Z1VO2,M

де '/co.n — концентрація оксиду вуглецю (чадного газу) в сухих, без домішок повітря, продуктах згорання (%);

Vo м — концентрація кисню, виміряна як зразок (%);

УСОім — концентрація оксиду вуглецю (чадного газу), виміряна як зразок (%).

Цю формулу рекомендовано використовувати, якщо вона дає більшу точність, ніж формула, що ґрунтується на концентрації СО2. » ,

 1. Умови відсутності вітру

Випробування, описані в а)—е) 7.3.6.2, виконують в умовах відсутності вітру на демпфері установки з пальниковим пристроєм згідно з умовами, зазначеними виробником (наприклад, тем­пература), установленим для забезпечення поперемінного максимального та мінімального всмок­тувань, зазначених виробником, якщо не зазначено іншого.

 1. Випробування 1

Без змінення початкового регулювання пальника до пальникового пристрою подають гази порівняння (див. таблицю 6) відповідно до їхніх категорій, а тиск на вхідному отворі пальникового пристрою підвищується до максимального тиску, зазначеного в 7.1.4.

 1. Випробування 2

Без змінення початкового регулювання пальника до пальникового(-их) пристрою(-їв) подають відповідні гази порівняння (див. таблицю 6) відповідно до їхніх категорій, а тиск на вхідному(-их) отворі(-ах) пальникового пристрою знижується до мінімального тиску, зазначеного в 7.1.4, залежно від того, який із них менше.

 1. Випробування З

Треба повторити випробування 1 відповідно до 7.3.6.2, але замінити газ неповного згорання на газ порівняння для пальникового пристрою, розміщеного найближче до вентилятора та відре­гулювати всмоктування для забезпечення максимального, зазначеного виробником.

Концентрацію CO в сухих, без домішок повітря, продуктах згорання (нейтральне горіння) обчислюють із використанням формули (3). Проте в цьому разі УсоN не одержують із таблиці 9, а обчислюють за формулою (11):

(2 ’ ЦзОг.МгеІ + '/cO2,Nincomp )

VCO2,N = 3 ■ (1 ' >

де |/соNref — концентрація СО2 в сухих, без домішок повітря, продуктах згорання УсоN для газу порівняння (таблиця 9);

^CO^Nincomp — концентрація СО2 в сухих, без домішок повітря, продуктах згорання І/со N ДЛЯ граничного газу неповного згорання (таблиця 9).

За потреби відповідні граничні сажоутворювальні гази замінюються послідовно на граничні гази неповного згорання та пальниковий(-і) пристрій(-ої) відпрацьовує 3 цикли впродовж ЗО хв у ввімкненому положенні й ЗО хв у вимкненому положенні. Після випробування установку переві­ряють на відкладення сажі всередині випромінювальних труб і вентилятора.

За формулою (12) обчислюють концентрацію CO в сухих, без домішок повітря, продуктах згорання (нейтральне горіння), l/co N z

VcO.N.Z = '/co.N X + 3 (Vco.N.Y “ '/cO,N.x)> (12)

де '/co.n.z — теоретична концентрація CO в сухих, без домішок повітря, продуктах згорання (нейтральне горіння) для всіх трьох пальникових пристроїв, які працюють на гра­ничному газі неповного згорання;

'/co.n.x — концентрація CO в сухих, без домішок повітря, продуктах згорання (нейтральне горіння), обчислена під час випробовування 1, наведеного вище;

I/co.n.y — концентрація CO в сухих, без домішок повітря, продуктах згорання (нейтральне горіння), обчислена під час випробовування 3, наведеного вище.

Без змінення початкового регулювання пальника відповідні граничні гази неповного згорання замінюють послідовно на газ порівняння, а тиск на вхідному(-их) отворі(-ах) пальникового пристрою підвищується до максимального тиску, зазначеного в 7.1.4. Треба перевірити, щоб концентрація CO відповідала вимогам 6.6.1.3b).

За потреби відповідні граничні сажоутворювальні гази замінюють послідовно на граничні гази неповного згорання та пальниковий(-і) пристрій(-ої) відпрацьовує 3 цикли впродовж ЗО хв у ввім­кненому положенні й ЗО хв у вимкненому положенні. Після випробування установку перевіряють на відкладення сажі всередині випромінювальних труб і вентилятора.

 1. Випробування 4

Без змінення початков'ого регулювання пальника до пальникового пристрою подають гази порівняння (див. таблицю 6) відповідно до їхніх категорій і цей пальниковий пристрій працює за номінальної підведеної теплоти.

