Локалізована магнітна інтенсивність, спричинена магнітним матеріалом, таким як постійний магніт або електричний контур

 1. сила магнітного поля (F1;F2, Fa, Fmax/ Fz) (magnetic force (FuF2, Fa, Fmaxі Fz))

Сила, що генерується магнітним або магнітно сприйнятливим матеріалом за допомогою зовнішніх магнітних полів

 1. магнітна проникність, ц (magnetic permeability (у.))

Здатність речовини видозмінювати магнітне поле

 1. магнітна стала (магнітна проникність вакууму, щ) (magnetic constant (magnetic permeability of vacuum (p0)))

p0 =4л-10'7 H/A2

 1. (об’ємна) магнітна сприйнятливість, x (volume) magnetic susceptibility (у)

 2. Здатність речовини видозмінювати магнітне поле. Вона має відношення до магнітної проник­ності (|і) у вигляді відношення: ц/ц0 = 1 + у. Величина ц/ц0 іноді стосується відносної проникності цг(постійна) намагніченість, М ((permanent) magnetization (М))

Параметр, що нормує стан намагніченості матеріальних тіл, таких як гирі, за відсутності зовніш­нього магнітного поля (у більшості випадків, намагніченість — це вектор, чия величина й напрямок не обов'язково постійні всередині матеріалу). Намагніченість тіла спричиняє неоднорідність магнітного поля у просторі й отже може створювати магнітні поля, що діють на інші матеріали

 1. границі допустимої похибки (5m або гдп) (maximum permissible error (5m or тре))

Найбільше припустиме значення різниці, яке допускають національні норми, між вимірюваним умовним значенням маси й номінальним значенням маси гирі, яку визначено відповідними еталонними гирями

 1. параметр шорсткості або R-параметр (Raабо Rz) (roughness parameter or R-parameter(RaorRz))

Параметр, який описує оцінений профіль шорсткості зразка. Літера R зазначає тип оціненого профілю, у цьому випадку R для профілю шорсткості. Оцінений профіль зразка може бути в одини­цях різних типів профілів: профіль шорсткості або R-параметр, основний профіль або R-параметр, профіль хвилястості або І/И-параметр [4]

 1. гирі-допуски (sensitivity weight)

Гирі, що застосовують для визначення чутливості зважувального приладу (див. Т.4.1 в OIML R 76-1)

 1. набір гир або складені гирі (set of weights or weight set)

Комплект або набір гир, які зазвичай підібрано так, щоб уможливити будь-яке зважування всіх вантажів у діапазоні від маси гирі з найменшим номінальним значенням маси до сумарної маси всіх гир комплекту в такій послідовності, за якої маса гирі з найменшим номінальним значенням маси ста­новить найменший крок комплекту. Гирі мають схожі метрологічні характеристики й такі самі або різні номінальні значення, як визначено в 4.3 цього стандарту, а також належать до одного класу точності

 1. температура, t (temperature (t))

У градусах Цельсія, що стосується абсолютної термодинамічної температурної шкали, яка імену­ється шкалою Кельвіна: t= Т-273,15 К

 1. випробування (test)

Технічна процедура, що полягає у визначенні однієї або більше характеристик, або показників даного продукту, матеріалу, устатковання, організму, фізичного явища, процесу або функції відповід­но до нормованої процедури (базується на 13.1 Test, ISO/IEC Guide 2 [5])

 1. випробна гиря, mt(test weight (mt))

Гиря, яку має бути випробувано відповідно до цього стандарту

 1. тип (type)

Установлена модель гир або набору гир, якій вони відповідають

 1. оцінення типу (type evaluation)

Систематичне вивчання та досліджування представника типу гир або наборів гир відповідно до задокументованих вимог цього стандарту, результати яких вносять до протоколу випробувань

 1. затвердження типу (type approval)

Процес ухвалення рішення уповноваженим органом, заснований на огляді протоколу випробу­вання під час затвердження типу для гир або набору гир, і винесення висновку щодо того, чи відпові­дає тип обов’язковим вимогам цього стандарту для законного застосування

 1. повірка (verification)

Усі операції, виконані національною метрологічною службою (або іншою законно уповноваженою організацією), що мають на меті встановлення та підтвердження того, що гиря цілком задовольняє вимоги норм щодо повірки. Повірка охоплює досліджування та таврування (скорочено з VIML 2.4 та 2.13).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

В Україні повірку може проводити територіальний орган та метрологічний центр, уповноваже­ний центральним органом виконавчої влади у сфері метрології.

 1. первинна повірка (initial verification')

Сукупність випробувань і візуальний огляд, проведені до того як устатковання — гирю — вво­дять в експлуатацію із метою встановлення відповідності виробленої гирі або набору гир зазначеному типу й вимогам, а також установлення факту, що метрологічні характеристики знаходяться в нормова­них границях для первинної повірки зразків цього типу. Якщо гирі або набір гир успішно пройшли всі випробовування та досліджування, то вони отримують правовий статус шляхом його прийняття, що підтверджують тавром і/або діючим свідоцтвом про повірку (скорочено з OIML D 20 Initial and subse­quent verification of measuring instruments and processes (1988)).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

OIML D 20 Первинна та періодична повірка засобів вимірювальної техніки та процедури.

