Додаток 4

до пункту 5.8 Положення щодо розробки планів

локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій


КАРТКА НЕБЕЗПЕКИ УСТАТКУВАННЯ (АПАРАТА)


1. Найменування устаткування.

2. Тип устаткування.

3. Номер позиції устаткування на технологічній схемі (в регламенті).

4. Призначення устаткування (типова технологічна операція, яка здійснюється в апараті).

5. Перелік можливих аварій.

6. Сценарії виникнення й розвитку аварії у вигляді логічних схем із присвоєнням коду кожній стадії.

7. Розпізнавальні ознаки аварії,

8. Засоби захисту, які передбачені проектом і які можуть бути використані для мінімізації наслідків сценарію аварії, який розглядається.


Додаток 5

до пункту 7.3 Положення щодо розробки планів

локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій


Форма титульного аркуша

______________________________________
(найменування підприємства (об'єкта))


ЗАТВЕРДЖУЮ Голова Комісії з НС

____________________________________
(прізвище, ініціали) (підпис)

"___"_______ 19 _ р.


ОПЕРАТИВНА ЧАСТИНА ПЛАНУ

ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ НА РІВНІ "В"

(надзвичайних ситуацій)


Внесені зміни (номер змін) УЗГОДЖЕНО:

1. _____________ __________________ __________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

2. _____________ __________________ __________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

3. _____________ __________________ __________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

4. _____________ __________________ __________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

5. _____________ __________________ __________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)