Випробування виконують на установці, до якої подають електропостачання за електричної напруги, що дорівнює 85 % від мінімального значення, і потім за електричної напруги, що дорівнює 110 % від максимального значення з діапазону напруг, зазначених виробником.

 1. Випробування 5

Випробування виконують на трьох пальникових пристроях, які функціюють на димоході з мі­німальним еквівалентним опором, зазначеним виробником для систем зі стінним терміналом або на димоході заввишки 1 м для вертикальних систем.

Без змінення початкового регулювання пальника до пальникових пристроїв подають відповідні гази порівняння (див. таблицю 6) відповідно до їхніх категорій, і ці пальникові пристрої працюють за номінальної підведеної теплоти.

Для виконання цього випробування до вентилятора подають тільки електропостачання за до­помогою відповідного пристрою, який надає змогу змінення напруги.

На установці, що працює за термічної рівноваги, треба поступово зменшити подавання на­пруги до вентилятора, доки подавання газу не вимкнеться пристроєм перевіряння повітря. Узяття зразка продуктів згорання треба виконувати, доки подавання газу не вимкнеться.

Випробування виконують на трьох пальникових пристроях, які функціюють, а також на одному пальниковому пристрої, розміщеному якнайдалі від робочого вентилятора.

Для виконання цього випробування треба встановити демпфер установки з пальниковим при­строєм для забезпечення мінімального всмоктування, зазначеного виробником.

 1. Додаткові випробування за особливих умов

Без змінення початкового регулювання до пальникового(-их) пристрою(-їв) подають відповідні гази порівняння (див. таблицю 6) відповідно до їхніх категорій, і цей пальниковий пристрій працює за номінальної підведеної теплоти.

 1. Систему, призначену для використання з димоходом зі стінним терміналом, випробовують за таких умов:

 1. пристрій треба приєднати до димоходу з максимальним еквівалентним опором, зазна­ченим виробником. У цьому разі 3 пальникові пристрої функціюватимуть разом. Вихідний отвір димоходу послідовно обмежують, доки подавання газу до пальникового пристрою не вимкнеться за допомогою пристрою перевіряння наявності повітря.

Випробування виконують на демпфері пристрою, відрегульованого для забезпечення міні­мального всмоктування (тобто еквівалентного мінімальному потоку), зазначеного виробником;

 1. пристрій треба приєднати до димоходу з мінімальним еквівалентним опором, зазначеним виробником. У цьому разі функціюватиме тільки пальник, розміщений якнайдалі від вен­тилятора. Вихідний отвір димоходу послідовно обмежують, доки подавання газу до паль­никового пристрою не вимкнеться за допомогою пристрою перевіряння наявності повітря. Випробування виконують на демпфері пристрою, відрегульованого для забезпечення міні­мального всмоктування (тобто еквівалентного мінімальному потоку), зазначеного виробником;

 2. тільки з пальником, розміщеним якнайдалі від робочого вентилятора, усмоктування застосовується на вихідному отворі димоходу для зниження тиску на вихідному отворі пристрою до 0,5 мбар.

Випробування виконують на демпфері пристрою, відрегульованого для забезпечення макси­мального всмоктування (тобто еквівалентного максимальному потоку), зазначеного виробником.

 1. Систему, призначену для використання з вертикальним димоходом із даховим терміналом, випробовують за таких умов:

 1. пристрій треба приєднати до димоходу з максимальним еквівалентним опором, зазна­ченим виробником, у цьому разі 3 пальникові пристрої функціюватимуть разом. Вихідний отвір димоходу послідовно обмежується, доки подавання газу до пальникового пристрою не вимкнеться за допомогою пристрою перевіряння наявності повітря.

Випробування виконують на демпфері пристрою, відрегульованого для забезпечення міні­мального всмоктування (тобто еквівалентного мінімальному потоку), зазначеного виробником;

 1. пристрій треба приєднати до димоходу заввишки 1 м. У цьому разі функціюватиме тільки пальник, розміщений якнайдалі від вентилятора. Вихідний отвір димоходу послідовно обмежують, доки подавання газу до пальчикового пристрою не вимкнеться за допомогою пристрою перевіряння наявності повітря.

Випробування виконують на демпфері пристрою, відрегульованого для забезпечення макси­мального всмоктування (тобто еквівалентного максимального потоку), зазначеного виробником;

 1. тільки з пальником, розміщеним якнайдалі від робочого вентилятора, усмоктування за­стосовують на вихідному отворі димоходу для зниження тиску на вихідному отворі при­строю до 0,5 мбар.

Випробування виконують на демпфері пристрою, відрегульованого для забезпечення макси­мального всмоктування (тобто еквівалентного максимального потоку), зазначеного виробником.

 1. Випробування автоматичного вакуумного регулятора

Систему спочатку встановлюють відповідно до 7.1.6.2 та подають до неї відповідні гази порівняння за нормального тиску.

Систему, призначену для використання з димоходом зі стінним терміналом, треба випробувати поперемінно з димоходом із максимальним та мінімальним еквівалентними опорами, зазначеними виробником.

Систему, призначену для використання з вертикальним димоходом, треба приєднувати по­перемінно до димоходу заввишки 1 м та димоходу з максимальним еквівалентним опором, зазна­ченим виробником.

Ці випробування виконують із використанням відповідного налаштування, яке надає змогу запалювати автоматичний вакуумний регулятор у положенні максимального закриття.

Починаючи з холодного стану, треба здійснювати спроби запалювання всіх трьох пальникових пристроїв. Якщо запалювання можливо, воно підтверджує те, що горіння задовольняє вимоги 6.6.2.

Випробування треба повторювати тільки на пальнику, розміщеному якнайдалі від робочого вен­тилятора. Якщо запалювання можливо, воно підтверджує те, що горіння задовольняє вимоги 6.6.2.

 1. Тривале експлуатування

Це випробування виконують після виконання всіх випробувань, зазначених у 7.3.

Установлення устатковання виконують відповідно до 7.1.6.2 та спочатку регулюють відповідно до 7.1.3.2.1. Демпфер установки з пальниковим пристроєм регулюють для забезпечення мінімаль­ного всмоктування (тобто забезпечення мінімального потоку), зазначеного виробником.

Випробування виконують на пальчиковому пристрої, до якого подають один із відповідних газів порівняння (див. таблицю 6) відповідно до їхніх категорій. Тиск на вході пальчикового пристрою потім збільшують до максимального тиску, зазначеного в 7.1.4.

Установка має функціювати впродовж 20 год за цих умов регулювання, потім перевіряють відповідність вимогам 6.7.

7.4 Інші домішки

 1. Загальні положення

Систему треба встановлювати відповідно до 7.1.6 та під'єднувати до димоходу відповідно до 7.1.6.2.

Для систем, призначених для використання газів другого сімейства, випробування виконують із використанням випробувального газу G 20, якщо категорія системи така, що цей випробувальний газ використовують як газ порівняння. Якщо G 20 не використовують як газ порівняння, випробу­вання виконують винятково з використанням G 25.

Для систем, призначених для використання всіх газів третього сімейства, випробування вико­нують із газом порівняння G ЗО та максимальну концентрацію NOX (див. таблицю 2) помножують на коефіцієнт 1,30.

Для систем, призначених для використання тільки пропану, випробування виконують із газом порівняння G 31 та максимальну концентрацію NOX помножують на коефіцієнт 1,20.

Систему має бути відрегульовано на її номінальну підведену теплоту.

Вимірювання NOX треба виконувати, якщо система перебуває в тепловій рівновазі, згідно із CR 1404:1994. > •

Треба використовувати сухі лічильники.

Нормальні умови для повітря в разі горіння такі:

 1. температура — 20 °С;

 2. відносна вологість Но — 10 г (Н2О)/кг (повітря).

Якщо умови випробування відрізняються від нормальних умов, треба виправити значення NOX, використовуючи формулу (13):

* 0,02NOX m-0,34 / . .

NOx,reference = NOX m + ——(Лт -10) + 0,85 (20 - Tm), (13)

де NOX reference — значення NOX, приведене до нормальних умов, мг/кВт ■ год;

NOX m — значення NOX, виміряне за hm і Тт, мг/кВт • год, у діапазоні від 50 мг/кВт • год до 300 мг/кВт • год.

Примітка. Якщо значення NOX вимірюють у ppm, його треба перетворити в мг/кВт ■ год згідно з додатком Н;

Лт — вологість під час вимірювання NOX m, г/кг, у діапазоні від 5 г/кг до 15 г/кг;

Тт — температура навколишнього середовища, °С, під час вимірювання NOxm

у діапазоні від 15 °С до 25 °С.

Виміряні значення NOX зважують відповідно до 7.4.2.

Треба перевірити, щоб зважені значення NOX відповідали значенням таблиці 2 залежно від вибраного класу NOX.

7.4.2 Зважування

 1. Загальні положення

Зважування виміряних значень NOX треба виконувати за допомогою обчислення відповідно до 7.4.2.2—7.4.2.5 на основі значень, наведених у таблиці 10.

Таблиця 10 — Вагові коефіцієнти

Часткова підведена теплота QPi % як % від Qn

Ваговий коефіцієнт Fpi

70

0,15

60

0,25

40

0,30

20

0,30