 1. періодична повірка або контроль в експлуатації (subsequent verification or in-service inspection)

Сукупність випробувань і візуальний огляд, який також проводить офіційний представник служби законодавчої метрології (інспектор) із метою підтвердження, що гирі або набір гир протягом певного періоду часу після попередньої повірки продовжують відповідати встановленим вимогам, а їхні метро­логічні характеристики знаходяться в межах допустимих границь. Якщо гирі або набір гир успішно пройшли всі випробовування та досліджування, то їхній правовий статус підтверджують або повторно встановлюють, що підтверджують тавруванням і/або діючим свідоцтвом про повірку. Під час повірки зразків із метою повірки сукупності гир вважають повіреними всі одиниці сукупності

 1. гиря (weight)

Матеріальна міра маси, регламентована відповідно до її фізичних і метрологічних характеристик: форма, розміри, матеріал, якість поверхні, номінальне значення, густина, магнітні властивості та гра­ниці допустимої похибки

 1. вага тіла, Fg(weight of a body (Fg))

Гравітаційна сила, з якою тіло притягується до землі. Слово «вага» означає величину такої са­мої властивості, як і сила: вага тіла — це добуток його маси та прискорення сили тяжіння.

 1. ПОЗНАКИ

Познака

Одиниця вимірювання

Визначення

А

м2

Площа;

В

Т

Магнітна індукція в речовині;

Be

Т

Покази навколишнього магнітного поля, отриманого за допомогою вимірювача магніт­ної індукції за відсутності гирі;

в0

т

Магнітна індукція у вакуумі;

с

Поправка на виштовхувальну силу;

са

Поправка на виштовхувальну силу для густини повітря протягом циклу зважування в повітрі;

Са|

Поправка на виштовхувальну силу для густини повітря протягом циклу зважування в рідині;

Cs

Поправка на виштовхувальну силу для густини гирі-допуску;

D

кг

Різниця показів ваг між найменшим і найбільшим значеннями, отриманими за визна­чення похибки від розташування вантажу на платформі;

d

кг

Ціна поділки шкали;

Pi

Н

Середнє значення сили, обчислене за використання середнього значення зміни маси, вимірюване на компараторі маси, для першого набору показів;

f2

Н

Середнє значення сили, обчислене за використання середнього значення зміни маси, вимірюване на компараторі маси, для другого набору показів;

Fa

Н

Середнє значення сили, використовуване для магнітної сприйнятливості;

Fb

Н

Середнє значення сили, використовуване для намагніченості;С

FgH

FmaxH

FtH

д

м/с2

h

мм або M

Н

A/m

Hez

A/m

hr

%

Д/

КГ

Д/а

КГ

Д/|

КГ

д/.

КГ

/

КГ

/.

4

/.

А+(

4

j

к

т

KT

М

A/m

мК

кг/моль

ма

кг/моль

Ша

кг

mzr

кг


кгДтс

md

Ам2

т0

кг

тг

кг

т,а

кг

ГПгі

кг

т,

кг

mt

кг

rriv/a

кг


кг


кгAm

кг

ДП7С

кг

п

Р

Па або ГПа


Па

R

Дж/(моль-К)

Ra

мкм

Rz

мкм

r

s

кг


ила тяжіння;

Максимальне значення сили для магнітної сприйнятливості;

Сила магнітного поля між компаратором маси й гирею у вертикальному напрямку або за аплікатою;

Прискорення сили тяжіння

Висота;

Напруженість магнітного поля;

Вертикальний градієнт напруженості магнітного поля землі;

Відносна вологість;

Різниця показів ваг, де Д/ = lt- /г;

Різниця показів ваг під час зважування в повітрі, де Д/а = / - /га;

Різниця показів ваг під час зважування в рідині, де А/, = 4 - /гі;

Зміна показів ваг, спричинена гирею-допуском;

Покази зважувального приладу (ціна поділки шкали);

Геометричний поправочний коефіцієнт [6];

Геометричний поправочний коефіцієнт [6];

Покази ваг для різниці витиснутої рідини;

Покази ваг для резервуара і рідини, що міститься в ньому;

Покази ваг для резервуара, що містить рідину і гирю;

Покази ваг для випробної гирі в повітрі (після вибирання маси тари);

Покази ваг для випробної гирі в рідині (після вибирання маси тари);

Порядковий індекс для кількості випробних гир або номера серій вимірювань;

Коефіцієнт охоплення, зазвичай 2 або З GUM [7];

Маса твердого тіла (гирі);

Постійна намагніченість (див. також щМ);

Молярна маса води (формула Е.1);

Молярна маса сухого повітря;

Умовне значення маси гирі;

Умовне значення маси еталонної гирі;

Умовне значення маси випробної гирі;

Середнє значення різниці показів, отриманої під час зважування, між випробною й еталонною гирями, і ргеГ густини еталонної гирі;