До випробовувань залучають осіб, котрі мають досвід роботи з таким чи подібним устатко- ванням.

Під час випробовувань апарат суб’єктивно оцінюють випробовувач і, після випробовувань, реєструє таку інформацію:

 1. наголовний гарнітур, тобто надягання і знімання, здатність до регулювання, надійність і зручність;

 2. надійність кріплень і з’єднувальних муфт;

 3. площа поля зору;

 4. бачення через маску (викривлення, запотівання);

 5. передавання мови;

 6. інші зауваги випробовувана (за бажанням).

 1. Ходіння

Випробовувані, одягнуті в звичайний робочий одяг і лицеву частину маски, повинні ходити з постійною швидкістю 6 км/год в горизонтальній площині. Випробовування повинно бути безпе­рервне, без знімання апарата, протягом 10 хв

.Розміри у міліметрах


120


а) перенесення звичайного поля зору із звичайним перекривальним полем зору на діаграму.Звичайне поле зору із звичайним перекривальним полем зору (бінокулярне поле зору)

Площа, охоплена окружними лініями діаграми пропорційна відповідним площам, відміченим на сферичній поверхні апертометра.

Напівсферична поверхня, подана в середині кола 90° = 126,90 см2

Звичайне поле зору всередині кола 90° (78,8 %) = 100,00 см2

Звичайне поле зору ззовні кола 90° = 12,00 см2

Звичайне загальне поле зору = 112,0 см2 =100 %

Загальне перекривальне поле зору = 39,0 см2 =100 %

Форма лінз:

(розміри)


Модель лицевої частини:Після вимірювання поля зору ефективну площу поля зору, визначену на апертометрі, переносять на діагра­му. Вимірюють і заносять до звіту в см2 тільки ефективну площу поля зору в межах звичайного поля зору по відно­шенню до ефективної перекривальної площі поля зору.

Планіметрична площа ефективного поля зору (загальна) см2

Планіметрична площа ефективного перекривального поля зору см2

Ефективна площа поля зору (загальна) %

Ефективна площа перекривального поля зору %

Рисунок 15 — Діаграма апертометра

 1. Моделювання робочого процесу

В процесі випробовувань виконують вправи, що моделюють практичне використання лицевої частини. Випробовування проводять протягом 20 хв.

Послідовність операцій випробовування обирають за рішенням випробовувальної лабораторії.

Окремі вправи кожного випробовувана упорядковують так, щоб було достатньо часу для зауваг.

 1. ходіння протягом 5 хв по горизонтальній площині в приміщенні з габаритною висотою (1,3 ± ± 0,2) м;

 2. плазування протягом 5 хв по горизонтальній площині в приміщенні з габаритною висотою (0,70 ± 0,05) м,

 3. заповнювання невеликої корзини (див. рисунок 16, об’єм корзини — приблизно 8 дм3) гумо­вою стружкою або іншим придатним матеріалом з бункера висотою 1,5 м. Бункер має отвір внизу для того, щоб його вміст можна було вичерпувати лопаткою, і отвір зверху, щоб висипати гумову стружку з корзини. Випробовувач нахиляється або стає навколішки (за бажанням) та наповнює кор­зину гумовою стружкою. Потім він піднімає корзину і висипає Ті вміст назад в бункер. Цю вправу виконують 19 разів протягом 10 хв.
Рисунок 16 — Корзина і бункер, гумова стружка

 1. МАРКОВАННЯ

  1. Виробника потрібно ідентифікувати за назвою, торговельним знаком або іншими засобами ідентифікації виробника.

  2. Усі одиниці продукції однакової моделі потрібно забезпечувати маркованням для іденти­фікування типу.

  3. Позначення номера і року видання цього стандарту.

  4. Відповідний номер класу за літерами «СІ_» безпосередньо за номером стандарту, наприк­лад ДСТУ EN 136:1996 CL З

  5. Надані засоби ідентифікації дати (року) виготовлення у випадках, коли на експлуатаційні властивості продукції може вплинути старіння.

  6. Складові частини, які може замінювати уповноважений користувач, і деталі, які впливають на безпеку використовування, повинні бути Ідентифіковані.

Відповідну інформацію щодо частин, які не можуть бути помарковані, долучають до інформації, яку надає виробник.

  1. Марковання повинно бути розбірливе і стійке.

 1. ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ НАДАЄ ВИРОБНИК

  1. Кожна маска повинна бути споряджена інструкціями виробника.

  2. Інформація, яку надає виробник, повинна бути складена офіційною мовою(-ми) країни призначення.

  3. У інструкціях, які надає виробник, повинна міститись уся необхідна для навченого і квалі­фікованого персоналу інформація такого змісту:

 • використовування/обмеження до використовування ;

 • класифікація лицевої частини;

 • методи контролювання перед використанням;

 • спосіб надягання та припасовування розміру;

 • правила використовування;

 • чищення/дезінфікування;

 • умови зберігання;

 • правила обслуговування (краще окремо надрукована інструкція).

 1. Інструкції, які надає виробник, повинні бути точні і унеможливлювати різночитання. За необ­хідності в них можуть міститись ілюстрації, нумерація деталей, марковання тощо.

 2. За необхідності у інформації, яку надає виробник, повинна міститись засторога про мож­ливість виникнення ускладнень, що можуть бути передбачені. Наприклад:

 • порушення щільності прилягання лицевої частини (методи контролювання перед викорис­танням);

 • малоймовірно, що коефіцієнт підсосу буде задовольняти відповідні вимоги у разі потрап­ляння поросту обличчя на смугу обтюрації лицевої частини;

 • якість повітря;

 • забруднювачі і нестача кисню;

 • використання обладнання у вибухонебезпечній атмосфері;

 • не дозволено використання масок 1-го класу з автономними дихальними апаратами;

 • забезпечення крім захисту дихання іншого захисту, тобто:

захист переговорної мембрани від дії простих трансуранових забруднювачів з високою специ­фічною активністю, захист, забезпечуваний панорамним склом від високошвидкісних часток, захист від хімічних речовин.

