________________________

підприємство)


_____________________ ________________________________

(дата складення акта) (місце складення акта)


Комісія, призначена наказом

від ___ ________ 200___ р. № ___ ___________________________________

(найменування органу, який утворив комісію)


у складі голови ___________________ _______________________________

(прізвище ім'я та по батькові) (посада, місце роботи)


членів комісії: ____________________ _______________________________

(прізвище ім'я та по батькові) (посада, місце роботи)

____________________ ________________________________

(прізвище ім'я та по батькові) (посада, місце роботи)

за участю: ____________________ ________________________________

(прізвище ім'я та по батькові) (посада, місце роботи)


провела у період з ____ _________ 200___ р. по ____ _________ 200___ р.

(спеціальне) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася)_______________________________________________________________

________________________________________________________________

місце події і кількість потерпілих, у тому числі із смертельним наслідком)


1. Відомості про потерпілого (потерпілих)

______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, професія (посада),

_____________________________________________________________________

стаж роботи - загальний, у тому числі на підприємстві, за

______________________________________________________________________

професією; дата проходження навчання, інструктажу, перевірки

______________________________________________________________________

знань з охорони праці, первинного та періодичного медичного

______________________________________________________________________

огляду, професійного добору;

_____________________________________________________________________

наслідки нещасного випадку)

______________________________________________________________________

(відомості про членів сім'ї, які перебувають на утриманні

______________________________________________________________________

потерпілого, - прізвище, ім'я та по батькові, рік народження,

______________________________________________________________________

ступінь родинного зв'язку, рід занять, - у разі нещасного випадку

______________________________________________________________________

із смертельним наслідком)


2. Характеристика об'єкта, дільниці та місця,

де стався (сталася) нещасний випадок (аварія)

______________________________________________________________________

(стисла характеристика об'єкта, дільниці та місця, де стався

______________________________________________________________________

(сталася) нещасний випадок (аварія), із зазначенням відомостей про

______________________________________________________________________

проектний, затверджений та фактичний режим роботи об'єкта

______________________________________________________________________

(устаткування) до настання нещасного випадку (аварії)

______________________________________________________________________

(стан об'єкта (дільниці), устаткування (конструкцій) і матеріалів

______________________________________________________________________

перед нещасним випадком (аварією); висновок про їх відповідність

______________________________________________________________________

нормативним вимогам)

______________________________________________________________________

(відомості про аналогічні нещасні випадки (аварії)

______________________________________________________________________

на підприємстві)

______________________________________________________________________

(опис організації на підприємстві роботи з охорони праці та її

______________________________________________________________________

недоліків (зазначаються тільки у разі групового нещасного випадку

______________________________________________________________________

та нещасного випадку із смертельним наслідком)


3. Обставини, за яких стався (сталася) нещасний випадок

______________________________________________________________________

(опис подій, що сталися, робіт, що проводилися до нещасного

______________________________________________________________________

випадку (аварії), їх процесу з початку зміни із зазначенням

______________________________________________________________________

керівника робіт, його вказівок, дій потерпілого (потерпілих) та

______________________________________________________________________

інших осіб, причетних до настання нещасного випадку (аварії)

______________________________________________________________________

(послідовний виклад подій із зазначенням небезпечних та шкідливих

______________________________________________________________________

виробничих факторів, які впливали на потерпілого, перелік машин,

______________________________________________________________________

інструментів, устаткування, експлуатація яких призвела до

______________________________________________________________________

нещасного випадку, небезпечних умов і небезпечних дій

______________________________________________________________________

потерпілого або інших осіб, характеру аварії)

______________________________________________________________________

(перелік заходів, вжитих відповідно до плану ліквідації наслідків

______________________________________________________________________

нещасного випадку (аварії), надзвичайної ситуації або плану

______________________________________________________________________

локалізації аварійних ситуацій)


4. Причини нещасного випадку (аварії)

______________________________________________________________________

(основні технічні, організаційні та психофізіологічні причини

______________________________________________________________________

нещасного випадку (аварії), включаючи перевищення гранично

______________________________________________________________________

допустимих концентрацій (рівнів) небезпечних і шкідливих

______________________________________________________________________

виробничих факторів, невідповідність засобів колективного,

______________________________________________________________________

індивідуального та медичного захисту встановленим

______________________________________________________________________

вимогам та їх недостатність (якщо це вплинуло на подію)

______________________________________________________________________

(узагальнені результати перевірки стану охорони праці на

______________________________________________________________________

підприємстві, проведеної органами державного нагляду за охороною

______________________________________________________________________

праці та іншими органами - тільки у разі групового нещасного

______________________________________________________________________

випадку та нещасного випадку із смертельним наслідком)


5. Заходи щодо усунення причин

виникнення нещасного випадку (аварії)

