амортизаційних відрахувань, нарахованих на відповідну групу основних фондів, що використовуються для здійснення діяльності, що підлягає патентуванню.

У разі якщо основні фонди використовуються як для здійснення діяльності, що підлягає патентуванню, так і для іншої діяльності, то з метою визначення об'єкта оподаткування для різних видів діяльності, застосовується метод пропорційного розподілу суми амортизаційних відрахувань залежно від питомої ваги доходів, що припадає на кожний вид діяльності. За цим методом валовий дохід платника податку, одержаний за окремим видом діяльності, що підлягає патентуванню, підлягає зменшенню на частку загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань звітного періоду, як сума доходу, одержаного за окремим видом діяльності, що підлягає патентуванню, відноситься до загальної суми валового доходу. Аналогічно відбувається розподіл валових витрат, що одночасно пов'язані як з діяльністю, що підлягає патентуванню, так і з іншою діяльністю.

Податок з прибутку, отриманого від діяльності, яка підлягає патентуванню відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", підлягає сплаті до бюджету у сумі, визначеній відповідно до цього Закону, зменшений на вартість придбаних торгових патентів для здійснення цього виду діяльності.

(пункт 16.3 статті 16 у редакції Закону

 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

16.4. Податок за звітний період сплачується його платником до відповідного бюджету у строк, визначений законом для квартального податкового періоду.

(абзац перший пункту 16.4 статті 16

 у редакції Закону України від 24.12.2002 р. N 349-IV)

Платники податку у строки, визначені законом, подають до податкового органу податкову декларацію про прибуток за звітний період, розраховану наростаючим підсумком з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових періодів у разі його наявності відповідно до пункту 6.1 статті 6 цього Закону. При цьому за звітні квартал, півріччя та три квартали платники податку подають спрощену декларацію, а за результатами звітного року - повну. Форми декларацій з цього податку встановлюються центральним податковим органом за узгодженням з комітетом Верховної Ради України, що відповідає за проведення податкової політики.

(абзац другий пункту 16.4 статті 16 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 21.12.2000 р. N 2181-III,

 у редакції Закону України від 24.12.2002 р. N 349-IV)

У разі коли платник податку вважає за доцільне роз'яснити окремі результати фінансово-господарської діяльності, зазначені у податковій декларації з цього податку, такий платник податку може надіслати податковому органу таке пояснення, складене у довільній формі. Податковий орган не може вимагати надання форм звітності чи обліку, прямо не передбачених цим Законом, у тому числі складених за правилами бухгалтерської звітності, інших, не передбачених цим Законом, балансів чи звітності. Статистична та бухгалтерська звітність подається органам державної статистики згідно із законом. Крім того, бухгалтерська звітність подається підприємствами органам, до сфери управління яких вони належать, згідно із законом. Це правило поширюється також на будь-які інші податки, збори (обов'язкові платежі), включені до системи оподаткування. У зв'язку з цим платник податку не несе податкової відповідальності за затримку, неподання або неповне подання бухгалтерської звітності.

(абзац третій пункту 16.4 статті 16 в редакції

Законів України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,

 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

Підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, подають декларацію про прибуток у строки, визначені законом для річного податкового періоду, за формою, що встановлюється центральним податковим органом України.

(абзац четвертий пункту 16.4 статті 16 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 21.12.2000 р. N 2181-III)

Для цілей оподаткування до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, відносяться підприємства, валовий доход яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній звітний (податковий) рік перевищує п'ятдесят відсотків загальної суми валового доходу.

У разі, якщо за звітний (податковий) рік валовий доход таких підприємств від продажу сільськогосподарської продукції не перевищує п'ятдесят відсотків загальної суми валового доходу, прибуток таких підприємств від продажу продукції (робіт, послуг), що не відноситься до сільськогосподарської продукції, оподатковується у загальному порядку.

(абзац четвертий пункту 16.4 статті 16 замінено абзацами

 четвертим - шостим згідно із Законом України від 30.12.97 р. N 793/97-ВР)

16.5. Пункт 16.5 статті 16 виключено 

(згідно із Законом України

 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

16.6. Пункт 16.6 статті 16 виключено 

(згідно із Законом України

 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

16.7. Пункт 16.7 статті 16 виключено

(згідно із Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,

у зв'язку з цим пункти 16.8 - 16.16 вважати відповідно пунктами 16.7 - 16.15)

16.7. Пункт 16.7 статті 16 виключено 

(статтю 16 доповнено новим пунктом 16.7

згідно із Законом України від 30.12.97 р. N 793/97-ВР,

у зв'язку з цим пункти 16.7 - 16.15 вважати

відповідно пунктами 16.8 - 16.16,

пункт 16.7 статті 16 виключено згідно із Законом України

 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

16.8. Пункт 16.8 статті 16 виключено 

(згідно із Законом України

 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

16.9. Податок, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку, які здійснюють страхову діяльність, визначається у порядку, передбаченому пунктом 7.2 цього Закону.

16.10. Бюджетні організації сплачують податок на прибуток, отриманий від господарської діяльності, щоквартально за наростаючим підсумком з початку звітного податкового року.

Неприбуткові організації, визначені пунктом 7.11 цього Закону, сплачують податок на прибуток від неосновної діяльності у загальному порядку.

(пункт 16.10 статті 16 із змінами, внесеними згідно із

Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

16.11. Нерезиденти, що проводять діяльність на території України через постійне представництво, ведуть бухгалтерський облік та звітність згідно з законодавством України, щоквартально подають податковим органам за місцезнаходженням постійного представництва декларацію про прибуток, одержаний із джерел в Україні, а також розрахунок нарахованого податку на прибуток за формою, встановленою центральним податковим органом.

У разі зупинення діяльності постійного представництва до закінчення звітного кварталу, зазначені документи подаються державному податковому органу протягом 15 календарних днів з моменту такого зупинення.

16.12. Податок на прибуток нерезидента обчислюється платником податку і підлягає підтвердженню податковим органом за місцезнаходженням постійного представництва.

(абзац перший пункту 16.2 статті 16 із змінами,

 внесеними згідно із Законом України від 24.12.2002 р. N 349-IV)

Нерезидент щорічно отримує від податкового органу підтвердження щодо сплати податку на прибуток українською мовою.

Щорічні аудиторські перевірки фінансово-господарських результатів діяльності нерезидента проводяться відповідно до закону.

16.13. Відповідальність за утримання та перерахування до бюджету податку на доходи громадян, сум внесків на соціальні заходи, податків, зазначених у пункті 7.8, пункті 10.2 та статті 13 цього Закону, несуть платники податку, які провадять відповідні виплати.

Перерахування податків, зазначених в пункті 7.8 та статті 13, здійснюється до/або разом із здійсненням таких виплат.

Перерахування податку, зазначеного в пункті 10.2 цього Закону, здійснюється протягом трьох банківських днів з моменту здійснення таких виплат.

(абзац другий пункту 16.13 статті 16 

замінено абзацами другим і третім згідно із 

Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,

у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим) 

Абзац четвертий пункту 16.13 виключено 

(згідно із Законом України

 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

16.14. Сплата податку іншими, ніж платник податку, особами не дозволяється.

16.15. Порядок ведення і складання податкових звітів, декларацій про прибуток підприємств та розрахунків податку встановлюється центральним податковим органом.

16.16. Надміру внесені до бюджету суми податку, що нараховані за звітний період наростаючим підсумком з початку року, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платнику податку не пізніше десяти робочих днів з дня одержання письмової заяви такого платника податку.

(абзац перший пункту 16.16 статті 16 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

Абзац другий пункту 16.16 статті 16 виключено 

(згідно із Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

Стаття 17. Зарахування податку до бюджету

Податок зараховується до бюджетів згідно з Бюджетним кодексом України.


(дію статті 17 зупинено на 2000 рік в частині зарахування сум податку на прибуток виключно до бюджету територіальної громади згідно із Законом України від 17.02.2000 р. N 1458-III)


(дію статті 17 зупинено на 2001 рік згідно із

 Законом України від 07.12.2000 р. N 2120-III,

на 2002 рік - згідно із Законом України від 20.12.2001 р. N 2905-III)

(стаття 17 у редакції Закону

 України від 24.12.2002 р. N 349-IV)

(дію статті 17 зупинено на 2003 рік згідно

 із Законом України від 26.12.2002 р. N 380-IV)

Стаття 18. Спеціальні правила

18.1. Якщо міжнародним договором, ратифікованим Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору.

18.2. У разі укладення договорів з нерезидентами не дозволяється включення до контракту податкових застережень, згідно з якими підприємства, що виплачують доходи, беруть на себе зобов'язання щодо сплати податків на доходи нерезидентів.

18.3. У разі укладення договорів, які передбачають здійснення оплати товарів (робіт, послуг) на користь нерезидентів, що мають офшорний статус чи при здійсненні розрахунків через таких нерезидентів або через їх банківські рахунки, незалежно від того чи здійснюється така оплата (в грошовій або іншій формі) безпосередньо або через інших резидентів або нерезидентів, витрати платників податку на оплату вартості таких товарів (робіт, послуг) включаються до складу їх валових витрат у сумі, що становить 85 відсотків від вартості цих товарів (робіт, послуг).

(абзац перший пункту 18.3 статті 18 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 24.12.2002 р. N 349-IV)

Правило, визначене цим пунктом, починає застосовуватися з календарного кварталу, наступного за кварталом, на який припадає офіційне опублікування переліку офшорних зон, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Для цілей цього пункту під терміном "нерезиденти, що мають офшорний статус" розуміються нерезиденти, розташовані на території офшорних зон, за винятком нерезидентів, розташованих на території офшорних зон, які надали платнику податку виписку із правоустановчих документів, легалізовану відповідною консульською установою України, що свідчить про звичайний (неофшорний) статус такого нерезидента. При існуванні договорів, визначених абзацом першим цього пункту, платник податку має послатися на наявність зазначеної виписки у поясненні до податкової декларації.

(абзац другий пункту 18.3 статті 18 замінено абзацами другим та

 третім згідно із Законом України від 24.12.2002 р. N 349-IV)

(пункт 18.3 статті 18 в редакції

Закону України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

Стаття 19. Усунення подвійного оподаткування

19.1. Суми податків на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачені суб'єктами господарської діяльності за кордоном, зараховуються під час сплати ними податку на прибуток в Україні. При цьому зарахуванню підлягає сума податку, розрахована за правилами, встановленими цим Законом.

(пункт 19.1 статті 19 із змінами, внесеними згідно із

Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

19.2. Розмір зарахованих сум податку на прибуток з іноземних джерел протягом податкового періоду не може перевищувати суми податку, що підлягає сплаті в Україні таким платником податку протягом такого періоду.

19.3. Не підлягають зарахуванню у зменшення податкових зобов'язань такі податки, сплачені в інших країнах:

податок на капітал (майно) та приріст капіталу;

поштові податки;

податки на реалізацію (продаж);

інші непрямі податки незалежно від того, чи підпадають вони під категорію прибуткових податків, чи оподатковуються окремими податками згідно із законодавством іноземних держав;

суми податку, сплачені з пасивного прибутку (дивідендів, процентів, страхування, роялті).

19.4. Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку на прибуток провадиться за умови подання письмового підтвердження податкового органу іншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявності міжнародного договору України про усунення подвійного оподаткування доходів, ратифікованого Верховною Радою України.

Стаття 20. Відповідальність платників податку

20.1. Відповідальність за правильність нарахування, своєчасність сплати податку та дотримання податкового законодавства несе платник податку у порядку та розмірах, визначених законом.

(пункт 20.1 статті 20 із змінами, внесеними згідно із

 Законом України від 21.12.2000 р. N 2181-III)

20.2. Пункт 20.2 статті 20 виключено 

(пункт 20.2 статті 20 із змінами, внесеними згідно із

Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,

 виключено згідно із Законом

 України від 21.12.2000 р. N 2181-III)

20.3. Пункт 20.3 статті 20 виключено 

 (згідно із Законом України

 від 21.12.2000 р. N 2181-III)

20.4. Пункт 20.4 статті 20 виключено 

(пункт 20.4 статті 20 із змінами, внесеними згідно із

Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,

 виключено згідно із Законом

 України від 21.12.2000 р. N 2181-III)

20.5. Пункт 20.5 статті 20 виключено 

 (згідно із Законом України

 від 21.12.2000 р. N 2181-III)

20.6. Пункт 20.6 статті 20 виключено 

(пункт 20.6 статті 20 в редакції

Закону України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,

 виключено згідно із Законом

 України від 21.12.2000 р. N 2181-III)