73. Машиніст ексгаустера, машиніст насосних

установок 14


74. Машиніст екскаватора, зайнятий на сульфітних

складах 14


75. Машиніст живильника 14


76. Машиніст змішувальних барабанів 14


77. Машиніст компресорних установок, зайнятий у

виробничих приміщеннях 7


78. Машиніст конвеєра 14


79. Машиніст крана металургійного виробництва,

зайнятий вантаженням гарячого агломерату,

обслуговуванням крана у приміщенні фабрик,

обслуговуванням крана на рудному складі 14


80. Машиніст механічного устаткування та машиніст

електричного устаткування землесосних плавучих

несамохідних снарядів та грунтонасосних

установок 14


81. Машиніст мішалок 7


82. Машиніст млинів 14


83. Машиніст мотовоза 7


84. Машиніст огрудковувача 14


85. Машиніст перевантажувачів, зайнятий

обслуговуванням пилових установок,

пневматичних і гідравлічних перевантажувачів 14


86. Машиніст перекидного жолоба 14


87. Машиніст промивальних машин 14


88. Машиніст промивальних машин, зайнятий:


веденням процесу зневоднення 14


обслуговуванням приводів зневоднювальних

ящиків 7


89. Машиніст скіпового підіймача, зайнятий на:


коксопідіймачах та скіпах 14


інших роботах та підіймачах 7


90. Машиніст установки з обробки транспортних

засобів, зайнятий обробкою гірничої маси і

товарної продукції в залізничних вагонах

речовинами, що захищають від замерзання та

прилипання 14


91. Обпалювач 14


92. Оператор з обслуговування установок для

пилогазоуловлювання 14


93. Оператор пульта керування, що знаходиться

безпосередньо у технологічному відділенні

фабрики 14


94. Прибиральник виробничих приміщень 14


95. Пробовідбірник, зайнятий відбиранням проб

гарячого агломерату 14


96. Робітники (всіх професій) та майстри

збагачувальних та дробильно-сортувальних

фабрик, рудників, шахт і металургійних

заводів, зайняті дробленням, подрібненням,

помелом та шихтуванням руд чорних металів та

плавикового шпату, що містять не менш як 10

відсотків вільного двоокису кремнію:


сухим способом 28


мокрим способом 14


97. Робітники, зайняті вантаженням у залізничні

вагони руди, вологость якої становить менш як

3 відсотки 21


98. Робітники, зайняті ремонтом устаткування на

дільницях, де проводяться роботи:


сухим способом 21


мокрим способом 14


99. Сепараторник, зайнятий збагаченням руди 14


100. Сортувальник, зайнятий сортуванням та

розбиранням рудних та нерудних копалин 14


101. Сушильник 14


102. Тесляр, зайнятий у приміщенні фабрики 7


103. Транспортувальник, зайнятий перевезенням та

розливанням реагентів 7


104. Фільтрувальник 14


105. Флотаторник 14


106. Шламівник-басейник 7


К е р і в н и к и


107. Майстер, старший майстер, начальник зміни,

безпосередньо зайняті на дільницях, де

більшість робітників мають право на щорічну

додаткову відпустку за роботу із шкідливими

умовами праці тривалістю до:


4 календарних днів 4


7 календарних днів 7


108. Майстер та начальник зміни, зайняті на роботах

з вантаження у залізничі вагони руди,

вологость якої становить менш як 3 відсотки 21


Подрібнення, розмелювання та обробка

матеріалів у збагаченні кольорових металів

Переробка руд кольорових та рідкісних металів,

плавикового шпату та матеріалів з вмістом менш

як 10 відсотків вільного двоокису кремнію


Р о б і т н и к и


109. Апаратник-гідрометалург, зайнятий у процесі

класифікації пульпи мокрого помелу 14


110. Бункерувальник 14


111. Вагар, зайнятий зважуванням шихти 7


112. Грохотник 14


113. Дозувальник 14


114. Дробильник, зайнятий дробленням гарячого спеку

у виробництві глинозему, інших руд, а також

плавикового шпату та матеріалів 14


115. Електромонтер з ремонту та обслуговування

електроустаткування, зайнятий у шихтових цехах

(відділеннях) 14


116. Змішувальник 14


117. Машиніст вагоноперекидача 7


118. Машиніст млинів, зайнятий подрібненням руди та

класифікацією подрібненого матеріалу 14


119. Машиніст просіювальних установок 14


120. Слюсар-ремонтник та робітники, зайняті у

шихтових цехах (відділеннях):