______________________________________________________________________

(заходи щодо усунення безпосередніх причин виникнення нещасного

______________________________________________________________________

випадку і запобігання подібним випадкам)

______________________________________________________________________

(заходи щодо ліквідації наслідків аварії - у разі необхідності)


6. Висновок комісії

______________________________________________________________________

(нещасний випадок вважається (не вважається) пов'язаним з

______________________________________________________________________

виробництвом)

______________________________________________________________________

(складається акт форми Н-1 або форми НПВ, картка форми П-5 - у

______________________________________________________________________

разі гострого професійного захворювання (отруєння)

______________________________________________________________________

(відомості про осіб, у тому числі потерпілого, працівників іншого

______________________________________________________________________

підприємства або сторонніх осіб, дії або бездіяльність яких

______________________________________________________________________

призвели до нещасного випадку (аварії), перелік порушень вимог

______________________________________________________________________

законодавства про охорону праці, посадових інструкцій тощо (із

______________________________________________________________________

зазначенням статей, розділів, пунктів)

______________________________________________________________________

(пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, дії або

______________________________________________________________________

бездіяльність яких призвели до нещасного випадку (аварії)

______________________________________________________________________

(запис про зустріч членів комісії з розслідування з потерпілими

______________________________________________________________________

або членами їх сімей чи особами, які представляють їх інтереси,

______________________________________________________________________

з метою розгляду питань щодо розв'язання соціальних проблем, які

______________________________________________________________________

виникли внаслідок нещасного випадку, пропозиції щодо їх

______________________________________________________________________

розв'язання відповідними органами, роз'яснення потерпілим (членам

______________________________________________________________________

їх сімей, особам, які представляють їх інтереси) прав у зв'язку з

______________________________________________________________________

настанням нещасного випадку)


7. Перелік матеріалів, що додаються


Голова комісії _______________ ____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)


Члени комісії _______________ _____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

_______________ ______________________________


ПОЯСНЕННЯ

для заповнення акта форми Н-5

Пункт 1. У разі групового нещасного випадку зазначаються відомості про кожного потерпілого.

Відомості про членів сім'ї, які перебувають на утриманні потерпілого можуть бути викладені у формі таблиці.

Пункт 2. Якщо нещасний випадок стався внаслідок аварії, зазначаються категорія аварії, обсяги втрати продукції (у натуральному виразі та в гривнях), розмір матеріальних втрат, спричинених аварією (в гривнях).

Пункт 4. Після викладення кожної причини відзначається, які вимоги законодавства про охорону праці та захист населення і територій від надзвичайних ситуацій, інструкцій з безпечного ведення робіт і посадових інструкцій було порушено (із зазначенням статті, розділу, пункту тощо).

Пункт 5. Заходи щодо усунення причин настання нещасного випадку (аварії) можуть бути викладені у формі таблиці або перелічені у тексті із зазначенням строків і відповідальних за їх виконання.

Додаток 3

до Порядку


Форма Н-1

ЗАТВЕРДЖУЮ

_________________________________________

(посада роботодавця або керівника,

_________________________________________

який призначив комісію)

______________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

____ ______________ 20__ р.

МП


АКТ № ___

про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом

______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові потерпілого)

______________________________________________________________________

(місце проживання потерпілого)

1. Дата і час настання нещасного випадку___________________________________

(число, місяць, рік)

______________________________________________________________________

(год., хв.)

2. Найменування підприємства, працівником якого є потерпілий_______________

______________________________________________________________________

Місцезнаходження підприємства, працівником якого є потерпілий:

Автономна Республіка

Крим, область________________________________________________________________

район_________________________________________________________________

населений пункт________________________________________________________

Форма власності________________________________________________________

______________________________________________________________________

Орган, до сфери управління

якого належить підприємство____________________________________________

______________________________________________________________________

Реєстраційні відомості підприємства (страхувальника) у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань:

реєстраційний номер страхувальника______________________________________

дата реєстрації__________________________________________________________

найменування основного виду діяльності та його код згідно з КВЕД_________________________________________________________________

встановлений клас професійного ризику

виробництва___________________________________________________________

______________________________________________________________________

Найменування і місцезнаходження підприємства,

де стався нещасний випадок______________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Цех, дільниця, місце, де стався нещасний

випадок_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Відомості про потерпілого:

стать: чоловіча, жіноча___________________________________________________

число, місяць, рік народження____________________________________________

професія (посада)_______________________________________________________

______________________________________________________________________

розряд (клас)___________________________________________________________

стаж роботи загальний___________________________________________________

стаж роботи за професією (посадою)_______________________________________

ідентифікаційний код____________________________________________________

4. Проведення навчання та інструктажу з охорони праці: