Основний діаметр c/vb:

c/vb1,2 =C/v1,2COSavt, (А.32)

, ( tan ап
де «vt -- arctan — . /д 331

н COSPm)

Кут нахилу лінії зуба на основному колі pvb:

Pvb = arcsin(sinpm cosan).

Торцевий основний крокреЬ

Pet " ITlmt COS ttvt • Довжина лінії зачеплення gva:


(g2a cos2pVb + b2 sin2Pvb -472) > 0


ДЛЯ


(А.40)


%/gI, cos2Pvb +fa2sin2pVb ~472
gtvaCOS2pvb+b2Sin2Pvb


Is bg^a


Через те, що зубці конічного колеса зазвичай мають опуклість і бочкоподібність, припущено, що поле зачеплення обмежено еліпсом, велика вісь якого дорівнює ширині зубчастого вінця. Коли кон­такт зубців буде відповідно розвиватися за повного навантаження, то контакт не повинен поширюва­тися поза межі еліпсу.

Довжина лінії контакту /ь:


(А.39)


V2 2

Svec + .


передач.

Модифікований коефіцієнт перекриття EVy:


Коефіцієнти торцевого і осьового перекриття, розраховані за формулами А.37 і А.38 для еквіва­лентної циліндричної передачі, є вирішальними під час розраховування навантажувальної здатності. Проте вони можуть відрізнятися від коефіцієнтів, розрахованих на основі реальних розмірів конічних


(A. 34)

(A. 35)

(A.36)

(A.37)

(A.38)


Коефіцієнт торцевого перекриття eVa:

_ £7va _ t/vaCOSpm
Eva — — ' •

Pet /77 mn Л COS a vt

Коефіцієнт осьового перекриття ev₽:

PsinPm

Evp =■ —.

777mnT


і Zb = 0 для


(c/va COS2 |3vb +Ь2 Sin2 Pvb ~4f2) < 0.


(A.41)Рисунок А.З показує загальні визначання величин для розраховування довжини ліній контакту.

Формули А.40 і А.41 повинні обчислюватися згідно з таблицею А.З для:

 1. лінії контакту у вершин зубців з f = 7t;'

 2. середньої лінії контакту зубців з f = 7m;

d) лінії контакту у ніжок зубців з f = fr.

Довжина середньої лінії контакту може бути виражена так:

b

(A.42)

£yg Е^У ~ _(2-Eva)(l-Evp)]

COS Pvb Evy

для evP < 1


Ibm -


/)Sva

COSPvbEvy


(A.43)ДЛЯ Бур > 1.


Таблиця А.З — Відстань ^гіінії контакту у вершин, середня і у ніжок зубців у полі зачеплення


Контакт

Вигин

ft

- (pet - o, 5petE va ) COS Pvb + Pet cos Pvb

(Pet ~015pet£va)cOSPvb + Pet COSpvb


“(Pet ~ 0,5Pet£va) COSPvb

(Pet 0>5petSva)cOSPvb

£vp = 0fr

-(pet ~0,5pet£va)cospvb -Pet COSpvb

(pet 0,5pet£va)COSPvb “pet COSpvb

ft

“(Pet — 0,5pet£va)cOSPvb (1 ~ £vp) + Pet COSPvb

(pet - 0,5petEva)cOSPvb (1 - Ev₽) + Pet COSPvb

0 < Є vp < 1 fm

- (pet - 0,5petEva) COSPvb (1 - Ev₽)

(pet — 0,5pet£va)COSpvb (1 — Evp )

fr

-(Pet-0,5petEva)cOSPvb (1-Evp)-Pet COSpvb

(Pet “ 0,5pet£va) COSPvb (1 ~ £vp) Pet COSPvb

ft

+Pet COSPvb

Ч-pet COSPvb

Kvp > 0

’m

0

0

fr

—pet COSpvb

~pet COSpvb
В — внутрішня точка однопарного контакту.

D — зовнішня точка однопарного контакту.

Рисунок А.З — Загальні визначання довжини ліній контакту


Проектована довжина середньої лінії контакту l'bm:

l

(А.44)

'bm Ibm COSPvb-

А.7 Дані еквівалентної циліндричної передачі в нормальному перерізі (індекс vn) Число зубців zvn:

_ ZV1

Vn1 COS2 pvb cosPm ' (A.45)

Zvn2 = l/vZvn1. (A.46)

Ділильний діаметр dvn:

, C/v1

Uvn1 = 2 ~ Zvnl/T?mn, (A.47)

COS Pv

bО'уіп2 — <JvO'vn1 — 2vn2 ГПгпп ■

Міжосьова відстань avn:

avn = (c/vn1 + Ovn2)/2.

Діаметр кола вершин зубців c/van:

C/van1,2 = Cfvn1,2 + Ova 1,2 — C/v 1,2 = c/vn1,2 + 2ftam 1,2 ■

Основний діаметр dvbn:

dvbn1,2 = C/vn1,2 COSCCn — Zyn 1,2^77 mnCOS CCn.

Довжина лінії зачеплення gvan:

К оефіцієнт торцевого перекриття evan:

Svan = Eva/cOS^ Pvb ■

A

(A.48)

(A.49)

(A.50)

(A.51)

(A.52)

(A.53)

.8 Модифікація товщини зуба

Коефіцієнт модифікації товщини зуба xsrri віднесений до нормального модуля в середині ширини зубчастого вінця. Модифікація товщини зуба, якщо порівняти з профілем вихідного контуру зуба згідно з ISO 53, становить 2 xsm mmn (див. рисунок А. 1).

У випадку типу даних II (див. таблицю А.2) коефіцієнт модифікації товщини зуба не вказаний явно, але може бути обчислений так:

 1. і

  Рисунок А.4 — Середня нормальна товщина на вершині зуба

  з заданої середньої нормальної товщини на вершині зуба (див. рисунок А.4).

Середня нормальна окружна товщина smn:


Smn 1,2 —


, A2

О van 1,2 и

-1-invan-aFan12

Ovbn 1,2 J


Я

180°


dm 1,2-


(A.54)


(A.55)


C^van 1,2 tfvbn 1,2 + Samn Vyjd^an12 + sfmn 12 - 12

32 732

uvan 1,2 + 3mn 1,2


Кут прикладення навантаження aFan (див. також рисунок 1 в частині З ISO 10300):


ссрап 1,2 — arccosКоефіцієнт модифікації товщини зуба xsm (див. рисунок А. 1)

„ Smn 1,2 Л ,

X

(A.56)

sm 1,2 - - Xhm '1,2 tan an.

2mmn 4

 1. Із заданої товщини зуба, вважаючи, що товщини зуба частково вказані для зовнішнього кінця зуба і частково для середини ширини зубчастого вінця.

Середня торцева окружна товщина smt:

ГП mt Rm

Smt 1,2 - Set 1,2 -Set 1,2-—-. (A 57)

met Re

Середня нормальна окружна товщина smn:

Smn1,2 — Smt 1,2 COSPm- (A.58)

Коефіцієнт модифікації товщини xsm згідно з формулою (А.56).

ДОДАТОК В
(довідковий)

ВЕЛИЧИНИ КОЕФІЦІЄНТА ЗОВНІШНЬОГО
ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ КА

 1. Установлення коефіцієнтів зовнішнього динамічного навантаження

Коефіцієнт зовнішнього динамічного навантаження /<А можна краще встановити за допомогою досконалого аналізування, досвіду експлуатації специфічного застосування. Якщо досвіду експлуа­тації немає, то потрібно зробити ретельне аналітичне дослідження.

 1. Приблизні величини коефіцієнтів зовнішнього динамічного навантаження

Таблиця В.1 представляє типові величини коефіцієнтів зовнішнього динамічного навантаження, якщо відсутній досвід експлуатації, або детальне аналізування недоступне.

ЗАСТОРОГА! Таблиця В.1 повинна використовуватися із засторогою через те, що в деяких застосуваннях бувають випадки набагато більших величин (такі як 10-кратні).

Оскільки конічні передачі майже завжди конструювалися з довгою (на елементі шестерня) і ко­роткою висотою головки зубців, незалежно від того шестерня чи колесо є приводним елементом, ці результати наближено приймаються для зачеплення, коли колесо є приводним. Як результат, коефі­цієнт зовнішнього динамічного навантаження для приводів, що підвищують швидкість, буде більшим від приводів, що понижують швидкість (див. виноску до таблиці В.1).Таблиця В.1 — Величини коефіцієнта зовнішнього динамічного навантаження ХА1)

Режим роботи двигуна

Режим роботи веденої машини

рівномірний

із слабкими поштовхами

із помірними поштовхами

ІЗ сильними поштовхами

Рівномірний

1,00

1,25

1,50

1,75 і вище

Зі слабкими поштовхами

1,10

1,35

1,60

1,85 і вище

Із помірними поштовхами

1,25

1,50

1,75

2,00 і вище

Із сильними поштовхами

1,50

1,75

2,00

2,25 і вищеДОДАТОКС
(довідковий)

ПЛЯМИ КОНТАКТУ

Процес, за яким пляма контакту зубців модифікується і удосконалюється до її бажаної форми і місцеположення, відомий як удосконалення контакту зубців. Це контролюється оглядом реакції пля­ми на рухи шестерні та колеса, що обертаються з помірною швидкістю за легкого навантаження, ви­користовуючи устатковання для випробовування конічної передачі.

Переміщення виконуються в устаткованні для випробовування в трьох напрямках:

 • уздовж осі шестерні;

 • уздовж осі колеса;

 • перпендикулярно до обох осей.

Кількість переміщень устатковання для випробовування, які розмістять контакт у бажане місце­положення, дорівнює регулюванням у наладках фрезерувального або шліфувального верстата, щоб виробити бажаний контакт зубчастих коліс, складених в їх бажаному розташуванні в редукторі. Повто­рювані проби можуть бути необхідні до повного налагодження.

Коли конструкція повністю нова (див. 5.1.3), перевіряння відхилів і плям контакту складання пе­редачі часто виконується, щоб пришвидшити налагодження контакту зубців і оцінити жорсткість вуз­ла передачі. Під час такого випробовування редуктор експлуатується з приростом навантаження від 25 % до повного навантаження. Частота обертання є низькою, щоб дозволити застосування суміші для маркування зубців і тлумачення переміщення з кожним приростом навантаження.

Переміщення вимірюються в тих самих напрямках, що і в устаткованні для випробовування коніч­ної передачі, і тоді.результати дублюються на устаткованні для випробовування, щоб визначити необ­хідні регулювання в фрезерувальному верстаті, в шліфувальному верстаті, або в обох.

Для застосувань передачі, які зазнають термічних деформацій, редуктор нагрівають до експлуа­таційних температур за допомогою ламп накалювання і випробовування повторюють з таким самим приростом навантаження. Порівняння даних між випробовуваннями показує вплив різниці в коефіціє­нтах теплового розширення.

Примітка. Останні розробки відносно комп’ютерного аналізування контактів зубців трирозмірних координатних вимірів повер­хонь зубців конічної передачі спрощують традиційну методику налагодження контакту зубців, описану тут.85 % min.

Зона контакту за розрах

95 % max.Jx '3

ункового навантаження

Ідеалізоване охоплення від 80 % до 85 % вздовж без конце

поверхні зуба, послаблення на вершині і кінцях, гнтрацій

Невелика схрещена пляма, але охоплення від 80 % до 85 %

Невелика пляма на п’яті, але охоплення від 80 % до 85 %

Невелика ламана пляма, але охоплення від 80 % до 85 %

Невелика пляма на ніжці, але охоплення від 80 % до 85 %
Повна довжина, повна ширт

ЇЖІ®,

на, без послаблення на краях

Ламана, висока з одного боку, низька з іншого

Висока на п'яті

Занадто велике послаблення профілю

Занадто велике поздовжнє послаблення

Уд Jl"1'" * " o""ir"Z

Схрещення (п'ята на одному боці, носик на іншому)

Навантажений носик на обох бокахВисокий контакт


Незадовільний контакт


Широкий контакт


Короткий контакт


Контакт мостом (поздовжній)


Контакт з уклоном всередину


п’ята


Контакт з уклоном назовніРисунок С.З — Номенклатура плям контакту конічної передачі

Код УКНД 21.200

Ключові слова: вигин, загальні положення, загальні коефіцієнти впливу, конічні зубчасті пере­дачі, контакт, навантажувальна здатність, основні принципи

.Редактор Ж. Волкова
Технічний редактор О. Касіч
Коректор О. Рождественська
Верстальник В. Перекрест

Підписано до друку 18.10.2011. Формат 60 х 84 1/8.

Ум. друк. арк. 5,11. Обл.-вид. арк. 2,59. Зам. Ціна договірна.

Виконавець

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115

Свідоцтво про внесення видавця видавничої продукції до Державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції від 14.01.2006 серія ДК N° 16471) Ця таблиця тільки для приводів, що понижують швидкість. Для приводів, що підвищують швидкість, додати 0,01 U1 2 до КА,

де и= z2lz- = передатне відношення.