У такому випадку лицева частина повинна відповідати вимоги відповідного стандарту (-і в).

 • використання в комбінації з будь-якими іншими ЗІЗОД.

ДОДАТОК А
(довідковий)

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ВИМОГ ТА ВИПРОБОВУВАНЬ

Таблиця А

Назва

Клас

Пункт вимог

Кількість зразків **

Попередня підготовка зразків

Пункт випробовувань

Візуальний огляд

1,2,3

7.3

Кожен

За необхідності

8.3

Матеріали

2,3

7.4

Кожен

п.п

8.3

Стійкість до температури

1,2,3

7.5

2

п.в.

8.3, 8.4, 8.13, 8.16

Стійкість до займання

1

7.6.1, 7.6.2

3

1 п.п, 2 п.в.

8.3, 8.5.1,8.13

2,3

7.6.1, 7.6.3

3

1 п.п, 2 п.в.

8.3, 8.5.2, 8.13

Опір дії теплового випромінювання

3

7.7

5

п.п

8.6, 8.13

Чищення і дезінфікування

1,2,3

7.8

2 (під час випробо­вування коефіцієнта підсосу)

8.7

Краї складових частин

1,2,3

7.9

Кожен

п.п

8.3, 8.18

Змінні частини

3

7.10

Кожен

п.п

8.3

Наголовний гарнітур

1.2,3

7.11.1

2

п.в.

8.3, 8.18

1.2,3

7.11.2

2

п.в.

8.3, 8.18

1

7.11.3.1

3

п.п

8.3, 8.8.1

2.3

7.11.3.2

3

п.п

8.3, 8.8.1

1.2,3

7.11.4

3

п.п

8.3, 8.8.2

3

7.11.5

2

п.в.

8.3, 8.18

З'єднувач

1.2,3

7.12.1

2

п.п

8.3, 8.16, 8.18

1

7.12.2

2

п.п

8.3

2.3

7.12.3

2

п.п

8.3

1

7.12.4.2

3

п.п

8.9, 8.13

2,3

7.12.4.3

3

п.п

8.9, 8.13

Переговорна мембрана

1.2,3

7.13.1

3

п.п

8.3, 8.10.1

1.2,3

7.13.2

3

п.п

8.3, 8.10.2

3

7.13.3

3

п.п

8.3, 8.6, 8.10.3

Окуляри/панорамне скло

1.2,3

7.14.1

2

п.п

8.3

1.2,3

7.14.2

2

п.в.

8.18

1.2,3

7.14.3

2

п.в.

8.3, 8.18

1.2,3

7.14.4

5

п.п

8.3, 8.11,8.13

Вдихальні і видихальні клапани

1.2,3

7.15.1

3

п.п

8.3

1.2,3

7.15.2

3

п.п

8.3

1.2,3

7.15.3

3

п.п

8.3, 8.12.1,8.15.1, 8.16

1

7.15.4.1

3

п.п

8.3, 8.12.2, 8.13

2,3

7.15.4.2

3

п.п

8.3, 8.12.2, 8.13

Герметичність

1.2,3

7.16

Кожен

За необхідності

8.13

Сумісність зі шкірою

1.2.3

7.17

2

п.в.

8.3, 8.18

Вміст діоксиду вуглецю у вдихуваному повітрі

1.2,3

7.18

1

п.п

8.14

Кінець таблиці А

Назва

Клас

Пункт вимог

Кількість зразків

Попередня підготовка зразків

Пункт випробовувань

Опір диханню

1.2,3

7.19.2

3

п.п

8.15.1

2,3

7.19.3

3

п.п

8.15.1

2,3

7.19.4

3

п.п

8.15.2

Коефіцієнт підсосу повітря

1,2.3

7.20

2

1 п.п, 1п.в.

8.16

Поле зору

1,2.3

7.21

1

п.п

8.17

Експлуатаційні властивості

1,2.3

7.22

2

п.в.

8.18

Марковання

1,2.3

9

Кожен

п.п

8.3

Інформація, яку надає виробник

1,2,3

10

1

8.3

Більшість зразків може бути використана для декількох випробовувань

Познаки:

п.п — в стані після постачання (означає, що зразок не є «попередньо підготовлений відповідно до 8.2», у цьому разі він може бути попередньо використаний в інших (неруйнівних) випробовуваннях).

п.в. — підготовлені відповідно до 8.2.ДОДАТОК В
(довідковий)

МАРКОВАННЯ

Рекомендовано під час марковання ідентифікувати такі компоненти і деталі:

Таблиця В.1

Компоненти/деталі

Марковання

Дата виробництва

Примітки

Диск вдихального клапана


1

Диск видихального клапана

+

1

З’єднувач (за наявності)

+

Корпус лицевої частини

+

+


Наголовний гарнітур

+

+

1

Панорамний ілюмінатор

+

1

Рамка панорамного ілюмінатора

+

1

Внутрішня маска

+

+

Запобіжний клапан

1

Переговорна мембрана

+

+

1

+: Марковання необхідне

—: Марковання необов’язкове

1: Для частин, які з явних причин не можуть бути помарковані, відповідну інформацію долучають до інформації, яку надає виробник.

Компоненти деталей необов’язково маркувати, якщо деталь здатна до ідентифікування.