ремонтом устаткування 7


обслуговуванням устаткування 14


121. Сортувальник, зайнятий сортуванням руди 14


122. Транспортувальник та машиніст живильника,

зайняті транспортуванням гарячого спеку у

виробництві глинозему; транспортуванням руд та

матеріалів 14


123. Транспортувальник, зайнятий обслуговуванням

елеватора 14


124. Шихтувальник 14


К е р і в н и к и


125. Майстер зміни, зайнятий у шихтових цехах та

відділеннях 14


Дробильні та шихтові цехи (відділення)

у виробництві свинцю


Р о б і т н и к и


126. Бункерувальник 14


127. Дозувальник та дробильник 14


128. Електромонтер з ремонту та обслуговування

електроустаткування 14


129. Мастильник та змішувальник 14


130. Машиніст крана (кранівник) 14


131. Машиніст млинів, машиніст живильника 14


132. Машиніст скіпового підіймача 14


133. Слюсар-ремонтник та робітники, зайняті

ремонтом металургійного устаткування 14


134. Стропальник 14


135. Транспортувальник (такелажні роботи) 14


136. Транспортувальник, зайнятий обслуговуванням

елеватора 14


137. Шихтувальник 14


К е р і в н и к и


138. Майстер 14


Переробка руд кольорових та рідкісних металів,

плавикового шпату та матеріалів з вмістом не

менш як 10 відсотків вільного двоокису кремнію


139. Робітники та майстри, зайняті у дробильних та

дробильно-шихтарних цехах (відділеннях) та на

переробках збагачувальних фабрик,

металургійних заводів, шахт та рудників, а

також робітники, зайняті ремонтом устаткування

у перелічених цехах (відділеннях) 28


Вантажно-розвантажувальна станція

повітряно-канатної дороги


140. Бункерувальник 28


141. Вагонетник повітряно-канатної дороги, зайнятий

відкаткою навантажених та порожніх вагонів 28


142. Електромонтер з ремонту та обслуговування

електроустаткування 28


143. Слюсар-ремонтник, електрослюсар (слюсар)

черговий та з ремонту устаткування, зайняті на

станції підвісної канатної дороги 28


Збагачення руд кольорових та рідкісних

металів, а також алмазної сировини та

плавикового шпату, крім ніобієвих

(лопаритових) руд


Р о б і т н и к и


144. Апаратник-гідрометалург, зайнятий веденням

процесу вилуговування продуктів з відходів

виробництва 14


145. Апаратник-гідрометалург, зайнятий:


веденням ціанистих процесів

золотовитягувальних фабрик 14


на олов'яних доводочних фабриках 7


на інших процесах збагачення 14


146. Апаратник збагачення золотовмісних руд,

зайнятий обслуговуванням екстракторів у

ціанистих процесах золотовитягувальних фабрик

та інших процесах збагачення 14


147. Апаратник збагачення золотовмісних руд та

апаратник згущувачів, зайняті веденням

ціанистих процесів золотовитягувальних фабрик

та інших процесів збагачення 14


148. Апаратник збагачення золотовмісних руд,

зайнятий веденням процесу амальгамації та

обробки амальгами 14


149. Апаратник збагачення золотовмісних руд,

зайнятий:


обробленням та вантаженням афелів ручним

способом 14


вантаженням афелів гідравлічним способом 7


150. Апаратник збагачення золотовмісних руд,

зайнятий веденням процесу обробки шламів 14


151. Апаратник приготування вапняного молока 14


152. Бетоняр, зайнятий:


у дробильних цехах та відділеннях 14


в інших виробничих цехах (відділеннях)

збагачувальних фабрик 7


153. Вантажник, зайнятий вантаженням та

розвантаженням отруйних хімікатів 14


154. Варник рідкого скла 14


155. Газозварник, зайнятий у цехах реагентів та на

дільницях амальгамації та ціанування

золотовитягувальних фабрик 14


156. Гідромоніторник, зайнятий розмиванням пісків у

бункерах 14


157. Гірник, зайнятий підкаткою та відкаткою

вагонеток на збагачувальних фабриках 7


158. Дозувальник 14


159. Електрозварник ручного зварювання, зайнятий у

цехах реагентів та на дільницях амальгамації

та ціанування золотовитягувальних фабрик 14


160. Електромонтер з ремонту та обслуговування

електроустаткування, зайнятий:


у цехах реагентів, на дільницях

амальгамації та ціанування

золотовитягувальних фабрик, ремонтом

устаткування у цехах збагачення свинцю та

у дробильних цехах та відділеннях 14


в інших виробничих цехах (відділеннях)

збагачувальних фабрик 7


161. Завантажувач мелючих тіл 7


162. Контролер дорогоцінної продукції 7


163. Концентраторник, зайнятий веденням процесу

відсадження на концентраційних столах,

відсаджувальних машинах та іншому

збагачувальному обладнанні 7


164. Лаборант-рентгеноструктурник, зайнятий

обслуговуванням рентгенапарата 21


165. Машиніст бульдозера, зайнятий транспортуванням

руди та концентратів 14


166. Машиніст екскаватора, зайнятий обслуговуванням

екскаватора з:


двигуном внутрішнього згоряння 14


електричним двигуном 7


167. Машиніст компресорних установок, зайнятий

обслуговуванням компресорів 7


168. Машиніст крана (кранівник), зайнятий:


на дільницях амальгамації та ціанування

золотовитягувальних фабрик, у дробильних

цехах та відділеннях 14


в інших виробничих цехах (відділеннях)

збагачувальних фабрик 7


169. Машиніст млинів, зайнятий на спіральних та

рейкових класифікаторах та гідроциклонах 7


170. Машиніст насосних установок, зайнятий

обслуговуванням вакуум-насосів та машиніст

газодувних машин 14


171. Машиніст насосних установок, зайнятий на

збагачувальних фабриках та хвостовому

господарстві 7


172. Машиніст промивальних машин, зайнятий

обслуговуванням кеоритної мийки, бутари,

скрубера 7


173. Оператор пульта керування, зайнятий у цехах

збагачення руди 7


174. Підсобний робітник 7


175. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий в:


амальгамаційному відділенні 14


інших виробничих приміщеннях 7


176. Пробовідбірник, зайнятий на:


доводочних фабриках 14


інших дільницях 7


177. Регулювальник хвостового господарства,

зайнятий нарощуванням дамби та на роботах із

спостереження за розливанням хвостів по

дільниці 7


178. Робітники, зайняті ремонтом устаткування у

цехах збагачення свинцю 14


179. Розчиняльник реагентів 14


180. Сепараторник, зайнятий на:


сухому процесі сепарації 14


мокрому процесі сепарації 7


181. Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту

металургійного обладнання, зайняті

обслуговуванням та ремонтом устаткування:


у цехах реагентів та на дільницях

амальгамації та ціанування

золотовитягувальних фабрик, у дробильних

цехах, відділеннях та у цехах збагачення

свинцю 14


в інших виробничих цехах (відділеннях)

збагачувальних фабрик 7


182. Тесляр, зайнятий в:


дробильних цехах та відділеннях 14


інших виробничих цехах (відділеннях)

збагачувальних фабрик 7


183. Тракторист, зайнятий транспортуванням руди та

концентратів 14


184. Укладальник-пакувальник, зайнятий змішуванням

та пакуванням концентратів 14


185. Фільтрувальник 14


186. Флотаторник, зайнятий веденням процесу:


колективної та селективної флотації 14


флотогравітації на концентраційних столах

доводочних фабрик 7


187. Шліфувальник гірських порід, зайнятий на

доводочних фабриках 14


188. Шліхівник, зайнятий збагаченням золотовмісних

руд та пісків 14


189. Шлюзівник, зайнятий збагаченням золотовмісних

руд на шлюзах 14


К е р і в н и к и і ф а х і в ц і


190. Майстер, зайнятий в:


дробильному та амальгамаційному цехах

(відділеннях) на ціанистих процесах 14


інших виробничих цехах (відділеннях)

збагачувальних фабрик 7


191. Технік, зайнятий налагодженням

рентгенапаратури 14


Збагачення ніобієвих (лопаритових) руд


Р о б і т н и к и


192. Апаратник-гідрометалург, зайнятий веденням

процесу вилуговування продуктів з відходів

виробництва 28


193. Вантажник, зайнятий вантаженням концентрату 21


194. Газозварник 21


195. Грохотник 28


196. Дробильник 28


197. Електрозварник ручного зварювання 21


198. Електромонтер з ремонту та обслуговування

електроустаткування 28


199. Концентраторник, зайнятий веденням процесу

відсадження на концентраційних столах,

відсаджувальних машинах та іншому

збагачувальному обладнанні 28


200. Машиніст конвеєра 28


201. Машиніст крана (кранівник) 28


202. Машиніст млинів 28


203. Прибиральник виробничих приміщень 21


204. Пробовідбірник 21


205. Регулювальник хвостового господарства 14


206. Сепараторник 28


207. Слюсар-ремонтник, зайнятий:


ремонтом устаткування 21


обслуговуванням устаткування 28


208. Сушильник, зайнятий сушінням концентратів 28


209. Тесляр, робітники з ремонту металургійного

устаткування 21


210. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням

концентратів 28


211. Флотаторник 28


К е р і в н и к и і ф а х і в ц і


212. Директор та головний інженер фабрики, механік,

технолог старший 14


213. Начальник зміни та майстер дільниці технічного

контролю 14


214. Інженер, технік, лаборант хімічного аналізу,

зайняті в хімічній лабораторії 21